Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Cyfarfod Llawn

Plenary

04/03/2020

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (Ann Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (Ann Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
1. Questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

We start our Plenary session this afternoon with the first item on the agenda—questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs. Question 1, Jack Sargeant. 

Dechreuwn ar ein Cyfarfod Llawn y prynhawn yma gyda'r eitem gyntaf ar yr agenda—cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Cwestiwn 1, Jack Sargeant.

Y Diwydiant Bwyd a Diod yng Ngogledd Cymru
The Food and Drink Industry in North Wales

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant bwyd a diod yng ngogledd Cymru? OAQ55170

1. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government is supporting the food and drink industry in north Wales? OAQ55170

Thank you. Welsh Government supports the growth of the food and drink industry across the whole of Wales. We've now achieved a turnover of £7.473 billion for the food and farming industry in Wales. This far exceeds the challenging target of achieving £7 billion we set ourselves and the sector back in 2014.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf y diwydiant bwyd a diod ledled Cymru gyfan. Rydym bellach wedi cyflawni trosiant o £7.473 biliwn i’r diwydiant bwyd a ffermio yng Nghymru. Mae hyn yn llawer uwch na'r targed heriol o £7 biliwn a osodwyd gennym i ni ein hunain a'r sector yn ôl yn 2014.

Thank you for that answer, Minister. As chair of the cross-party group on beer and pubs in Wales, I have recently undertaken a number of visits to independent breweries with Members from across the Chamber, and I look forward to working with many more Assembly Members to promote Welsh beer and cider within their constituencies. Minister, issues that have been raised with me include assistance in taking full advantage of unique opportunities to promote Welsh beers across the world—opportunities like the Rugby World Cup and the six nations, which coincides with Welsh beer week. And I have also had a number of breweries and brewers raise the issue of the future deposit-return scheme, which I know falls under the responsibility of the Deputy Minister. However, your department works directly with producers through the Welsh food and drinks cluster. So, Minister, can you assure me that your department is working closely with that of the Deputy Minister's, and the Minister for international relations, both to support and promote the Welsh brewing industry in the future?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar gwrw a thafarndai yng Nghymru, bûm yn ymweld yn ddiweddar â nifer o fragdai annibynnol gydag Aelodau o bob rhan o’r Siambr, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda llawer mwy o ACau i hyrwyddo cwrw a seidr Cymru yn eu hetholaethau. Weinidog, mae'r materion a gafodd eu dwyn i fy sylw yn cynnwys cymorth i fanteisio'n llawn ar gyfleoedd unigryw i hyrwyddo cwrw Cymru ledled y byd—cyfleoedd fel Cwpan Rygbi'r Byd a'r chwe gwlad, sy'n cyd-daro ag wythnos gwrw Cymru. Ac mae nifer  o fragdai a bragwyr wedi dwyn cynllun dychwelyd blaendal yn y dyfodol i fy sylw, cynllun y gwn ei fod yn gyfrifoldeb i’r Dirprwy Weinidog. Fodd bynnag, mae eich adran yn gweithio'n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr drwy glwstwr bwyd a diod Cymru. Felly, Weinidog, a allwch fy sicrhau bod eich adran yn gweithio'n agos ag adran y dirprwy Weinidog, a'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol, i gefnogi a hyrwyddo diwydiant bragu Cymru yn y dyfodol?

Thank you. I was very pleased to visit Wrexham Lager with you in your capacity as the chair of the cross-party group on beer and pubs. And I think Wrexham Lager probably is a classic example of making the most of the opportunities, and I know when the Rugby World Cup was on in Japan, I think they had to send out extra resources on about three occasions because it was so popular out there. I can reassure you that my department works closely with other governmental departments. We work right across Government. You mentioned the deposit-return scheme. Work is developing on that. That's being taken forward as a joint project with both the Department for Environment, Food and Rural Affairs and the Northern Ireland Government.

Back in July we published the responses to an initial consultation on the proposals for a scheme covering Wales, Northern Ireland and England, and, again, it was overwhelmingly positive, the response that we received to that consultation. I'm also putting funding into the Advanced Manufacturing Research Centre in your own constituency in relation to decarbonisation in relation to the food and drink sector as a whole, and, obviously, reduced packaging is one area that we're particularly looking at. 

Diolch i chi, ac roeddwn yn falch iawn o ymweld â Wrexham Lager gyda chi yn rhinwedd eich swydd fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar gwrw a thafarndai. Ac rwy'n credu bod Wrexham Lager yn enghraifft glasurol, mae’n debyg, o gwmni sy’n gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd, a phan oedd Cwpan Rygbi'r Byd yn mynd rhagddo yn Japan, rwy'n credu eu bod wedi gorfod anfon cyflenwadau ychwanegol ar dri achlysur oherwydd ei fod mor boblogaidd allan yno. Gallaf eich sicrhau bod fy adran yn gweithio'n agos gydag adrannau eraill o’r Llywodraeth. Rydym yn gweithio ar draws y Llywodraeth. Fe sonioch chi am y cynllun dychwelyd blaendal. Mae gwaith yn datblygu ar hynny. Mae'n cael ei ddatblygu fel prosiect ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a Llywodraeth Gogledd Iwerddon.

Yn ôl ym mis Gorffennaf, gwnaethom gyhoeddi'r ymatebion i ymgynghoriad cychwynnol ar y cynigion ar gyfer cynllun i Gymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ac unwaith eto, roedd yr ymatebion a ddaeth i law i’r ymgynghoriad hwnnw yn gadarnhaol dros ben. Rwyf hefyd yn rhoi cyllid tuag at y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn eich etholaeth ar gyfer datgarboneiddio mewn perthynas â'r sector bwyd a diod yn ei gyfanrwydd, ac yn amlwg, mae llai o ddeunydd pacio yn un maes rydym yn edrych arno’n benodol. 

We could all have a brilliant banquet with the fine food and drink produce that emanates from Aberconwy. We have award-winning gins, wine, meat, seafood, cheese, chocolate and so much more on offer, so it just goes to show the incredible potential that food tourism has in Aberconwy, and, indeed, across north Wales. Now, according to 'The Food Tourism Action Plan for Wales 2015-2020', food tourism is about helping visitors to uncover our local culinary gems, not just leaving it to chance that they will find them by themselves. Five key things were identified, and interesting ideas were put forward, such as developing a consumer-facing food tourism website. Have you thought, Minister, of building on this by creating some food trails, and possibly on a constituency basis across Wales? Thank you.

Gallem i gyd gael gwledd wych gyda'r cynnyrch bwyd a diod da sy'n dod o Aberconwy. Mae gennym jin, gwin, cig, bwyd môr, caws, siocled a chymaint mwy i'w gynnig, cynnyrch sydd wedi ennill gwobrau, felly mae'n dangos y potensial anhygoel sydd i dwristiaeth bwyd yn Aberconwy, a ledled gogledd Cymru yn wir. Nawr, yn ôl y 'Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2015-20', mae twristiaeth bwyd yn ymwneud â helpu ymwelwyr i ddatgelu ein trysorau coginio lleol, nid gadael i ymwelwyr ddod ar eu traws ar hap. Nodwyd pum peth allweddol, a chyflwynwyd syniadau diddorol, megis datblygu gwefan twristiaeth bwyd i gwsmeriaid. Weinidog, a ydych chi wedi meddwl am adeiladu ar hyn trwy greu llwybrau bwyd, a hynny ar sail etholaethau ledled Cymru o bosibl? Diolch.

We've certainly looked at food trails, and we've also looked at a wine trail, because, again, the wine industry in Wales is really booming, I would say; I think we've got now about 15 vineyards across Wales. So, we've certainly looked at a wine trail. I'm not sure that we've looked at food trails on a constituency by constituency basis. I have to say, though, in relation to food tourism—and you mentioned gin, and I presume you're referring to Aber Falls—I was in Aber Falls about two weeks ago, and they're building a brilliant visitor centre, where they're hoping to bring in other business, not just food and drink businesses, but other businesses also to work from there. So, food tourism I think offers many opportunities, not just in north Wales, but across the whole of Wales. 

Rydym yn sicr wedi edrych ar lwybrau bwyd, ac rydym wedi edrych hefyd ar lwybr gwin, oherwydd, unwaith eto, mae'r diwydiant gwin yng Nghymru yn ffynnu o ddifrif, buaswn yn dweud; rwy'n credu bod gennym oddeutu 15 o winllannoedd ym mhob cwr o Gymru erbyn hyn. Felly, rydym yn sicr wedi edrych ar lwybr gwin. Nid wyf yn siŵr a ydym wedi edrych ar lwybrau bwyd fesul etholaeth. Mae'n rhaid i mi ddweud serch hynny, mewn perthynas â thwristiaeth bwyd—ac fe sonioch chi am jin, a thybiaf eich bod yn cyfeirio at Aber Falls—roeddwn yn Aber Falls tua phythefnos yn ôl, ac maent yn adeiladu canolfan ymwelwyr wych, lle maent yn gobeithio dod â busnesau eraill i mewn, nid yn unig busnesau bwyd a diod, ond busnesau eraill hefyd i weithio oddi yno. Felly, rwy’n credu bod twristiaeth bwyd yn cynnig llawer o gyfleoedd, nid yn unig yng ngogledd Cymru, ond ledled Cymru gyfan. 

Adweithydd Niwclear Hinkley Point
Hinkley Point Nuclear Reactor

2. A wnaiff y Gweinidog ofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau bod asesiad llawn o'r effaith amgylcheddol yn cael ei gynnal i ystyried y difrod i'r amgylchedd naturiol ar hyd morlin de Cymru o'r mwd y bwriedir ei ddadlwytho o adweithydd niwclear Hinkley Point i mewn i aber afon Hafren? OAQ55151

2. Will the Minister ask Natural Resources Wales to ensure that a full environmental impact assessment is undertaken to consider the damage to the natural environment along the south Wales coastline from the mud that is proposed to be dumped from Hinkley Point nuclear reactor into the Severn Estuary? OAQ55151

13:35

Natural Resources Wales is the appropriate authority and regulator, under the the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007. It is for NRW to determine whether an environmental impact assessment is required. All applications for a marine licence are thoroughly and robustly assessed, to ensure proposed works do not impact the marine environment or human health.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r awdurdod a'r corff rheoleiddio priodol, o dan y Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007. Mater i Cyfoeth Naturiol Cymru yw penderfynu a oes angen asesiad effaith amgylcheddol. Mae pob cais am drwydded forol yn cael ei asesu'n drwyadl er mwyn sicrhau nad yw gwaith arfaethedig yn effeithio ar yr amgylchedd morol nac ar iechyd pobl. 

I think what we have here is a failure of governance. And I wonder why—we are sat here—I wonder why we have a Government, in name anyway, if all we're going to do is put the responsibility on Natural Resources Wales. There are 780,000 tonnes of mud from outside a nuclear reactor that they want to dig up and dump—literally—on Wales, just outside of Cardiff, in the sea. We now know that there were accidents in the 1950s and 1960s, where radioactivity went into the estuary. And scientists tell me that there's a possibility that this radioactivity is still there. And yet—[Interruption.] From across the way, there are heckles, people are asking, 'What scientists?' Well, maybe you should speak to these scientists, because we are told that there are three kinds of testing that should have been done to this mud. Anywhere in the world, three types would have been done—mass, alpha, gamma spectrometry. Why is it that you've allowed Natural Resources Wales to not even do an environmental impact assessment last time? You're not going to insist upon one this time. I'm just staggered, standing here saying this. How on earth can you call yourself a Minister, how can you call yourself a Government, when you're going to allow this to happen, and let Wales literally be dumped on, with material that could very well be radioactive? Incredible.

Rwy'n credu mai'r hyn sydd gennym yma yw methiant llywodraethu. A tybed pam—rydym yn eistedd yma—tybed pam y mae gennym Lywodraeth, mewn enw beth bynnag, os mai'r cyfan a wnawn yw rhoi'r cyfrifoldeb i Cyfoeth Naturiol Cymru. Maent am gloddio a dympio 780,000 tunnell o fwd o'r tu allan i adweithydd niwclear—yn llythrennol—ar Gymru, ychydig y tu allan i Gaerdydd, yn y môr. Gwyddom bellach fod damweiniau wedi bod yn y 1950au a'r 1960au, pan aeth ymbelydredd i mewn i'r aber. Ac mae gwyddonwyr yn dweud wrthyf ei bod hi’n bosibl fod yr ymbelydredd hwn yn dal i fod yno. Ac eto—. [Torri ar draws.] Mae heclo o’r ochr draw, a phobl yn gofyn, 'Pa wyddonwyr?' Wel, efallai y dylech chi siarad â'r gwyddonwyr hyn, oherwydd dywedir wrthym fod tri math o brawf y dylid bod wedi'u gwneud ar y mwd hwn. Mewn unrhyw ran o'r byd, byddai tri math o brawf wedi’u gwneud—màs, alffa, sbectrometreg gama. Pam eich bod chi wedi caniatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru beidio â gwneud asesiad effaith amgylcheddol hyd yn oed y tro diwethaf? Nid ydych yn mynd i fynnu un y tro hwn. Rwy’n syfrdan, yn sefyll yma'n dweud hyn. Sut ar y ddaear y gallwch chi alw'ch hun yn Weinidog, sut y gallwch chi alw'ch hunain yn Llywodraeth, a chaniatáu i hyn ddigwydd, a gadael iddynt, yn llythrennol, ddympio deunydd a allai’n hawdd fod yn ymbelydrol ar Gymru? Anhygoel. 

I think it's really important to stress that no application has been submitted. And should a request be received, NRW will consult with those experts—of course they will—to consider if it's necessary, obviously, to inform its determination, and whether an EIA is required. I think it's also really important to stress, Deputy Presiding Officer, that a non-EIA approach does not mean a full assessment is not undertaken—. I think it's really important that people understand that. And before determining any application for a marine licence, NRW carries out a thorough assessment of the proposed activity, and that includes the consideration, as I said, of the need to protect the marine environment and human health, as required by the Marine and Coastal Access Act 2009. And I reiterate: no marine licence application has been submitted to NRW at this time. The Welsh Ministers are the appeals body for marine licensing, so it's not appropriate to comment on projects that are subject to that application process.

Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn pwysleisio nad oes cais wedi'i gyflwyno. Ac os derbynnir cais, bydd CNC yn ymgynghori â'r arbenigwyr—wrth gwrs y byddant—i ystyried a oes ei angen i lywio ei benderfyniad, ac a oes angen asesiad effaith amgylcheddol. Rwy'n credu ei bod hefyd yn bwysig iawn pwysleisio, Ddirprwy Lywydd, nad yw hepgor asesiad effaith amgylcheddol yn golygu na wneir asesiad llawn. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn i bobl ddeall hynny. A chyn inni benderfynu ar unrhyw gais am drwydded forol, mae CNC yn cynnal asesiad trylwyr o'r gweithgaredd arfaethedig, ac fel y dywedais, mae hynny'n cynnwys ystyried yr angen i ddiogelu'r amgylchedd morol ac iechyd pobl, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Ac rwy’n ailadrodd: ni chyflwynwyd cais am drwydded forol i CNC ar hyn o bryd. Gweinidogion Cymru yw'r corff apelio ar gyfer trwyddedau morol, felly nid yw'n briodol rhoi sylwadau ar brosiectau sy'n ddarostyngedig i'r broses ymgeisio honno. 

Minister, I do believe we have to be led by the science, and that science accords with the accepted international standards. And we have no way of measuring if we move away from that, and just allow a decision on other factors. I think we need to strip out any sort of national battles here. The Severn estuary is managed as an estuary. There are dumping grounds on each side, in terms of the border that runs down the middle of the estuary, and it is managed as such. However, I would say this: I don't think EDF Energy and NRW did particularly well at phase 1 on communicating with the public, because that is very, very important. And when these bodies expect politicians to be responsible, and listen to their evidence, they should remember that they also need to communicate with the public. Because if we are backing them and their science, they need to be out there, as the people best equipped to have a public discussion. Because you do need a public discussion on something like this—it's bound to be controversial.

Weinidog, rwy'n credu bod yn rhaid i ni gael ein harwain gan y wyddoniaeth, a bod gwyddoniaeth yn cyd-fynd â'r safonau rhyngwladol derbyniol. Ac nid oes gennym unrhyw ffordd o fesur a ddylem symud oddi wrth hynny, a dim ond caniatáu penderfyniad ar sail ffactorau eraill. Rwy'n credu bod angen inni gael gwared ar unrhyw fath o frwydrau cenedlaethol yma. Mae aber yr Hafren yn cael ei rheoli fel aber. Ceir meysydd dympio ar bob ochr, o ran y ffin sy'n rhedeg i lawr canol yr aber, ac fe'i rheolir yn unol â hynny. Fodd bynnag, hoffwn ddweud hyn: nid wyf yn credu bod EDF Energy a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud yn arbennig o dda yng ngham 1 o ran cyfathrebu â'r cyhoedd, oherwydd mae hynny'n bwysig tu hwnt. A phan fydd y cyrff hyn yn disgwyl i wleidyddion fod yn gyfrifol, a gwrando ar eu tystiolaeth, dylent gofio bod angen iddynt gyfathrebu â'r cyhoedd hefyd. Oherwydd os ydym yn eu cefnogi hwy a'u gwyddoniaeth, mae angen iddynt fod allan yno, fel y bobl sydd yn y sefyllfa orau i gael trafodaeth gyhoeddus. Oherwydd mae angen trafodaeth gyhoeddus arnoch ar rywbeth fel hyn—mae'n rhwym o fod yn ddadleuol.

I don't disagree with anything that David Melding says. And I know NRW have developed a communications plan. I think you're right, there were lessons, certainly, to be learned from last time, and I do believe NRW have learned those lessons, and they have detailed the steps that they will take to consult and engage widely on projects. So, just to say, obviously, everybody—and that includes everybody in this Chamber—should put their views forward to NRW.

Nid wyf yn anghytuno ag unrhyw beth a ddywed David Melding. Ac rwy'n gwybod bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu cynllun cyfathrebu. Rwy'n credu eich bod yn iawn, yn sicr roedd gwersi i'w dysgu o'r tro diwethaf, ac rwy'n credu bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dysgu'r gwersi hynny, ac maent wedi manylu ar y camau y byddant yn eu cymryd i ymgynghori ac ymgysylltu'n eang ar brosiectau. Felly, yn amlwg, dylai pawb—ac mae hynny'n cynnwys pawb yn y Siambr hon—gyflwyno eu safbwyntiau i CNC.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Thank you. We now turn to spokespeople's questions. And I call the party spokesperson for Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Diolch. Trown yn awr at gwestiynau'r llefarwyr. A galwaf ar lefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Gweinidog, fe ddywedoch chi wrth y Cynulliad yma, yn sgil y llifogydd a ddigwyddodd ychydig wythnosau yn ôl, eich bod chi wedi trefnu cyfarfod â chadeirydd a phrif weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, ac y byddai'r adnoddau sydd ar gael—boed yn adnoddau dynol neu'n adnoddau ariannol—ar frig agenda'r cyfarfod hwnnw. Allwch chi roi diweddariad i ni o'r trafodaethau yr ŷch chi wedi'u cael a'r hyn a gytunwyd yn y cyfarfod?

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. Minister, you told this Assembly, in light of the recent flooding a few weeks ago, that you had organised a meeting with the chair and chief executive of NRW, and that the resources available—be they human or financial resources—would be at the top of the agenda for that meeting. Can you give us an update on the discussion that you had and what was agreed at that meeting?

13:40

Yes. So, I met with the chair and chief executive of Natural Resources Wales yesterday and I think it's another opportunity, Deputy Presiding Officer, to pay tribute to the NRW staff who worked tirelessly, and are still working tirelessly, now for, it's probably getting on for a month now, isn't it, since we first had storm Ciara? We did discuss, obviously, the flooding in great detail. I think it took up probably three quarters of the meeting. There are clearly some issues around human resources. So, I think there's just over 300 staff who work in NRW on flooding. There are some vacancies still, and whilst we have seen a drop in the number of vacancies, there are still some vacancies that they are seeking to fill. In relation to funding, further funding was offered should they need it in the initial response to the clean-up. At the present time, they don't need that funding, but clearly that offer is still on the table. 

Gallaf. Cyfarfûm â chadeirydd a phrif weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru ddoe ac rwy'n meddwl fod hwn yn gyfle arall, Ddirprwy Lywydd, i dalu teyrnged i staff CNC a weithiodd yn ddiflino, ac sy'n dal i weithio'n ddiflino yn awr, ers yn agos i fis bellach, mae'n debyg, ers storm Ciara. Yn amlwg, fe fuom yn trafod y llifogydd yn drylwyr iawn. Rwy'n credu inni dreulio tri chwarter y cyfarfod yn gwneud hynny. Mae'n amlwg fod rhai materion yn codi ynghylch adnoddau dynol. Felly, rwy'n credu bod ychydig dros 300 o staff yn gweithio yn CNC ar lifogydd. Ceir rhai swyddi gwag o hyd, ac er ein bod wedi gweld gostyngiad yn nifer y swyddi gwag, maent yn dal i geisio llenwi rhai swyddi. O ran cyllid, cynigiwyd cyllid pellach pe bai ei angen arnynt yn yr ymateb cyntaf i'r gwaith glanhau. Ar hyn o bryd, nid oes angen y cyllid hwnnw arnynt, ond yn amlwg mae'r cynnig ar y bwrdd o hyd.

Wel, mae'n siomedig bod yna swyddi gwag yn bodoli oherwydd, wrth gwrs, maen nhw wedi cael eu dangos lan i fod, ar foment lle oedd angen yr holl weithwyr yna—a dwi innau'n ymuno â chi i dalu teyrnged i'r rhai a fuodd wrthi—ond ar y foment lle oedd angen iddyn nhw fod ar eu gorau, yn anffodus doedd yna ddim complement llawn o staff. Wrth gwrs, dwi wedi codi'n gyson gyda chi—rydych chi'n gwybod hyn—yr angen i sicrhau bod yr adnoddau craidd sydd ar gael i Gyfoeth Naturiol Cymru yn ddigonol, ac mai mater o godi pais yw hi'n aml iawn os oes rhywbeth yn digwydd ac wedyn mae'r arian yn dod. Mi ddylai fod yr arian yna o flwyddyn i flwyddyn i sicrhau bod y capasiti yn bodoli yn barhaol.

Mae nifer o ddioddefwyr y llifogydd nawr yn wynebu siwrne faith pan mae'n dod i adfer eu heiddo, a'r cam cyntaf mae'n debyg, ar ôl clirio y mès cychwynnol, fydd y sychu allan, ac mi fydd angen dadleithyddion a gwresogyddion diwydiannol er mwyn gwneud y gwaith yna. Ac, wrth gwrs, mi fydd yna gostau ynni a chostau gwresogi sylweddol yn dod yn sgil hynny. Dwi'n ymwybodol, wrth gwrs, fod y Llywodraeth ei hun yn cynnig elfen o gefnogaeth, ond dwi eisiau dod yn ôl at bwynt rwyf wedi codi gyda chi yn flaenorol, sef y ffaith ein bod ni yn gweld lefelau o gefnogaeth ar hap ar draws Cymru, lle mae dioddefwyr Cymru yn gweld gwahaniaethau sylweddol yn y gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw o wahanol gyfeiriadau, ac nid yn unig rhwng Cymru a Lloegr, sydd yn wir wrth gwrs, ond hyd yn oed oddi fewn i Gymru, lle rŷn ni'n gweld gwahaniaethau rhwng y gefnogaeth sydd ar gael yn ne Cymru o gymharu â gogledd Cymru. 

Gaf i ofyn i chi a ydych chi'n gyfforddus mewn egwyddor â'r sefyllfa lle mae yna wahanol lefel o gefnogaeth ar gael i ddioddefwyr yn ddibynnol ar le maen nhw'n byw? Hynny yw, mae e'n rhyw fath o loteri cod post. Ac os nad ydych chi'n gyfforddus â'r egwyddor honno, yna beth ydych chi fel Llywodraeth yn ei wneud i weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod pawb, lle bynnag maen nhw yng Nghymru, yn cael yr un gefnogaeth y mae pawb yn ei haeddu?

It is disappointing that there are vacant posts, because, of course, they have been shown up at a moment when all that workforce was required—and I join with you in paying tribute to those who were working—but at that time when they needed to be at their very best, unfortunately they didn't have a full complement of staff. Now, I've consistently raised with you—and you will be aware of this—the need to ensure that core resources are available for NRW, and that they are sufficient. It's a matter of shutting the stable door after the horse has bolted, very often, if something happens and then the funding is made available. That funding should be in place year on year to ensure that the capacity is in place.

Many of those who have suffered floods are now facing a long journey when it comes to restoring their properties, and the first step, after cleaning up the initial mess, will be the dry-out process, and they will need dehumidifiers and industrial heaters in order to do that. And, of course, there will be energy and heating costs that could be very substantial as a result of that. I am aware, of course, that the Government itself is offering some support, but I want to return to a point that I have raised with you previously, namely this fact that we do see ad hoc levels of support across Wales, where those who suffer in Wales see very different levels of support available in different areas, and it's not just differences between England and Wales, which occur of course, but even within Wales, where we see differences in support in south Wales as opposed to north Wales, for example.

Can I ask you, in principle, are you comfortable with a position where there is a different level of support available for people dependent on where they live? It is a kind of postcode lottery. And if you're not comfortable with that principle, then what are you as a Government doing to work with local authorities to ensure that everyone, wherever they are in Wales, receives the same support that they deserve?

So, just to go back to your initial comments around NRW, as I said to you, I made it very clear yesterday that there was further funding, not just from—actually, very little from my portfolio; the majority of the funding that we are bringing forward comes from my colleague Julie James's portfolio. I've made sure that there's funding from my portfolio in relation to the clean-up operation and what's needed immediately, and NRW stressed that at the current time they did not need any additional funding. And certainly they are trying very hard to fill those vacancies, but you will appreciate that flood engineers, for instance, are not people that you can acquire very easily, but they have been working hard and we have seen a reduction in the number of vacancies that they did have, certainly since back in the autumn, when I first raised that concern with them.

In relation to the level of support, you will be aware that it doesn't matter where you live in Wales, the level of funding and support we are giving to households whether they're insured or not insured is absolutely the same. I assume that you are referring to the fact that Rhondda Cynon Taf council are also giving £500 to each household that's been flooded. It's a matter for each local authority whether they decide to give that additional funding. I know your next question is probably going to be, 'Well, some councils can afford it more easily than others.' I don't think any council can afford it easily. I think they've looked at their reserves, the level of reserves they've kept for a rainy day, if you pardon the pun, and clearly they've chosen to do that.

Felly, i fynd yn ôl at eich sylwadau cychwynnol ynghylch CNC, fel y dywedais wrthych, dywedais yn glir iawn ddoe fod arian ychwanegol, nid yn unig o—mewn gwirionedd, ychydig iawn ohono a ddaw o fy mhortffolio i; mae'r rhan fwyaf o'r cyllid rydym yn ei gyflwyno'n dod o bortffolio fy nghyd-Aelod Julie James. Rwyf wedi sicrhau bod cyllid o fy mhortffolio mewn perthynas â'r gwaith glanhau a'r hyn sydd ei angen ar unwaith, a phwysleisiodd CNC nad oedd angen arian ychwanegol arnynt ar hyn o bryd. Ac yn sicr maent yn ymdrechu'n galed iawn i lenwi'r swyddi gwag hynny, ond fe fyddwch yn sylweddoli nad yw peirianwyr llifogydd, er enghraifft, yn bobl y gallwch eu caffael yn hawdd iawn, ond maent wedi bod yn gweithio'n galed ac rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y swyddi gwag a oedd ganddynt, yn sicr ers yn ôl yn yr hydref, pan grybwyllais y pryder hwnnw wrthynt gyntaf.

Mewn perthynas â lefel y cymorth, fe fyddwch yn gwybod nad oes ots ble rydych chi'n byw yng Nghymru, mae lefel y cyllid a'r gefnogaeth a roddwn i aelwydydd, heb yswiriant neu fel arall, yn hollol yr un fath. Rwy'n tybio eich bod yn cyfeirio at y ffaith bod cyngor Rhondda Cynon Taf hefyd yn rhoi £500 i bob aelwyd sydd wedi dioddef llifogydd. Mater i bob awdurdod lleol yw penderfynu a ydynt am roi'r arian ychwanegol hwnnw ai peidio. Rwy'n gwybod mai eich cwestiwn nesaf fydd, 'Wel, gall rhai cynghorau ei fforddio'n haws nag eraill.' Nid wyf yn credu y gall unrhyw gyngor ei fforddio'n hawdd. Rwy'n credu eu bod wedi edrych ar eu cronfeydd wrth gefn, faint o arian wrth gefn a gadwyd ganddynt ar gyfer diwrnod glawog, os maddeuwch yr ymadrodd, ac yn amlwg maent wedi dewis gwneud hynny.

Well, you haven't answered my question because I asked whether you were comfortable with the principle that people were receiving different levels of support based on where they were in Wales, and what you were doing to work with local authorities to see if you could bring their level of commitment up to where it should be. You didn't address that, but there we are, maybe you'll do so in a moment. 

Wel, nid ydych wedi ateb fy nghwestiwn oherwydd fe ofynnais a oeddech chi'n gyfforddus â'r egwyddor fod pobl yn cael gwahanol lefelau o gymorth yn seiliedig ar ble roeddent yng Nghymru, a beth oeddech chi'n ei wneud i weithio gydag awdurdodau lleol i weld a allech godi lefel eu hymrwymiad i ble dylai fod. Ni wnaethoch ateb hynny, ond dyna ni, efallai y gwnewch hynny mewn munud.

Mi fues i ddoe mewn cyfarfod o'r grŵp trawsbleidiol ar goetiroedd, coedwigaeth a phren ac mi dynnwyd sylw at y ffaith mai un o'r coed sydd â rôl fwyaf allweddol i'w chwarae pam fo'n dod i daclo llifogydd yw coed ynn, oherwydd y lefelau uchel o ddŵr sy'n cael eu dal gan wreiddiau y math arbennig yna o goeden. 

Nawr, wrth gwrs, rŷn ni'n gwybod bod yna lawer o goed ynn yn marw ar hyn o bryd oherwydd clefyd coed ynn. Ond, ar yr un pryd, rwy hefyd yn deall nad yw'r grŵp strategol ar glefyd coed ynn wedi cwrdd ers mis Gorffennaf y llynedd. Felly, mae yna bron i naw mis ers i'r grŵp yna ddod at ei gilydd. Nawr, o gofio pwysigrwydd coed ynn o ran mynd i'r afael â phroblemau llifogydd ond hefyd, yn bwysig iawn, y risg i ddiogelwch y cyhoedd o fod yn gweld coed ynn yn dymchwel ac yn marw ac yn disgyn, pam nad yw'r grŵp yna wedi cwrdd ers cyhyd? Pa mor o ddifrif mae'r Llywodraeth yn cymryd y sefyllfa clefyd coed ynn, a beth, yn wir, yw'r camau nesaf rŷch chi am eu cymryd o ran mynd i'r afael â'r clefyd hwnnw?

Yesterday I attended a meeting of the cross-party group on woodlands, forestry and timber, and attention was drawn to the fact that one of the trees that has the biggest role in tackling flooding was the particular strain of tree that is used to capture floodwaters.

Now, we know very well that very many of these trees are dying because of ash tree disease. But I now know that the project board working on that disease in trees hasn't met for very many months. Given the importance of ash in terms of addressing flood, and very importantly in terms of the risk to public safety in seeing these trees dying and falling, why hasn't that group met for so long? How seriously is the Government taking ash dieback disease and what are the next steps that you will take in terms of tackling that particular disease?

13:45

I will have to write to the Member with an update on the last meeting of the ash dieback disease group, because I don't have those figures to hand. 

In relation to 'am I comfortable?' I don't really think that's a matter for me. If a local authority wants to give extra support to a household that's been traumatised by flooding, who am I to say that that local authority shouldn't do that? I think, certainly at the flood summit that the First Minister convened in recess—both myself and my colleague Julie James were there—there were quite a few representatives from a variety of local authorities from right across Wales; certainly, the Welsh Local Government Association leader, Andrew Morgan, was there, who obviously is the leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council. They were very grateful for the funding that was given from Welsh Government, but I do think it is a matter for each local authority. If they choose to support their residents in that way, well, that's a matter for them, not for me.

Bydd yn rhaid imi ysgrifennu at yr Aelod gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfod diwethaf y grŵp clefyd coed ynn, gan nad yw'r ffigurau hynny gennyf wrth law.

Mewn perthynas ag 'a ydw i'n gyfforddus?', nid wyf yn meddwl bod hwnnw'n fater i mi mewn gwirionedd. Os yw awdurdod lleol am roi cymorth ychwanegol i aelwyd sydd wedi dioddef yn sgil llifogydd, pwy wyf fi i ddweud na ddylai'r awdurdod lleol wneud hynny? Yn sicr yn yr uwchgynhadledd ar lifogydd a gynhaliwyd gan y Prif Weinidog yn ystod y toriad—roeddwn i a fy nghyd-Aelod Julie James yno—roedd cryn nifer o gynrychiolwyr o amryw o awdurdodau lleol o bob cwr o Gymru yn bresennol; yn sicr, roedd arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan, yno, ac ef wrth gwrs yw arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Roeddent yn ddiolchgar iawn am yr arian a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, ond rwy'n credu mai mater i bob awdurdod lleol ydyw. Os ydynt yn dewis cefnogi eu trigolion yn y ffordd honno, wel, mater iddynt hwy yw hynny, nid i mi.

Conservative spokesperson, Andrew R.T. Davies.

Llefarydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Minister, at the moment, all the news seems to be about coronavirus, and rightly so, and the concerns that Government are addressing through their various summits and meetings. Your department has a critical role to play, especially in the farm support system, and this is a critical period of time, with the single farm payment application window now open and closing on 15 May. Many applications for calf passports, for example, are very time-sensitive—have to be in by a certain date, as do grant applications.

What discussions have you had within the department about, if, as is forecast, there could be as much as a 20 per cent absentee rate because of sickness in departments and work places? Have you modelled that into the way you will handle the applications around the single farm payment window, and other important grant applications, as well as inspections, because, otherwise, if force majeure isn't a consideration, many businesses—rural businesses—that depend on these application windows could fall foul of the system?

Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Weinidog, ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod yr holl newyddion yn ymwneud â'r coronafeirws, a hynny'n briodol, a'r pryderon y mae'r Llywodraeth yn mynd i'r afael â hwy drwy eu hamrywiol uwchgynadleddau a chyfarfodydd. Mae gan eich adran ran hanfodol i'w chwarae, yn enwedig yn y system gymorth i ffermydd, ac mae hwn yn gyfnod tyngedfennol, gyda'r cyfnod ymgeisio ar gyfer y taliad sengl bellach ar agor ac yn cau ar 15 Mai. Mae llawer o geisiadau am basbortau lloi, er enghraifft, yn sensitif iawn i amser—yn gorfod bod i mewn erbyn dyddiad penodol, fel y mae ceisiadau am grantiau.

Pa drafodaethau a gawsoch yn yr adran ynglŷn â'r sefyllfa pe bai'r gyfradd absenoldeb gymaint ag 20 y cant, fel a ragwelir, oherwydd salwch mewn adrannau a gweithleoedd? A ydych chi wedi modelu hynny mewn perthynas â'r ffordd y byddwch yn ymdrin â cheisiadau cyfnod talu'r taliad sengl, a cheisiadau grantiau pwysig eraill, yn ogystal ag archwiliadau, oherwydd, fel arall, os nad yw force majeure yn ystyriaeth, gallai llawer o fusnesau—busnesau gwledig—sy'n dibynnu ar y cyfnodau ymgeisio hyn fethu cydymffurfio â'r drefn?

Well, clearly, this is a piece of work that is being done right across Government. We had an additional Cabinet meeting this morning specifically on coronavirus, and every department obviously is looking at the impact of the disease, and, as you say, my department—you're referring to obviously the internal workings of my department, but we're looking at it right across Government. Clearly, a lot of our staff can work from home, which is helpful if they need to self-isolate, et cetera, but we are going to have to look at those who can't do their job from home, obviously, and inspections is clearly one. 

This will be something that we will continually start to work up now we've seen some of the projected figures and the reasonably worst scenario. So, this is an ongoing piece of work. We'll have to be very flexible. It's the same for this Chamber, isn't it? If 20 per cent or more of us are unable to attend the Senedd sittings, obviously business will be affected. So, this is something that we're looking at right across Government, and I'm sure the Commission are too.

Wel, yn amlwg, mae hwn yn waith sy'n cael ei wneud ar draws y Llywodraeth. Cawsom gyfarfod Cabinet ychwanegol y bore yma ar y coronafeirws yn benodol, ac yn amlwg, mae pob adran yn edrych ar effaith y clefyd, ac fel y dywedwch, mae fy adran i—rydych yn cyfeirio, wrth gwrs, at weithrediadau mewnol fy adran, ond rydym yn edrych arno ar draws y Llywodraeth. Yn amlwg, gall llawer o'n staff weithio o gartref, sy'n ddefnyddiol os oes angen iddynt hunanynysu ac ati, ond bydd yn rhaid inni edrych ar y rhai na allant wneud eu gwaith o gartref, ac mae archwiliadau'n un ohonynt, wrth gwrs.

Bydd hyn yn rhywbeth y byddwn yn dechrau gweithio arno'n barhaus gan ein bod bellach wedi gweld rhai o'r ffigurau rhagamcanol a'r sefyllfa waethaf yn gymharol. Felly, mae hwn yn waith sy'n mynd rhagddo. Bydd yn rhaid inni fod yn hyblyg iawn. Mae'r un fath ag ar gyfer y Siambr hon, onid yw? Os bydd 20 y cant neu fwy ohonom yn methu mynychu sesiynau'r Senedd, mae'n amlwg yr effeithir ar ein gwaith. Felly, mae hyn yn rhywbeth rydym yn edrych arno ar draws y Llywodraeth, ac rwy'n siŵr bod y Comisiwn yn gwneud hynny hefyd.

I'm grateful for that answer, and I appreciate we're very much in the foothills at the moment, because the condition is obviously unfolding before us, but, for many rural businesses, there are very stiff penalties and sanctions if you don't hit those dates, especially with your application for single farm payment support. I use a very simple description as well about calf passports—if it's not registered within 28 days and processed, obviously then the animal is just discarded for human consumption, it is. And so, I'd be grateful, when you're in possession of better information—better-quality information, if you like, which could give indications of what measures you're putting in place to deal with maybe missed deadlines and worst-case scenarios so that people can have confidence that they will not be penalised because it is through no fault of their own—. Also, could I understand from you, Minister, how your department is interacting with the food supply chain? Because, again, if you look at the forecast ahead, with a 20 per cent absentee rate because of illness and the condition unfolding—and the peak months are May and June, we're told by the medical professionals—what work is the Welsh Government doing with food producers—and processors, importantly—to make sure that the food supply chain here in Wales is robust, and ultimately can deliver into shops and into the catering establishments that people require on a day-to-day basis?

Rwy'n ddiolchgar am yr ateb hwnnw, ac rwy'n derbyn mai megis dechrau y mae hyn, oherwydd mae'r sefyllfa'n amlwg yn datblygu ger ein bron, ond i lawer o fusnesau gwledig, mae cosbau llym iawn os na fyddwch yn cydymffurfio â'r dyddiadau, yn enwedig gyda'ch cais am gymorth y taliad sengl. Rwy'n defnyddio enghraifft syml iawn yn ymwneud â phasbortau lloi—os nad yw wedi'i gofrestru o fewn 28 diwrnod a'i brosesu, ni ellir defnyddio'r anifail i'w fwyta gan bobl. Ac felly, buaswn yn ddiolchgar, pan fydd gennych wybodaeth well—gwybodaeth o ansawdd gwell, os mynnwch, a allai roi syniad o ba fesurau rydych yn eu rhoi ar waith i ymdopi â methiant i ymgeisio o fewn yr amser a senarios gwaethaf fel y gall pobl gael hyder na chânt eu cosbi am nad yw'n fai arnynt hwy—. Hefyd, a wnewch chi ddweud wrthyf, Weinidog, sut y mae eich adran yn rhyngweithio â'r gadwyn cyflenwi bwyd? Oherwydd, unwaith eto, os edrychwch ar y rhagolygon, gyda chyfradd o 20 y cant yn absennol oherwydd salwch a'r sefyllfa sy'n datblygu—a'r misoedd brig yw mis Mai a mis Mehefin, yn ôl yr hyn a ddywedir wrthym gan y gweithwyr meddygol proffesiynol—pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud gyda chynhyrchwyr bwyd—a phroseswyr, yn bwysig—i sicrhau bod y gadwyn cyflenwi bwyd yma yng Nghymru yn ddiogel, ac y gall, yn y pen draw, gyflenwi i siopau ac i sefydliadau arlwyo fel y bydd pobl ei angen o ddydd i ddydd?

13:50

If I can take your first point first, I think we have to have that flexibility and I think Julie James's portfolio is a classic example of how you have to have that flexibility, and something we've done in flooding and I think—. I probably may get a question on this later, but Rhianon Passmore certainly raised it with the First Minister yesterday and that was about, if a local authority is collecting flood-damaged furniture, for instance, from people's homes, would that be counted against their recycling targets? And the First Minister and the Minister for Housing and Local Government made it very clear that there will be flexibility around that, and I think it will be the same now. As this continues to unfold, we're going to have to have that flexibility, and, again, working with, obviously, food processors, food producers, that is clearly something we're going to have to work on. It's also—. I've been asked a question now about do companion animals, for instance, carry coronavirus and the short answer is: at the moment, we have no evidence of that, but clearly we need to keep a watching eye on that. So, there is so much early work that is now having to be accelerated, I think, in light of the action plan that came out for the four countries yesterday, et cetera.

Os caf gymryd eich pwynt cyntaf yn gyntaf, rwy'n credu bod yn rhaid i ni gael yr hyblygrwydd hwnnw ac rwy'n credu bod portffolio Julie James yn enghraifft glasurol o sut y mae'n rhaid i chi gael yr hyblygrwydd, a rhywbeth rydym wedi'i wneud ym maes llifogydd ac rwy'n meddwl—. Mae'n debyg y caf gwestiwn ar hyn yn nes ymlaen, ond cododd Rhianon Passmore hyn gyda'r Prif Weinidog ddoe a gofynnodd, os yw awdurdod lleol yn casglu dodrefn a ddifrodwyd, er enghraifft, o gartrefi pobl, a fyddai hynny'n cyfrif yn erbyn eu targedau ailgylchu? A dywedodd y Prif Weinidog a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn glir iawn y bydd hyblygrwydd ynglŷn â hynny, ac rwy'n credu y bydd hi'r un fath yn awr. Wrth i hyn barhau i ddatblygu, bydd yn rhaid inni gael yr hyblygrwydd hwnnw, ac unwaith eto, drwy weithio â phroseswyr bwyd, cynhyrchwyr bwyd, mae hynny'n amlwg yn rhywbeth y bydd yn rhaid inni weithio arno. Mae hefyd—. Gofynnwyd i mi yn awr a yw anifeiliaid anwes, er enghraifft, yn cario coronafeirws a'r ateb byr yw: ar hyn o bryd, nid oes gennym dystiolaeth o hynny, ond mae'n amlwg fod angen inni gadw llygad ar hynny. Felly, mae cymaint o waith cynnar sy'n rhaid ei wneud yn gyflymach yn awr, rwy'n meddwl, yng ngoleuni'r cynllun gweithredu a ddaeth allan ar gyfer y pedair gwlad ddoe, ac ati.

Given, obviously, we've talked extensively in this Chamber about nitrate vulnerable zones here, and the Government regulations around NVZs, are you in a position to say whether the regulations, as you envisage them, will be tabled before the end of this term—prior to Easter, obviously? Because, again, not wishing to be alarmist, but, with such major change in the rules and regulations, if the coronavirus does spread out as envisaged, with massive implications over the help and support that might be there—we're talking, as I said, about 20 per cent of the workforce being off at any one time—is that really a sensible time to be bringing forward such major changes? I can hear some Labour backbenchers saying 'yes'. Well, obviously that's the view that they might have, but, ultimately, if you're on the receiving end of these regulations and rule changes as envisaged, you're going to need quite a bit of help and support to (a) understand them, (b) implement them, and (c) and not fall foul of the rules and end up in court because of them. So, I ask you: are those regulations anticipated to be with us before Easter, and, if the coronavirus does unfold as projected, would it be sensible now to delay the implementation of such regulations until we're in a more robust position to make sure that help and support can be put in place so people don't fall foul of the rules and regulations?

O ystyried, yn amlwg, ein bod wedi siarad yn helaeth yn y Siambr hon am barthau perygl nitradau, a rheoliadau'r Llywodraeth ynghylch parthau perygl nitradau, a ydych mewn sefyllfa i ddweud a fydd y rheoliadau, fel rydych yn eu rhagweld, yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y tymor hwn—cyn y Pasg? Oherwydd, unwaith eto, nid wyf am godi bwganod, ond gyda'r fath newid mawr yn y rheolau a'r rheoliadau, os yw'r coronafeirws yn ymledu fel y rhagwelir, gyda goblygiadau enfawr o ran y cymorth a'r gefnogaeth a allai fod yno—rydym yn siarad, fel y dywedais, am 20 y cant o'r gweithlu'n absennol ar unrhyw adeg—a yw honno'n adeg synhwyrol i gyflwyno newidiadau mor fawr? Gallaf glywed rhai ar feinciau cefn Llafur yn dweud 'ydy'. Wel, mae'n amlwg mai dyna yw eu barn hwy, ond yn y pen draw, os ydych yn mynd i orfod cyflawni'r newidiadau hyn i'r rheolau a'r rheoliadau fel y rhagwelir, bydd angen cryn dipyn o gymorth a chefnogaeth arnoch i (a) eu deall, (b) eu gweithredu, ac (c) pi beidio â thramgwyddo'r rheolau a gorfod mynd i'r llys o'u herwydd. Felly, rwy'n gofyn i chi: a ragwelir yr bydd y rheoliadau gyda ni cyn y Pasg, ac os yw'r coronafeirws yn datblygu fel y rhagwelir, a fyddai'n synhwyrol yn awr i ohirio gweithredu rheoliadau o'r fath nes ein bod mewn sefyllfa gadarnach i wneud yn siŵr fod modd rhoi cymorth a chefnogaeth ar waith fel nad yw pobl yn tramgwyddo'r rheolau a'r rheoliadau?

They will be tabled before the end of this term.

Byddant yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y tymor hwn.

Plannu Coed
Tree Planting

3. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i gynyddu nifer y coed a gaiff eu plannu ledled Cymru? OAQ55144

3. Will the Minister provide an update on plans to increase tree planting across Wales? OAQ55144

Thank you. I'm committed to increasing our rate of tree planting to 2,000 hectares per year. We're investing £4.5 million to begin establishing a national forest. This will accelerate the rate of tree planting in Wales alongside other policies, such as the Glastir woodland creation scheme.

Diolch. Rwy'n ymrwymedig i gynyddu ein cyfradd plannu coed i 2,000 hectar y flwyddyn. Rydym yn buddsoddi £4.5 miliwn i ddechrau sefydlu coedwig genedlaethol. Bydd hyn yn cyflymu'r broses o blannu coed yng Nghymru ochr yn ochr â pholisïau eraill, megis cynllun creu coetiroedd Glastir.

Of course, we as individuals could do something more as well, and plant trees in our own gardens. I also want to stress the importance of trees in reducing pollution, flooding and acting as carbon stores. What support is the Welsh Government giving to agroforestry, which would help with flood mitigation, reduce flash flooding and reduce overland flows?

Wrth gwrs, gallem ni fel unigolion wneud rhagor hefyd, a phlannu coed yn ein gerddi ein hunain. Rwyf am bwysleisio pwysigrwydd coed i leihau llygredd a llifogydd a gweithredu fel storfeydd carbon. Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i amaeth-goedwigaeth a fyddai'n helpu i liniaru llifogydd, lleihau fflachlifoedd a lleihau llifddwr dros dir?

Thank you. I recognise the wide-ranging benefits that planting trees, including for agroforestry, can bring. Increasing the woodland cover in Wales is a core part of our low-carbon delivery plan to tackle climate change and, as you say, it can also address poor air quality and flooding issues. One of the key priorities of the draft national strategy for flood and coastal erosion risk management in Wales is to deliver more natural interventions and catchment approaches to help improve environmental resilience and I think one thing that we have seen over the past month is you can't just keep building higher walls and using more concrete. We need to look at those natural interventions.

Our sustainable management scheme has also supported collaborative landscape-scale projects, and that takes action to improve the resilience of our natural resources across Wales and those include flood risk management on the River Clwyd, increasing resilience within our iconic Welsh woodlands in sites right across Wales, and nature-based solutions in the Dyfi catchment, and also revitalising our precious peatland and upland habitats throughout Wales. And I think you made a very important point at the beginning, Mike Hedges, that we can all play a part—if we're able to—by planting trees in our gardens.

Diolch. Rwy'n cydnabod y manteision pellgyrhaeddol a ddaw yn sgil plannu coed, gan gynnwys ar gyfer amaeth-goedwigaeth. Mae cynyddu gorchudd coetir yng Nghymru yn rhan greiddiol o'n cynllun cyflawni carbon isel i fynd i'r afael â newid hinsawdd ac fel y dywedwch, gall fynd i'r afael â phroblemau ansawdd aer gwael a llifogydd hefyd. Un o brif flaenoriaethau'r strategaeth genedlaethol ddrafft ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru yw sicrhau mwy o ymyriadau naturiol a dulliau'n seiliedig ar dalgylchoedd i helpu i wella gwytnwch amgylcheddol a chredaf mai un peth a welsom dros y mis diwethaf yw na allwch ddal ati i adeiladu waliau uwch a defnyddio mwy o goncrit. Mae angen inni edrych ar yr ymyriadau naturiol hynny.

Mae ein cynllun rheoli cynaliadwy hefyd wedi cefnogi prosiectau cydweithredol ar raddfa'r dirwedd, ac mae'n rhoi camau ar waith i wella gwytnwch ein hadnoddau naturiol ledled Cymru ac mae'r rheini'n cynnwys rheoli perygl llifogydd ar afon Clwyd, cynyddu gwytnwch ein coetiroedd eiconig yng Nghymru ar safleoedd ledled Cymru, ac atebion sy'n seiliedig ar natur yn nalgylch Dyfi, a hefyd adfywio ein mawndiroedd a'n cynefinoedd gwerthfawr ar yr ucheldir ym mhob rhan o Gymru. Ac rwy'n credu eich bod wedi gwneud pwynt pwysig iawn ar y dechrau, Mike Hedges, fod modd i bawb ohonom chwarae rhan—os gallwn—drwy blannu coed yn ein gerddi.

13:55

I think Mike Hedges makes a really good point to bring this question up, because they are so important, and I really respect the 2020 target that the Welsh Government have of 2,000 hectares of trees to be planted per year. However, I am concerned that, in tandem with that, and, as a response to a freedom of information request submitted by the Welsh Conservatives, we established that, across the four NRW managed sites, where onshore windfarms are located, a total of 1,938,400 trees have been felled, which is the equivalent of 1,155 hectares of trees being lost. So, essentially, there's a hole in the bottom of this bucket, isn't there—as you are planting them, they're being felled. So, Minister, can you just give us some idea of the rationale behind that? And will you also then be committed to increasing your rate of replanting, given that NRW are felling almost as fast as Welsh Government are trying to plant?

Rwy'n credu bod Mike Hedges yn gwneud pwynt da iawn wrth ofyn y cwestiwn hwn, oherwydd maent mor bwysig, ac rwy'n parchu'n fawr y targed 2020 sydd gan Lywodraeth Cymru i blannu 2,000 hectar o goed bob blwyddyn. Ond ochr yn ochr â hynny, ac fel ymateb i gais rhyddid gwybodaeth a gyflwynwyd gan y Ceidwadwyr Cymreig, fe wnaethom sefydlu, ar draws y pedwar safle a reolir gan CNC, lle lleolwyd ffermydd gwynt ar y tir, fod cyfanswm o 1,938,400 o goed wedi'u cwympo, sy'n cyfateb i golli 1,155 hectar o goed. Felly, yn y bôn, mae twll yng ngwaelod y bwced, onid oes—wrth i chi eu plannu, cânt eu cwympo. Felly, Weinidog, a allwch roi rhyw syniad inni o'r rhesymeg y tu ôl i hynny? Ac a wnewch chi ymrwymo felly i gynyddu eich cyfradd ailblannu, o gofio bod CNC yn cwympo bron mor gyflym ag y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio plannu?

I'm not aware of the specific reasons around the figure that Angela Burns refers to, but, certainly, replanting is just as important for me as new sites as well. But I'll certainly look into that figure and provide the Member with a response as to why that is the case. But NRW are very aware of the target that we have, our need to reach it. I don't think 2,000 hectares is overly ambitious. I think we really should be able to do that, and, clearly, with the national forest as well, I'm very hopeful that that figure will be reached.

Nid wyf yn ymwybodol o'r rhesymau penodol dros y ffigur y mae Angela Burns yn cyfeirio ato, ond yn sicr, mae ailblannu yr un mor bwysig i mi ag yw safleoedd newydd. Ond byddaf yn sicr o edrych ar y ffigur hwnnw a rhoi ateb i'r Aelod pam y mae hynny'n digwydd. Ond mae CNC yn ymwybodol iawn o'r targed sydd gennym, ein hangen i'w gyrraedd. Nid wyf yn credu bod 2,000 hectar yn rhy uchelgeisiol. Rwy'n credu y dylem allu gwneud hynny, ac yn amlwg, gyda'r goedwig genedlaethol hefyd, rwy'n obeithiol iawn y cyrhaeddir y ffigur hwnnw.

Minister, my question's basically the same as Angela's. Under the freedom of information request, more than 1.5 million trees have been felled on NRW land to make way for windfarms across Wales. My second part would be: what measures does your Government take to mitigate the loss of such vast swathes of the ecosystem, and how can you justify one against the other?

Weinidog, yr un yw fy nghwestiwn i ag un Angela yn y bôn. O dan y cais rhyddid gwybodaeth, mae mwy na 1.5 o goed wedi'u cwympo ar dir CNC i wneud lle i ffermydd gwynt ledled Cymru. Fy ail ran fyddai: pa gamau y mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i liniaru colli darnau mor eang o'r ecosystem, a sut y gallwch gyfiawnhau un yn erbyn y llall?

So, just to add to my answer to Angela Burns, it is important that NRW recognise the need for replanting, and clearly there are diseased trees that we have to also make sure that we are able then to replant after a certain time has passed. I think tree planting is a long-term aspiration. I've been the first to hold my hands up and say we are not planting a sufficient number of trees, for a variety of reasons, but we are committed to doing better in future, so that we can tackle biodiversity and climate change emergencies, and deliver those multiple benefits that Mike Hedges referred to in his initial questions.

I ategu fy ateb i Angela Burns, mae'n bwysig fod CNC yn cydnabod yr angen i ailblannu, ac yn amlwg ceir coed heintiedig y mae'n rhaid i ni hefyd wneud yn siŵr ein bod yn gallu ailblannu yn eu lle ar ôl i amser penodol fynd heibio. Rwy'n credu bod plannu coed yn ddyhead hirdymor. Fi yw'r cyntaf i gyfaddef nad ydym yn plannu digon o goed, am amryw o resymau, ond rydym wedi ymrwymo i wneud yn well yn y dyfodol, fel y gallwn fynd i'r afael ag argyfyngau'n gysylltiedig â bioamrywiaeth a newid hinsawdd, a darparu'r manteision lluosog y cyfeiriodd Mike Hedges atynt yn ei gwestiynau cychwynnol.

Minister, you identified disease as one of the reasons we're felling. Obviously, in the Afan valley, we saw the first of the diseased trees being felled, and they're still being felled up there now. Replanting is crucial. Therefore, will you have discussions with NRW to ensure that their plans for replanting are implemented as quickly as possible? Because not only does it affect the trees, but also it affects industry and businesses that benefit from the mountain biking up in the Afan valley, which are losing customers because of the felling.

Weinidog, nodwyd clefyd gennych fel un o'r rhesymau pam rydym yn cwympo coed. Yn amlwg, yng nghwm Afan, gwelsom y rhai cyntaf o'r coed heintiedig yn cael eu cwympo, ac maent yn dal i gael eu cwympo yno yn awr. Mae ailblannu yn hollbwysig. Felly, a wnewch chi gynnal trafodaethau gydag CNC i sicrhau bod eu cynlluniau ailblannu yn cael eu gweithredu cyn gynted â phosibl? Oherwydd nid yn unig y mae'n effeithio ar y coed, ond mae hefyd yn effeithio ar ddiwydiant a busnesau sy'n elwa o'r beicio mynydd yng nghwm Afan, sy'n colli cwsmeriaid oherwydd y cwympo.

Yes, certainly I will have that conversation with NRW. I think—the other quarter of the meeting that we had yesterday, when we weren't talking about flooding, we were talking about timber and tree planting, et cetera. So, they are very aware of that. And the need to plant the right tree in the right place—that's also very important.

Gwnaf, yn sicr fe gaf y sgwrs honno ag CNC. Rwy'n credu—treuliwyd chwarter arall y cyfarfod a gawsom ddoe, pan nad oeddem yn sôn am lifogydd, yn siarad am bren a phlannu coed ac ati. Felly, maent yn ymwybodol iawn o hynny. A'r angen i blannu'r goeden iawn yn y lle iawn—mae hynny hefyd yn bwysig iawn.

Tomenni Glo
Coal Tips

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rannu cyfrifoldebau ar gyfer archwilio tomenni glo a'u cadw'n ddiogel? OAQ55161

4. Will the Minister make a statement on the division of responsibilities for inspecting and keeping coal tips safe? OAQ55161

Thank you. The management of coal tips is the responsibility of the landowner. In many cases, this will be a local authority, Natural Resources Wales or the Coal Authority. Where there are concerns about a coal tip, the relevant authorities have powers to inspect them and, if necessary, to undertake remedial work.

Diolch. Cyfrifoldeb y tirfeddiannwr yw rheoli tomenni glo. Mewn llawer o achosion, awdurdod lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru neu'r Awdurdod Glo fydd hwn. Lle ceir pryderon ynghylch tomen lo, mae gan yr awdurdodau perthnasol bwerau i'w harchwilio ac os oes angen, i wneud gwaith adferol.

Thank you for that answer. It seems that—. My concern is that, when the First Minister said that all these organisations had responsibilities for inspecting these tips—I just worry whether there's any overlap of responsibility where one organisation may not be clear who’s doing what. In respect of Welsh Government owned land, is it solely a matter for NRW to assure you and us? And where—. You said the landowner was responsible, but then you listed various organisations who might not be the landowner, for instance, if it's private land. What then is the responsibility of the Coal Authority versus the local authority in which that land is?

Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Mae'n ymddangos—. Yr hyn sy'n peri pryder i mi yw, pan ddywedodd y Prif Weinidog fod gan yr holl sefydliadau hyn gyfrifoldebau i arolygu'r tomenni glo—rwy'n poeni a oes unrhyw orgyffwrdd cyfrifoldeb lle mae'n bosibl na fydd un sefydliad yn glir pwy sy'n gwneud beth. Mewn perthynas â thir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru, ai mater i CNC yn unig yw rhoi sicrwydd i chi ac i ni? A ble—. Fe ddywedoch chi mai'r tirfeddiannwr oedd yn gyfrifol, ond wedyn fe restroch chi amryw o sefydliadau na fyddent yn dirfeddianwyr, er enghraifft os yw'n dir preifat. Beth felly yw cyfrifoldeb yr Awdurdod Glo yn erbyn yr awdurdod lleol lle mae'r tir hwnnw wedi'i leoli?

14:00

I think you highlight some very important points, which we are obviously looking at very urgently and very carefully. You'll be aware from the First Minister's answers that he met with the Secretary of State for Wales and, clearly, this is something that, in the immediate aftermath of the landslip that we did see, they discussed: coal tip safety. 

In relation to your question around Welsh Government land: yes, it is NRW. Across all of these coal tips there are, as I say, local authorities, Natural Resources Wales or Welsh Government, the Coal Authority, and there are some private owners. I don't think it's too much to ask to have a register of all these. I think that's something that we need to get up and running very quickly. Clearly, even if it's a private landowner, the local authority, where that would be, would have the powers to go in and inspect it, for instance.

So, I think it's really important that we bring this piece of work to a close as quickly as possible. I know there was a further meeting last Friday at official level. There was a meeting this morning, certainly with my officials and I think the Coal Authority, again. So, I want to reassure people that it's something that's being looked at very urgently. 

Credaf eich bod yn tynnu sylw at bwyntiau pwysig iawn, ac rydym yn amlwg yn edrych arnynt ar frys ac yn ofalus iawn. Fe fyddwch yn ymwybodol o atebion y Prif Weinidog iddo gyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ac yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth y buont yn ei drafod yn syth ar ôl y tirlithriad a welsom: diogelwch tomenni glo.

O ran eich cwestiwn ynghylch tir Llywodraeth Cymru: ie, CNC ydyw. Ar draws yr holl domenni glo hyn, fel y dywedaf, mae awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru neu Lywodraeth Cymru, yr Awdurdod Glo, a cheir rhai perchnogion preifat. Ni chredaf ei bod yn ormod i ofyn am gofrestr o'r rhain. Credaf fod hynny'n rhywbeth y mae angen inni ei roi ar waith ar unwaith. Yn amlwg, hyd yn oed os yw'n dirfeddiannwr preifat, byddai gan yr awdurdod lleol, yn y man hwnnw, bwerau i fynd i mewn a'i archwilio, er enghraifft.

Felly credaf ei bod yn bwysig iawn inni gwblhau’r gwaith hwn cyn gynted â phosibl. Gwn y bu cyfarfod pellach ddydd Gwener diwethaf ar lefel swyddogol. Cafwyd cyfarfod y bore yma, yn sicr gyda fy swyddogion i a chyda’r Awdurdod Glo, rwy’n credu, eto. Felly, hoffwn roi sicrwydd i bobl fod hyn yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried fel mater brys.

Minister, the recent landslide in Tylorstown in the Rhondda valley evoked distressing memories of the terrible tragedy that occurred in Aberfan in 1966. Last year, it was announced that the Coal Authority had been awarded a five-year contract by Natural Resources Wales to undertake tip and quarry inspections in south Wales. Ultimately, the best solution is for these tips to be removed altogether. Minister, what discussions have you had with the Coal Authority and Natural Resources Wales with regard to removing this blight from the Welsh landscape? 

Weinidog, fe wnaeth y tirlithriad diweddar yn Tylorstown yng nghwm Rhondda ennyn atgofion torcalonnus o’r trychineb ofnadwy a ddigwyddodd yn Aberfan yn 1966. Y llynedd, cyhoeddwyd bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi contract pum mlynedd i'r Awdurdod Glo i archwilio tomenni a chwareli yn ne Cymru. Yn y pen draw, yr ateb gorau yw cael gwared ar y tomenni hyn yn gyfan gwbl. Weinidog, pa drafodaethau rydych wedi'u cael gyda'r Awdurdod Glo a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â chael gwared ar y malltod hwn oddi ar dirwedd Cymru?

I think you're absolutely right, it was certainly very emotive. When I visited Tylorstown with the First Minister, you couldn't help but think back to that dreadful time. Certainly, talking to residents, it was clearly something that they were thinking of and that's why it was so important that the First Minister met so quickly with the Secretary of State. Those discussions happened at that meeting. I think it was something that we looked at. I think it's really important that, perhaps, we have one body that oversees all of these, rather than the dispersed way it is at the moment, which Mark Reckless referred to in his opening question. As I say, this is a piece of work that we are doing very quickly in order to be able to bring—. Obviously, the First Minister will want to report to Members. 

Credaf eich bod yn llygad eich lle, roedd yn sicr yn emosiynol iawn. Pan ymwelais â Tylorstown gyda'r Prif Weinidog, ni allech osgoi meddwl am yr adeg ofnadwy honno. Yn sicr, wrth siarad â thrigolion, roedd yn amlwg yn rhywbeth roeddent yn meddwl amdano, a dyna pam ei bod mor bwysig fod y Prif Weinidog wedi cyfarfod mor fuan â'r Ysgrifennydd Gwladol. Cafwyd y trafodaethau hynny yn y cyfarfod hwnnw. Credaf fod hynny’n rhywbeth y gwnaethom ei ystyried. Credaf ei bod yn bwysig iawn, efallai, fod gennym un corff sy'n goruchwylio'r rhain oll, yn hytrach na'r ffordd wasgaredig y mae pethau'n digwydd ar hyn o bryd y cyfeiriodd Mark Reckless ati yn ei gwestiwn agoriadol. Fel y dywedais, mae hwn yn waith rydym yn ei wneud ar frys er mwyn gallu dod â—. Yn amlwg, bydd y Prif Weinidog yn awyddus i adrodd i'r Aelodau.

Minister, last week, when I questioned the First Minister on what was being done to assess the safety of coal tips following recent heavy rain, he told me that all the tips that posed the greatest risk will have been investigated by the end of last week. So, can you confirm if this has happened and can you inform us whether these assessments have discovered anything that would cause us concern? The safety of people is clearly paramount, and has to be, so can you also inform us if standards of safety are being recalibrated to take into account a future climate where heavy rainfalls and floods are going to be more common?

Finally, there was no word from the First Minister on my question about the return of land reclamation schemes for brownfield sites. Those land reclamation schemes have been demanded, as I understand it, by local authorities after being cut by your Government just a few years ago. Has your Labour Government considered a u-turn on land reclamation schemes funding to ensure that former coal tips are not just available for economic use but that we can all be confident that they are made safe?

Weinidog, yr wythnos diwethaf, pan holais y Prif Weinidog ynglŷn â’r hyn a oedd yn digwydd i asesu diogelwch tomenni glo yn dilyn glaw trwm diweddar, dywedodd wrthyf y bydd yr holl domenni sy’n peri’r risg fwyaf wedi cael eu harolygu erbyn diwedd yr wythnos diwethaf. Felly, a allwch gadarnhau bod hyn wedi digwydd, ac a allwch roi gwybod i ni a yw'r asesiadau hyn wedi darganfod unrhyw beth a fyddai'n peri pryder inni? Mae diogelwch pobl yn amlwg yn hollbwysig, ac mae'n rhaid iddo fod, felly a allwch roi gwybod i ni hefyd a yw safonau diogelwch yn cael eu hailgalibradu i ystyried hinsawdd yn y dyfodol lle bydd glawiad trwm a llifogydd yn fwy cyffredin?

Yn olaf, ni chafwyd gair gan y Prif Weinidog ar fy nghwestiwn ynghylch dychweliad cynlluniau adfer tir ar gyfer safleoedd tir llwyd. Mae awdurdodau lleol, yn ôl yr hyn a ddeallaf, wedi mynnu cael y cynlluniau adfer tir hynny ar ôl iddynt gael eu torri gan eich Llywodraeth ychydig flynyddoedd yn ôl. A yw eich Llywodraeth Lafur wedi ystyried gwneud tro pedol ar gyllid i gynlluniau adfer tir i sicrhau nid yn unig fod hen domenni glo ar gael at ddefnydd economaidd, ond y gall pob un ohonom fod yn hyderus eu bod yn cael eu gwneud yn ddiogel?

In response to your last question about the discontinued land reclamation scheme, I'm not aware of any discussions, but that wouldn't fall within my portfolio, I don't think, so it could be that another Minister would be looking at that. 

I think your point about standards is really important. I think we do need to look at standards, because clearly when those tips were there originally, the words 'climate change' hadn't even been discussed. So, I think, certainly as part of this ongoing piece of work, standards will need to be looked at. 

I haven't been given a report around the inspections. As far as I know, all the inspections have been completed and I'm awaiting a piece of information about that, which I'd be very happy to share with Members if possible. 

Mewn ymateb i'ch cwestiwn olaf am y cynllun adfer tir a ddaeth i ben, nid wyf yn ymwybodol o unrhyw drafodaethau, ond ni chredaf y byddai hynny'n rhan o fy mhortffolio, felly efallai y byddai Gweinidog arall yn edrych ar hynny.

