Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

15/11/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

OQ60241 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o oblygiadau Araith y Brenin ar gyfer y setliad datganoli?

As signalled in my written statement, the Welsh Government is fully analysing the content of the UK Government’s legislative programme. I am cautiously encouraged by some improved engagement from the UK Government around the King’s Speech. I hope this translates into a more respectful approach to the Sewel convention, going forward.

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023
 
OQ60250 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Bil Gweithgarwch Economaidd Cyrff Cyhoeddus (Materion Tramor) Llywodraeth y DU ar gymwyseddau datganoledig yng Nghymru?

We laid a legislative consent memorandum before the Senedd on 8 September 2023 in relation to the Bill, recommending the Senedd withhold its consent. As will be noted from that LCM, the Welsh Government considers the Bill has regard to devolved matters such as procurement and economic development.

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023

Cwestiynau ar gyfer - Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip

OQ60222 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer y strategaeth tlodi plant newydd?

I intend to publish a refreshed child poverty strategy following our consultation earlier this year. The strategy will outline our long-term ambitions and visions for delivering for children living in poverty.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023
 
OQ60229 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

Beth yw asesiad presennol Llywodraeth Cymru o gydlyniant cymunedol yng Nghymru?

The Welsh Government has confidence in the strength and resilience of our local communities. Through our community cohesion programme, we are continually assessing their needs and the impact of current events. This includes tension monitoring, grass-roots engagement and partnership working with relevant agencies, to promote and foster community cohesion.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023
 
OQ60236 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pobl fyddar sydd yn defnyddio Iaith Arwyddo Prydain i gyfathrebu yn cael eu cefnogi pan maent yn dod i gysylltiad gyda gwasanaethau cyhoeddus fel y gwasanaeth iechyd ac awdurdodau lleol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl fyddar sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau, y cymorth a’r cyngor sydd eu hangen arnyn nhw, i fyw bywydau annibynnol ac iach. Mae dyletswydd ar wasanaethau i ddarparu cymorth priodol. Byddwn ni’n gwneud y siŵr bod y tasglu hawliau pobl anabl yn ategu hyn wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023
 
OQ60240 Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o rôl darpariaeth blynyddoedd cynnar o ran mynd i'r afael â thlodi plant?

Evidence shows that access to high-quality early years provision supports child development and helps to ensure that every child has the best start in life. Early years provision is a key priority for the Welsh Government, reflected in our programme for government and our co-operation agreement with Plaid Cymru.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar - 16/11/2023