Credaf fod eich pwynt ynghylch safonau yn bwysig iawn. Credaf fod angen inni ystyried safonau, oherwydd yn amlwg, pan oedd y tomenni hynny yno i gychwyn, nid oedd y geiriau 'newid hinsawdd' wedi'u trafod hyd yn oed. Felly credaf, yn sicr, fel rhan o’r gwaith parhaus hwn, y bydd angen ystyried safonau.

Nid wyf wedi cael adroddiad ynglŷn â'r arolygiadau. Hyd y gwn i, mae'r holl arolygiadau wedi'u cwblhau ac rwy'n aros am wybodaeth ynglŷn â hynny, ac rwy'n fwy na pharod i'w rhannu gyda'r Aelodau os bydd modd.

Could I ask how much of the inspections, which I very much welcome, will deal not only with the large and obvious coal tips and coal deposits that still remain in some valleys, but also those which actually have been subject of reclamation previously, where you have, for example, housing, roads or other infrastructure built on top of it? Because it would seem to me that the same issues of saturated land and increasingly traumatic and increasingly frequent heavy flooding and rain may have issues for those.

Now, I'm not sure that those are within the investigations, but I'd like to reassure my constituents that things such as former opencast sites, roads and rails that are built, in effect, on coal sidings, that those will also be investigated as well. And if she doesn't have the answer now, I wonder if she could write to me, particularly in respect of my own constituency. 

A gaf fi ofyn faint o'r arolygiadau, a groesawaf yn fawr, a fydd yn ymdrin nid yn unig â'r tomenni glo a'r dyddodion glo mawr ac amlwg sy'n dal i fodoli mewn rhai cymoedd, ond hefyd y rheini sydd wedi eu hadfer eisoes, lle mae gennych, er enghraifft, dai, ffyrdd neu seilwaith arall wedi’u hadeiladu ar eu pennau? Oherwydd ymddengys i mi y gallai’r un problemau o ran tir gorlawn o ddŵr a llifogydd a glaw trwm mwyfwy niweidiol ac amlach arwain at broblemau i'r rheini.

Nawr, nid wyf yn siŵr a yw’r rheini yn rhan o’r ymchwiliadau, ond hoffwn roi sicrwydd i fy etholwyr fod pethau fel hen safleoedd mwyngloddio brig, ffyrdd a rheilffyrdd sy'n cael eu hadeiladu, i bob pwrpas, ar seidins glo, y bydd y rheini hefyd yn cael eu hymchwilio. Ac os nad oes ganddi’r ateb nawr, tybed a allai ysgrifennu ataf, yn enwedig mewn perthynas â fy etholaeth i.

14:05

My understanding is that it was the high-risk tips that were being looked at as a matter of urgency by the end of last week. So, I think what you're referring to is obviously a significant piece of work, which I don't have the timescale on, but I'll certainly look at your own constituency and write to you. 

Yn ôl yr hyn a ddeallaf, y tomenni risg uchel a gâi eu hystyried fel mater brys erbyn diwedd yr wythnos diwethaf. Felly, credaf fod yr hyn y cyfeiriwch ato yn amlwg yn waith sylweddol, ac nid oes gennyf yr amserlen ar ei gyfer, ond byddaf yn sicr yn edrych ar eich etholaeth ac yn ysgrifennu atoch.

Niwsans Llwch
Dust Nuisance

5. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi Llywodraeth Cymru ynglŷn ag effaith amgylcheddol niwsans llwch ar gymunedau? OAQ55164

5. Will the Minister provide an update on Welsh Government policy regarding the environmental impact of dust nuisance on communities? OAQ55164

8. Beth mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i warchod pobl Cymru rhag sgil effaith llwch yn dianc i’r atmosffer? OAQ55180

8. What has the Welsh Government done to protect the people of Wales from the side-effects of dust escaping into the atmosphere? OAQ55180

Deputy Presiding Officer, I understand you've given your permission for questions 5 and 8 to be grouped. The Environmental Protection Act 1990 provides local authorities with the necessary powers to investigate dust complaints as a statutory nuisance. If proven, the local authority can require any responsible party to mitigate any dust nuisance identified. 'Planning Policy Wales' also provides guidance to help minimise dust impacts on communities.

Ddirprwy Lywydd, deallaf eich bod wedi rhoi eich caniatâd i gwestiynau 5 a 8 gael eu grwpio. Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn rhoi'r pwerau angenrheidiol i awdurdodau lleol ymchwilio i gwynion am lwch fel niwsans statudol. Os caiff ei gadarnhau, gall yr awdurdod lleol fynnu bod unrhyw un sy'n gyfrifol yn lliniaru unrhyw niwsans llwch a nodir. Mae 'Polisi Cynllunio Cymru' hefyd yn darparu canllawiau i helpu i leihau effeithiau llwch ar gymunedau.

The Minister will recall that, on a number of occasions, I've raised issues relating to operations at Gelliargwellt Uchaf Farm in Gelligaer in my constituency, and the operations run under the banner of Bryn Group, which is the business there. The site run by Bryn Group includes a quarry for the supply of aggregates and, as such, blasting takes place on a regular basis. I get a lot of complaints from residents about dust nuisance and vibrations across the community of Gelligaer. Dust is a nuisance by-product, and residents feel strongly that it's having a detrimental impact on the local environment and on their lives. It can also be seen at nearby Llancaiach Fawr Manor, so there is a question of whether that has an impact on tourism as well.

I understand the Environmental Protection Act 1990 is the Act that Caerphilly County Borough Council defers to when considering action against statutory nuisance complaints, and that Act doesn't provide enough power to deal with these issues in the community of Gelligaer. Therefore, does the Minister feel that legislative change is required so that the impact of dust nuisance can be dealt with more effectively by local authorities, and particularly by Caerphilly County Borough Council in this instance, in order to deal with what is becoming an increasing problem?    

Bydd y Gweinidog yn cofio fy mod, ar sawl achlysur, wedi codi materion sy'n ymwneud â gweithrediadau ar Fferm Gelliargwellt Uchaf yng Ngelligaer yn fy etholaeth, a'r gwaith sy'n cael ei wneud o dan faner Bryn Group, sef y busnes yno. Mae'r safle sy'n cael ei redeg gan Bryn Group yn cynnwys chwarel ar gyfer cyflenwi agregau, ac o'r herwydd, mae ffrwydro'n digwydd yn rheolaidd. Rwy'n cael llawer o gwynion gan drigolion am niwsans llwch a dirgryniadau ar draws cymuned Gelligaer. Mae llwch yn sgil-gynnyrch sy'n peri niwsans, ac mae trigolion yn teimlo'n gryf ei fod yn cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd lleol ac ar eu bywydau. Mae hefyd i'w weld ym Maenor Llancaiach Fawr gerllaw, felly mae cwestiwn yn codi ynglŷn â'i effaith ar dwristiaeth hefyd.

Deallaf mai Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yw'r Ddeddf y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyfeirio ati wrth ystyried cymryd camau yn erbyn cwynion niwsans statudol, ac nid yw'r Ddeddf honno'n darparu digon o bŵer i fynd i'r afael â'r materion hyn yng nghymuned Gelligaer. Felly, a yw'r Gweinidog yn teimlo bod angen newid deddfwriaethol fel y gall awdurdodau lleol fynd i'r afael yn fwy effeithiol ag effaith niwsans llwch, ac yn enwedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn yr achos hwn, er mwyn ymdrin â'r broblem gynyddol hon?

So, I haven't been given any advice that that legislation needs to be looked at or refreshed. What I have been reassured of is that officers from Caerphilly council's environmental health team do respond to all complaints. I know there's a dust mitigation scheme for the site. I also know that Caerphilly council and NRW had a lot of complaints about this site. The council have also undertaken periodic dust monitoring within both Penybryn and Gelligaer communities. They have recorded dust levels typical of ambient levels, and also as a precaution they have installed a permanent PM10 monitor within the Penybryn community, which has been shared with Public Health Wales, who've not identified any concerns. But I'd be very happy to meet with the Member to discuss those particular points, if you think it would be helpful. 

Nid wyf wedi cael unrhyw gyngor fod angen edrych ar y ddeddfwriaeth honno neu ei hadnewyddu. Yr hyn y cefais sicrwydd yn ei gylch yw bod swyddogion o dîm iechyd yr amgylchedd cyngor Caerffili yn ymateb i bob cwyn. Gwn fod cynllun lliniaru llwch i'w gael ar gyfer y safle. Gwn hefyd fod cyngor Caerffili a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cael llawer o gwynion am y safle hwn. Mae'r cyngor hefyd wedi cynnal gwaith monitro llwch cyfnodol yng nghymunedau Penybryn a Gelligaer. Maent wedi cofnodi lefelau llwch sy'n nodweddiadol o lefelau amgylchynol, ac fel rhagofal, maent hefyd wedi gosod monitor PM10 parhaol yng nghymuned Penybryn, monitor a rennir gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac nid ydynt hwy wedi nodi unrhyw bryderon. Ond rwy'n fwy na pharod i gyfarfod â'r Aelod i drafod y pwyntiau penodol hynny, os ydych yn meddwl y byddai hynny o gymorth.

Dust from the Kronospan works has been visible on people's cars and windows in Chirk for many, many years, and local residents are hugely concerned about the impact that breathing in that dust over the longer term has on their health. Monitoring by Wrexham County Borough Council only measures the larger particulates, the PM10s, while there's nothing in place to measure the smaller PM2.5s, which can get into the lungs, and the chemicals associated with the plants, such as formaldehyde. Because of this, local residents are worried that their long-term health is going to suffer, but particularly their children in nearby schools as well. So, when will this Government make sure that the health and safety of the residents of places such as Chirk are protected by improving monitoring for both chemicals and the smaller particulates, and that that monitoring happens in an open and transparent way?

Mae llwch o weithfeydd Kronospan wedi bod yn weladwy ar geir a ffenestri pobl yn y Waun ers blynyddoedd lawer, ac mae'r trigolion lleol yn pryderu'n fawr am yr effaith y mae anadlu'r llwch hwnnw'n fwy hirdymor yn ei chael ar eu hiechyd. Y gronynnau mwy yn unig y mae gwaith monitro gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn eu mesur, y gronynnau PM10, ac nid oes unrhyw beth ar waith i fesur y gronynnau PM2.5 llai o faint, a all fynd i mewn i'r ysgyfaint, a'r cemegion sy'n gysylltiedig â'r gweithfeydd, fel fformaldehyd. Oherwydd hyn, mae'r trigolion lleol yn poeni bod eu hiechyd yn mynd i ddioddef yn y tymor hir, ond yn enwedig iechyd eu plant mewn ysgolion cyfagos hefyd. Felly, pryd y bydd y Llywodraeth hon yn sicrhau bod iechyd a diogelwch trigolion mewn lleoedd fel y Waun yn cael eu diogelu drwy wella'r gwaith monitro ar gyfer y cemegion a'r gronynnau llai, a sicrhau bod y gwaith monitro hwnnw'n digwydd mewn modd agored a thryloyw?

14:10

We obviously take the concerns—. You've referred to Kronospan and Chirk in particular. We obviously take their concerns very seriously. You'll be aware there's ongoing work in relation to that. You'll be aware of what we're doing across Wales in relation to the clean air Wales programme, the clean air plan for Wales, and we will be bringing forward a clean air Act for Wales.

In relation to PM10 and PM2.5, typically, the sizes of visible dust particles are too large to be breathed in, so the health risks and impacts are not the same as they are for exposure to smaller fractions such as PM10 and PM2.5. You'll also be aware that NRW will be the whole regulator for that site from the summer. Another thing that I have discussed with NRW is I think there needs to be much better engagement with the residents of Chirk around a lot of their concerns. I think that hasn't been the case with the local authority, and when NRW do take over as whole regulators for the site, I really stress the importance of community engagement in their regulatory role.

Yn amlwg, rydym yn cymryd y pryderon—. Fe gyfeirioch chi at Kronospan a'r Waun yn benodol. Mae'n amlwg ein bod o ddifrif ynglŷn â'u pryderon. Fe fyddwch yn ymwybodol fod gwaith yn mynd rhagddo mewn perthynas â hynny. Fe fyddwch yn ymwybodol o'r hyn rydym yn ei wneud ledled Cymru mewn perthynas â rhaglen aer glân Cymru, y cynllun aer glân i Gymru, a byddwn yn cyflwyno Deddf aer glân i Gymru.

Mewn perthynas â gronynnau PM10 a PM2.5, fel arfer, mae meintiau gronynnau llwch gweladwy yn rhy fawr i'w hanadlu i mewn, felly nid yw'r risgiau a'r effeithiau iechyd yr un fath ag wrth ddod i gysylltiad â gronynnau llai fel gronynnau PM10 a PM2.5. Fe fyddwch hefyd yn ymwybodol mai Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yr unig gorff rheoleiddio ar gyfer y safle hwnnw o'r haf hwn ymlaen. Un peth arall rwyf wedi'i drafod gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yw fy mod yn credu bod angen ymgysylltu'n llawer gwell â thrigolion y Waun ynglŷn â llawer o'u pryderon. Ni chredaf fod hynny wedi digwydd gyda'r awdurdod lleol, a phan fydd CNC yn dod yn unig gorff rheoleiddio ar gyfer y safle, rwy'n pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â'r gymuned yn eu rôl reoleiddiol.

In fact, only yesterday, a study reported in The Times found that air pollution causes more deaths than the total from wars, malaria, AIDS and smoking put together. Referring to the fire at Kronospan, in the days that followed, as you might know, the new MP, Simon Baynes, for Clwyd South had an eight-hour surgery with residents there discussing their concerns about the air quality problems they'd experienced following the fire—not just people in Chirk, but also the surrounding area. He also met the council, the chief executive, Kronospan, the town council and so on.

A typical e-mail I got from a constituent about this: 'I live three miles away and have been affected by the smoke even with windows closed.' That was three days after the fire started. The people of Chirk need answers and assurance that all the issues at Kronospan will be taken seriously. We need independent, regular, unannounced visits to monitor air pollution.

I contacted Natural Resources Wales and I did get a helpful response. They reconfirmed that the complication is caused by the regulation being split between themselves and Wrexham council, and that although they put in a request at the multi-agency meeting for temporary air-monitoring equipment, it's down to the council to continue with longer term air monitoring in Chirk.

So, can you confirm when the split regulation is due to end, which in previous correspondence on behalf of Chirk residents I understand is planned for, and also how you respond to the call for independent, regular, unannounced visits to monitor air pollution in and around Chirk?

Mewn gwirionedd, ddoe ddiwethaf, nododd astudiaeth yn The Times fod llygredd aer yn achosi mwy o farwolaethau na'r cyfanswm sy'n cael eu lladd gan ryfeloedd, malaria, AIDS ac ysmygu gyda'i gilydd. Gan gyfeirio at y tân yn Kronospan, yn y dyddiau canlynol, fel y gwyddoch, o bosibl, cynhaliodd yr AS newydd dros Dde Clwyd, Simon Baynes, gymhorthfa wyth awr gyda thrigolion yno i drafod eu pryderon ynghylch y problemau ansawdd aer a gawsant ar ôl y tân—nid yn unig pobl yn y Waun, ond yn yr ardal gyfagos hefyd. Cyfarfu hefyd â'r cyngor, y prif weithredwr, Kronospan, cyngor y dref ac ati.

E-bost nodweddiadol a gefais gan etholwr ynglŷn â hyn: 'Rwy'n byw dair milltir i ffwrdd ac rwyf wedi cael fy effeithio gan y mwg hyd yn oed gyda fy ffenestri ar gau.' Roedd hynny dri diwrnod ar ôl i'r tân ddechrau. Mae angen atebion ar bobl y Waun, a sicrwydd y bydd yr holl broblemau yn Kronospan yn cael ystyriaeth ddifrifol. Mae angen ymweliadau annibynnol, rheolaidd, dirybudd i fonitro llygredd aer.

Cysylltais â Cyfoeth Naturiol Cymru a chefais ymateb defnyddiol. Gwnaethant ailgadarnhau bod y cymhlethdod wedi'i achosi gan y ffaith bod y gwaith rheoleiddio wedi'i rannu rhyngddynt hwy a chyngor Wrecsam, ac er iddynt wneud cais yn y cyfarfod amlasiantaethol am offer monitro aer dros dro, cyfrifoldeb y cyngor yw parhau i fonitro'r aer yn y Waun yn fwy hirdymor.

Felly, a allwch gadarnhau pryd y mae rhannu'r gwaith rheoleiddio i fod i ddod i ben, gan y deallaf o ohebiaeth flaenorol ar ran trigolion y Waun fod hynny wedi'i gynllunio, a hefyd sut rydych yn ymateb i'r alwad am ymweliadau annibynnol, rheolaidd, dirybudd i fonitro llygredd aer yn y Waun a'r cyffiniau?

Well, I'm not sure if the Member heard me, but I said in my answer to Llyr Huws Gruffydd it will be in the summer. I am aware of the concerns of having that split and, obviously, Wrexham County Borough Council are the regulators of the affected part of that site, and they've commenced their investigation, which I expect to be completed by the end of April. Certainly, as a Minister across many portfolios, I've been a fan of unannounced inspections. So, it's something I'd be very happy to discuss further with NRW.

Wel, nid wyf yn siŵr a glywodd yr Aelod fi, ond dywedais yn fy ateb i Llyr Huws Gruffydd y bydd hynny'n digwydd yn yr haf. Rwy'n ymwybodol o'r pryderon ynghylch y rhaniad, ac yn amlwg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw corff rheoleiddio'r rhan o'r safle yr effeithiwyd arni, ac maent wedi dechrau eu hymchwiliad, ac rwy'n disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill. Yn sicr, fel Gweinidog ar draws sawl portffolio, rwyf wedi cefnogi arolygiadau dirybudd. Felly, mae'n rhywbeth y buaswn yn fwy na pharod i'w drafod ymhellach gyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

In the last few weeks, I've organised a public meeting in Taibach in Port Talbot with the British Lung Foundation. There, I talked to many residents about the concerns that they have with dust in Port Talbot, and I understand that Tata has plans for a new chimney stack and other elements to replace the current 40-year-old extraction system from the sinter plant.

So, I'm wanting to understand what conversations you as Minister have had with Tata in relation to them changing their initiatives in this regard to make it more environmentally friendly for the people living in and around the steel plant. What was widely told to me in that public meeting was they would welcome—as you said to Hefin David—more public engagement opportunities so that they can understand exactly what these types of issues are, and how they can relay this in a way that they understand.

We all talk here of PM10s, PM2.5s, but we have to normalise what these issues are about so people understand how severe they are when they do actually go into people's lungs and they do affect their everyday lives. So, would you commit to also a public information campaign so that people across Wales are aware of the dangers in relation to air pollution, and how then the Act that you're going to put forward in relation to this matter can then mean something to them in their everyday lives?

Yn yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus yn Tai-bach ym Mhort Talbot gyda'r British Lung Foundation. Yno, siaradais â llawer o drigolion am y pryderon sydd ganddynt am lwch ym Mhort Talbot, a deallaf fod gan Tata gynlluniau ar gyfer corn simnai newydd ac elfennau eraill i'w gosod yn lle'r system gloddio 40 oed bresennol yn y gwaith sintro.

Felly, rwy'n awyddus i ddeall pa sgyrsiau rydych chi fel Gweinidog wedi'u cael gyda Tata mewn perthynas â hwy'n newid eu mentrau yn hyn o beth i'w gwneud yn fwy ecogyfeillgar i'r bobl sy'n byw yn y gwaith dur a'r cyffiniau. Yr hyn a ddywedwyd wrthyf gan lawer yn y cyfarfod cyhoeddus hwnnw oedd y byddent yn croesawu—fel y dywedoch chi wrth Hefin David—mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â'r cyhoedd er mwyn iddynt allu deall beth yn union yw'r mathau hyn o broblemau, a sut y gallant gyfleu hyn mewn ffordd y maent yn ei deall.

Rydym yn siarad yma am ronynnau PM10, PM2.5, ond mae'n rhaid inni normaleiddio'r hyn y mae'r materion hyn yn ymwneud ag ef fel bod pobl yn deall pa mor ddifrifol ydynt pan fyddant yn mynd i mewn i ysgyfaint pobl ac yn effeithio ar eu bywydau bob dydd. Felly, a wnewch chi ymrwymo i gynnal ymgyrch wybodaeth i'r cyhoedd hefyd fel bod pobl ledled Cymru yn ymwybodol o'r peryglon mewn perthynas â llygredd aer, a sut wedyn y gall y Ddeddf rydych am ei chyflwyno mewn perthynas â'r mater hwn olygu rhywbeth iddynt yn eu bywydau bob dydd?

14:15

I visited Tata back in the summer recess with David Rees, the local Member, where this was discussed, and my officials continue to have ongoing conversations with Tata around that.

I don't disagree with what you say about public engagement. For me, knowledge is power, and it's really important that we empower residents to know exactly what the dust is, for instance, what they can't see. I think it's really important that they have that knowledge. And, clearly, as we've had that consultation around the plan and then forward to the Act, I think that's something that we need to look at very, very carefully.

Ymwelais â Tata yn ôl yn ystod toriad yr haf gyda David Rees, yr Aelod lleol, lle trafodwyd hyn, ac mae fy swyddogion yn parhau i gael sgyrsiau parhaus gyda Tata ynglŷn â hynny.

Nid wyf yn anghytuno â'r hyn a ddywedwch am ymgysylltu â'r cyhoedd. Gorau arf, dysg, yn fy marn i, ac mae'n bwysig iawn ein bod yn grymuso preswylwyr i wybod beth yn union yw'r llwch, er enghraifft, yr hyn na allant ei weld. Credaf ei bod yn bwysig iawn fod y wybodaeth honno ganddynt. Ac yn amlwg, gan ein bod wedi cael yr ymgynghoriad hwnnw ynglŷn â'r cynllun ac yna ymlaen at y Ddeddf, credaf fod hynny'n rhywbeth y mae angen inni edrych arno'n ofalus iawn.

Y Llifogydd Diweddar
The Recent Flooding

6. A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl y mae'r llifogydd diweddar yng Nghwm Cynon wedi effeithio arnynt? OAQ55152

6. Will the Minister outline what the Welsh Government is doing to support people affected by the recent flooding in Cynon Valley? OAQ55152

Thank you. Welsh Government has a number of schemes in place to support people affected by the recent flooding across Wales, including the discretionary assistance fund for individuals, and a business support package. We're also supporting local authorities through the emergency financial assistance scheme.

Diolch. Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o gynlluniau ar waith i gefnogi'r bobl yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd diweddar ledled Cymru, gan gynnwys y gronfa cymorth yn ôl disgresiwn i unigolion, a phecyn cymorth i fusnesau. Rydym hefyd yn cefnogi awdurdodau lleol drwy'r cynllun cymorth ariannol brys.

Thank you, Minister. I welcome the Welsh Government's statement that was published today announcing £2.5 million support for businesses affected by flooding. That will certainly be of some comfort to the estimated 450 businesses that have been affected throughout Rhondda Cynon Taf.

Now, I know that you are aware, Minister, of the statistics that have been published by the Royal Meteorological Society this week, suggesting that the south Wales Valleys will see an estimated 50 per cent increase in rainfall over the next 10 years due to climate change. So, I'm very interested in the work that NRW might possibly be able to do to militate against the worst effects of this. Three key issues have been raised with me repeatedly by constituents who were among the estimated 750 homes affected in RCT. The first is replanting of trees, and I note your answers to other Members in this Chamber today on that.

The second one is dredging, and many constituents feel really passionately, knowing their communities, that rivers have been dredged very thoroughly in past years, but that, over the recent 10 or 20 years this approach has fallen out of favour. So, I'd be interested in your views on this and the message that I can convey to my constituents on that.

And the last one is about staffing. Again, I note your comments to other Members on this, but I'm talking about boots on the ground, really—people who can clear debris, keep rivers free-flowing. And even in this time of austerity, would it be possible for the Welsh Government to consider increasing the numbers of those types of staff working for NRW so that replanting of trees and keeping our channels free of debris could be prioritised?

Diolch, Weinidog. Croesawaf ddatganiad Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw yn rhyddhau gwerth £2.5 miliwn o gymorth i fusnesau y mae llifogydd wedi effeithio arnynt. Yn sicr, bydd hynny'n rhoi rhywfaint o gysur i'r 450 amcangyfrifedig o fusnesau yr effeithiwyd arnynt ledled Rhondda Cynon Taf.

Nawr, gwn eich bod yn ymwybodol, Weinidog, o'r ystadegau a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol yr wythnos hon, sy'n awgrymu y bydd cynnydd amcangyfrifedig o 50 y cant yn y glawiad dros Gymoedd de Cymru dros y 10 mlynedd nesaf oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Felly, mae gennyf gryn ddiddordeb yn y gwaith y gallai CNC ei wneud i liniaru effeithiau gwaethaf hyn. Mae tri mater allweddol wedi'u codi gyda mi dro ar ôl tro gan etholwyr a oedd ymhlith y 750 amcangyfrifedig o gartrefi yr effeithiwyd arnynt yn RhCT. Y cyntaf yw ailblannu coed, a nodaf eich atebion i Aelodau eraill yn y Siambr hon heddiw ynglŷn â hynny.

Yr ail yw carthu, ac mae llawer o etholwyr yn teimlo'n angerddol iawn, o fod yn adnabod eu cymunedau, fod afonydd wedi cael eu carthu'n drwyadl iawn yn y gorffennol, ond dros y 10 neu 20 mlynedd diwethaf, fod hyn wedi cael ei esgeuluso. Felly, hoffwn glywed eich barn ar hyn a'r neges y gallaf ei chyfleu i fy etholwyr.

Ac mae'r olaf yn ymwneud â staffio. Unwaith eto, nodaf eich sylwadau i Aelodau eraill ar hyn, ond rwy'n sôn am bobl ar lawr gwlad—pobl sy'n gallu clirio gweddillion, sicrhau bod afonydd yn llifo. A hyd yn oed yn ystod y cyfnod hwn o gyni, a fyddai modd i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu niferoedd y mathau hynny o staff sy'n gweithio i CNC fel y gellid blaenoriaethu ailblannu coed a chadw ein sianeli'n rhydd o weddillion?

Thank you. On the specific three points you raised, just to add, really, to previous answers around tree planting, I know that NRW's board have approved an umbrella woodland creation programme, and what I've asked them to do is really move ahead with that implementation and look at the areas where that can be expedited.

In relation to staff recruitment, and clearly you're talking about, as you say, boots on the ground, I mean, it's something I'm very happy to raise with NRW. We do talk about staffing, but we tend to talk about—. I mentioned flood engineers and making sure that they have their full quota of that. But that's certainly something I will raise with them.

And in relation to dredging, obviously NRW and local authorities are undertaking watercourse maintenance—clearing those obstructions, managing the vegetation, removing sedimentation, for instance. Large-scale dredging of river channels, I'm informed, is not an effective solution to reduce flooding, and what really concerned me was that it can actually make matters worse. So, I think, in the extreme weather that we've seen, for example, the volume of water far exceeds what the river channel can hold, irrespective of dredging works. But I think it's certainly something that we need to look at very carefully because, clearly, we wouldn't want to make matters worse.

Diolch. O ran y tri phwynt penodol a godwyd gennych, i ychwanegu, mewn gwirionedd, at atebion blaenorol mewn perthynas â phlannu coed, gwn fod bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymeradwyo rhaglen ambarél i greu coetiroedd, a'r hyn rwyf wedi gofyn iddynt ei wneud yw bwrw ymlaen â'r broses o roi hynny ar waith ac edrych ar yr ardaloedd lle gellir cyflymu hynny.

O ran recriwtio staff, ac yn amlwg, rydych yn sôn, fel y dywedwch, am bobl ar lawr gwlad, mae hynny'n rhywbeth rwy'n fwy na pharod i'w godi gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydym yn sôn am staffio, ond rydym yn tueddu i sôn am—. Soniais am beirianwyr llifogydd a sicrhau eu bod yn cael eu cwota llawn o hynny. Ond mae hynny'n sicr yn rhywbeth y byddaf yn ei godi gyda hwy.

Ac mewn perthynas â charthu, yn amlwg, mae CNC ac awdurdodau lleol yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw cyrsiau dŵr—clirio'r rhwystrau, rheoli'r llystyfiant, cael gwared ar waddodiad, er enghraifft. Dywedir wrthyf nad yw carthu sianeli afonydd ar raddfa fawr yn ateb effeithiol i leihau llifogydd, a'r hyn a oedd yn peri gwir bryder imi oedd y gall wneud pethau'n waeth. Felly, yn y tywydd eithafol rydym wedi'i weld, rwy'n credu er enghraifft fod cyfaint y dŵr yn fwy o lawer na'r hyn y gall sianel yr afon ei ddal, ni waeth pa waith carthu a wneir. Ond credaf ei fod yn sicr yn rhywbeth y mae angen inni edrych arno'n ofalus iawn oherwydd, yn amlwg, ni fyddem am wneud pethau'n waeth.

Minister, I wonder if you could provide an update on the flood disaster relief funding for Wales that was promised by the UK Prime Minister when he said in Parliament a week ago that the UK Government are

'committed to working flat out with the Welsh devolved administration to ensure everybody gets the flood relief that they need. And that cash, yes of course will certainly be passported through'.

Have you had any cash passported through to you?

Weinidog, tybed a allech roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cyllid i Gymru i leddfu effeithiau trychineb llifogydd a addawyd gan Brif Weinidog y DU pan ddywedodd yn y Senedd wythnos yn ôl fod Llywodraeth y DU

wedi ymrwymo i weithio hyd eithaf ein gallu gyda gweinyddiaeth ddatganoledig Cymru er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y cymorth llifogydd sydd ei angen arnynt. A bydd yr arian hwnnw, wrth gwrs, yn sicr o gael ei basportio drwodd.

A ydych wedi cael unrhyw arian wedi'i basportio drwodd i chi?

14:20

You do have to have the demand first, before you pass the cash on, and I don't think a demand's gone forward.

But if I could ask my question, the point I would like to ask is: we had the all-party group on woodland and forestry yesterday, and various Members challenged some of the experts around the table as to why there isn't greater woodland planting in some of the upland areas. The response that came back was that some of the rules and regulations around the management of those upland areas make it prohibitive, if not impossible, to plant woodland on those areas. Would you concur with that evidence that was put before us yesterday, and if you don't, will you actively encourage greater woodland plantations in the uplands, which could help alleviate some of the flooding further down by greater absorption further upstream?

Mae'n rhaid i chi gael y cais yn gyntaf, cyn ichi basio'r arian ymlaen, ac ni chredaf fod cais wedi'i wneud.

Ond os caf ofyn fy nghwestiwn, y pwynt yr hoffwn ei ofyn yw: cawsom y grŵp trawsbleidiol ar goetiroedd a choedwigaeth ddoe, a bu amryw o Aelodau'n herio rhai o'r arbenigwyr o gwmpas y bwrdd ynghylch pam nad oes mwy o goetiroedd yn cael eu plannu yn rhai o'r ucheldiroedd. Yr ymateb a gafwyd oedd bod rhai o'r rheolau a'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r gwaith o reoli'r ucheldiroedd hynny'n ei gwneud yn anodd, os nad yn amhosibl, plannu coetiroedd yn yr ardaloedd hynny. A fyddech yn cytuno â'r dystiolaeth honno a gyflwynwyd inni ddoe, ac os nad ydych, a wnewch chi fynd ati i annog plannu mwy o goetiroedd ar yr ucheldir, a allai helpu i liniaru peth o'r llifogydd yn is i lawr drwy amsugno mwy o ddŵr ymhellach i fyny'r afon?

It's something I have been actively encouraging, and, certainly, as we've been scoping the national forest, which you will be aware was the First Minister's manifesto commitment, over the last year, it's something that we've certainly been, as I say, actively encouraging and looking at.

Mae'n rhywbeth y bûm yn ei annog yn weithredol, ac yn sicr, gan ein bod wedi bod yn gwneud gwaith cwmpasu ar y goedwig genedlaethol, sef ymrwymiad maniffesto'r Prif Weinidog, fel y gwyddoch, dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'n rhywbeth rydym yn sicr wedi bod yn edrych arno ac yn ei annog, fel y dywedaf.

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
2. Questions to the Minister for Housing and Local Government

Item 2 on the agenda is questions to the Minister for Housing and Local Government. Question 1—David Rowlands.

Eitem 2 ar yr agenda yw cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cwestiwn 1—David Rowlands.

Ad-drefnu Llywodraeth Leol
Local Government Reorganisation

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau nad yw ad-drefnu llywodraeth leol yn arwain at gostau uwch i drethdalwyr? OAQ55148

1. What steps is the Welsh Government taking to ensure that local government reorganisation does not result in higher costs for taxpayers? OAQ55148

The Welsh Government has no plans to reorganise our 22 principal councils. Where voluntary merger proposals come forward, we will act to support them. 

Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i ad-drefnu ein 22 prif gyngor. Pan fydd cynigion i uno'n wirfoddol yn cael eu cyflwyno, byddwn yn rhoi camau ar waith i'w cefnogi.

I thank you for that answer, Minister. In the Welsh Labour manifesto for the 2016 Welsh Assembly elections, there was a commitment to create stronger, larger local authorities that would lead to devolution of powers from Cardiff bay. We know that your predecessor told us that councils had to change, or he would make them change. Can you please explain why your manifesto pledge was not adhered to?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Ym maniffesto Llafur Cymru ar gyfer etholiadau Cynulliad Cymru yn 2016, cafwyd ymrwymiad i greu awdurdodau lleol cryfach a mwy o faint a fyddai'n arwain at ddatganoli pwerau o Fae Caerdydd. Gwyddom i'ch rhagflaenydd ddweud wrthym fod yn rhaid i gynghorau newid, neu byddai'n gwneud iddynt newid. A allwch egluro os gwelwch yn dda pam na chadwyd at addewid eich maniffesto?

I set out my plans for local government in my Plenary statement on 19 November, which introduced the Local Government and Elections (Wales) Bill. That statement very clearly set out that the reforms in the Bill will improve transparency, governance and performance, and also provide a framework for more consistent, effective, collaborative working that will enable local government to be more efficient and better able to deal with the pressure it faces.

In 2020-21, local authorities will receive £4.474 billion from the Welsh Government in core revenue funding to spend on delivering key services. That equates to an increase of 4.3 per cent on a like-for-like basis compared to the current year. That's the best settlement we have been able to provide for local government for many years. The Member will, therefore, be aware that we have very much kept our manifesto commitment.

Nodais fy nghynlluniau ar gyfer llywodraeth leol yn fy natganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Tachwedd, a gyflwynodd Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Roedd y datganiad hwnnw'n nodi'n glir iawn y bydd y diwygiadau yn y Bil yn gwella tryloywder, llywodraethiant a pherfformiad, yn ogystal â darparu fframwaith ar gyfer gweithio mwy cyson, effeithiol a chydweithredol a fydd yn galluogi llywodraeth leol i fod yn fwy effeithlon ac i allu ymdopi'n well â'r pwysau y mae'n ei wynebu.

Yn 2020-21, bydd awdurdodau lleol yn cael £4.474 biliwn gan Lywodraeth Cymru mewn cyllid refeniw craidd i'w wario ar ddarparu gwasanaethau allweddol. Mae hynny'n cyfateb i gynnydd o 4.3 y cant ar sail tebyg am debyg o gymharu â'r flwyddyn gyfredol. Dyna'r setliad gorau rydym wedi gallu ei ddarparu i lywodraeth leol ers blynyddoedd lawer. Fe fydd yr Aelod yn ymwybodol felly ein bod yn bendant wedi cadw at ymrwymiad ein maniffesto.

Minister, funding cuts to local authorities have resulted in councils having to reconsider the way they provide services to deliver savings. In some cases, they're sharing services with neighbouring local authorities. However, councils in Wales inevitably focused on short-term measures to balance their budgets, rather than investing in longer term measures to transform services. Since they do not know what future settlements will be, what action is the Minister taking to provide local authorities with more certainty about future settlements to allow them to develop more robust medium-term financial planning and thereby help avoid the risk of local government reorganisation, resulting in higher costs for taxpayers in Wales?

Weinidog, mae toriadau i gyllid awdurdodau lleol wedi golygu bod cynghorau'n gorfod ailystyried y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau i sicrhau arbedion. Mewn rhai achosion, maent yn rhannu gwasanaethau gydag awdurdodau lleol cyfagos. Fodd bynnag, yn anochel, canolbwyntiodd cynghorau yng Nghymru ar fesurau tymor byr i fantoli eu cyllidebau, yn hytrach na buddsoddi mewn mesurau mwy hirdymor i weddnewid gwasanaethau. Gan nad ydynt yn gwybod beth fydd y setliadau yn y dyfodol, pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i roi mwy o sicrwydd i awdurdodau lleol ynghylch setliadau yn y dyfodol er mwyn iddynt ddatblygu cynlluniau ariannol mwy cadarn ar gyfer y tymor canolig, a thrwy hynny, helpu i osgoi'r perygl o ad-drefnu llywodraeth leol, a fyddai'n arwain at gostau uwch i drethdalwyr yng Nghymru?

I applaud Mohammad Asghar's wish and desire to give local government certainty over their funding. I really wish that the Government that he supports at the UK level also shared that desire. You'll know that we only have a single-year budget. If we'd had the comprehensive spending review that his Government had promised us, we would not be in that position. We've given local authorities the best settlement that we could in the circumstances. He will be aware, as the rest of us are, that his Government has not even brought the budget forward in the normal time constraints this year.

Cymeradwyaf ddymuniad ac awydd Mohammad Asghar i roi sicrwydd i lywodraeth leol ynglŷn â'u cyllid. Buaswn wrth fy modd pe bai'r Llywodraeth y mae'n ei chefnogi ar lefel y DU yn rhannu'r awydd hwnnw hefyd. Fe fyddwch yn gwybod mai cyllideb un flwyddyn yn unig sydd gennym. Pe baem wedi cael yr adolygiad cynhwysfawr o wariant roedd ei Lywodraeth wedi'i addo inni, ni fyddem yn y sefyllfa honno. Rydym wedi rhoi'r setliad gorau y gallem ei roi i awdurdodau lleol o dan yr amgylchiadau. Fe fydd yn ymwybodol, fel y gweddill ohonom, nad yw ei Lywodraeth hyd yn oed wedi cyflwyno'r gyllideb o fewn y terfynau amser arferol eleni.

Rhestrau Aros am Dai Cymdeithasol
Waiting Lists for Social Housing

2. Faint o bobl sydd ar restrau aros am dai cymdeithasol ar draws Cymru? OAQ55160

2. How many people are on waiting lists for social housing throughout Wales? OAQ55160

Thank you for the question. Statistics regarding households on social housing waiting lists are not collected by the Welsh Government. However, recognising the very real need, we continue to prioritise investment in increasing the supply of affordable housing. This will contribute towards easing pressure on waiting lists.

Diolch am eich cwestiwn. Nid yw Llywodraeth Cymru yn casglu ystadegau ynghylch aelwydydd ar restrau aros am dai cymdeithasol. Fodd bynnag, gan gydnabod yr angen gwirioneddol, rydym yn parhau i flaenoriaethu buddsoddiad i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy. Bydd hyn yn cyfrannu at leddfu'r pwysau ar restrau aros.

Mae'n gwbl ryfeddol nad oes gennych chi fel Llywodraeth ddata manwl cenedlaethol am y nifer o bobl sydd yn aros am dŷ cymdeithasol yng Nghymru. O gofio bod hon yn un o'ch blaenoriaethau chi, sef darparu mwy o dai cymdeithasol, sut yn y byd ydych chi'n medru monitro bod eich polisïau chi'n effeithiol os dydych chi ddim yn gwybod un union beth yw'r sefyllfa? Yn Arfon, dwi yn gwybod bod llawer gormod o bobl yn aros am dai cymdeithasol. Maen nhw mewn tai anaddas. Mae'r tai yn rhy fach i anghenion eu teuluoedd nhw. Maen nhw'n damp a chostus o ran biliau, neu mae pobl yn dibynnu ar ewyllys da eu teuluoedd a'u ffrindiau. Neu, wrth gwrs, maen nhw'n gorfod byw ar y stryd achos bod yna ddim digon o dai cymdeithasol.

Mae gan Gyngor Gwynedd, dwi'n gwybod, gynlluniau arloesol i adeiladu mwy o dai cymdeithasol i ddiwallu'r angen yn lleol. Ond, dwi'n gofyn i chi eto: sut fedrwch chi ddarparu digonedd o dai os dydych chi ddim yn gwybod beth yw digonedd o dai yn y lle cyntaf, oherwydd bod y data ddim ar gael?

It's astonishing that you don't have, as a Government, detailed national data on the number of people who are waiting for social housing in Wales. Given that this is one of your priorities, namely, providing more social housing, how are you monitoring that your policies are effective if you don't know exactly what is the position? In Arfon, I know that there are too many people waiting for social housing. They are in inappropriate homes. They're too small for the requirements of their families. They're damp and costly in terms of bills, or people are relying on the goodwill of their families and friends. Or, of course, they have to live on the street because there isn't enough social housing.

Gwynedd Council, I know, has innovative plans to build more social housing to meet the need locally, but I ask you again: how can you provide enough homes if you don't know what 'enough' means because the data isn't available?

14:25

Yes, well, I understand the connection that Siân Gwenllian is trying to make, and I share the desire behind it. But, in fact, the housing waiting list is not an indication of housing need, as such, because people go on waiting lists for all kinds of reasons. For example, they might want to move for a particular reason, but not actually be in housing need. We don't encourage only people in dire housing need to go on to a council house waiting list; there will be people who want to move within the area who are not 'in need', as such, they have reasons other than not currently being in an insecure home.

So, I applaud the point of the question, which is how we asses need, really, across Wales. We do that in a number of ways. We monitor, for example, the units actually let as social housing units. So, at 31 March 2019, Wales had a total of 231,408 units of social housing let. The new lettings increased by 4 per cent during 2018-19 to 21,135  lettings, 61 per cent of those were on the housing waiting list, up 2 per cent on the previous year to 12,863 of those. The proportion of lettings for households rehoused on a priority basis due to being homeless increased again, and the overall number of types of lettings was up by 15 per cent on the previous year.

So, we are doing it the other way around; we are doing it by actual lettings rather than the list, if you see what I mean. Having said that, though, we do encourage combined housing lists in areas, because there are other benefits, other than understanding the need—not least that in areas with a combined housing list, you can make one application and be considered by all of the social landlords. In 19 of the 22 local authorities, we have a combined list. We have three that don't, and they have different partnership arrangements. What we don't want is somebody to apply to lots of different landlords to acquire their social home.

I have got a piece of research out at the moment to look at how we might be able to list housing need, as opposed to people who want to be on the housing waiting list. I don't wish to discourage people who aren't 'in need' from going on those waiting lists. There are large numbers of people who know, perhaps, that they aren't going to get to the top of a points-based system, but nevertheless want to register for a council house because some of them become available in other circumstances. So, I do have that piece of research out, and I am hoping to be able to announce it in the forthcoming weeks.

Ie, wel, rwy'n deall y cysylltiad y mae Siân Gwenllian yn ceisio'i wneud, a rhannaf yr awydd y tu ôl iddo. Ond mewn gwirionedd, nid yw'r rhestr aros am dai yn arwydd o'r angen am dai fel y cyfryw, gan fod pobl yn mynd ar restrau aros am bob math o resymau. Er enghraifft, efallai y byddant yn awyddus i symud am reswm penodol, ond heb fod angen tŷ mewn gwirionedd. Nid pobl sy'n daer angen tai yn unig rydym yn eu hannog i fynd ar restr aros am dŷ cyngor; bydd rhai pobl nad ydynt 'mewn angen' fel y cyfryw yn awyddus i symud o fewn yr ardal, mae ganddynt resymau heblaw bod mewn cartref anniogel ar hyn o bryd.

Felly, rwy'n cymeradwyo pwynt y cwestiwn, sef sut rydym yn asesu angen, mewn gwirionedd, ledled Cymru. Rydym yn gwneud hynny mewn nifer o ffyrdd. Rydym yn monitro, er enghraifft, yr unedau a osodir fel unedau tai cymdeithasol. Felly, ar 31 Mawrth 2019, roedd gan Gymru gyfanswm o 231,408 uned o dai cymdeithasol wedi'u gosod. Cynyddodd nifer yr unedau a osodwyd o'r newydd 4 y cant yn 2018-19 i 21,135, roedd 61 y cant o'r rheini ar y rhestr aros am dai, cynnydd o 2 y cant ers y flwyddyn flaenorol i 12,863 o'r rheini. Gwelwyd cynnydd eto yng nghyfran y gosodiadau i aelwydydd a gafodd eu hailgartrefu ar sail blaenoriaeth am eu bod yn ddigartref, a chynyddodd nifer cyffredinol y mathau o osodiadau 15 y cant ers y flwyddyn flaenorol.

Felly, rydym yn mynd o'i chwmpas hi y ffordd arall; rydym yn gwneud hyn drwy osodiadau yn hytrach na'r rhestr, os ydych chi'n deall yr hyn rwy'n ei olygu. Wedi dweud hynny, fodd bynnag, rydym yn annog rhestrau tai cyfun mewn rhai ardaloedd, gan fod manteision eraill, ar wahân i ddeall yr angen—yn enwedig y ffaith y gallwch wneud un cais mewn ardaloedd sydd â rhestr dai gyfun a chael eich ystyried gan yr holl landlordiaid cymdeithasol. Mae gennym restr gyfun mewn 19 o'r 22 awdurdod lleol. Mae gennym dri awdurdod heb restrau cyfun, ac mae ganddynt drefniadau partneriaeth gwahanol. Yr hyn nad ydym yn dymuno'i weld yw rhywun yn gorfod gwneud cais i lawer o wahanol landlordiaid i gaffael eu cartref cymdeithasol.

Mae gennyf ymchwil yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i edrych ar sut y gallem restru'r angen am dai, yn hytrach na'r bobl sydd am fod ar y rhestr aros am dai. Nid wyf am annog pobl nad ydynt 'mewn angen' rhag mynd ar y rhestrau aros hynny. Ceir nifer fawr o bobl sy'n gwybod, efallai, nad ydynt am gyrraedd y brig mewn system sy'n seiliedig ar bwyntiau, ond sydd, serch hynny, am gofrestru am dŷ cyngor gan fod rhai ohonynt yn dod ar gael mewn amgylchiadau eraill. Felly, mae'r gwaith ymchwil hwnnw ar y gweill gennyf, ac rwy'n gobeithio gallu ei gyhoeddi yn yr wythnosau nesaf.

After social housing waiting list figures for 2018 were published, showing more than 16,500 households on social housing waiting lists in Wales, Shelter Cymru referred to the situation as a housing crisis. But, of course, it was during the second Assembly, when the Homes for All Cymru campaign, including Shelter, warned that there would be a housing crisis if the Welsh Government didn't reverse its new social housing cuts—in fact, cut by over 70 per cent in the first three terms of the Assembly.

Reducing pressure on social housing waiting lists includes—and I agree with you on this—greater supply of broader affordable housing, whether that's intermediate rent or low-cost home ownership. Why, therefore, do you think it is that the NHBC's new homes registered figures published a month ago, for 2019, show that, although new homes registered in England and Scotland went up, they fell in Wales from 5,448 to 4,769?   

Ar ôl cyhoeddi ffigurau rhestrau aros am dai cymdeithasol ar gyfer 2018, a oedd yn nodi bod mwy na 16,500 o aelwydydd ar restrau aros am dai cymdeithasol yng Nghymru, cyfeiriodd Shelter Cymru at y sefyllfa fel argyfwng tai. Ond wrth gwrs, yn ystod yr ail Gynulliad, pan rybuddiodd ymgyrch Cartrefi i Bawb Cymru, gan gynnwys Shelter, y byddai argyfwng tai pe na bai Llywodraeth Cymru yn gwrthdroi ei thoriadau i dai cymdeithasol newydd—mewn gwirionedd, gwelwyd toriad o 70 y cant yn nhri thymor cyntaf y Cynulliad.

Mae lleddfu'r pwysau ar restrau aros am dai cymdeithasol yn cynnwys—ac rwy'n cytuno â chi ar hyn—cyflenwad mwy o dai fforddiadwy mwy eang, boed hynny drwy renti canolradd neu berchentyaeth cost isel. Pam, felly, y credwch fod ffigurau cofrestredig y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai ar gyfer cartrefi newydd, a gyhoeddwyd fis yn ôl ar gyfer 2019, yn dangos, er i nifer y cartrefi newydd a gofrestrwyd yn Lloegr a'r Alban gynyddu, eu bod wedi gostwng yng Nghymru o 5,448 i 4,769?

That's a wholly different topic—the subject of new build, not social housing. I do find it extraordinary that, on the Conservative benches, you stand up and berate us for not building social housing when you wouldn't take the housing revenue account caps off us until the end of last year, and you stopped us using houses sold from the social sector into the private sector—. You stopped us using that money to build new social housing. I just think that you have got the brass neck of—. Well, I am speechless with your brass neck, to be honest—[Laughter.]—that you've actually put that to me. The reason that we have dire social housing need is because you sold the social housing stock.

Mae hwnnw'n bwnc cwbl wahanol—pwnc adeiladu o'r newydd, nid tai cymdeithasol. Rwy'n rhyfeddu eich bod, ar feinciau'r Ceidwadwyr, yn ein cystwyo am beidio ag adeiladu tai cymdeithasol a chithau heb gael gwared ar gapiau'r cyfrif refeniw tai tan ddiwedd y llynedd, a chawsom ein hatal gennych rhag defnyddio tai a werthir o'r sector cymdeithasol i'r sector preifat—. Cawsom ein hatal gennych rhag defnyddio'r arian hwnnw i adeiladu tai cymdeithasol newydd. Credaf fod eich haerllugrwydd—. Wel, rwy'n fud gan syndod at eich haerllugrwydd, a dweud y gwir—[Chwerthin.]—am awgrymu hynny i mi. Y rheswm pam fod gennym angen dybryd am dai cymdeithasol yw am eich bod wedi gwerthu'r stoc tai cymdeithasol.

You stopped us, having the HRA cap—[Interruption.]

Gwnaethoch ein hatal, drwy gael y cap ar y cyfrif refeniw tai—[Torri ar draws.]

No. Thank you. We're not having this across the Chamber. You'll go through the Chair, and I have just called another Member to speak—Huw Irranca-Davies.

Na. Diolch. Nid ydym am gael hyn ar draws y Siambr. Mae angen i chi fynd drwy'r Cadeirydd, ac rwyf newydd alw ar Aelod arall i siarad—Huw Irranca-Davies.

I'm pleased to say that the Minister has never been speechless. But, could I say, we're not alone in Ogmore in having people on the social housing list waiting for accommodation, for different types of units, and at the same time we have many empty properties, often above shops, in the Valleys, that with the grants that are now available from Welsh Government for regeneration, with a bit of joined-up thinking, could be turned into social housing units? So, how does a council like Bridgend, a council leader like Huw David, and his officials, engage with Welsh Government to join this up and say, 'Well, we can develop as a local authority, with other housing associations, those derelict properties to turn them into lovely homes for people'?

Rwy'n falch o ddweud nad yw'r Gweinidog erioed wedi bod yn fud. Ond a gaf fi ddweud, nid ydym ni yn Ogwr ar ein pennau ein hunain wrth gael pobl ar y rhestr dai cymdeithasol yn aros am lety am wahanol fathau o unedau, ac ar yr un pryd, mae gennym lawer o eiddo gwag, yn aml uwchben siopau, yn y Cymoedd, y gellid eu troi, gyda'r grantiau sydd bellach ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adfywio, gydag ychydig o feddwl cydgysylltiedig, yn unedau tai cymdeithasol? Felly, sut y mae cyngor fel Pen-y-bont ar Ogwr, arweinydd cyngor fel Huw David, a'i swyddogion, yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i gydgysylltu hyn a dweud, 'Wel, fel awdurdod lleol, gyda chymdeithasau tai eraill, gallwn ddatblygu'r eiddo gwag hyn i'w troi'n gartrefi hyfryd i bobl'?

14:30

Yes, you're absolutely right, and we have a number of examples of that. My colleague Hannah Blythyn has been touring Wales, looking at various examples of bringing exactly that kind of property back into use. And we have a number of schemes that allow—. In circumstances where those properties are owned in the private sector, we have a number of schemes that allow those private landlords to come forward and give the property up for social rent for five years, in return for returning the property to a liveable standard and so on. And, in a recent meeting with Newport council, for example, we were shown a set of schemes in the centre of Newport in which the properties above the shops had been brought back into beneficial use. That provides homes for people, but it also provides vibrancy and much needed footfall in the town centre, and my colleague Hannah Blythyn has been pushing our regeneration initiative in town centres for exactly that reason. 

Ie, rydych yn llygad eich lle, ac mae gennym nifer o enghreifftiau o hynny. Mae fy nghyd-Aelod, Hannah Blythyn, wedi bod ar daith o amgylch Cymru yn edrych ar enghreifftiau amrywiol o ddod â'r union fath hwnnw o eiddo yn ôl i ddefnydd. Ac mae gennym nifer o gynlluniau sy'n caniatáu—. Mewn amgylchiadau lle mae'r eiddo hwnnw'n berchen i'r sector preifat, mae gennym nifer o gynlluniau sy'n caniatáu i'r landlordiaid preifat hynny roi’r eiddo i’w rentu’n gymdeithasol am bum mlynedd, yn gyfnewid am ddychwelyd yr eiddo i safon y gellir byw ynddo ac yn y blaen. Ac mewn cyfarfod diweddar â chyngor Casnewydd, er enghraifft, dangoswyd set o gynlluniau inni yng nghanol Casnewydd, lle gwneir defnydd buddiol o'r eiddo uwchben y siopau unwaith eto. Mae hynny'n darparu cartrefi i bobl, ond mae hefyd yn darparu bywiogrwydd ac ymwelwyr mawr eu hangen â chanol y dref, ac mae fy nghyd-Aelod, Hannah Blythyn wedi bod yn gwthio ein menter adfywio yng nghanol trefi am yr union reswm hwnnw.

Minister, over the next five to 10 years, the number of one-person households is expected to increase by 15 to 20 per cent. We know we already have a shortage of good quality single-bedroomed accommodation available for social rent. There are around 60,000 single-bed social housing properties in Wales, but half of these are supported or sheltered housing. Minister, given that the majority of one-person households are in the under-65 age category, and expected to rise, what plans does your Government have to increase the number of single-bed properties available for social rent?

Weinidog, dros y pump i 10 mlynedd nesaf, mae disgwyl i nifer yr aelwydydd un person gynyddu 15 i 20 y cant. Rydym yn gwybod bod gennym eisoes brinder eiddo un ystafell wely o ansawdd da ar gael i'w rentu'n gymdeithasol. Ceir tua 60,000 o unedau tai cymdeithasol un ystafell wely yng Nghymru, ond mae hanner y rhain yn dai â chymorth neu’n dai gwarchod. Weinidog, o ystyried bod mwyafrif yr aelwydydd un person yn y categori dan 65 oed, a bod disgwyl i'r ffigur hwnnw godi, pa gynlluniau sydd gan eich Llywodraeth i gynyddu nifer yr eiddo un ystafell wely sydd ar gael i'w rentu’n gymdeithasol?

So, the system in Wales is that we expect the local authorities to make an assessment of housing need, and then we tailor our social housing grant to match that. We're in the process, as a result of the affordable housing review, of looking again at the way that we do social housing grants, and, Deputy Presiding Officer, I do hope to be able to bring forward an oral statement, certainly before the summer recess, detailing that. So, we've accepted the affordable housing review's recommendations in principle, but I want to bring forward an implementation plan that tells you how we're taking that forward. And part of the recommendations, if you remember from that review, were that we looked again at the way we did social housing grants, and we allowed it to be better targeted at the kinds of households that are coming forward. 

Actually, a very large number of the single households in Wales are women over 70. So, you need very different accommodation for young, single households than you do for older households, and different arrangements, so we do need to have a very good assessment of housing need. But, in principle, I agree with you; we need to look again and see that our systems produce the kind of housing that we most need. 

Y system yng Nghymru yw ein bod yn disgwyl i'r awdurdodau lleol wneud asesiad o’r angen am dai, ac yna byddwn yn teilwra ein grant tai cymdeithasol i gyd-fynd â hynny. O ganlyniad i'r adolygiad tai fforddiadwy, rydym yn y broses o edrych eto ar y ffordd rydym yn gweithredu grantiau tai cymdeithasol, ac rwy’n gobeithio gallu cyflwyno datganiad llafar yn manylu ar hynny, Ddirprwy Lywydd, yn sicr cyn toriad yr haf. Felly, rydym wedi derbyn argymhellion yr adolygiad tai fforddiadwy mewn egwyddor, ond rwyf eisiau cyflwyno cynllun gweithredu a fydd yn dweud wrthych sut rydym yn bwrw ymlaen â hynny. A rhan o'r argymhellion, os cofiwch o'r adolygiad hwnnw, oedd ein bod yn edrych eto ar y ffordd roeddem yn gweithredu grantiau tai cymdeithasol, a'n bod yn caniatáu iddo gael ei dargedu'n well at y mathau o aelwydydd a welwn. 

Mewn gwirionedd, mae nifer fawr iawn o'r aelwydydd un person yng Nghymru yn fenywod dros 70 oed. Felly, mae angen tai gwahanol iawn ar aelwydydd un person ifanc na'r hyn sydd ei angen ar gyfer aelwydydd hŷn, a threfniadau gwahanol hefyd, felly mae angen i ni gael asesiad da iawn o’r angen am dai. Ond rwy'n cytuno â chi mewn egwyddor; mae angen inni edrych eto a gweld bod ein systemau'n cynhyrchu'r math o dai rydym eu hangen fwyaf.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

We now turn to spokespeople's questions. Conservative spokesperson, David Melding. 

Trown yn awr at gwestiynau gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, David Melding.

Deputy Presiding Officer, I rise with some trepidation, given the slightly dramatic exchanges earlier, but if I can pursue my duties here of scrutiny. Does the Minister still believe that the target of building 20,000 affordable homes over the Assembly term will be met? By my calculation, you've got 6,500 to go in 13 months or so. And where is the current shortfall? Is it more with social homes, or those under the Help to Buy and similar schemes?

Ddirprwy Lywydd, rwy'n codi gyda rhywfaint o anesmwythder, o ystyried y sylwadau ychydig yn ddramatig a gafwyd yn gynharach, ond os caf arfer fy nyletswyddau craffu yma. A yw'r Gweinidog yn dal i gredu y bydd y targed o adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy dros dymor y Cynulliad yn cael ei gyrraedd? Yn ôl fy nghyfrifiad, mae gennych 6,500 o dai i’w hadeiladu mewn oddeutu 13 mis. A lle mae prinder ar hyn o bryd? A yw'n fwy o ran cartrefi cymdeithasol, neu o ran y cynllun Cymorth i Brynu a chynlluniau tebyg?

So, yes, we do expect the 20,000 target to be met. In fact, we've already exceeded the bit of it that was Help to Buy and so on. However, I've answered on a number of occasions across this Chamber issues around what we mean by 'affordable.' And the 20,000 homes was very much set in the definition of affordable that we had at that time, and in the light of the exchange we just had across the floor, in the light of the cap still being very firmly in place on the housing revenue accounts in local authorities, preventing them from borrowing and reinvesting in social housing. Since then, since that target was set, that's changed, and so we've moved our focus very firmly on to building at pace and scale for social housing because that's the biggest gap. We still need private sector housing to come forward, but we have a bigger catch-up on social housing than we do on private sector housing, and, just this morning, my colleague Lee Waters and I had a feisty, but very constructive meeting with the Home Builders Federation to discuss how the two sectors could come together and make the best of the land supply here in Wales. 

Rydym yn disgwyl cyrraedd y targed o 20,000. Mewn gwirionedd, rydym eisoes wedi rhagori ar y rhan ohono a oedd yn dai Cymorth i Brynu ac ati. Fodd bynnag, ar sawl achlysur ar draws y Siambr hon, rwyf wedi ateb cwestiynau'n ymwneud â'r hyn a olygwn wrth 'fforddiadwy.' Ac roedd 20,000 o gartrefi, i raddau helaeth, yn seiliedig ar y diffiniad o fforddiadwy a oedd gennym bryd hynny, ac o ystyried y sylwadau rydym newydd eu cael yn y Siambr, yng ngoleuni'r cap sy’n parhau i fod yn gadarn iawn ar gyfrifon refeniw tai awdurdodau lleol yn eu hatal rhag benthyca ac ail-fuddsoddi mewn tai cymdeithasol. Ers hynny, ers i'r targed gael ei osod, mae hynny wedi newid, ac felly rydym wedi symud ein ffocws yn gadarn iawn tuag at adeiladu'n gyflym ar raddfa fawr ar gyfer tai cymdeithasol am mai dyna'r bwlch mwyaf. Rydym angen tai sector preifat o hyd, ond mae gennym fwy o waith dal i fyny i’w wneud ar dai cymdeithasol nag ar dai yn y sector preifat, ac fe gafodd fy nghyd-Aelod, Lee Waters, a minnau gyfarfod bywiog ond adeiladol iawn y bore yma gyda'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi i drafod sut y gallai'r ddau sector ddod at ei gilydd a gwneud y gorau o'r cyflenwad tir yma yng Nghymru.

Of course, Minister, if we increase supply in the market sector, particularly by bringing more competition and small and medium-sized enterprises in, then we would hope to see the price of houses steady, and make them, in that way, according to classic economics, more affordable. But, I think you're right in terms of, there's a lot of confusion about affordable housing—the category—because it mixes private and public. And I just wonder whether we would be better off moving to a definition now that focuses on social housing, housing for rent. And I think it's time, as all parties in this Chamber prepare their manifestos for next year's election, to be looking at realistic but ambitious targets for social housing in the 2020s. And it's my view that we need to be building in the region of 4,000 social homes a year, or 20,000 over the term of an Assembly, in the 2020s. Do you agree?

Wrth gwrs, Weinidog, os cynyddwn y cyflenwad yn sector y farchnad, yn enwedig drwy ddenu mwy o gystadleuaeth a mentrau bach a chanolig, byddem yn gobeithio gweld prisiau tai’n dod yn fwy sefydlog, a byddai hynny, yn y ffordd honno, yn ôl economeg glasurol, yn eu gwneud yn fwy fforddiadwy. Ond, rwy'n credu eich bod yn iawn pan ddywedwch fod llawer o ddryswch ynglŷn â thai fforddiadwy—y categori—oherwydd ei fod yn cymysgu’r sector preifat a’r sector cyhoeddus. Ac rwy'n meddwl tybed a fyddem yn well ein byd pe baem yn newid i ddiffiniad yn awr sy'n canolbwyntio ar dai cymdeithasol, tai i'w rhentu. Ac wrth i bob plaid yn y Siambr hon baratoi eu maniffestos ar gyfer etholiad y flwyddyn nesaf, rwy'n credu ei bod hi'n bryd edrych ar dargedau realistig ond uchelgeisiol ar gyfer tai cymdeithasol yn y 2020au. Ac yn fy marn i, mae angen inni adeiladu oddeutu 4,000 o gartrefi cymdeithasol y flwyddyn, neu 20,000 dros dymor Cynulliad, yn y 2020au. A ydych yn cytuno?

14:35

I do very much agree. We need to look again at the definition of 'affordable', in the light of all of the powers now available to us, and in the light of the need. You're absolutely spot on on the figures, in terms of the social housing that we need, and that's just a catch-up to where we should be. And the conversation I had with Siân Gwenllian around how we define housing need, actually what we're talking about in the figures you've just quoted is just getting people out of temporary accommodation into permanent, secure accommodation. There may well be other categories of need that we currently don't meet at all, but that we would like to meet once we've got the people who really aren't in adequate housing into that kind of housing. So that's why it's a difficult balance to make.

The definition of 'affordable' though is worth exploring, because I don't want to—. Whilst I absolutely agree about houses for social rent, there are other models. There are co-operative and community models of home ownership, which are worth exploring, and which can also be made to be affordable. My own view is that the definition of 'affordable' needs to go beyond the point of sale. So, we have a definition of 'affordable' that includes Help to Buy, for example, and those homes are made more affordable by Government subsidy, so that's fine, but they aren't affordable on into their lifetime, because once they're sold the second time they go into the private sector. So I think there are some nuances that we need to look at, but, definitely, the thing needs a review.

Rwy'n cytuno'n llwyr. Mae angen inni edrych eto ar y diffiniad o 'fforddiadwy', yng ngoleuni'r holl bwerau sydd bellach ar gael inni, ac yng ngoleuni'r angen. Rydych yn llygad eich lle o ran y ffigurau, o ran y tai cymdeithasol sydd eu hangen arnom, ac mae hynny ond yn golygu cyrraedd lle dylem fod. Ac o ran y sgwrs a gefais gyda Siân Gwenllian ynghylch sut rydym yn diffinio’r angen am dai, yr hyn rydym yn sôn amdano yn y ffigurau rydych newydd eu dyfynnu yw cael pobl allan o lety dros dro i mewn i lety parhaol, diogel. Mae'n ddigon posibl bod categorïau eraill o angen nad ydym yn eu diwallu o gwbl ar hyn o bryd, ond y byddem yn hoffi eu diwallu pan fyddwn wedi cael y bobl nad ydynt mewn tai digonol o gwbl ar hyn o bryd i mewn i dai o’r fath. Felly dyna pam ei bod yn anodd taro’r cydbwysedd hwnnw.

Ond mae'n werth archwilio'r diffiniad o 'fforddiadwy', oherwydd nid wyf eisiau—. Er fy mod yn cytuno'n llwyr am dai rhent cymdeithasol, ceir modelau eraill. Ceir modelau cydweithredol a chymunedol o berchentyaeth sy'n werth eu harchwilio, ac y gellir eu gwneud yn fforddiadwy hefyd. Credaf fod angen i'r diffiniad o 'fforddiadwy' fynd y tu hwnt i'r pwynt gwerthu. Felly, mae gennym ddiffiniad o 'fforddiadwy' sy'n cynnwys Cymorth i Brynu, er enghraifft, a chaiff y cartrefi hynny eu gwneud yn fwy fforddiadwy drwy gymhorthdal ​​y Llywodraeth, felly mae hynny'n iawn, ond nid ydynt yn fforddiadwy drwy gydol eu hoes, oherwydd pan gânt eu gwerthu am yr eildro maent yn mynd i'r sector preifat. Felly rwy'n credu bod yn rhaid i ni edrych ar rai agweddau, ond yn bendant, mae angen cynnal adolygiad ohono.

If I may change to another subject—a very important concern—and that's whether you intend to meet with the residents at Celestia, the housing development on our own doorstep. I met with a group on Friday, and I know they'd be pleased to welcome you. The complexities of this case I do think make it something of a test case. The whole credibility of this style of development will be questioned if there is not some resolution to these complicated problems—many of them way beyond anything that could be anticipated by the residents. But I would like to know whether you are prepared, and whether you have any plans, to meet with them.

Os caf droi at bwnc arall—sy'n destun pryder pwysig iawn—sef a ydych yn bwriadu cyfarfod â'r preswylwyr yn Celestia, y datblygiad tai ar garreg ein drws ein hunain. Cyfarfûm â grŵp ddydd Gwener, a gwn y byddent yn falch o'ch croesawu. Rwy'n credu bod cymhlethdodau'r achos hwn yn ei wneud yn achos prawf. Bydd hygrededd y math hwn o ddatblygiad yn cael ei gwestiynu os na cheir rhyw ateb i'r problemau cymhleth hyn—ac mae llawer ohonynt ymhell y tu hwnt i unrhyw beth y gallai'r preswylwyr ei ragweld. Ond hoffwn wybod a ydych chi'n barod, ac a oes gennych unrhyw gynlluniau, i'w cyfarfod.

I would very much like to meet with them. I'm being advised not to do so until the outcome of their appeal, which I now understand isn't going to be until September of this year. I'm exploring with my officials whether we could set out parameters for the meeting, which would enable me to meet with them earlier. There are some things, because I'm the planning Minister, I'm just not allowed to comment on, but I feel sure we could get those parameters. My colleague Vaughan Gething has also asked if I could look at that. So I'm very happy to ask for more official advice on that.

And we're also monitoring very carefully the developments at the UK level. There have been some announcements—or semi-announcements—around things like the Leasehold Advisory Service, Lease, and so on, which we're monitoring very carefully, because we want to make sure that, whatever is announced at UK level, is fit for purpose here in Wales. And David Melding, I know, knows better than anybody in the Chamber the nuances, or the ragged edges, of devolution around land law and property law and housing, and so we are walking a little bit on egg shells—to mix my metaphors terribly—in trying to decide quite what it is we can do. But we are looking at voluntary schemes, for example, for managing agents, and voluntary schemes for estate agents, that we can do some sort of accreditation for, to make sure that people do understand as much as possible at the point of sale, and then afterwards have some kind of ongoing guarantee from the people with whom they're in privity of contract—so the builders, and so on. So I will absolutely ask again for that advice. At the moment, as I said, I'm being advised not to meet them until after the date of the appeal, which I understand is now September 2020.

Hoffwn yn fawr iawn eu cyfarfod. Rwy'n cael fy nghynghori i beidio â gwneud hynny tan y daw canlyniad eu hapêl, a deallaf yn awr na fydd hynny’n digwydd tan fis Medi eleni. Rwy'n edrych i weld gyda fy swyddogion a allem osod paramedrau ar gyfer y cyfarfod, a fyddai'n fy ngalluogi i'w cyfarfod yn gynharach. Am mai fi yw'r Gweinidog cynllunio, mae yna rai pethau nad oes gennyf hawl i wneud sylwadau arnynt, ond rwy'n siŵr y gallem gael y paramedrau hynny. Mae fy nghyd-Aelod, Vaughan Gething, hefyd wedi gofyn i mi edrych ar hynny. Felly rwy'n hapus iawn i ofyn am fwy o gyngor swyddogol ar hynny.

Ac rydym hefyd yn monitro'r datblygiadau ar lefel y DU yn ofalus iawn. Cafwyd rhai cyhoeddiadau—neu led-gyhoeddiadau—ynghylch pethau fel y Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau, Lease, ac ati, sy'n cael eu monitro gennym yn ofalus iawn, oherwydd rydym eisiau sicrhau bod beth bynnag a gyhoeddir ar lefel y DU yn addas at y diben yma yng Nghymru. A gwn fod David Melding yn fwy ymwybodol na neb yn y Siambr o fanylion, neu ymylon carpiog, datganoli mewn perthynas â chyfraith tir a chyfraith eiddo a thai, ac felly rydym yn cerdded ar bigau'r drain i raddau—i gymysgu fy nhrosiadau yn ofnadwy—wrth geisio penderfynu beth yn union y gallwn ei wneud. Ond rydym yn edrych ar gynlluniau gwirfoddol, er enghraifft, ar gyfer asiantau rheoli, a chynlluniau gwirfoddol ar gyfer gwerthwyr tai, y gallwn sicrhau rhyw fath o achrediad ar eu cyfer, er mwyn sicrhau bod pobl yn deall cymaint â phosibl ar y pwynt gwerthu, ac yna, ar ôl hynny, cael rhyw fath o warant barhaus gan y bobl y mae ganddynt gontract â hwy—felly'r adeiladwyr, ac ati. Felly, yn sicr, byddaf yn gofyn am y cyngor hwnnw eto. Ar hyn o bryd, fel y dywedais, rwy'n cael fy nghynghori i beidio â'u cyfarfod tan ar ôl dyddiad yr apêl, a deallaf yn awr mai ym mis Medi 2020 fydd hwnnw.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Minister, I'd like to ask you a few questions about what action your Government is taking to help local authorities prepare to deal with the coronavirus outbreak. Firstly, I'd like to ask about home carers and the people that they care for. Does the Government have confidence that local authorities will have the capacity to ensure continued care for people who need it, if the carers themselves become ill—be they unpaid relatives or care workers in residential homes? Now, I'm aware that plans have been mooted to bring retired health workers back into the workforce within the NHS. Is this being considered for the care sector as well? And finally, can you confirm that additional resources will be made available to councils to cover any additional costs that will be accrued?

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Weinidog, hoffwn ofyn ychydig o gwestiynau i chi ynglŷn â pha gamau y mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i helpu awdurdodau lleol i baratoi i ymdopi â'r achosion o coronafeirws. Yn gyntaf, hoffwn ofyn am ofalwyr cartref a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt. A oes gan y Llywodraeth hyder y bydd gan awdurdodau lleol gapasiti i sicrhau gofal parhaus i bobl sydd ei angen, os bydd y gofalwyr eu hunain yn mynd yn sâl—boed yn berthnasau di-dâl, neu'n weithwyr gofal mewn cartrefi preswyl? Nawr, rwy'n ymwybodol fod cynlluniau wedi'u crybwyll i ddenu gweithwyr iechyd sydd wedi ymddeol yn ol i weithlu'r GIG. A yw hyn yn cael ei ystyried ar gyfer y sector gofal hefyd? Ac yn olaf, a allwch chi gadarnhau y bydd adnoddau ychwanegol ar gael i gynghorau i dalu unrhyw gostau ychwanegol a ddaw yn sgil hynny?

14:40

We had a special Cabinet meeting just this morning to discuss preparedness for the coronavirus outbreak, attended by all Cabinet colleagues. We've been working for some time with the local resilience fora and local authorities to make sure that we have the best possible plan. Obviously we're planning for the reasonable worst outcome, whilst hoping for the best possible outcome, but you have got to do both of those. So, we have of course discussed things like the ramifications of sickness in the various workforces, sickness in the local authorities, mutual assistance, all of the things that—. I've very pleased to say that the local resilience fora are well advanced on plans for a pandemic, not for this specific virus, but for pandemic planning. That's been going on for many, many years. And so we have got well-advanced plans for that. We don't want people to panic unnecessarily, so they should be reassured that those plans exist. They also include incorporation of large numbers of third sector bodies with whom we routinely work on public service issues—the Red Cross, voluntary councils and so on. So, we're very much planning for that reasonable worst case scenario, whilst very much hoping for the best possible outcome.

Cawsom gyfarfod arbennig o'r Cabinet y bore yma i drafod parodrwydd ar gyfer yr achosion o coronafeirws, ac roedd yr holl aelodau o'r Cabinet yn bresennol. Rydym wedi bod yn gweithio ers peth amser gyda'r fforymau cydnerthedd lleol a'r awdurdodau lleol i wneud yn siŵr fod gennym y cynllun gorau posibl. Yn amlwg rydym yn cynllunio ar gyfer y canlyniad gwaethaf rhesymol, tra'n gobeithio am y canlyniad gorau posibl, ond mae'n rhaid i chi wneud y ddau beth hynny. Felly, wrth gwrs, rydym wedi trafod pethau fel goblygiadau salwch yn y gwahanol weithluoedd, salwch yn yr awdurdodau lleol, cymorth ar y cyd, yr holl bethau sy'n—. Rwy'n falch iawn o ddweud bod y fforymau cydnerthedd lleol ar y blaen mewn perthynas â chynlluniau ar gyfer pandemig, nid ar gyfer y feirws penodol hwn, ond cynlluniau ar gyfer pandemig. Mae hynny wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd lawer. Ac felly mae gennym gynlluniau da ar gyfer hynny. Nid ydym eisiau i bobl gynhyrfu'n ddiangen, felly dylent gael sicrwydd fod y cynlluniau hynny'n bodoli. Maent hefyd yn cynnwys nifer fawr o gyrff yn y trydydd sector y gweithiwn gyda hwy'n rheolaidd ar faterion gwasanaethau cyhoeddus—y Groes Goch, cynghorau gwirfoddol ac yn y blaen. Felly, rydym yn sicr yn cynllunio ar gyfer y senario achos gwaethaf rhesymol, gan obeithio'n fawr am y canlyniad gorau posibl.

Thank you for those answers, Minister. That is reassuring, to hear that you've been discussing this literally this morning, and that the plans are in place. Obviously, where it's appropriate, it would be good to have sight of those, but I appreciate that there'll be some things that can't be shared at the same time.

You mentioned sickness in the workforce. Current advice issued by Public Health Wales is that those suspecting they have coronavirus should self-quarantine until a negative test is received. An issue that was raised in the Chamber yesterday was that of zero-hours contracts, but I think that the issue also applies to those who are self-employed or on low wages, where if those people lose shifts, they will also lose wages. We know that many people in the social care sector are on low wages, and are not benefiting from lots of employment protections as we would like to see them benefiting from.

It's particularly important that we prevent the virus spreading into residential care homes, I'm sure that you'll agree with that point, and so people working in these homes would need to have reassurance that if they don't come into work, they would be protected in that way. So, are you in a position to be able to guarantee that those workers who are often employed by local councils would not be facing any economic loss if they follow official health advice and don't go into work if they are suspected and have to self-quarantine? I don't mean just in the short term—sorry, I mean in the short term, not just hypothetical, longer term paying back if they were to develop the symptoms later.

Diolch ichi am yr atebion hynny, Weinidog. Mae hynny'n galonogol, clywed eich bod wedi bod yn trafod hyn y bore yma yn llythrennol, a bod y cynlluniau ar waith. Yn amlwg, lle mae'n briodol, byddai'n dda cael gweld y rheini, ond rwy'n sylweddoli y bydd rhai pethau na ellir eu rhannu ar yr un pryd.

Fe sonioch chi am salwch yn y gweithlu. Y cyngor a roddir ar hyn o bryd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y dylai'r rhai sy'n amau bod coronafeirws arnynt roi eu hunain mewn cwarantîn hyd nes y ceir prawf negyddol. Un mater a godwyd yn y Siambr ddoe oedd contractau dim oriau, ond credaf fod y mater hwn hefyd yn berthnasol i'r rheini sy'n hunangyflogedig neu ar gyflogau isel, lle bydd y bobl hynny'n colli eu cyflogau os byddant yn colli sifftiau. Gwyddom fod llawer o bobl yn y sector gofal cymdeithasol ar gyflogau isel, ac nad ydynt yn gallu manteisio ar lawer o'r amddiffyniadau cyflogaeth yr hoffem eu gweld yn manteisio arnynt.

Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn atal y feirws rhag ymledu i gartrefi gofal preswyl, ac rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â'r pwynt hwnnw, ac felly byddai angen i bobl sy'n gweithio yn y cartrefi hyn gael sicrwydd y byddent yn cael eu diogelu yn y ffordd honno os nad ydynt yn mynd i'r gwaith. Felly, a ydych mewn sefyllfa i allu gwarantu na fyddai'r gweithwyr a gyflogir yn aml gan gynghorau lleol yn wynebu unrhyw golled economaidd pe baent yn dilyn cyngor iechyd swyddogol ac yn peidio â mynd i'r gwaith os ydynt yn amau bod coronafeirws arnynt ac yn gorfod rhoi eu hunain mewn cwarantîn? Nid dim ond yn y tymor byr—mae'n ddrwg gennyf, rwy'n golygu yn y tymor byr, nid ad-daliad damcaniaethol yn y tymor hwy pe baent yn datblygu'r symptomau'n ddiweddarach.

I totally understand the point you're making. There are various categories of workers. So, certainly people employed by the local authority will be covered straight away. The Prime Minister, you will know, made some announcements about the first three days sick—some workers don't get paid for the first three days sick. That's not the case in most public services in Wales, I'm pleased to say.

But we did have a long conversation in the Cabinet this morning about some of the economic issues that arose, which my colleagues Ken Skates and Lee Waters will be looking at. But if I could just make the analogy—a poor one, I know—to the flooding that's just gone on. We have, of course, been anxious to put in place schemes for self-employed and businesspeople affected by the flooding. So, we will be ensuring that those types of schemes also exist for people who are in those circumstances, and, probably by way of assisting the businesses, hoping to help the people in the gig economy, as it's very difficult to get individual help in that way, so helping with cashflow and so on to keep that going. But we will be very much reliant, if the thing goes on a very long time, on the UK Government stepping up to the plate and making sure that it pays for issues in England in such a way that we get the consequential moneys that we so very much need in Wales to be able to protect our workforce. 

Rwy'n deall y pwynt rydych yn ei wneud yn iawn. Mae amryw o gategorïau o weithwyr. Felly, yn sicr bydd pobl a gyflogir gan yr awdurdod lleol yn cael eu talu o'r cychwyn. Mae'r Prif Weinidog, fe wyddoch, wedi gwneud cyhoeddiadau ynglŷn â thri diwrnod cyntaf y salwch—nid yw rhai gweithwyr yn cael eu talu am y tridiau cyntaf. Rwy'n falch o ddweud nad yw hynny'n wir yn y rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Ond cawsom sgwrs hir yn y Cabinet y bore yma am rai o'r problemau economaidd a gododd, a bydd fy nghyd-Aelodau Ken Skates a Lee Waters yn edrych arnynt. Ond os caf wneud cymhariaeth—un wael, rwy'n gwybod—â'r llifogydd sydd newydd ddigwydd. Wrth gwrs, rydym wedi bod yn awyddus i sefydlu cynlluniau ar gyfer pobl fusnes a phobl hunangyflogedig yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd. Felly, byddwn yn sicrhau bod y mathau hynny o gynlluniau'n bodoli hefyd ar gyfer pobl yn yr amgylchiadau hynny, ac yn ôl pob tebyg, drwy helpu'r busnesau, gan obeithio helpu'r bobl yn economi'r GIG, gan ei bod yn anodd iawn cael help unigol yn y ffordd honno, gallwn helpu gyda llif arian ac yn y blaen i gadw hynny i fynd. Ond byddwn yn dibynnu'n fawr, os aiff y peth ymlaen am amser hir iawn, ar Lywodraeth y DU i gamu i'r adwy a gwneud yn siŵr ei bod yn talu am bethau yn Lloegr yn y fath fodd fel ein bod yn cael yr arian canlyniadol y mae cymaint o'i angen arnom yng Nghymru er mwyn i ni allu amddiffyn ein gweithlu.

Thank you for that. I again appreciate that in some of this there's uncertainty because of what role the UK Government will be playing. Obviously, I'm sure you'll agree that the sooner we have clarity on this the better for everyone.

So, finally, I'd like to turn to the issue of enforcement. By my understanding, in Wales it's the local authorities' health officers who are responsible for issuing directives for individual to self-isolate if they believe it's necessary. And the question is: who is responsible for enforcing such a directive? There's clarity in England that the police have that authority, following the Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020 that were passed on 10 February. Again, it's my understanding that those regulations don't extend to Wales, but the Welsh Government does have the powers to bring forth its own equivalent regulations. Could you tell me whether it's the Government's intention to do so, and if so, when?

Diolch am hynny. Rwy'n sylweddoli unwaith eto fod yna ansicrwydd ynghlwm wrth rywfaint o hyn oherwydd y rôl y bydd Llywodraeth y DU yn ei chwarae. Yn amlwg, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno mai gorau po gyntaf y cawn eglurder ar hyn i bawb.

Felly, yn olaf, hoffwn droi at fater gorfodaeth. Yn ôl fy nealltwriaeth i, yng Nghymru, swyddogion iechyd yr awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am roi cyfarwyddebau i unigolion hunanynysu os credant fod angen gwneud hynny. A'r cwestiwn yw: pwy sy'n gyfrifol am orfodi cyfarwyddeb o'r fath? Mae'n glir mai'r heddlu sydd â'r awdurdod yn Lloegr, yn dilyn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) 2020 a basiwyd ar 10 Chwefror. Unwaith eto, fy nealltwriaeth i yw nad yw'r rheoliadau hynny'n cynnwys Cymru, ond mae gan Lywodraeth Cymru bwerau i gyflwyno ei rheoliadau cyfatebol ei hun. A allech chi ddweud wrthyf a yw'n fwriad gan y Llywodraeth i wneud hynny, ac os felly, pryd?

14:45

We're currently considering the legislation that's been mooted by the UK Government, which is specific to the coronavirus, which I slightly regret because I think it should be a pandemic piece of legislation rather than specific. And once we've got clarity on exactly what that will contain, we'll be able to come forward with what we need to fill in the gaps for Wales, if I can put it that way, and until we have some clarity, we haven't taken that decision.

At the moment, though, we have good partnership working with all of our local authorities through the partnership council for Wales and through our police board. My colleague Jane Hutt is about to chair one of the meetings with police colleagues, so we're pretty sure we'll be able to sort it out locally anyway, but we will want to look at what the regulations will need to look like once we see what the UK Government is proposing in its overarching Bill.

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried y ddeddfwriaeth a grybwyllwyd gan Lywodraeth y DU, sy'n benodol i'r coronafeirws, ac rwy’n gresynu rhywfaint oherwydd credaf y dylai fod yn ddeddfwriaeth ar gyfer pandemig yn hytrach na deddfwriaeth benodol. A phan gawn eglurder ynglŷn â beth yn union fydd y ddeddfwriaeth honno’n ei gynnwys, byddwn yn gallu cyflwyno'r hyn rydym ei angen i lenwi'r bylchau yng Nghymru, os caf ei roi felly, a hyd nes y cawn rywfaint o eglurder, ni allwn wneud y penderfyniad hwnnw.

Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae gennym bartneriaeth dda yn gweithio gyda'n holl awdurdodau drwy gyngor partneriaeth Cymru a’n bwrdd heddlu. Mae fy nghyd-Aelod, Jane Hutt, ar fin cadeirio un o'r cyfarfodydd gyda chydweithwyr yn yr heddlu, felly rydym yn eithaf sicr y byddwn yn gallu ei ddatrys yn lleol beth bynnag, ond byddwn eisiau edrych ar y math o reoliadau fydd eu hangen pan welwn yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei gynnig yn ei Bil trosfwaol.

Question 3 [OAQ55169] has been withdrawn. Question 4, Helen Mary Jones.

Mae cwestiwn 3 [OAQ55169] wedi'i dynnu'n ôl. Cwestiwn 4, Helen Mary Jones.

Tai Cymdeithasol
Social Housing

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am argaeledd tai cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin? OAQ55163

4. Will the Minister make a statement on the availability of social housing in Carmarthenshire? OAQ55163

Certainly. Social housing remains this Government's top housing priority and we are continuing to increase the provision of social homes in Carmarthenshire and across Wales. During 2018-19, in Carmarthenshire, we provided over £6.9 million-worth of funding through our social housing grant programme. In addition, £5.7 million has been invested through the innovative housing programme.  

Yn sicr. Mae tai cymdeithasol yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth tai y Llywodraeth hon ac rydym yn parhau i gynyddu'r ddarpariaeth o gartrefi cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin a ledled Cymru. Yn ystod 2018-19, yn Sir Gaerfyrddin, gwnaethom ddarparu gwerth dros £6.9 miliwn o gyllid drwy ein rhaglen grant tai cymdeithasol. Yn ogystal, buddsoddwyd £5.7 miliwn drwy'r rhaglen tai arloesol.

I'm grateful to the Minister for her answer. She'll know, and will be very pleased to know, that the Plaid Cymru-led administration there is a year ahead of target in delivering its initial 900 new council homes. And I know that the Minister will be glad that just yesterday, the local authority committed to a further 370 new homes over the next three years. And it does show what a local authority—with, indeed, I completely acknowledge, support from Welsh Government—is able to achieve when they're ready to give real leadership.

The Minister will probably be aware that the new plans in particular are looking at ways in which they can develop new housing stock that will be carbon neutral, and I know that that fits very much with the issues that the Minister has raised very much as part of her agenda. Can the Minister tell us today what further support the Welsh Government will be able to provide to local authorities to ensure that this success in Carmarthenshire can be replicated, I'm sure, elsewhere, particularly with regard to the de-carbonising of existing housing stock, which, of course, is, we all know, much more difficult to do than to build new carbon-neutral homes?

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am ei hateb. Fe fydd yn gwybod, ac fe fydd yn falch iawn o wybod, fod y weinyddiaeth yno o dan arweiniad Plaid Cymru, flwyddyn ar y blaen i'w targed cychwynnol o 900 o gartrefi cyngor newydd. A gwn y bydd y Gweinidog yn falch fod yr awdurdod lleol wedi ymrwymo ddoe ddiwethaf i adeiladu 370 o gartrefi newydd eraill dros y tair blynedd nesaf. Ac mae'n dangos beth y gall awdurdod lleol ei gyflawni—gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn wir, rwy'n cydnabod yn llwyr—pan fyddant yn barod i roi arweiniad go iawn.

Mae'n debyg y bydd y Gweinidog yn ymwybodol fod y cynlluniau newydd yn enwedig yn edrych ar ffyrdd y gallant ddatblygu stoc dai newydd a fydd yn niwtral o ran carbon, a gwn fod hynny'n cyd-fynd yn fawr â'r materion y mae'r Gweinidog wedi'u codi'n rhan bendant o'i hagenda. A all y Gweinidog ddweud wrthym heddiw pa gefnogaeth bellach y bydd Llywodraeth Cymru'n gallu ei darparu i awdurdodau lleol i sicrhau y gellir ailadrodd y llwyddiant hwn yn Sir Gaerfyrddin mewn mannau eraill, yn enwedig o ran datgarboneiddio'r stoc dai bresennol, sydd, wrth gwrs, yn llawer anos nag adeiladu cartrefi carbon niwtral newydd fel y mae pawb ohonom yn gwybod?

Yes, indeed, I'm very pleased that Carmarthenshie have embraced the innovative housing programme in the way that they have. We've put £5.7 million in, as I think I've already said, in the first few years to deliver 39 very innovative homes in Carmarthenshire, to monitor them to see whether they do what they say and to bring forward plans to build very many more.

In 2018-19, Carmarthenshire, as a stock-retaining authority, were allocated funding of £2.8 million to support the build of new council housing through the affordable housing grant, and then another £1.8 million in 2019-20. As I was just saying in response to an earlier question, we are looking, as a result of the affordable housing review, at the way that we do grants. The affordable housing review wanted us to look at the way we do grants for building new housing, but it also wanted us to look at the way that we do what's called 'dowry' for the large stock transfers and for the stock-retaining councils. And when I bring forward the oral statement, Deputy Presiding Officer, which I mentioned earlier, we will be covering off what we are expecting in return for what is a very substantial investment in terms of bringing existing stock—once we've done the Welsh housing quality standard, which we have—up another level. And so, that work is ongoing and I hope to be able to report it to the Assembly shortly.

Ie, yn wir, rwy'n falch iawn fod Caerfyrddin wedi bwrw iddi gyda'r rhaglen tai arloesol yn y ffordd a wnaethant. Fel y dywedais eisoes rwy'n credu, rydym wedi rhoi £5.7 miliwn i mewn yn yr ychydig flynyddoedd cyntaf er mwyn darparu 39 o gartrefi arloesol iawn yn Sir Gaerfyrddin, a'u monitro i weld a ydynt yn gwneud yr hyn y maent yn ei ddweud ac i gyflwyno cynlluniau i adeiladu llawer mwy ohonynt.

Yn 2018-19, dyrannwyd cyllid o £2.8 miliwn i Sir Gaerfyrddin, fel awdurdod cadw stoc, i gefnogi’r gwaith o adeiladu tai cyngor newydd drwy'r grant tai fforddiadwy, ac yna £1.8 miliwn arall yn 2019-20. Fel roeddwn yn ei ddweud mewn ymateb i gwestiwn cynharach, o ganlyniad i'r adolygiad tai fforddiadwy, rydym yn edrych ar y ffordd rydym yn gweithredu grantiau. Roedd yr adolygiad tai fforddiadwy eisiau inni edrych ar y ffordd rydym yn gweithredu grantiau ar gyfer adeiladu tai newydd, ond roedd hefyd eisiau inni edrych ar y ffordd rydym yn gweithredu'r hyn a elwir yn 'waddoli’ ar gyfer y trosglwyddiadau stoc mawr ac ar gyfer y cynghorau cadw stoc. A phan fyddaf yn cyflwyno’r datganiad llafar y soniais amdano’n gynharach, Ddirprwy Lywydd, byddwn yn cwmpasu'r hyn rydym yn ei ddisgwyl yn gyfnewid am fuddsoddiad sylweddol iawn o ran codi’r stoc bresennol—pan fyddwn wedi gwneud safon ansawdd tai Cymru, ac rydym wedi gwneud hynny—i lefel arall. Ac felly, mae'r gwaith hwnnw'n parhau ac rwy'n gobeithio gallu adrodd amdano wrth y Cynulliad yn fuan.

Minister, you have referenced the earlier question to Caroline Jones, when she was talking about single-person homes being built, and, of course, you've just talked about the affordable housing grant, but can you please tell me how this will reflect with people who live with disabilities and who are carers? I have a case in Carmarthenshire where the person is in a wheelchair—she's been in a wheelchair for many, many years—and she's now getting older. Her husband has quite severe dementia, but they can still live together, but it's proving extremely difficult. And, of course, these grants don't recognise that, simply because you live with a disability, it does not mean that you do not have caring responsibilities—either older people or younger people. But housing stock that can be provided by the social services and by the local councils doesn't always reflect that mix in a family—it is for a disabled person or a couple, but not with the extended family. So, are you able to give direction or do you have any news for them, because we talk about houses, as you just have with Helen Mary, that are fit for the future, that are nice and sustainable, but we actually need them also to be fit and sustainable for real-life families, and they come in all types of shapes, sizes and different nucleus.

Weinidog, rydych wedi cyfeirio'r cwestiwn cynharach at Caroline Jones, pan oedd yn siarad am adeiladu cartrefi un person, ac wrth gwrs, rydych newydd siarad am y grant tai fforddiadwy, ond a allwch chi ddweud wrthyf sut y bydd hyn yn edrych i bobl sy'n byw gydag anableddau ac sy'n ofalwyr? Mae gennyf achos yn Sir Gaerfyrddin lle mae'r person mewn cadair olwyn—mae wedi bod mewn cadair olwyn ers blynyddoedd lawer—ac mae bellach yn heneiddio. Mae gan ei gŵr ddementia eithaf difrifol, ac er eu bod yn dal i allu byw gyda'i gilydd, mae'n anodd dros ben. Ac wrth gwrs, nid yw'r grantiau hyn yn cydnabod nad yw’r ffaith eich bod yn byw gydag anabledd yn golygu nad oes gennych gyfrifoldebau gofalu—naill ai pobl hŷn neu bobl iau. Ond nid yw stoc dai y gellir ei darparu gan y gwasanaethau cymdeithasol a chan y cynghorau lleol bob amser yn adlewyrchu'r gymysgedd honno mewn teulu—mae ar gyfer person anabl neu bâr, ond nid gyda'r teulu estynedig. Felly, a ydych yn gallu rhoi cyfeiriad neu a oes gennych unrhyw newyddion ar eu cyfer, oherwydd fel rydych newydd ei wneud gyda Helen Mary, rydym yn sôn am dai sy'n addas ar gyfer y dyfodol, sy'n ddymunol ac yn gynaliadwy, ond rydym angen iddynt fod yn addas ac yn gynaliadwy ar gyfer teuluoedd go iawn hefyd, ac mae yna deuluoedd o bob maint a ffurf, ag iddynt greiddiau gwahanol.

14:50

Yes, I absolutely agree, and I recognise the problem from my own case load as well. Of course, we have a whole series of adaptations and care and repair schemes that do attempt to bring current stock up to the standard necessary for people to able to maintain complex lifestyles of various sorts.

In terms of the new build that we're putting together, you will have heard me speak in the Chamber many times of housing for life, and so what we're looking to do, especially with the modular housing programme, is have a house that is built in the first place, so that it has accessible doorways, has plugs at the right height—it has all of those things, but also it can have bedrooms added, and subtracted even, as the family grows and contracts, and has all the things like wide stairs, wide doorways, level—all that sort of stuff. So, in the future, we will certainly be expecting our houses to conform to that, and we are building them. I visited one in my colleague Huw Irancca-Davies's constituency very recently that was conforming to just that pattern.

But in terms of the existing housing stock, obviously that can be very much more difficult, and in some cases impossible to do. But where it is possible, then the local authority should be able to assist through the adaptation scheme and through care and repair. If she is having particular problem with a particular constituent—if she wants to write in and I'll see what I can do.

Oes, rwy'n cytuno'n llwyr, ac rwy'n cydnabod y broblem yn fy llwyth achosion fy hun hefyd. Wrth gwrs, mae gennym gyfres gyfan o addasiadau a chynlluniau gofal a thrwsio sy'n ceisio sicrhau bod y stoc bresennol yn cyrraedd y safon angenrheidiol er mwyn i bobl allu cynnal ffyrdd o fyw cymhleth ac amrywiol.

O ran y gwaith adeiladu newydd rydym yn ei roi at ei gilydd, fe fyddwch wedi fy nghlywed yn siarad yn y Siambr ar sawl achlysur am dai am oes, ac felly yr hyn rydym yn gobeithio ei wneud, yn enwedig gyda'r rhaglen dai fodiwlaidd, yw adeiladu tŷ, yn y lle cyntaf, sydd â drysau hygyrch, plygiau ar yr uchder cywir—mae ganddo'r holl bethau hynny, ond hefyd gellir ychwanegu ystafelloedd gwely, a'u tynnu hyd yn oed, wrth i'r teulu dyfu a lleihau, ac mae ganddo bethau fel grisiau llydan, drysau llydan, ar y gwastad—pob math o bethau. Felly, yn y dyfodol, byddwn yn sicr yn disgwyl i'n tai gydymffurfio â hynny, ac rydym yn eu hadeiladu. Ymwelais ag un yn etholaeth fy nghyd-Aelod Huw Irancca-Davies yn ddiweddar iawn a oedd yn cydymffurfio â'r patrwm hwnnw.

Ond o ran y stoc dai bresennol, mae'n amlwg y gall hynny fod yn anos o lawer, ac mewn rhai achosion, mae'n amhosibl ei wneud. Ond lle bo hynny'n bosibl, dylai'r awdurdod lleol allu cynorthwyo drwy'r cynllun addasu a thrwy ofal a thrwsio. Os yw'n cael problem arbennig gydag etholwr penodol—os yw'n awyddus i ysgrifennu ataf, fe wnaf edrych i weld beth y gallaf ei wneud.

Adfywio Canol Trefi
Regeneration of Town Centres

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwaith o adfywio canol trefi yng ngogledd ddwyrain Cymru? OAQ55176

5. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government is supporting the regeneration of town centres in north-east Wales? OAQ55176

Transforming towns across Wales and making them fit for the twenty-first century is a priority for the Welsh Government. We've continued to support the regeneration of town centres across north-east Wales, not least with projects worth £60 million focused on Rhyl, Wrexham and Holywell.

Mae trawsnewid trefi ledled Cymru a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Rydym wedi parhau i gefnogi'r gwaith o adfywio canol trefi ar draws gogledd-ddwyrain Cymru, yn enwedig gyda phrosiectau gwerth £60 miliwn sy'n canolbwyntio ar y Rhyl, Wrecsam a Threffynnon.

Thank you for your answer, Deputy Minister. As a fellow north-Walian, you'll know Buckley high street in my constituency very well. Unfortunately, over the years, it has seen businesses close, and it has lost all of its banks. Now, it does need real investment in the town centre to go alongside the hard work of the community in Buckley, and their hard work to support the high street. Personally, I'm determined to bring a community bank to the town, which I believe will be the starting point of regeneration. Minister, it's also key that we bring empty units back to use. So, will you commit today to join me on a visit to Buckley high street to discuss with various stakeholders how the Welsh Government can make this happen and start to regenerate towns like Buckley?

Diolch ichi am eich ateb, Ddirprwy Weinidog. Fel cyd-ogleddwr, fe fyddwch yn adnabod stryd fawr Bwcle yn fy etholaeth yn dda iawn. Yn anffodus, dros y blynyddoedd, mae wedi gweld busnesau'n cau, ac mae wedi colli pob un o'i banciau. Nawr, mae angen buddsoddiad go iawn yng nghanol y dref i gyd-fynd â gwaith caled y gymuned ym Mwcle, a'u gwaith caled i gefnogi'r stryd fawr. Yn bersonol, rwy'n benderfynol o sefydlu banc cymunedol yn y dref, a dyna fydd man cychwyn adfywio yn fy marn i. Weinidog, mae hefyd yn allweddol ein bod yn dod ag unedau gwag yn ôl i ddefnydd. Felly, a wnewch chi ymrwymo heddiw i ymuno â mi ar ymweliad â stryd fawr Bwcle i drafod gyda rhanddeiliaid amrywiol sut y gall Llywodraeth Cymru wneud i hyn ddigwydd a dechrau adfywio trefi fel Bwcle?

The Member for Alyn and Deeside is right, I do know Buckley high street well, not least because Buckley borders my own constituency, although, I have to say, it's a fair few years since my regular visits to the Tiv in Buckley.

You're doing great there about the way that Buckley has lost banks—the high street has changed, as many of our high streets across the country have changed, and the way we work, live and shop has changed. I know that you're continuing to do that engagement, both with Banc Cambria and the community bank, and also with my colleague the Minister for Economy, Transport and North Wales.

You talked about the blight of empty properties, and we're all familiar with these in terms of all of our town centres and high streets—properties that have been there for a number of years and we all talk about. You can't get in touch—it's difficult to get hold of the landlord or they're not in a position to do anything with it. That is why I'm really pleased we've bought in this £13.6 million enforcement fighting fund as part of the transforming towns agenda, and I'm really pleased that local authorities such as Flintshire are coming forward with identifying properties to not just use the fund, but use the expertise that will be on hand to help them tackle that moving forward.

When I announced the transforming towns agenda, I was very keen to get out and talk to communities and stakeholders about actually how we can best work together to regenerate and make them fit for the future. So, if you'd like to get in touch with my private office, I'd be more than happy to arrange an opportunity to come along.

Mae'r Aelod dros Alun a Glannau Dyfrdwy yn iawn, rwy'n adnabod stryd fawr Bwcle yn dda, yn enwedig gan fod Bwcle yn ffinio â fy etholaeth, er, mae'n rhaid i mi ddweud, mae blynyddoedd ers fy ymweliadau rheolaidd â'r Tiv ym Mwcle.

Rydych yn siarad yn dda am y ffordd y mae Bwcle wedi colli banciau—mae'r stryd fawr wedi newid, fel y mae llawer o'n strydoedd mawr ledled y wlad wedi newid, ac mae'r ffordd rydym yn gweithio, byw a siopa wedi newid. Gwn eich bod yn parhau i ymgysylltu, gyda Banc Cambria a'r banc cymunedol, a hefyd gyda fy nghyd-Aelod, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.

Rydych wedi sôn am felltith eiddo gwag, ac rydym i gyd yn gyfarwydd â'r rhain yng nghanol ein trefi a'n strydoedd mawr—eiddo sydd wedi bod yno ers nifer o flynyddoedd ac rydym i gyd yn siarad amdanynt. Ni allwch gysylltu—mae naill ai'n anodd cael gafael ar y landlord neu nid ydynt mewn sefyllfa i wneud unrhyw beth â'r eiddo. Dyna pam rwy'n falch iawn ein bod wedi sicrhau'r gronfa orfodi hon, sy'n werth £13.6 miliwn, fel rhan o'r agenda trawsnewid trefi, ac rwy'n falch iawn fod awdurdodau lleol fel Sir y Fflint yn nodi eiddo i wneud defnydd o'r gronfa ac i ddefnyddio'r arbenigedd a fydd wrth law i'w helpu i fynd i'r afael â hynny.

Pan gyhoeddais yr agenda trawsnewid trefi, roeddwn yn awyddus iawn i fynd i siarad â chymunedau a rhanddeiliaid am y ffordd orau o weithio gyda'n gilydd i adfywio a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol. Felly, os hoffech gysylltu â fy swyddfa breifat, buaswn yn fwy na pharod i drefnu cyfle i ddod gyda chi.

Tai Cyngor
Council Homes

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adeiladu tai cyngor yng Nghymru? OAQ55181

6. Will the Minister make a statement on the building of council homes in Wales? OAQ55181

9. Faint o anheddau cyngor y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl fydd yn cael eu hadeiladu ym mlwyddyn ariannol 2020/21? OAQ55147

9. How many council dwellings does the Welsh Government expect to be built in the financial year 2020/21? OAQ55147

Deputy Presiding Officer, I understand you've given permission for questions 6 and 9 to be grouped.

I'm pleased to say that all councils in Wales that have retained their social housing stock plan to build new council homes. Their ambition is to deliver around 1,790 new homes by the end of this term of Government, and we are working with them to deliver even more.

Ddirprwy Lywydd, deallaf eich bod wedi rhoi caniatâd i gwestiynau 6 a 9 gael eu grwpio.

Rwy'n falch o ddweud bod pob cyngor yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc tai cymdeithasol yn bwriadu adeiladu cartrefi cyngor newydd. Eu huchelgais yw darparu tua 1,790 o gartrefi newydd erbyn diwedd tymor y Llywodraeth hon, ac rydym yn gweithio gyda hwy i ddarparu mwy na hynny hyd yn oed.

Mae yna gwestiwn wedi codi, efallai, ynglŷn â sut mae nifer o gynghorau yng Nghymru yn mynd i allu manteisio ar gyfleoedd yn y maes yma, oherwydd maen nhw, wrth gwrs, wedi colli eu stoc tai cyngor ers iddyn nhw drosglwyddo'r rheini i landlordiaid cymdeithasol dros ddegawd yn ôl. Nawr bod pethau, wrth gwrs, wedi newid a bod pwyslais ar gynghorau i godi tai eu hunain unwaith eto, yna y cwestiwn yw: sut y mae cynghorau heb stoc yn gallu bod yn rhan o'r ymdrech yma? Felly, gaf i ofyn pa ffyrdd amgen y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w cynnig i gynghorau sydd heb stoc dai yn uniongyrchol o fewn eu perchnogaeth nhw eu hunain i fod yn rhan o greu mwy o dai cyhoeddus sydd yn, wrth gwrs, wirioneddol fforddadwy?

A question has arisen as to how many councils in Wales are going to be able to take advantage of opportunities in this area, because they've lost their council house stock since they transferred those to social landlords over a decade ago. Other things have changed, and there is an emphasis on councils building their own homes once again. The question is: how do councils that don't hold stock be part of that effort? So, can I ask what alternative methods the Welsh Government is going to provide to councils that don't have housing stock directly within their own ownership to be involved in creating more social housing that is truly affordable?

14:55

Yes, it's a very good point. We are, of course, supporting the 11 councils in Wales who have retained their stock of council homes, but we're also working very hard with the non-stockholding councils who did stock transfers. We do provide what's called 'dowry' to the large stock voluntary transfers—basically, they're registered social landlords, but they used to be the council housing. So, we are working very hard with them and the local council to make sure that, together, we can get an investment programme going. Of course, we put social housing plant into those and, as I said, we provide what's called 'dowry' to them as well. So, we are working very hard to make sure that people who live—. You ought not to be able to notice whether you live in a stockholding council or a non-stockholding council. What we build are social homes, and some of those will be run by our registered social landlords and some will be run by the council, and it ought not to matter to the tenant what difference that makes. 

Again, in response to the affordable housing review, we will be looking at the way that we use that grant to lever some changes in for the tenant. We want to make sure that tenant satisfaction ratings are up high, that we have the right kind of tenant participation in decision making and so on. That will affect council housing as well as the registered social landlord sector. I've also said many times in this Chamber that I'm looking at a governance review for the tenant satisfaction part of being a council house runner, not the governance and finance part, because obviously that's controlled through the local government settlement. 

Ie, mae'n bwynt da iawn. Rydym yn cefnogi'r 11 cyngor yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc o gartrefi cyngor wrth gwrs, ond rydym hefyd yn gweithio'n galed iawn gyda'r cynghorau nad ydynt yn dal stoc ond sydd wedi trosglwyddo stoc. Rydym yn darparu'r hyn a elwir yn 'daliadau gwaddoli' i'r trosglwyddiadau stoc gwirfoddol mawr—yn y bôn, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ydynt, ond y tai cyngor oedd y rhain yn arfer bod. Felly, rydym yn gweithio'n galed iawn gyda hwy a'r cyngor lleol i sicrhau y gallwn gael rhaglen fuddsoddi ar waith gyda'n gilydd. Wrth gwrs, rydym yn darparu peiriannau adeiladu tai cymdeithasol ar gyfer y rhaglen honno ac fel y dywedais, rydym yn darparu'r hyn a elwir yn 'daliadau gwaddoli' ar ei chyfer hefyd. Felly, rydym yn gweithio'n galed iawn i wneud yn siŵr fod pobl sy'n byw—. Ni ddylech allu sylwi a ydych yn byw mewn cyngor sy'n dal stoc neu gyngor nad yw'n dal stoc. Rydym yn adeiladu cartrefi cymdeithasol, a bydd rhai o'r rheini'n cael eu rhedeg gan ein landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a bydd rhai'n cael eu rhedeg gan y cyngor, ac ni ddylai fod o bwys i'r tenant pa wahaniaeth y mae hynny'n ei wneud.

Unwaith eto, mewn ymateb i'r adolygiad o dai fforddiadwy, byddwn yn edrych ar y ffordd rydym yn defnyddio'r grant hwnnw i ysgogi newidiadau i'r tenant. Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod cyfraddau boddhad tenantiaid yn uchel, fod gennym y math cywir o gyfranogiad tenantiaid o ran gwneud penderfyniadau ac yn y blaen. Bydd hynny'n effeithio ar dai cyngor yn ogystal â'r sector landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Rwyf hefyd wedi dweud droeon yn y Siambr hon fy mod yn edrych ar adolygiad llywodraethu ar gyfer yr elfen boddhad tenantiaid o redeg tŷ cyngor, nid yr elfen lywodraethu a chyllid, oherwydd yn amlwg caiff hynny ei reoli drwy'r setliad llywodraeth leol.

I believe the only way that you're going to be able to deal with the housing shortage is to build council houses in the numbers built between 1945 and 1979, and that went across both Conservative and Labour Governments during that time, who were committed to building more and more council houses, which did deal with the problem caused after the second world war of huge numbers of people needing housing, and adequate housing. Slums were cleared. 

Authorities like Swansea, which is doing a phenomenally good job, have kept their own stock and are building houses. Those who went through stock transfer—I think perhaps some of them must be regretting it now, but you get an opportunity to regret with time—are they able to start building again, council houses? If the money's available to build council houses, are they available? I would say that I would like to give the people who made the decision to transfer to a registered social landlord the opportunity to transfer back to the local authority. I think that that would solve a lot of problems. I think it was a huge mistake people transferring out. I campaigned against it in Swansea and I'm very pleased Swansea kept their council housing. 

Credaf mai'r unig ffordd y gallwch ymdrin â'r prinder tai yw adeiladu tai cyngor yn y niferoedd a adeiladwyd rhwng 1945 a 1979, a digwyddodd hynny ar draws Llywodraethau Ceidwadol a Llafur yn ystod y cyfnod hwnnw, a oedd wedi ymrwymo i adeiladu mwy a mwy o dai cyngor, a aeth i'r afael â'r broblem a achoswyd ar ôl yr ail ryfel byd lle'r oedd niferoedd enfawr o bobl angen tai, a thai digonol. Cafodd slymiau eu clirio.

Mae awdurdodau fel Abertawe, sy'n gwneud gwaith hynod o dda, wedi cadw eu stoc eu hunain ac yn adeiladu tai. Y rheini a aeth drwy'r broses o drosglwyddo stoc—credaf efallai fod rhai ohonynt yn edifar bellach, ond mae amser yn rhoi cyfle i chi edifarhau—a allant ddechrau adeiladu tai cyngor eto? Os yw'r arian ar gael i adeiladu tai cyngor, a ydynt ar gael? Hoffwn roi cyfle i'r bobl a wnaeth y penderfyniad i drosglwyddo i landlord cymdeithasol cofrestredig drosglwyddo'n ôl i'r awdurdod lleol. Credaf y byddai hynny'n datrys llawer o broblemau. Rwy'n credu bod y bobl a drosglwyddodd wedi gwneud camgymeriad enfawr. Ymgyrchais yn ei erbyn yn Abertawe ac rwy'n falch iawn fod Abertawe wedi cadw eu tai cyngor.

Well, I have to say I agree with the second bit. I also was at Swansea at the time, and Mike Hedges will certainly remember that I was on that side of the argument as well. However, the stock transfers were done in order to be able to secure the finance necessary to bring the houses up to the Welsh housing quality standard. That was then and life has very much changed now. So, I think the short answer to your question is that councils that have closed their housing revenue accounts could, if they wanted to, open the HRA account again and start up, but for small numbers of houses, that's quite an expensive route to it, and so most of them—in fact all of them, I'm pretty sure—are choosing not to do that. Gwynedd Council is building four new low-carbon homes to improve the quality of homelessness provision in the borough, but there are some complications, basically, with the way that the housing revenue account has to work as soon as you have council tenants once more, which we are exploring with them. 

What we are expecting, though, as I just said in answer to Llyr, is that in the 11 areas of Wales where councils have transferred their housing stock to a large-scale voluntary transfer housing association, we expect them to work with that LSVT housing association and other registered social landlords in their area to build social housing. I keep making the point that it's not about council housing, it's about social housing. Most people don't care much who their landlord is as long as they get good service charges, good tenant relations, good repairs, good whatever. So, what we want to do is make sure that the sector, wherever you are in Wales, steps up to that plate and we have good tenant satisfaction and good services across the social house sector. 

Wel, mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn cytuno â'r ail ran. Roeddwn innau hefyd yn Abertawe ar y pryd, a bydd Mike Hedges yn sicr yn cofio fy mod i ar yr ochr honno i'r ddadl hefyd. Fodd bynnag, cafodd y trosglwyddiadau stoc eu gwneud er mwyn gallu cael y cyllid angenrheidiol i sicrhau bod y tai yn cyrraedd safon ansawdd tai Cymru. Dyna oedd y sefyllfa bryd hynny ac mae bywyd yn wahanol iawn yn awr. Felly, credaf mai'r ateb byr i'ch cwestiwn yw y gallai cynghorau sydd wedi cau eu cyfrifon refeniw tai agor y cyfrif refeniw tai eto os dymunant a dechrau arni, ond ar gyfer niferoedd bach o dai, mae honno'n ffordd eithaf drud o'i wneud, ac felly mae'r rhan fwyaf ohonynt—pob un ohonynt, rwy'n eithaf siŵr—yn dewis peidio â gwneud hynny. Mae Cyngor Gwynedd yn adeiladu pedwar cartref carbon isel newydd i wella ansawdd y ddarpariaeth ddigartrefedd yn y fwrdeistref, ond mae rhai cymhlethdodau, yn y bôn, gyda'r ffordd y mae'n rhaid i'r cyfrif refeniw tai weithio cyn gynted ag y bydd gennych denantiaid cyngor unwaith yn rhagor, ac rydym yn archwilio hynny gyda hwy.  

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl, fodd bynnag, fel rwyf newydd ei ddweud wrth ateb Llyr, yw ein bod yn disgwyl i gynghorau yn yr 11 ardal yng Nghymru lle maent wedi trosglwyddo eu stoc dai i gymdeithas dai trosglwyddo gwirfoddol ar raddfa fawr (TGRF) weithio gyda'r gymdeithas dai TGRF honno a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill yn eu hardal i adeiladu tai cymdeithasol. Rwy'n dal i wneud y pwynt nad yw'n ymwneud â thai cyngor, mae'n ymwneud â thai cymdeithasol. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn poeni llawer pwy yw eu landlord cyhyd â'u bod yn cael taliadau gwasanaeth teg, cysylltiadau tenantiaid da, atgyweiriadau da ac yn y blaen. Felly, yr hyn rydym eisiau ei wneud yw sicrhau bod y sector, lle bynnag rydych yng Nghymru, yn ysgwyddo ei gyfrifoldeb a bod gennym lefel uchel o foddhad tenantiaid a gwasanaethau da ar draws y sector tai cymdeithasol.  

I'm very pleased, Minister, that in my constituency I have a number of well-established small and medium-sized construction companies very eager to undertake the building of council homes for the local authority, and the local authority is also keen that those companies also undertake the work. At the moment, the process does seem very over-complicated, and I wonder how the Welsh Government can work with local authorities to make the tendering process easier and simpler. Because I think, actually, we all want to see more indigenous local Welsh businesses actually undertake this kind of work in Wales. How can we achieve that and make the process much easier than it is at the moment?  

Rwy'n falch iawn, Weinidog, fod gennyf nifer o gwmnïau adeiladu bach a chanolig eu maint wedi'u sefydlu'n dda yn fy etholaeth sy'n awyddus iawn i ymgymryd â'r gwaith o adeiladu cartrefi cyngor i'r awdurdod lleol, ac mae'r awdurdod lleol hefyd yn awyddus i'r cwmnïau hynny ymgymryd â'r gwaith. Ar hyn o bryd, mae'r broses yn ymddangos yn or-gymhleth, ac rwy'n meddwl tybed sut y gallai Llywodraeth Cymru weithio gydag awdurdodau lleol i wneud y broses dendro'n haws ac yn symlach. Oherwydd mae pawb ohonom eisiau gweld mwy o fusnesau lleol cynhenid yn gwneud y math hwn o waith yng Nghymru. Sut y gallwn gyflawni hynny a gwneud y broses yn llawer haws nag y mae ar hyn o bryd?

15:00

We are very happy as a Government to work with any authority that's struggling to resource tendering out work for itself on its own land, for example. So, if you have specific instances you want to tell me about, I'd be very happy to take them up. But, as I say, this morning I met with the Home Builders Federation, alongside my colleague Lee Waters, to discuss exactly that: how could we ease the process of builders both bringing forward their own schemes in Wales, but also acting as 'contractors' to the local authority or, indeed, the local registered social landlord that are bringing forward housing developments. We're very keen to work with the sector to ensure that a large number of SMEs are able to get their foot in that door, because that gives them some cashflow certainty when they're doing developments of their own elsewhere, because we have a number of things in place—for example, project bank accounts and so on—that are capable of easing the cashflow crisis that many small and medium firms have when they're applying for planning, for example.

And the other thing I'd just like to mention is schemes like our new self-build programme, where the local authority is expected to bring the land forward with planning on it, as long as you build one of the patterns that's available. And we are expecting that—. Although the title is 'self-build', we are expecting the people who come forward to buy these plots to employ local builders to actually build the houses; we think it's going to be a very rare instance in which a person actually physically builds it. So, the local authority is assisting with the tendering process for those as well, with a view to bringing in those little SMEs to make sure that they get a foot in that door as well. But, if you have specific issues, I'd be more than happy to discuss them with you.   

Rydym yn hapus iawn fel Llywodraeth i weithio gydag unrhyw awdurdod sy'n stryffaglu i ddarparu adnoddau i'r broses o dendro gwaith i'w hun ar ei dir ei hun, er enghraifft. Felly, os oes gennych achosion penodol yr hoffech chi sôn wrthyf amdanynt, buaswn yn hapus iawn i fynd ar eu trywydd. Ond fel y dywedaf, y bore yma, cyfarfûm â'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, gyda fy nghyd-Aelod Lee Waters, i drafod hynny: sut y gallem hwyluso'r broses i adeiladwyr gyflwyno eu cynlluniau eu hunain yng Nghymru, ond hefyd i weithredu fel 'contractwyr' i'r awdurdod lleol, neu'r landlord cymdeithasol cofrestredig lleol sy'n cyflwyno datblygiadau tai. Rydym yn awyddus iawn i weithio gyda'r sector i sicrhau bod nifer fawr o fusnesau bach a chanolig yn gallu cael eu troed yn y drws, oherwydd mae hynny'n rhoi rhywfaint o sicrwydd llif arian iddynt pan fyddant yn gwneud datblygiadau eu hunain mewn mannau eraill, oherwydd mae gennym nifer o bethau ar waith—er enghraifft, cyfrifon banc prosiectau ac yn y blaen—sy'n gallu lleddfu'r argyfwng llif arian sy'n wynebu llawer o fusnesau bach a chanolig pan fyddant yn gwneud cais cynllunio, er enghraifft.

A'r peth arall yr hoffwn sôn amdano yw cynlluniau fel ein rhaglen hunanadeiladu newydd, lle mae disgwyl i'r awdurdod lleol gyflwyno'r tir gyda chynlluniau ar ei gyfer, cyn belled â'ch bod yn adeiladu un o'r patrymau sydd ar gael. Ac rydym yn disgwyl—. Er mai 'hunanadeiladu' yw'r teitl, rydym yn disgwyl i'r bobl sy'n prynu'r lleiniau hyn gyflogi adeiladwyr lleol i adeiladu'r tai mewn gwirionedd; ni chredwn y bydd unigolyn yn mynd ati i adeiladu tŷ â'u dwylo eu hunain heblaw mewn achosion prin iawn. Felly, mae'r awdurdod lleol yn cynorthwyo gyda'r broses dendro ar gyfer y rheini hefyd, gyda'r bwriad o sicrhau bod y busnesau bach a chanolig hynny'n cael troed yn y drws hefyd. Ond os oes gennych faterion penodol yn codi, rwy'n fwy na pharod i'w trafod gyda chi.    

I just wanted to ask you, Minister, about, when we're talking about affordable housing in particular, whether council houses and social houses provided by social landlords are going to be affected by your plans for non-traditional construction methods, can I say? Obviously, their borrowing facility is going to be dependent on the valuation of the body of assets and, obviously, we had problems with properties that were built between the wars and in the early 1960s through concrete block construction. Can you tell us what conversations you've had with lenders about whether they're going to be concerned about this, as these are really good ideas and we don't want it to be stymied by, actually, an inability to borrow? Thank you.  

Roeddwn eisiau gofyn i chi, Weinidog, pan fyddwn yn sôn am dai fforddiadwy yn benodol, a fydd eich cynlluniau ar gyfer dulliau adeiladu anhraddodiadol, os caf ddweud, yn effeithio ar dai cyngor a thai cymdeithasol a ddarperir gan landlordiaid cymdeithasol? Yn amlwg, bydd eu cyfleuster benthyca yn dibynnu ar brisio corff yr asedau ac yn amlwg, cawsom broblemau gydag eiddo a godwyd rhwng y rhyfeloedd ac ar ddechrau'r 1960au yn sgil adeiladu gyda blociau concrit. A allwch chi ddweud wrthym pa sgyrsiau a gawsoch gyda benthycwyr ynglŷn ag a fyddant yn pryderu ynghylch hyn, oherwydd mae'r rhain yn syniadau da iawn ac nid ydym eisiau iddynt gael eu rhwystro gan anallu i fenthyca? Diolch.

Suzy Davies raises a very good point, and we have been having those exact discussions. We're also having discussions with the various warranty and accreditation arrangements—so, the International Organization for Standardization and so on—because some of them are very old indeed and were thought up in the 1970s when lots of the new materials didn't exist. So, for example, it's often the case that they ask for reinforced concrete in various bits, which—there's no need to have that anymore. So, we have been working very hard to make sure that what we bring forward can get the right warranties, and, once it's got the right warranties, then the lenders are very happy to go ahead, but they do like to have the warranties and the ISOs in place. So, we have—. I assure you that very much part of the innovative housing programme has been testing the claims that the manufacturers make about the various types of house building, with a view to us assisting them to get the warranties in place necessary to get the houses properly financed.  

Mae Suzy Davies yn codi pwynt da iawn, ac rydym wedi bod yn cael yr union drafodaethau hynny. Rydym hefyd yn cynnal trafodaethau gyda'r gwahanol drefniadau gwarantu ac achredu—felly, y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Safoni (ISO) ac yn y blaen—am fod rhai ohonynt yn hen iawn yn wir ac am eu bod wedi cael eu creu yn y 1970au pan nad oedd llawer o'r deunyddiau newydd yn bodoli. Felly, er enghraifft, mae'n aml yn wir eu bod yn gofyn am goncrid wedi'i atgyfnerthu mewn rhannau amrywiol, sydd—nid oes angen hynny bellach. Felly, rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn i wneud yn siŵr y gall yr hyn a gyflwynir gennym gael y gwarantau cywir, ac y bydd y benthycwyr yn hapus iawn i fwrw ymlaen ar ôl cael y gwarantau cywir, ond maent yn hoffi sicrhau bod gwarantau a safonau'r ISO yn eu lle. Felly, rydym wedi—. Rwy'n eich sicrhau mai rhan fawr o'r rhaglen tai arloesol yw profi'r honiadau y mae'r gweithgynhyrchwyr yn eu gwneud am y ffyrdd amrywiol o adeiladu tai, gyda'r bwriad o'u cynorthwyo i wneud yn siŵr fod y gwarantau sy'n angenrheidiol yn eu lle i sicrhau cyllid priodol ar gyfer y tai.

Yr Ymgyrch 'Don't Lose Your Way'
'Don't Lose Your Way' Campaign

7. Sut y mae polisïau hawliau tramwy Llywodraeth Cymru yn cefnogi ymgyrch Y Cerddwyr 'Don't Lose Your Way''? OAQ55179

7. How does the Welsh Government's rights of way policies support the Ramblers' 'Don't Lose Your Way' campaign? OAQ55179

The Welsh Government is currently undertaking an access reform programme. This includes dealing with unwanted provisions of the Countryside and Rights of Way Act 2000, such as those relating to the 2026 cut-off date for historical routes highlighted by the Ramblers' 'Don't Lose Your Way' campaign.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n cyflawni rhaglen diwygio mynediad. Mae'n cynnwys ymdrin â darpariaethau diangen yn Neddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, fel y rheini sy'n ymwneud â'r dyddiad terfyn yn 2026 ar gyfer llwybrau hanesyddol a nodwyd gan ymgyrch Y Cerddwyr, 'Don't Lose Your Way'.

That's good to hear and, Deputy Presiding Officer, I should declare my interest as the vice-president of Ramblers Cymru—proudly as the vice-president of Ramblers Cymru. Has she had the opportunity as Minister to go out with the Ramblers to see the new app that underpins this campaign? I've used it myself on my local paths. You can swipe from left to right. Apparently, you can do that with other apps as well, which I'm not familiar with. [Laughter.] And it overlays historic maps it overlays historic maps with current maps so you can see which maps have gone missing, and then you can, literally, as you're standing there, detail the path that has gone missing, which is in front of you but isn't down on the registered rights of way, and you submit it there online. I've done it myself. It's so easy to use. And what we're looking for, as the Ramblers, is to get tens of thousands of people across the country to make sure that they register these rights of way before the cut-off date in 2026. Has she had the opportunity to get out with her Ramblers? Has she used the app and switched left to right?  

Mae hynny'n dda i'w glywed, Ddirprwy Lywydd, a dylwn ddatgan buddiant fel is-lywydd Cerddwyr Cymru—fel is-lywydd balch Cerddwyr Cymru. A yw wedi cael cyfle fel Gweinidog i fynd allan gyda'r Cerddwyr i weld yr ap newydd sy'n sail i'r ymgyrch hon? Rwyf wedi'i ddefnyddio fy hun ar fy llwybrau lleol. Gallwch sweipio o'r chwith i'r dde. Mae'n debyg y gallwch wneud hynny hefyd gydag apiau eraill, nad wyf yn gyfarwydd â hwy. [Chwerthin.] Ac mae'n gosod mapiau cyfredol dros fapiau hanesyddol fel y gallwch weld pa fapiau sydd wedi mynd ar goll, ac yna gallwch, yn llythrennol, wrth i chi sefyll yno, fanylu ar y llwybr sydd wedi mynd ar goll, sydd o'ch blaen ond nad yw wedi'i nodi ar yr hawliau tramwy cofrestredig, a gallwch ei gyflwyno ar-lein. Rwyf wedi gwneud hynny fy hun. Mae mor hawdd i'w ddefnyddio. A'r hyn rydym yn edrych amdano, fel Y Cerddwyr, yw i ddegau o filoedd o bobl ar draws y wlad wneud yn siŵr eu bod yn cofrestru'r hawliau tramwy hyn cyn y dyddiad terfyn yn 2026. A yw'r Gweinidog wedi cael cyfle i fynd allan gyda'r Cerddwyr? A yw wedi defnyddio'r ap ac wedi'i sweipio o'r chwith i'r dde?

15:05

The Ramblers app, yes? [Laughter.] So, I was really pleased I met Ramblers Cymru nationally, as a Minister, recently in the last few weeks, and I also actually met my local Ramblers group just Friday just gone. Unfortunately, the inclement weather meant that we weren't out for a walk, but we did get to sit in a lovely corner café in Caerwys. So, actually, whilst we didn't have the app or the online version of the maps, we did actually have the traditional paper maps, and I've talked through some of the lost routes at a local level. I think the Member just did an incredibly good job of promoting their campaign, and perhaps encouraging other Members to take a look and see in their own areas how they can get involved as well. As I said, I really do value the work of all the volunteers and Ramblers Cymru and the work that they do do in this way, and, as I said, the Welsh Government is working to see how we can review the 2026 cut-off date.

Ap Y Cerddwyr, ie? [Chwerthin.] Roeddwn yn falch iawn o gyfarfod â Cerddwyr Cymru yn genedlaethol, fel Gweinidog, yn ystod yr wythnosau diwethaf, a chyfarfûm â fy ngrŵp Cerddwyr lleol ddydd Gwener diwethaf mewn gwirionedd. Yn anffodus, roedd y tywydd garw'n golygu nad oeddem allan am dro, ond cawsom eistedd mewn caffi hyfryd ar gornel stryd yng Nghaerwys. Felly, er nad oedd gennym yr ap na'r fersiwn ar-lein o'r mapiau, roedd gennym y mapiau papur traddodiadol, a siaradais drwy rai o'r llwybrau coll ar lefel leol. Rwy'n credu bod yr Aelod newydd wneud gwaith rhyfeddol o dda o hyrwyddo eu hymgyrch, ac annog Aelodau eraill efallai i edrych i weld sut y gallant gymryd rhan yn eu hardaloedd eu hunain. Fel y dywedais, rwy'n gwerthfawrogi gwaith yr holl wirfoddolwyr a Cerddwyr Cymru yn fawr a'r gwaith y maent yn ei wneud yn y ffordd hon, ac fel y dywedais, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i weld sut y gallwn adolygu dyddiad terfyn 2026.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Item 3 on the agenda is topical questions. The first topical question this afternoon is to be answered by the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism. Delyth Jewell.

Eitem 3 ar yr agenda yw'r cwestiynau amserol. Mae'r cwestiwn amserol cyntaf y prynhawn yma i'w ateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Delyth Jewell.

Gemau Rygbi'r Chwe Gwlad
Six Nations Rugby Games

1. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynglŷn â'r adroddiadau y gallai gemau rygbi'r chwe gwlad fod ar gael ar sail talu-wrth-wylio yn unig yn y dyfodol? 401

1. What discussions has the Minister had in relation to the reports that Six Nations Rugby games may only be available on a pay-per-view basis in the future? 401

Diolch yn fawr am y cwestiwn. Dyw darlledu ddim wedi ei ddatganoli. Mae'r mater hwn, felly, yn benodol ar hyn o bryd i'w ystyried gan bwyllgor y chwe gwlad a'r darlledwyr. Dwi'n credu ei bod hi'n briodol i mi ddweud bod y broses o dendro am yr hawliau darlledu yn parhau yn agored ar hyn o bryd, ac felly, wrth ateb heddiw ar ran Llywodraeth Cymru, dwi'n gwneud hynny'n ymwybodol bod yna faterion sydd yn gyfrifoldeb y cyrff llywodraethol cenedlaethol a ariennir gennym ni, a hefyd bod yna faterion yma sy'n fasnachol a chyfrinachol.

Thank you very much for the question. Broadcasting is non-devolved. This issue, therefore, is specifically for the consideration of the six nations committee and the broadcasters. I think it's important for me to say that the tendering process for broadcasting rights continues to be open at the moment, and, in responding today on behalf of the Welsh Government, I do so in the knowledge that there are issues that are the responsibility of the national governing bodies that are funded by us, and that there are issues here that are commercial in confidence.

Ocê. Diolch am eich ateb am hynny, Dirprwy Weinidog. Beth fuaswn i yn dweud—. So, rygbi—. Mae rygbi mor bwysig i'r bobl yng Nghymru, ac rwy'n siŵr bydden ni’n cytuno ar hynny.

Okay. Thank you for your response, Deputy Minister. What I would say is that—. Rugby is so very important to the people of Wales, and I'm sure we would agree on that.

In fact, the Six Nations Rugby games are watched by 82 per cent of the population of Wales. That's an absolutely incredible figure, and I think that, in some ways, a case can certainly be made for it being a unique case because of that.

But the debate about whether the games should move to a pay-to-view platform isn't just about rugby. It's about the fact that some things shouldn't be decided by who can pay the most. Now, I take the points that the Deputy Minister has made about the fact that this tendering process is very much still going on, that there will be matters here that will be confidential, but I do think that, because of the unique place that rugby plays in the hearts of lots of people in Wales, it is still important that we have a discussion about this in the Senedd.

Since the RFU or England Rugby sold the rights to their games to Sky a few years ago, millions of English rugby fans have been unable to watch their own team play. I don't think it's in anyone's interest for the same thing to happen to Welsh rugby.

Yn wir, mae gemau Rygbi'r Chwe Gwlad yn cael eu gwylio gan 82 y cant o boblogaeth Cymru. Mae hwnnw'n ffigur hollol anghredadwy, a chredaf, mewn rhai ffyrdd, y gellir dadlau'n sicr ei fod yn achos unigryw oherwydd hynny.

Ond mae'r ddadl ynglŷn ag a ddylai'r gemau symud i blatfform talu-wrth-wylio yn ymwneud â mwy na rygbi'n unig. Mae'n ymwneud â'r ffaith na ddylai rhai pethau gael eu penderfynu gan bwy sy'n gallu talu fwyaf o arian. Nawr, rwy'n derbyn y pwyntiau a wnaeth y Dirprwy Weinidog mewn perthynas â'r ffaith bod y broses dendro hon yn dal i fynd rhagddi, y bydd materion yma a fydd yn gyfrinachol, ond oherwydd y lle unigryw sydd i rygbi yng nghalonnau llawer o bobl yng Nghymru, mae'n dal yn bwysig inni gael trafodaeth am hyn yn y Senedd.

Ers i'r RFU neu England Rugby werthu'r hawliau i'w gemau i Sky ychydig flynyddoedd yn ôl, mae miliynau o gefnogwyr rygbi Lloegr wedi methu gwylio eu tîm eu hunain yn chwarae. Nid wyf yn credu y byddai o fudd i neb pe bai'r un peth yn digwydd i rygbi Cymru.

Nawr, dŷch chi wedi sôn am rai o'r problemau pam dŷch chi methu ateb rhai pwyntiau yn barod, Dirprwy Weinidog, ond, am yr iaith Gymraeg, fy mhryder i a nifer fawr iawn o bobl yw does dim sicrwydd y bydd sylwebaeth yn y Gymraeg yn parhau. Felly, gaf i ofyn pa drafodaethau byddwch chi’n edrych i'w chael gyda'r Llywodraeth yn San Steffan ynglŷn â dyfodol sylwebaeth yn y Gymraeg—os bydd dal gan S4C a Radio Cymru yr hawl i gario ymlaen i sylwebu yn y Gymraeg? Os na fydd, y pryder yw bydd nifer fawr iawn o bobl Cymru’n rili colli mas a chael—. They’ll be disenfranchised—sut bynnag mae dweud hwnna yn y Gymraeg.

You have mentioned some of the problems that explain why you can't answer on some of these issues, but, in terms of the Welsh language, my concern, and the concern of a number of other people as well, is that there is no certainty that commentary in Welsh will continue. So, may I ask you what discussions will you be looking to have with the Government in Westminster regarding the future of Welsh-language commentary—if S4C and Radio Cymru will still have the rights to carry on with it? And, if not, the concern is that a very large number of people in Wales will really lose out, and be disenfranchised.

If English-language coverage moves to Sky, then, put simply, the people will be priced out of their own traditions, and, I think it's fair to say, a part of their own culture. Of course, rugby is by far not the only national sport of Wales, but it does provide enjoyment to thousands of fans and inspires countless young people to pursue their own ambitions in the game, which is essential for the health of the game at a grass-roots level. So, Deputy Minister, you'll be aware that Plaid Cymru has written to the Secretary of State for Culture, Media and Sport, arguing the six nations should be given the same special status in the Broadcasting Act 1976 as the FA Cup final and the Olympic Games—that is, they should be guaranteed to be free to watch for everyone. And I note that a number of the Labour backbenchers have sent a letter in a similar vein to the chairman of the Welsh Rugby Union. Is this an argument that you agree with, and will you be writing to the UK Government to make that case?

And finally, Deputy Minister, do you agree with me—although I think from your previous answer that I can probably anticipate what you will say—that, in the longer term, the way to ensure that decisions affecting Welsh sport and culture benefit Wales and the people of Wales, the only way to ensure that, is to pursue devolving broadcasting to Wales so that Westminster can't sell off parts of our own culture?

Os yw'r darllediadau Saesneg eu hiaith yn symud i Sky, yna, yn syml, bydd y bobl yn cael eu prisio allan o'u traddodiadau eu hunain, ac rwy'n credu ei bod yn deg dweud, o ran o'u diwylliant eu hunain. Wrth gwrs, nid rygbi yw'r unig gamp genedlaethol yng Nghymru o bell ffordd, ond mae'n rhoi mwynhad i filoedd o gefnogwyr ac yn ysbrydoli niferoedd dirifedi o bobl ifanc i ddilyn eu huchelgais eu hunain yn y gêm, sy'n hanfodol ar gyfer iechyd y gêm ar lawr gwlad. Felly, Ddirprwy Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol fod Plaid Cymru wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, gan ddadlau y dylid rhoi'r un statws arbennig i'r chwe gwlad yn Neddf Darlledu 1976 â rownd derfynol Cwpan yr FA a'r Gemau Olympaidd—hynny yw, dylid gwarantu y byddant ar gael i'w gwylio yn rhad ac am ddim i bawb. A sylwaf fod nifer o Aelodau meinciau cefn Llafur wedi anfon llythyr i'r un perwyl at gadeirydd Undeb Rygbi Cymru. A yw hon yn ddadl rydych yn cytuno â hi, ac a fyddwch yn ysgrifennu at Lywodraeth y DU i ddadlau'r achos hwnnw?

Ac yn olaf, Ddirprwy Weinidog, a ydych yn cytuno â mi—er fy mod yn credu y gallaf ragweld yr hyn rydych am ei ddweud o'ch ateb blaenorol—yn y tymor hwy, mai'r ffordd o sicrhau bod penderfyniadau sy'n effeithio ar chwaraeon a diwylliant Cymru o fudd i Gymru a'r Cymry, mai'r unig ffordd o sicrhau hynny, yw mynd ar drywydd datganoli darlledu i Gymru fel na all San Steffan roi rhannau o'n diwylliant ein hunain ar werth?

15:10

Wel, mae yna tua 10 o gwestiynau yn fanna, dwi'n meddwl, ond mi geisiaf i ateb rhai ohonyn nhw. Dwi ddim wedi ateb y cwestiwn cyntaf yn gywir, dwi yn sylweddoli. Dydw i ddim wedi cael trafodaethau uniongyrchol gyda'r darlledwyr na gyda'r undebau rygbi ynglŷn â’r mater yma. Dyna oedd yr ateb dylwn i fod wedi ei roi.

Ac rydw i'n derbyn mai'r sefyllfa rydym ni ynddi hi ydy bod gyda ni gyfundrefn yma o restru. Ac, yn wir, os awn ni nôl dros y datblygiad o restru, yn ôl cyn 2009, hyd yn oed, fe adroddodd y pwyllgor ymgynghorol dan gadeiryddiaeth fy nghyfaill David Davies yn argymell, ymhlith pethau eraill, y dylid adolygu'r rhestr yn fwy rheolaidd nag sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Yr ateb sydd wedi cael ei roi, gan gynnwys ateb diweddar yn San Steffan, ydy nad oes bwriad gan Lywodraeth bresennol y Deyrnas Unedig i adolygu'r rhestr. Ond, wedi astudio'r mater yma, fy marn i yw nad yw'r ffordd o restru digwyddiadau yn y dull yma yn briodol yn y dyddiau o gyfathrebu digidol, ac mae hynna'n cynnwys rŵan yr holl agweddau—nid jest darlledu ond yr holl blatfformau lle mae modd i bobl ddilyn chwaraeon.

Ond a gaf i ddweud un peth? Dwi ddim yn ystyried mai fy rôl i fel un o Weinidogion yn Llywodraeth Cymru, Dirprwy Weinidog yn gyfrifol am y maes yma, ydy mynd i ofyn i San Steffan a fyddan nhw mor garedig â gwrando arnom ni. Dwi yn meddwl—[Torri ar draws.] Dwi'n meddwl ei bod hi'n hen bryd inni ei gwneud hi'n glir bod disgwyl i farn Llywodraeth Cymru gael ei ystyried yn freiniol mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnom ni. Ac un o’r gwendidau efo'r trafodaethau yma ydy bod y disgrifiad sydd yn digwydd yn y ddeddfwriaeth wreiddiol yn sôn am faterion o bwys cenedlaethol, a dyma ni nôl yn fan hyn eto. Mae yna Deyrnas Unedig bedair cenedl, ac felly, mae'r hyn sydd yn briodol i fod yn sail i ddiwylliant y genedl hon yn sicr yr un mor bwysig ag unrhyw un o'r pedair gwlad arall.

Well, there were around 10 questions there, I think, but I will seek to answer some of them. I haven't responded correctly to the first question, I realise. I haven't had direct discussions with the broadcasters or with the rugby union on this issue. That was the response that I should have given initially.

I accept that the situation that we are in is that we have a system here of listing events. And, if we go back over the development of this system, back to the period prior to 2009, the consultative committee chaired by my colleague David Davies recommended, amongst other things, that the list should be reviewed more regularly than has been the case to date. The response that's been given, including a recent response given in Westminster, is that there is no intention by the current UK Government to review that list of events. But, having studied this issue, my view is that the way that these events are listed in this way is not appropriate in the days of digital communications, and that includes all aspects—not just broadcasting, but all platforms where people can follow sport.

But may I say one thing? I don't see it as my role as a Minister within the Welsh Government responsible for this area to go and ask Westminster would they be so kind as to listen to us. I believe—[Interruption.] I believe that it is about time for us to make it clear that the views of the Welsh Government should be considered centrally in decisions that have an impact upon us, and one of the weaknesses with this debate is that the description given in the original legislation talks about issues of national importance, and here we are back to this issue. There are four nations within the United Kingdom, and what is appropriate as the basis for the culture of this nation is certainly as important as any of the four nations of the union.

As someone who believes that rugby, international rugby, should be on a free-to-view basis and who doesn't own a satellite tv, and never has owned a satellite dish, I do regret the position that the home unions find themselves in. But I accept that it is a professional game now, and, for those proponents who want to keep it on free to view, there does have to be an argument put where the revenues will be found to make sure that the Welsh grass-roots game can remain competitive and keep players here in Wales. And that's the invidious situation that the WRU and other unions find themselves in.

I asked you a question about the support of the union some months ago on a topical basis, Minister, and you indicated that work was under way between yourself and the unions to try and identify funding streams that might come in and alleviate some of the funding pressures at a regional level. Are you in a position today to give some of that information of the meetings that you've had to try and identify streams where Welsh Government might be helpful in making revenues available to the union that will take the pressure off pay-per-view tv? Because, ultimately, the union has to make its books balance and make sure that players' wages and stadium infrastructure is improved.

Fel rhywun sy'n credu y dylai rygbi, rygbi rhyngwladol, fod ar gael i'w wylio am ddim, ac fel rhywun nad yw'n berchen ar deledu lloeren, ac nad yw erioed wedi bod yn berchen ar ddysgl lloeren, rwy'n gresynu at y sefyllfa y mae'r undebau cartref ynddi. Ond rwy'n derbyn ei bod yn gêm broffesiynol yn awr, ac i'r rheini sydd eisiau iddi barhau i fod ar gael i'w gwylio am ddim, mae'n rhaid bod yna ddadl i'w chael ynglŷn ag o ble y daw'r refeniw i sicrhau y gall y gêm ar lawr gwlad yng Nghymru aros yn gystadleuol a sicrhau y gellir cadw chwaraewyr yma yng Nghymru. A dyna'r sefyllfa annymunol y mae Undeb Rygbi Cymru a'r undebau eraill ynddi ar hyn o bryd.

Gofynnais gwestiwn i chi am gefnogaeth yr undeb rai misoedd yn ôl mewn cwestiwn amserol, Weinidog, ac fe ddywedoch chi fod gwaith yn mynd rhagddo rhyngoch chi a'r undebau i geisio nodi ffrydiau ariannu a allai liniaru rhywfaint o'r pwysau ariannol ar lefel ranbarthol. A ydych mewn sefyllfa heddiw i roi peth o'r wybodaeth honno am y cyfarfodydd rydych wedi'u cael er mwyn ceisio nodi ffrydiau lle gallai Llywodraeth Cymru fod yn ddefnyddiol i sicrhau bod refeniw ar gael i'r undeb a fyddai'n tynnu'r pwysau oddi ar raglenni talu-wrth-wylio? Oherwydd, yn y pen draw, mae'n rhaid i'r undeb fantoli ei lyfrau a sicrhau eu bod yn codi cyflogau chwaraewyr ac yn gwella seilwaith stadia.

15:15

I'm very grateful to you for setting out the dilemma that this poses for the rugby governing bodies and, of course, to us as a Government. In responding to you earlier on this matter, I think I must have pointed out that our funding finds its way to governing bodies through the offices of the sports council, and on the advice of the sports council I would be reluctant to look for a way of supporting any of the 45, maybe, governing bodies of different sports that we have in a way that did not relate to the advice that we get from the sports council.

But, in response to your question, I can say that I'm waiting to see the results of the present process. I think it is essential for us, if we can find agreement in this Assembly on a way forward, to make our views clearly known. The suggestion was made earlier that this might be a very useful thing for us to have a debate on, and if that were to happen—I can't speak for the Trefnydd or for Government business managers—I as a Minister would welcome a debate on this matter and for this Assembly to come to a resolution on this issue, which would then be the considered judgment of this Assembly.

Rwy'n ddiolchgar iawn i chi am egluro'r cyfyng-gyngor y mae hyn yn ei achosi i'r cyrff llywodraethu rygbi ac wrth gwrs, i ni fel Llywodraeth. Wrth ymateb i chi'n gynharach ar y mater hwn, credaf fy mod wedi nodi bod ein cyllid yn mynd i gyrff llywodraethu drwy swyddfeydd y cyngor chwaraeon, ac ar gyngor y cyngor chwaraeon, buaswn yn gyndyn o edrych am ffordd o gefnogi unrhyw un o'r 45, efallai, o gyrff llywodraethu sydd gennym ar gyfer gwahanol gampau mewn ffordd nad yw'n perthyn i'r cyngor a gawn gan y cyngor chwaraeon.

Ond mewn ymateb i'ch cwestiwn, gallaf ddweud fy mod yn aros i weld canlyniadau'r broses bresennol. Rwy'n credu ei bod yn hanfodol i ni wneud ein barn yn hysbys os gallwn ddod i gytundeb ar ffordd ymlaen yn y Cynulliad hwn. Gwnaethpwyd awgrym yn gynharach y gallai hwn fod yn fater defnyddiol iawn inni gael dadl arno, a phe bai hynny'n digwydd—ni allaf siarad ar ran y Trefnydd na rheolwyr busnes y Llywodraeth—buaswn i fel Gweinidog yn croesawu dadl ar y mater ac yn falch o weld y Cynulliad yn dod i benderfyniad yn ei gylch, ac mai dyna fyddai barn ystyriol y Cynulliad hwn.

My days as a schoolboy hooker for Gowerton School first 15 are long behind me. In fact, my last outing was on the wing for the redoubtable Assembly rugby team, which does so much for charity and for raising awareness of important issues within Wales and elsewhere. But, could I say to the Deputy Minister, if the six nations disappears behind a pay wall, whether it's Amazon, Sky or anybody else, it may, as Andrew R.T. Davies has rightly said, fill a gap in the coffers commercially for some of the six-nation unions, but it will be an unmitigated disaster in terms of participation, including grass-roots participation? Because we've seen what's happened to other sports, like cricket, that have disappeared behind pay walls.

So, I will propose to the Deputy Minister a suggested way forward that he could help with, because it is different here in Wales. The point that he made about Wales as a nation being central to decisions on which sports should be protected must now be raised with the UK Government, because this will come back for future bidding rounds. In that case, we need to make the case that rugby has a different pedigree and tradition in Wales. It was not born out of public schools, it was born out of mining communities, all the way back to its inception in Wales. In the 1970s, the teams that played had lawyers and doctors alongside colliers who were working down the pits as well, or in the steelworks. It is a working-class tradition in Wales, and that's why we are desperate to see this decision not take place and that it disappears behind a pay wall.

So, could I ask him: could he make those representations, picking up the lead that he made to the UK Government, that they should now change the way that these decisions are made and that they are not made by UK Ministers alone? When they describe a nation, they should look to the nations of Scotland and Northern Ireland, and Wales as well, about what is important to us.

Could you also make representations here and now to ensure that ITV and BBC can indeed make a joint bid? Because in this current round, unless the UK Government are going to change their mind and make this a gold standard sport that is protected, then the only hope we have, in fact, of filling the coffers and actually keeping it away from behind a pay wall is to have a good joint bid from ITV and BBC.

I was pleased to submit a letter to the Welsh Rugby Union—a difficult position that they're in—from all Labour backbenchers adding to what has been mentioned today, stressing the importance of this. But I think the Deputy Minister might be able to help if he can take those two issues up and put them very strongly. We need a joint bid to go forward to keep it free to view for all the people of Wales. I would say, in closing: this will be a disaster for international rugby, as well as for Wales, if it disappears.

Mae fy nyddiau fel bachwr i dîm cyntaf Ysgol Tregŵyr yn bell y tu ôl i mi. A dweud y gwir, yn fy ngêm ddiwethaf roeddwn yn asgellwr i dîm rygbi'r Cynulliad, sy'n gwneud cymaint dros elusennau a chodi ymwybyddiaeth o faterion pwysig yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Ond a gaf fi ddweud wrth y Dirprwy Weinidog, pe bai'r chwe gwlad yn diflannu y tu ôl i wal dalu, boed yn Amazon, Sky neu'n unrhyw un arall, efallai y bydd, fel y dywedodd Andrew R.T. Davies yn gywir, yn llenwi bwlch yn y coffrau yn fasnachol i rai o undebau'r chwe gwlad, ond bydd yn drychineb llwyr o ran y rhai sy'n cyfranogi, gan gynnwys cyfranogiad ar lawr gwlad? Oherwydd gwelsom beth a ddigwyddodd i gampau eraill, fel criced, sydd wedi diflannu y tu ôl i waliau talu.

Felly, rwyf am awgrymu ffordd ymlaen i'r Dirprwy Weinidog y gallai helpu gyda hi, oherwydd mae'n wahanol yma yng Nghymru. Mae'n rhaid i'r pwynt a wnaeth, fod Cymru fel cenedl yn ganolog i benderfyniadau ynglŷn â pha chwaraeon y dylid eu gwarchod, gael ei godi yn awr gyda Llywodraeth y DU, oherwydd bydd y mater yn dychwelyd ar gyfer cylchoedd ceisiadau yn y dyfodol. Oherwydd hynny, mae angen inni ddadlau bod gan rygbi dras a thraddodiad gwahanol yng Nghymru. Nid datblygu o ysgolion preifat a wnaeth, ond o gymunedau glofaol, yr holl ffordd yn ôl i'w ddechreuad yng Nghymru. Yn y 1970au, roedd y timau a chwaraeai yn cynnwys cyfreithwyr a meddygon ochr yn ochr â glowyr a oedd yn gweithio yn y pyllau glo yn ogystal, neu yn y gwaith dur. Mae'n draddodiad dosbarth gweithiol yng Nghymru, a dyna pam ein bod yn awyddus iawn i sicrhau na fydd y penderfyniad hwn yn digwydd ac na fydd yn diflannu y tu ôl i wal dalu.

Felly, a gaf fi ofyn iddo: a allai wneud y sylwadau hynny, gan ddilyn y sylwadau arweiniol a wnaeth i Lywodraeth y DU, y dylent yn awr newid y ffordd y mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud ac nad ydynt yn cael eu gwneud gan Weinidogion y DU yn unig? Pan fyddant yn disgrifio cenedl, dylent edrych ar wledydd yr Alban a Gogledd Iwerddon, a Chymru hefyd, i weld beth sy'n bwysig i ni.

A allech chi hefyd gyflwyno sylwadau yma nawr i sicrhau y gall ITV a BBC wneud cais ar y cyd? Oherwydd yn y cylch presennol, oni bai bod Llywodraeth y DU yn newid ei meddwl ac yn gwneud hon yn gamp safon aur a ddiogelir, yr unig obaith sydd gennym mewn gwirionedd o lenwi'r coffrau a'i rwystro rhag diflannu y tu ôl i wal dalu yw sicrhau cais da ar y cyd gan ITV a BBC.

Roeddwn yn falch o gyflwyno llythyr i Undeb Rygbi Cymru—sydd mewn sefyllfa anodd—gan holl Aelodau Llafur y meinciau cefn yn ychwanegu at yr hyn a grybwyllwyd heddiw, ac yn pwysleisio pwysigrwydd hyn. Ond rwy'n credu y gallai'r Dirprwy Weinidog helpu os gall gyflwyno dadl gref ar y ddau fater. Rydym angen gweld cais ar y cyd yn cael ei gyflwyno i sicrhau y gall holl bobl Cymru ei wylio'n rhad ac am ddim. Rwyf am ddweud, i gloi: bydd yn drychineb i rygbi rhyngwladol, yn ogystal ag i Gymru, os yw'n diflannu.

Well, in response to that very forthright statement, I can give undertakings that I will carry out what has been requested, because I am, after all, not only a member of the Government, but I'm a servant of this National Assembly, and it's very clear, in this exchange, what the views of Members are. I will be delighted to draw them to the attention—. Obviously, it's been made in this particular public space, and it will be known to everyone, what's been said. But, I give you the undertaking that this matter will be conveyed. In fact, I'm able to say that I might be able to convey it personally, because I shall be in London on other business in the next few days.

Wel, mewn ymateb i'r datganiad hynod ddi-flewyn-ar-dafod hwnnw, gallaf addo y byddaf yn gwneud yr hyn y gofynnwyd amdano, oherwydd, wedi'r cyfan, nid yn unig rwy'n aelod o'r Llywodraeth, rwy'n was i'r Cynulliad Cenedlaethol hwn, ac mae'n glir iawn, yn y drafodaeth hon, beth yw barn yr Aelodau. Byddaf yn falch iawn o dynnu sylw—. Yn amlwg, mae wedi cael ei wneud yn y man cyhoeddus arbennig hwn, a bydd pawb yn gwybod beth sydd wedi cael ei ddweud. Ond rwy'n addo cyfleu'r mater hwn. Yn wir, efallai y gallaf ei gyfleu'n bersonol, gan y byddaf yn Llundain ar fusnes arall yn y dyddiau nesaf.

15:20

Thank you very much, Deputy Minister. The next topical question this afternoon is to be answered the Counsel General and Brexit Minister. Huw Irranca-Davies.

Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Weinidog. Mae'r cwestiwn amserol nesaf y prynhawn yma i'w ateb gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit. Huw Irranca-Davies.

Trafodaethau gyda'r UE
Negotiations with the EU

2. I ba raddau yr ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ynghylch cynnwys mandad y DU ar gyfer y trafodaethau gyda'r UE? 402

2. To what extent was the Welsh Government consulted over the content of the UK’s mandate for the negotiations with the EU? 402

Over the last three and a half years, the Welsh Government has taken every opportunity to set out Welsh priorities for the UK's future relationship with the EU to the UK Government. We had sight of a draft text a few days before publication, and took part in a telephone conference a few hours before the UK Cabinet was expected to discuss it. The final text did not reflect any of the substantive points we made. This was despite the terms of reference of the Joint Ministerial Committee (European Negotiations), which commits the UK Government to seek to agree negotiating positions with the devolved Governments. The approach that the mandate sets out is one that puts the ideological pursuit of an absolute sovereignty—surely a fantasy in the world of today—above people's jobs and livelihoods. We've been clear that we cannot support such an approach, and that the UK Government has passed up an opportunity to speak on behalf of all the four Governments of the UK in the negotiations, which have started this week.

Yn ystod y tair blynedd a hanner diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi manteisio ar bob cyfle i nodi blaenoriaethau Cymru ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol i Lywodraeth y DU. Cawsom weld testun drafft ychydig ddyddiau cyn ei gyhoeddi, a chymerwyd rhan mewn cynhadledd ffôn ychydig oriau cyn y disgwylid i Gabinet y DU ei drafod. Nid oedd y testun terfynol yn adlewyrchu unrhyw rai o'r pwyntiau o sylwedd a wnaethom. Roedd hyn er gwaethaf cylch gorchwyl Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd), sy'n rhwymo Llywodraeth y DU i geisio cytuno ar safbwyntiau negodi gyda'r Llywodraethau datganoledig. Mae'r dull gweithredu y mae'r mandad yn ei amlinellu yn un sy'n gosod trywydd ideolegol ynghylch sofraniaeth lwyr—sy'n sicr yn ffantasi yn y byd sydd ohoni—uwchben swyddi a bywoliaeth pobl. Rydym wedi bod yn glir na allwn gefnogi dull o'r fath, a bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod cyfle i siarad ar ran pob un o bedair Llywodraeth y DU yn y negodiadau, sydd wedi dechrau yr wythnos hon.

Minister, as we leave the European Union, the constructive engagement of the UK Government with the devolved Governments becomes even more critical. It is incumbent upon the UK Government to demonstrate at every opportunity that there is real depth and substance behind the rhetoric about respect for the devolved Governments. Equally, it is incumbent upon devolved Governments to demonstrate that they are willing to engage seriously and constructively with the UK Government. So, Minister, at the end of January, the First Minister said, after a meeting of the devolved Governments with UK Minister Michael Gove, that there had been recognition shown that crafting a future relationship with the EU 'needs to be done by agreement across the governments of the UK as opposed to them going solo'.

Now, that sounded like a serious and constructive engagement by the Welsh Government in response to encouraging words in a meeting with the UK Government. Yet, only a month later, the First Minister publicly warned, after publication of the UK-EU negotiation mandate, that Wales's economy and jobs would be damaged by a 'basic, bare bones relationship' with the EU that 'lacks ambition and lets down Wales', that the 'UK's trade stance will cost Welsh jobs', and that if the negotiations fail we also risk facing tariffs that would be 'crippling for our farmers and food sector'. He further warned that the UK Government's political ambition to get any deal done, or none at all, is 'clearly more important to them than getting a deal that is in the interests of all the nations of the UK.'

Minister, Michael Gove last week told the House of Commons that the devolved Governments helped shape the UK Government's approach to the UK mandate. Minister, was Michael Gove telling the unvarnished simple truth to the UK Parliament, or did he misspeak?

Weinidog, wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd, mae ymgysylltiad adeiladol Llywodraeth y DU â'r Llywodraethau datganoledig yn dod yn bwysicach fyth. Mae'n ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i fanteisio ar bob cyfle i ddangos bod gwir ddyfnder a sylwedd y tu ôl i'r rhethreg am barch tuag at y Llywodraethau datganoledig. Yn yr un modd, mae'n ddyletswydd ar Lywodraethau datganoledig i ddangos eu bod yn barod i ymgysylltu o ddifrif ac yn adeiladol â Llywodraeth y DU. Felly, Weinidog, ddiwedd mis Ionawr, dywedodd Prif Weinidog Cymru, ar ôl cyfarfod rhwng y Llywodraethau datganoledig a Gweinidog y DU, Michael Gove, eu bod yn cydnabod bod angen i'r gwaith o lunio perthynas â'r UE yn y dyfodol gael ei wneud drwy gytundeb ar draws llywodraethau'r DU yn hytrach na'u bod yn bwrw iddi ar eu pen eu hunain.

Nawr, roedd hwnnw'n swnio fel ymrwymiad difrifol ac adeiladol gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i eiriau calonogol mewn cyfarfod â Llywodraeth y DU. Ac eto, fis yn unig yn ddiweddarach, rhybuddiodd Prif Weinidog Cymru yn gyhoeddus, ar ôl cyhoeddi mandad negodi'r DU a'r UE, y byddai economi a swyddi Cymru yn cael eu niweidio gan berthynas 'sylfaenol, ddisylwedd â'r UE' sy'n 'ddiffygiol o ran uchelgais ac yn gwneud cam â Chymru', y bydd 'safbwynt masnachu'r DU yn arwain at golli swyddi yng Nghymru', a'n bod mewn perygl o wynebu tariffau a fyddai'n 'andwyo ein ffermwyr a'n sector bwyd' os bydd y negodiadau'n methu. Rhybuddiodd hefyd fod uchelgais wleidyddol Llywodraeth y DU i sicrhau unrhyw gytundeb doed a ddelo, neu ddim cytundeb o gwbl, yn 'amlwg yn bwysicach iddynt na sicrhau cytundeb sydd o fudd i holl wledydd y DU'.

Weinidog, dywedodd Michael Gove wrth Dŷ'r Cyffredin yr wythnos ddiwethaf fod y Llywodraethau datganoledig wedi helpu i lunio ymagwedd Llywodraeth y DU tuag at fandad y DU. Weinidog, a oedd Michael Gove yn dweud y gwirionedd plaen wrth Senedd y DU, neu a oedd yn camsiarad?

I thank the Member for that further supplementary. To claim that the voice of the devolved Governments has had a substantive impact in shaping the negotiating mandate is, frankly, a ludicrous claim. As I mentioned in my earlier answer, we have taken every opportunity to make the case on behalf of Wales. In addition to the negotiating priorities, which we published in January, based on the political declaration following the announcement of the negotiating objectives, the First Minister wrote to the Prime Minister outlining in more detail some of our priorities.

Following receipt of the draft mandate, I wrote to the UK Government setting out a number of detailed points that needed to be addressed. For example, in the context of the section dealing with technical barriers to trade, I pressed for recognition specifically of the needs of the aerospace sector. In the section dealing with sanitary and phytosanitary measures, I asked for specific priority to be given to sectors in Wales impacted by those measures, including shellfish, beef, lamb, and the dairy sector. He will not find those references that I pressed for in the final mandate.

On the morning that the UK Cabinet was meeting to discuss and finalise the mandate, I had a telephone call with Michael Gove where I discussed the concerns that I had raised in my letter, and in that call I received no assurances that the UK Government was willing to change their negotiating approach in response to comments from any of the devolved Governments, and they failed to point to any changes in the mandate that reflected things that we had pressed for. So, it's clear in that final text that the UK Government has chosen not to take account of the legitimate interests of this Senedd and the Welsh Government's case.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn atodol pellach hwnnw. Mae honni bod llais y Llywodraethau datganoledig wedi cael effaith sylweddol ar lunio'r mandad negodi yn chwerthinllyd, a bod yn onest. Fel y crybwyllais yn fy ateb cynharach, rydym wedi manteisio ar bob cyfle i gyflwyno'r achos ar ran Cymru. Yn ogystal â'r blaenoriaethau negodi, a gyhoeddwyd gennym ym mis Ionawr, ar sail y datganiad gwleidyddol yn dilyn cyhoeddi'r amcanion negodi, ysgrifennodd y Prif Weinidog at Brif Weinidog y DU i amlinellu rhai o'n blaenoriaethau'n fanylach.

Ar ôl derbyn y mandad drafft, ysgrifennais at Lywodraeth y DU gan nodi nifer o bwyntiau manwl roedd angen rhoi sylw iddynt. Er enghraifft, yng nghyd-destun yr adran sy'n ymdrin â rhwystrau technegol i fasnachu, pwysleisiais yr angen i gydnabod anghenion y sector awyrofod yn benodol. Yn yr adran sy'n ymdrin â mesurau i sicrhau iechyd pobl, anifeiliaid a phlanhigion, gofynnais am flaenoriaeth benodol i sectorau yng Nghymru y mae'r mesurau hynny'n effeithio arnynt, gan gynnwys pysgod cregyn, cig eidion, cig oen, a'r sector llaeth. Ni ddaw o hyd i'r cyfeiriadau hynny y bûm yn pwyso amdanynt yn y mandad terfynol.

Ar y bore roedd Cabinet y DU yn cyfarfod i drafod a chwblhau'r mandad, cefais alwad ffôn gyda Michael Gove lle trafodais y pryderon roeddwn wedi'u codi yn fy llythyr, ac yn yr alwad honno ni chefais unrhyw sicrwydd fod Llywodraeth y DU yn fodlon newid eu dull negodi mewn ymateb i sylwadau gan unrhyw un o'r Llywodraethau datganoledig, ac ni allent bwyntio at unrhyw newidiadau yn y mandad a oedd yn adlewyrchu pethau roeddem wedi pwyso amdanynt. Felly, mae'n amlwg yn y testun terfynol hwnnw fod Llywodraeth y DU wedi dewis peidio ag ystyried buddiannau cyfreithlon y Senedd hon ac achos Llywodraeth Cymru.

15:25

Following on very much in the same vein, can I say, some of us in this Chamber are not unionists? That might come as a surprise to some. Sometimes, you have to question the value of being a unionist in this situation, because in your statement last week about Brexit-related legislation, you'll recall quite an expansive, philosophical exposition of the Sewel convention that you purported to put out, and we were very much in agreement of your analysis; the fact that, basically, when it came to the LCMs about the withdrawal Act, there were three refusals in the devolved Parliaments—not just here, but Scotland and Northern Ireland—but Westminster over-ruled those three LCM refusals, citing that the whole Brexit thing was 'not normal', unique. Westminster ploughed on regardless of our viewpoints here.

Now, you said in your statement last week that you were subsequently reassured—not just Westminster ploughing on despite three devolved Parliaments disagreeing with them and ploughing on—you had moved on and had received reassurance and a definition of what 'not normal' constituted, in that it was unique, if not highly unique, unusual. So, you appeared to be reassured then that this sort of situation wouldn't keep on happening, despite the fact that we did ask what safeguards are there in place so that this situation wouldn't keep on happening.

So, it seems here, now, that as regards this UK mandate Welsh Government's being ignored or sidelined, its voice is not heard. Are we to take it that this is another situation where this is just another unique set of situations? Is this again just 'not normal', and are we expected just to accept that and move on regardless and just again say, 'Actually, this was not normal. This is unique. It's difficult times. We just have to accept this sort of stuff as the place that this Senedd occupies in the Westminster mindset'? Or do we actually stand up and say, 'Actually, this cannot continue. There are four Parliaments to be involved here. Let's do something about it.'

Gan ddilyn yr un trywydd i raddau helaeth, a gaf fi ddweud, nid yw rhai ohonom yn y Siambr hon yn unoliaethwyr? Gallai hynny fod yn syndod i rai. Weithiau, mae'n rhaid ichi gwestiynu gwerth bod yn unoliaethwr yn y sefyllfa hon, oherwydd yn eich datganiad yr wythnos ddiwethaf ynglŷn â deddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, fe gofiwch yr eglurhad helaeth, athronyddol o gonfensiwn Sewel y gwnaethoch honni eich bod yn ei roi allan, ac roeddem yn cytuno'n fawr â'ch dadansoddiad; y ffaith, yn y bôn, mewn perthynas â'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol ynglŷn â'r Ddeddf ymadael, fod tri gwrthodiad yn y Seneddau datganoledig—nid yn unig yma, ond yn yr Alban a Gogledd Iwerddon—ond bod San Steffan wedi diystyru'r tri gwrthodiad cynnig cydsyniad deddfwriaethol, gan nodi bod sefyllfa Brexit 'ddim yn normal' ac yn unigryw. Bwriodd San Steffan yn ei blaen heb ystyried ein safbwyntiau ni yma.

Nawr, fe ddywedoch chi yn eich datganiad yr wythnos ddiwethaf eich bod wedi cael sicrwydd wedi hynny—nid yn unig bod San Steffan wedi bwrw ymlaen er bod tair Senedd ddatganoledig wedi anghytuno â hwy a bwrw ymlaen—roeddech chi wedi symud ymlaen ac wedi cael sicrwydd a diffiniad o'r hyn a olygai 'ddim yn normal', yn yr ystyr ei fod yn unigryw, os nad yn hynod unigryw, ac anarferol. Felly, roedd yn ymddangos eich bod yn dawel eich meddwl na fyddai'r sefyllfa hon yn parhau i ddigwydd, er inni ofyn pa fesurau diogelwch sydd ar waith er mwyn sicrhau na fyddai'r sefyllfa hon yn parhau i ddigwydd.

Felly, mae'n ymddangos yma, yn awr, mewn perthynas â mandad y DU, fod Llywodraeth Cymru yn cael ei hanwybyddu neu ei gwthio i'r cyrion, ac nad yw ei llais yn cael ei glywed. A ddylem gymryd bod hon yn sefyllfa arall lle nad yw hon ond yn gyfres unigryw arall o sefyllfaoedd? A yw hyn eto 'ddim yn normal', ac a oes disgwyl inni dderbyn hynny a symud ymlaen ni waeth beth a dweud unwaith eto, 'Mewn gwirionedd, nid oedd hyn yn normal. Mae'n unigryw. Mae'n adeg anodd. Rhaid inni dderbyn y math hwn o beth gan mai dyma lle mae'r Senedd ym meddylfryd San Steffan'? Neu a ydym yn sefyll ac yn dweud, 'Ni all hyn barhau. Mae pedair Senedd i fod yn rhan o hyn. Gadewch inni wneud rhywbeth amdano.'

I thank Dai Lloyd for that further question. He and I, of course, differ about the value of the union and the benefits to Wales of being part of a union, which, frankly, should function better than the United Kingdom does function. But nevertheless, we have a difference of opinion on that.

He refers to the debate in relation to the Sewel convention, and he will recall, I think, in doing so, that I was making the case for reform of the Sewel convention, not one that claimed that the current set of arrangements were adequate. So, in seeking reform, in that broad sense, he and I share that principle. But it's also important to note that there have been examples, which is why this is so immensely frustrating—whether it be in relation to the preparation of legislation or the inter-governmental agreement; or in working together for planning towards a 'no deal' exit from the European Union; or indeed in relation to the substantial body of secondary legislation that was passed in order to facilitate departure; and indeed in relation some of the work that my ministerial colleague the Minister for international relations is doing with the Department for International Trade around rest-of-the-world trade negotiations—there are examples where engagement has secured advantage and given Wales the appropriate voice in those considerations.

So, it's actually with great sadness that I come to the Chamber and say what I have said in response to the question from Huw Irranca-Davies. This is not a situation where the Welsh Government is closing the door. If the UK Government were to open the door in the weeks and months ahead, and give a substantive opportunity for the Welsh Government and other devolved Governments to have an appropriate involvement in those negotiations, we would be, as we always have been, ready to play a constructive role in that. But that responsibility now lies at the door of the UK Government, which has singularly failed to reflect the voice of the devolved Governments in this negotiating mandate.

Diolch i Dai Lloyd am y cwestiwn pellach hwnnw. Mae ef a minnau, wrth gwrs, yn anghytuno ynglŷn â gwerth yr undeb a manteision bod yn rhan o undeb i Gymru, ac a bod yn onest, fe ddylai weithredu'n well nag y mae'r Deyrnas Unedig yn gweithredu. Ond serch hynny, mae gennym farn wahanol ar hynny.

Mae'n cyfeirio at y ddadl mewn perthynas â chonfensiwn Sewel, ac fe fydd yn cofio, rwy'n credu, wrth wneud hynny, fy mod wedi cyflwyno'r achos dros ddiwygio confensiwn Sewel, nid honni bod y trefniadau presennol yn ddigonol. Felly, wrth geisio diwygio, yn yr ystyr eang honno, mae ef a minnau'n rhannu'r egwyddor honno. Ond mae hefyd yn bwysig nodi y bu enghreifftiau, a dyna pam fod hyn mor rhwystredig—boed mewn perthynas â pharatoi deddfwriaeth neu'r cytundeb rhynglywodraethol; neu wrth gydweithio i gynllunio ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb; neu yn wir mewn perthynas â'r corff sylweddol o is-ddeddfwriaeth a basiwyd er mwyn hwyluso'r broses o adael; ac yn wir, mewn perthynas â pheth o'r gwaith y mae fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, yn ei wneud gyda'r Adran Masnach Ryngwladol ar negodiadau masnach gyda gweddill y byd—ceir enghreifftiau lle mae ymgysylltu wedi sicrhau mantais ac wedi rhoi'r llais priodol i Gymru yn yr ystyriaethau hynny.

Felly, mewn gwirionedd, rwy'n dod i'r Siambr gyda thristwch mawr i ddweud yr hyn rwyf wedi'i ddweud wrth ymateb i'r cwestiwn gan Huw Irranca-Davies. Nid yw hon yn sefyllfa lle mae Llywodraeth Cymru yn cau'r drws. Pe bai Llywodraeth y DU yn agor y drws yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf, ac yn rhoi cyfle gwirioneddol i Lywodraeth Cymru a Llywodraethau datganoledig eraill ymwneud yn briodol yn y negodiadau hynny, byddem yn barod, fel rydym bob amser wedi bod, i chwarae rhan adeiladol yn hynny. Ond mae'r cyfrifoldeb hwnnw yn awr ar garreg drws Llywodraeth y DU, sydd wedi methu'n lân ag adlewyrchu llais y Llywodraethau datganoledig yn y mandad negodi hwn.

15:30

Can the Counsel General really be surprised that the UK Government hasn't taken him seriously in asking for a role in this negotiating mandate? He mentions constructive engagement, and he doesn't want that at all; he wants destructive engagement. He has remained consistently and belligerently hostile to all the negotiating aims of the UK Government. The people of Wales voted by a majority to leave the EU, and in the last four years, the Counsel General and the Welsh Government have done everything they possibly can to frustrate the outcome of that referendum. We have now left the EU. There are opportunities as well as challenges ahead, but the Counsel General never sees opportunities; he only sees difficulties. The UK Government will plough ahead and deliver on the result of the referendum in 2016, to which the Welsh Government remains as hostile today as it has been in the whole time that I've been in this Assembly. 

At a micro level, I think the Welsh Government could have played an important part in developing this negotiating mandate, but because of the public belligerence against the entire project of the UK Government, he will never be taken seriously. He is not so much wanting to play a part in the negotiations of the UK, but wanting to play a part in the negotiations of the EU; he is a Trojan horse for Monsieur Barnier. 

A all y Cwnsler Cyffredinol synnu mewn gwirionedd nad yw Llywodraeth y DU wedi ei gymryd o ddifrif wrth ofyn am rôl yn y mandad negodi hwn? Mae'n sôn am ymgysylltiad adeiladol, ac nid yw'n dymuno hynny o gwbl; mae'n dymuno gweld ymgysylltiad dinistriol. Mae wedi bod yn gyson ac yn ymosodol elyniaethus tuag at holl nodau negodi Llywodraeth y DU. Pleidleisiodd mwyafrif pobl Cymru i adael yr UE, a dros y pedair blynedd diwethaf, mae'r Cwnsler Cyffredinol a Llywodraeth Cymru wedi gwneud popeth yn eu gallu i rwystro canlyniad y refferendwm hwnnw. Rydym bellach wedi gadael yr UE. Mae cyfleoedd yn ogystal â heriau o'n blaenau, ond nid yw'r Cwnsler Cyffredinol byth yn gweld cyfleoedd; nid yw ond yn gweld anawsterau. Bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r gwaith o gyflawni canlyniad y refferendwm yn 2016, canlyniad y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yr un mor elyniaethus tuag ato heddiw ag y bu drwy gydol fy nghyfnod yn y Cynulliad hwn.

Ar lefel fechan iawn, credaf y gallai Llywodraeth Cymru fod wedi chwarae rhan bwysig yn datblygu'r mandad negodi hwn, ond oherwydd y rhyfelgarwch cyhoeddus yn erbyn prosiect cyfan Llywodraeth y DU, ni fydd byth yn cael ei gymryd o ddifrif. Nid yw'n awyddus i chwarae rhan yn negodiadau'r DU, ond mae'n awyddus i chwarae rhan yn negodiadau'r UE; mae'n geffyl pren Troea i Monsieur Barnier.

Well, I regret to say that I think that contribution failed to live up to the level of discussion, and, sadly, doesn't vaguely reflect the reality of the situation. The Welsh Government clearly would have preferred a different outcome to the referendum; that is a matter of extremely well established record, but what we have done, at each turn, is to recognise new realities and seek to influence within that framework. So, when it became apparent that the Prime Minister had a mandate to leave the European Union on the basis of a political declaration, we engaged with that political declaration, recognising that it wouldn't have been the starting point we would have set for ourselves, and described, in some detail, which has not been refuted, the best version of that arrangement for Wales's future, consistent with that mandate. 

We have taken every opportunity of seeking to influence the debate in a constructive way. As I say—[Interruption.]

Wel, mae'n ddrwg gennyf ddweud fy mod yn credu bod y cyfraniad hwnnw wedi methu cyrraedd lefel y drafodaeth, ac yn anffodus, nid yw'n adlewyrchu realiti'r sefyllfa mewn unrhyw ffordd. Yn amlwg, byddai wedi bod yn well gan Lywodraeth Cymru gael canlyniad gwahanol i'r refferendwm; mae hynny'n ffaith sydd wedi'i hen sefydlu, ond yr hyn rydym wedi'i wneud, ar bob cyfle, yw cydnabod gwirioneddau newydd a cheisio dylanwadu o fewn y fframwaith hwnnw. Felly, pan ddaeth yn amlwg fod gan y Prif Weinidog fandad i adael yr Undeb Ewropeaidd ar sail datganiad gwleidyddol, gwnaethom ymgysylltu â'r datganiad gwleidyddol hwnnw, gan gydnabod nad hwnnw oedd y man cychwyn y byddem wedi'i ddewis ein hunain, a gwnaethom ddisgrifio, yn eithaf manwl, ac nid yw hynny wedi'i wrthbrofi, y fersiwn orau o'r trefniant hwnnw ar gyfer dyfodol Cymru, yn gyson â'r mandad hwnnw.

Rydym wedi manteisio ar bob cyfle i geisio dylanwadu ar y ddadl mewn ffordd adeiladol. Fel y dywedaf—[Torri ar draws.]

Can you let the Minister answer the question without any sedentary comments? Thank you. 

A wnewch chi adael i'r Gweinidog ateb y cwestiwn heb unrhyw sylwadau oddi ar eich eistedd? Diolch.

Thank you, Deputy Presiding Officer. We have sought to influence the discussion in a very constructive way, despite, as I say, the fact that we wouldn't have wished to start from this position. We have sought to take advantage of the opportunities, as the Member describes them, whether it's in relation to regional investment, or to agricultural support, or to a change in constitution. Each of these areas are ones that offer opportunity to do things differently in the future, and that is the tone with which we have engaged with the UK Government in relation to this mandate, and would wish to continue doing that if the opportunity were to become available. 

Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Rydym wedi ceisio dylanwadu ar y drafodaeth mewn ffordd adeiladol iawn, er na fyddem wedi dymuno dechrau o'r sefyllfa hon, fel rwy'n dweud. Rydym wedi ceisio manteisio ar y cyfleoedd, fel y mae'r Aelod yn eu disgrifio, boed mewn perthynas â buddsoddi rhanbarthol, neu gymorth amaethyddol, neu newid cyfansoddiadol. Mae pob un o'r meysydd hyn yn rhai sy'n cynnig cyfle i wneud pethau'n wahanol yn y dyfodol, ac yn yr ysbryd hwnnw rydym wedi ymgysylltu â Llywodraeth y DU mewn perthynas â'r mandad hwn, a byddem yn dymuno parhau i wneud hynny pe bai'r cyfle'n codi.

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Thank you very much, Counsel General. Item 4 on the agenda this afternoon is the 90-second statements. Mick Antoniw. 

Diolch yn fawr, Gwnsler Cyffredinol. Eitem 4 ar yr agenda y prynhawn yma yw'r datganiadau 90 eiliad. Mick Antoniw.

Thank you, Deputy Llywydd. Ten years ago, Billy Liddon, a friend of mine, and an activist from Cwm Colliery National Union of Mineworkers, who has since sadly passed away, told me that he would do no more interviews about the miners' strike because it was being over-romanticised in the media, whereas the reality is that it was a year-long struggle of intense poverty and hardship. So, today, the thirty-fifth anniversary of the day the south Wales miners returned to work, is an opportunity to reflect on the reality of the strike and how it continues to shape our communities today. 

In defence of their jobs and communities, some 12,000 miners were arrested; 9,000 charged and five died. The miners lost the strike, and the Tory Government proceeded to shut all the pits, including those that were profitable. In the words of Michael Heseltine, 'That was the price they paid for taking us on.'

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Ddeng mlynedd yn ôl, dywedodd Billy Liddon, cyfaill i mi, ac ymgyrchydd ar ran Undeb Cenedlaethol y Glowyr Glofa'r Cwm, sydd wedi ein gadael yn anffodus, na fyddai'n gwneud mwy o gyfweliadau am streic y glowyr am ei bod yn cael ei gor-ramanteiddio yn y cyfryngau, ac mai'r gwirionedd oedd ei bod yn frwydr flwyddyn o hyd o dlodi a chaledi aruthrol. Felly, mae heddiw, 35 mlynedd ers y diwrnod y dychwelodd glowyr de Cymru i'r gwaith, yn gyfle i fyfyrio ar realiti'r streic a sut y mae'n parhau i ddylanwadu ar ein cymunedau heddiw.

Wrth amddiffyn eu swyddi a'u cymunedau, arestiwyd oddeutu 12,000 o lowyr; cafodd 9,000 eu cyhuddo a bu farw pump. Collodd y glowyr y streic, ac aeth y Llywodraeth Dorïaidd yn eu blaenau i gau'r holl byllau glo, gan gynnwys y rhai a oedd yn broffidiol. Yng ngeiriau Michael Heseltine, 'Dyna'r pris a dalwyd ganddynt am ein herio.'

Daeth Suzy Davies i’r Gadair.

Suzy Davies took the Chair.

15:35

A poignant legacy of the strike could be witnessed over the last few weeks. The sense of community and solidarity that was at the heart of the strike, was again to the fore as the terrible floods hit those same communities—from Nantgarw in my constituency, to Pentre in the Rhondda. People standing shoulder to shoulder, giving what they have to help neighbours, united in a shared resolve that this disaster would not beat them. A decade ago, Billy Liddon also told me that he thought people were forgetting the suffering the miners endured during that year. But on occasions such as this anniversary, we have an opportunity to reflect that, in the strength of our communities in adversity, the rediscovery of lost heritage, and the continuing fight for justice, the legacy of the miners' struggle 35 years ago lives on.

Gellid gweld gwaddol ingol y streic dros yr wythnosau diwethaf. Daeth yr ymdeimlad o gymuned ac undod a oedd wrth wraidd y streic i'r amlwg unwaith eto wrth i'r llifogydd erchyll daro'r un cymunedau—o Nantgarw yn fy etholaeth i, i Pentre yn y Rhondda. Pobl yn sefyll ochr yn ochr, gan wneud popeth a allent i helpu eu cymdogion, yn dod ynghyd gyda'r un penderfyniad na fyddai'r trychineb hwn yn eu trechu. Ddegawd yn ôl, dywedodd Billy Liddon wrthyf hefyd ei fod yn credu bod pobl yn anghofio dioddefaint y glowyr yn ystod y flwyddyn honno. Ond ar adegau fel y garreg filltir hon, cawn gyfle i fyfyrio ar y ffaith bod gwaddol brwydr y glowyr 35 mlynedd yn ôl yn parhau yng nghryfder ein cymunedau yn wyneb heriau, wrth ailddarganfod treftadaeth a gollwyd, ac yn y frwydr barhaus am gyfiawnder.

5. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru
5. Debate on the External Affairs and Additional Legislation Committee report: The Welsh Government's Draft International Strategy

Y ddadl nesaf yw dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru. A galwaf ar Gadeirydd y pwyllgor i wneud y cynnig—David Rees.

The next item is a debate on the External Affairs and Additional Legislation Committee report: the Welsh Government's Draft International Strategy. And I call on the Chair of the committee to move the motion—David Rees.

Cynnig NDM7286 David Rees

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 12 Rhagfyr 2019.

Motion NDM7286 David Rees

To propose that the National Assembly for Wales:

Notes the report of the External Affairs and Additional Legislation Committee on the Welsh Government’s Draft International Strategy which was laid in the Table Office on 12 December 2019.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, acting Presiding Officer. I'm very proud to move this motion today. The need for Wales to project itself internationally, and to develop and grow its international links, has never been greater. That's why I'm delighted to open today’s debate on the Welsh Government’s new international strategy. I'm pleased that we have received statements from the Minister, following the publication of the international strategy, but I believe that this is actually the first opportunity we've had to debate that in the Senedd and for Members, perhaps, to provide their vision for Wales in the world.

Firstly, it's important to welcome the strategy from the Welsh Government, which outlines its vision for a more global Wales, and how Wales moves forward in an ever-growing global marketplace—it's critical to achieving an ambition of driving the Welsh economy forward. Our report is the culmination of almost a year’s worth of work, looking at Wales's approach to international relations after Brexit. And our thanks go to all those who contributed to our work. And I wish to put on record again my thanks to the team, and the clerking staff, and the research staff, within the committee, who undertook tremendous work to actually help us produce that report.

Now, in our report, we make a total of 10 recommendations, all of which address specific areas relating to what was, at the time of publication of the report, the draft international strategy. I will focus my comments in three broad areas: the priorities and delivery of the strategy; co-ordination of international activities across Government; and how the priority relationships and the overseas offices relate to each other after Brexit.

For the first of these areas, I am pleased that the Minister agreed with us regarding the need to include a stronger vision statement in the final strategy. Furthermore, the priorities identified in the strategy should provide Government and stakeholders with a basis for greater collaboration and engagement on the international stage. In our view, where the strategy falls down is in terms of delivery. Frustratingly, the strategy contains only three measurable targets. To remind Members what these targets are: (1) to raise Wales's profile internationally by ensuring 500,000 connections internationally over the next five years—interesting how we'll measure that and how you identify some of these connections; (2) to grow the contribution made by exports to the economy by 5 per cent, though we're not sure over what period of time that covers; and (3) to plant 15 million trees in Uganda by 2025.

Now, these targets, in and of themselves, are reasonable and are within the context of the strategy. However, we have broader concerns about the limited number of targets, and the implications that this may have on delivery of the strategy. Whilst we understand the argument that the strategy document may not be the most appropriate place for the inclusion of a suite of targets, we are clear that the strategy should be supported by a delivery plan that we, as a committee, are able to scrutinise. It is very disappointing, therefore, that our calls appear to be falling by the wayside for this.

And furthermore, the Minister's written response to our report claims to accept recommendations 5 and 6, which call for the publication of a detailed suite of measurable targets and delivery plans, and then states in the narrative of the strategy that it is not the intention to publish further detailed plans over and above those in the strategy. The Government are, of course, entitled to take this view however disappointing it may be, but to attempt to claim that, in so doing, it is accepting our recommendations, does question the credibility of some of the statements.

The second area of interest relates to the co-ordination of the Welsh Government’s activities and how they relate to the new strategy. Previously in this Chamber, I have welcomed the creation of a Cabinet post with responsibility for international relations. And such a post should help to increase the visibility of international relations issues across Government—a task made all the more important as we forge a new future outside the European Union.

In this report and in our previous report on Wales's future relationship with Europe and the world, we highlighted the importance of effective co-ordination with other key portfolios, particularly the economy, environment and education portfolios. To that end, we reiterated our view that the Minister for international relations should establish a formal mechanism for the co-ordination of the Welsh Government’s international relations work through the creation of a Cabinet sub-committee. The Government's response to these recommendations are a cause of disappointment. Despite the importance attached to the need for a formal mechanism for co-ordination, as identified in two committee reports, the Minister has decided not to implement any of them in any meaningful sense, and I would urge her to reconsider this position.

The final area relates to the priority relationships identified in the strategy and the future of the Welsh Government’s overseas offices. Now, we warmly welcome the commitment made in the final strategy to build our international links with a number of countries and sub-state nations and regions across the world. This work should be given renewed importance in light of the UK’s exit from the EU and the new relationship that will come into effect at the end of this year, whatever that may be, because we are unclear at this point. How the priority relationships dovetail with the work of the overseas offices will be key to future success. I welcome the review that the Minister outlines in her response. It would be helpful if the Minister could give more detail on the content of this review and the timescales for its completion.

In terms of the two priority country relationships, which are Ireland and Germany, the strategy rightly notes the close economic and social links that currently exist. Furthermore, the strategy highlights that German and Irish nationals make up two of our largest international communities. It is vital, therefore, that we take this opportunity, and every opportunity, to reiterate our message of support for these and other communities living in Wales from across the EU. I am sure that the Minister and other Members will join me in their support. 

Looking ahead, it would be useful to us if the Minister could keep us updated of progress as regards both the discussions on any future specific Ireland-UK relationship and the negotiations on continued involvement in EU programmes at the end of the transition period. There is still concern that these may be lost if an agreement cannot be reached on the future relationship and a free trade agreement, and they boost Wales's international standing. Personally, I believe that they should never have been associated with a trade agreement. They are separate, they are programmes that help us develop our nation and should not have been involved in the negotiating position. 

As a committee, we have noted the value added to areas of devolved responsibility, such as education, research and economic development, that have been gained by Wales’s involvement in a whole host of EU programmes. I am pleased that the political declaration and the negotiating mandates still leave it open for a negotiated settlement in these areas. However, I think it will require continued lobbying on behalf of the Welsh Government to ensure that Welsh needs are reflected in the negotiations between the UK and the EU. We've only just heard this afternoon in the question to the now Minister for European transition the concerns expressed about the fact that we haven't yet seen that voice reflected in the mandates.

Now, as we move ahead with future trading agreements and discussions on how future relationships with the EU and other nations will develop, we must do all we can to strengthen the Welsh voice, both during the negotiations and afterwards, once those relationships are established, and I know that Government shares those views. 

Acting Presiding Officer, I commend this report to the Assembly. I hope they will support it, and I look forward to hearing Members' contributions and the Minister's response this afternoon.

Diolch, Lywydd dros dro. Rwy'n falch iawn o gyflwyno'r cynnig hwn heddiw. Nid yw’r angen i Gymru sicrhau ei bod yn sefyll allan yn rhyngwladol, a datblygu a thyfu ei chysylltiadau rhyngwladol, erioed wedi bod mor fawr. Dyna pam fy mod yn falch iawn o agor dadl heddiw ar strategaeth ryngwladol newydd Llywodraeth Cymru. Rwy'n falch ein bod wedi cael datganiadau gan y Gweinidog, ar ôl i’r strategaeth ryngwladol gael ei chyhoeddi, ond credaf mai hwn yw'r cyfle cyntaf a gawsom i'w thrafod yn y Senedd ac i'r Aelodau, efallai, gael nodi eu gweledigaeth ar gyfer Cymru yn y byd.

Yn gyntaf, mae'n bwysig croesawu'r strategaeth gan Lywodraeth Cymru, sy'n amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer Cymru fwy byd-eang, a sut y mae Cymru’n symud ymlaen mewn marchnad fyd-eang sy'n tyfu'n barhaus—mae hynny’n hanfodol i gyflawni uchelgais i hybu economi Cymru. Mae ein hadroddiad yn benllanw ar bron i flwyddyn o waith yn edrych ar ymagwedd Cymru tuag at gysylltiadau rhyngwladol ar ôl Brexit. Ac rydym yn diolch i bawb a gyfrannodd at ein gwaith. A hoffwn gofnodi fy niolch eto i’r tîm, a'r staff clercio, a'r staff ymchwil, ar y pwyllgor, a wnaeth waith aruthrol i'n helpu i gynhyrchu'r adroddiad hwnnw.

Nawr, yn ein hadroddiad, rydym yn gwneud cyfanswm o 10 argymhelliad, ac mae pob un ohonynt yn mynd i'r afael â meysydd penodol sy'n ymwneud â'r hyn a oedd, pan gyhoeddwyd yr adroddiad, yn strategaeth ryngwladol ddrafft. Rwyf am ganolbwyntio fy sylwadau ar dri maes cyffredinol: blaenoriaethau a chyflawniad y strategaeth; cydgysylltu gweithgareddau rhyngwladol ar draws y Llywodraeth; a'r berthynas rhwng y cysylltiadau blaenoriaethol a'r swyddfeydd tramor ar ôl Brexit.

Ar gyfer y cyntaf o'r meysydd hyn, rwy'n falch fod y Gweinidog wedi cytuno â ni ynghylch yr angen i gynnwys datganiad cryfach o’r weledigaeth yn y strategaeth derfynol. Yn ychwanegol at hynny, dylai'r blaenoriaethau a nodwyd yn y strategaeth roi sylfaen i'r Llywodraeth a rhanddeiliaid ar gyfer mwy o gydweithredu ac ymgysylltu ar y llwyfan rhyngwladol. Yn ein barn ni, mae'r strategaeth yn ddiffygiol o ran cyflawni. Mae'n rhwystredig mai tri tharged mesuradwy yn unig sydd yn y strategaeth. I atgoffa'r Aelodau beth yw'r targedau hyn: (1) codi proffil Cymru yn rhyngwladol drwy sicrhau 500,000 o gysylltiadau rhyngwladol dros y pum mlynedd nesaf—mae’n ddiddorol sut y byddwn yn mesur hynny a sut rydych yn nodi rhai o'r cysylltiadau hyn; (2) tyfu'r cyfraniad a wneir gan allforion i'r economi 5 y cant, er nad ydym yn siŵr at ba gyfnod o amser y mae hynny’n cyfeirio; a (3) plannu 15 miliwn o goed yn Uganda erbyn 2025.

Nawr, mae'r targedau hyn ynddynt eu hunain yn rhesymol ac o fewn cyd-destun y strategaeth. Fodd bynnag, mae gennym bryderon ehangach am y nifer cyfyngedig o dargedau, a'r goblygiadau y gallai hyn eu cael ar gyflawni'r strategaeth. Er ein bod yn deall y ddadl efallai nad y ddogfen strategaeth yw'r lle mwyaf priodol ar gyfer cynnwys cyfres o dargedau, rydym yn sicr y dylai'r strategaeth gael ei chefnogi gan gynllun cyflawni y gallwn ni, fel pwyllgor, graffu arno. Mae'n siomedig iawn, felly, ei bod yn ymddangos bod ein galwadau'n disgyn ar glustiau byddar yn hyn o beth.

Ac ar ben hynny, mae ymateb ysgrifenedig y Gweinidog i’n hadroddiad yn honni ei fod yn derbyn argymhellion 5 a 6, sy’n galw am gyhoeddi cyfres fanwl o dargedau mesuradwy a chynlluniau cyflawni, ac yna’n nodi yn naratif y strategaeth nad y bwriad yw cyhoeddi cynlluniau manwl pellach yn ychwanegol at y rheini a geir yn y strategaeth. Mae hawl gan y Llywodraeth i arddel y farn hon wrth gwrs, er mor siomedig ydyw, ond mae ceisio honni ei bod, wrth wneud hynny, yn derbyn ein hargymhellion, yn codi cwestiynau ynglŷn â pha mor gredadwy yw rhai o'r datganiadau.

Mae'r ail faes diddordeb yn ymwneud â chydgysylltu gweithgareddau Llywodraeth Cymru a sut y maent yn berthnasol i'r strategaeth newydd. O’r blaen yn y Siambr hon, rwyf wedi croesawu creu swydd Cabinet gyda chyfrifoldeb am gysylltiadau rhyngwladol. A dylai penodiad o'r fath helpu i gynyddu gwelededd materion sy’n ymwneud â chysylltiadau rhyngwladol ar draws y Llywodraeth—tasg sy’n bwysicach fyth wrth inni greu dyfodol newydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Yn yr adroddiad hwn ac yn ein hadroddiad blaenorol ar berthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol, gwnaethom dynnu sylw at bwysigrwydd cydgysylltu effeithiol â phortffolios allweddol eraill, yn enwedig portffolios yr economi, yr amgylchedd ac addysg. I'r perwyl hwnnw, gwnaethom ailadrodd ein barn y dylai'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol sefydlu mecanwaith ffurfiol ar gyfer cydgysylltu gwaith Llywodraeth Cymru ar gysylltiadau rhyngwladol drwy greu is-bwyllgor Cabinet. Mae ymateb y Llywodraeth i'r argymhellion hyn yn siomedig. Er gwaethaf y pwysigrwydd sydd ynghlwm wrth yr angen am fecanwaith ffurfiol ar gyfer cydgysylltu, fel y nodwyd mewn dau adroddiad pwyllgor, mae'r Gweinidog wedi penderfynu peidio â rhoi unrhyw un ohonynt ar waith mewn unrhyw fodd ystyrlon, a buaswn yn ei hannog i ailystyried hynny.

Mae'r maes olaf yn ymwneud â'r cysylltiadau blaenoriaethol a nodwyd yn y strategaeth a dyfodol swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru. Nawr, rydym yn croesawu’r ymrwymiad a wnaed yn y strategaeth derfynol i adeiladu ein cysylltiadau rhyngwladol â nifer o wledydd a rhanbarthau a chenhedloedd is-wladwriaethol ledled y byd. Dylid rhoi pwysigrwydd newydd i’r gwaith hwn yng ngoleuni ymadawiad y DU â'r UE a'r berthynas newydd a ddaw i rym ar ddiwedd y flwyddyn hon, beth bynnag y bo, gan ein bod yn ansicr ar hyn o bryd. Bydd y ffordd y mae'r cysylltiadau blaenoriaethol yn cyd-blethu â gwaith y swyddfeydd tramor yn allweddol i lwyddiant yn y dyfodol. Rwy'n croesawu'r adolygiad y mae’r Gweinidog yn ei amlinellu yn ei hymateb. Byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Gweinidog roi mwy o fanylion ynglŷn â chynnwys yr adolygiad hwn a'r amserlenni ar gyfer ei gwblhau.

O ran y ddwy berthynas flaenoriaethol â gwledydd eraill, sef Iwerddon a'r Almaen, mae'r strategaeth yn nodi’n briodol y cysylltiadau economaidd a chymdeithasol agos sy'n bodoli ar hyn o bryd. Yn ychwanegol at hynny, mae'r strategaeth yn tynnu sylw at y ffaith mai gwladolion o'r Almaen ac Iwerddon yw dwy o'n cymunedau rhyngwladol mwyaf. Mae'n hanfodol, felly, ein bod yn achub ar y cyfle hwn, a phob cyfle, i ailadrodd ein neges o gefnogaeth i'r cymunedau hyn a chymunedau eraill sy'n byw yng Nghymru o bob rhan o'r UE. Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog a'r Aelodau eraill yn ategu fy nghefnogaeth iddynt.

Yn y dyfodol, byddai'n ddefnyddiol i ni pe gallai'r Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cynnydd o ran y trafodaethau ynghylch unrhyw berthynas benodol rhwng Iwerddon a'r DU yn y dyfodol a'r negodiadau ynghylch parhau i gyfranogi yn rhaglenni'r UE ar ddiwedd y cyfnod pontio. Mae pryder o hyd y gallai’r rhain gael eu colli os na ellir dod i gytundeb ar y berthynas yn y dyfodol a chytundeb masnach rydd, ac maent yn rhoi hwb i statws rhyngwladol Cymru. Yn bersonol, credaf na ddylent byth fod wedi bod yn gysylltiedig â chytundeb masnach. Maent ar wahân, maent yn rhaglenni sy'n ein helpu i ddatblygu ein gwlad ac ni ddylent fod wedi bod yn rhan o'r safbwynt negodi.

Fel pwyllgor, rydym wedi nodi'r gwerth ychwanegol i feysydd cyfrifoldeb datganoledig, megis addysg, ymchwil a datblygu economaidd, a gafwyd drwy gyfranogiad Cymru mewn llu o raglenni'r UE. Rwy’n falch fod y datganiad gwleidyddol a’r mandadau negodi yn dal i adael y drws ar agor ar gyfer negodi setliad yn y meysydd hyn. Fodd bynnag, credaf y bydd angen lobïo parhaus ar ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod anghenion Cymru yn cael eu hadlewyrchu yn y negodiadau rhwng y DU a'r UE. Y prynhawn yma'n unig, yn y cwestiwn i'r Gweinidog pontio Ewropeaidd newydd, y clywsom am y pryderon a fynegwyd ynglŷn â’r ffaith nad ydym wedi gweld y llais hwnnw'n cael ei adlewyrchu yn y mandadau eto.

Nawr, wrth inni fwrw ymlaen â chytundebau masnach a thrafodaethau ynglŷn â sut y bydd cysylltiadau â'r UE a chenhedloedd eraill yn y dyfodol yn datblygu, mae’n rhaid inni wneud popeth a allwn i gryfhau llais Cymru, yn ystod y negodiadau ac wedi hynny, pan fydd y cysylltiadau wedi'u sefydlu, a gwn fod y Llywodraeth yn rhannu'r safbwyntiau hynny.

Lywydd dros dro, rwy'n cymeradwyo'r adroddiad hwn i'r Cynulliad. Rwy'n gobeithio y byddant yn ei gefnogi, ac edrychaf ymlaen at glywed cyfraniadau’r Aelodau ac ymateb y Gweinidog y prynhawn yma.

15:40

It's a pleasure to take part in this debate. I think it's an important subject and I do commend the Government for at least developing an international strategy. It's taken a while, but I do think it should be a very core part of the Welsh Government's activities and we should spend time reflecting on it and suggesting areas where it can be improved.

I just want to talk about a couple of things that I think need to be worked on and emphasised, and the Welsh diaspora out there is something I'm pleased to see recognised in the international strategy. It's been a long time a coming I think. I remember about 10 years ago, when I was a member of the British-Irish Parliamentary Assembly, we met in Glasgow and the Scots were really making some progress on their 'Scotland abroad' and using their network of friends and all the people really who had some form of Scottish heritage around the world. And of course, they were taking what Ireland has done naturally really, I suppose, the last century and a half, as a great inspiration—not something that could be matched necessarily. But nor should it stop us developing that type of approach, and I think they've had some successes in Scotland with that. And we should do the same. There's an awful lot of goodwill out there; there are many people who have connections to Wales, as well as people who were born in Wales and have made hugely successful careers around the world. And I believe they're just waiting really to offer something back, and I think that's very, very important.

I think key also to what we want to do, and it's linked to this first point, is promoting the public and international understanding of Welsh history and culture. We have a great history and culture. It's really one of the foundation stones, I think, of European culture, particularly the language, and it flourishes to this day. I remember when I visited the British Museum's exhibition on the Celtic civilisation, and it ended 200 or 300 years too early it seemed to me, because the Celtic civilisation still flourishes: we see it in the eisteddfod; we see it in our school policy to encourage Welsh-medium education; we see it in the aim to have 1 million Welsh speakers and we see it in the Mabinogion—there has been yet another magnificent translation in the last few years into English. So, we have many, many things. So, if we're looking at Scotland and Ireland, we are not poverty stricken with the sort of offer we can make.

And here I would also say: I think we've got to remind the people of the world that our built environment, particularly stretching back to the castles of the Edwardian era are, for good or ill, the finest examples of military technology in the thirteenth century. And it was as significant at the time, I think, as the invention of the aircraft carrier or the stealth bomber or something. It was really an astonishing breakthrough to have these fortress castles, manned only by about 40 people or so, being able to dominate the area around them. Now we know what impact that had on our political development and options, but it is in the inheritance that we've received, and it's an important example of what has happened and the experience of mankind and its development, which occurred in that area of military castles here. And it's no better seen anywhere else—nowhere in the world matches us.

The final bit I want to say is: there are some great figures in Welsh history that are often more appreciated abroad than they are here. And I am delighted in this regard to mention Evan Roberts, the evangelist of the great 1904 revival. And can I commend my colleague Darren Millar, who has done so much with the Evan Roberts Institute to remind the people of Wales of this great contribution to Christian thought? And he's often more known in North America or in many parts of Asia: Korea, Singapore—these places. And I'm particularly delighted that there's a new edition of the sayings of Evan Roberts, updated and gathered, I understand, by our colleague Darren here, and they are full of amazing proverbs of great insight and Christian piety, and I'll just read one: 

'The Christian's life is not a grave, it's a fair garden, even if there are weeds aplenty.'

And I think Evan Roberts, and many others, are great figures in Welsh history that still have a mission around the world and we should use it to promote our international strategy.

Mae'n bleser gennyf gymryd rhan yn y ddadl hon. Credaf ei fod yn bwnc pwysig ac rwy'n canmol y Llywodraeth am ddatblygu strategaeth ryngwladol, o leiaf. Mae wedi cymryd cryn dipyn o amser, ond credaf y dylai fod yn rhan greiddiol iawn o weithgareddau Llywodraeth Cymru, a dylem dreulio amser yn myfyrio arni ac yn awgrymu mannau lle gellir ei gwella.

Hoffwn sôn am ychydig o bethau y credaf fod angen gweithio arnynt a'u pwysleisio, ac mae’r Cymry alltud ledled y byd yn rhywbeth rwy'n falch o'i weld yn cael ei gydnabod yn y strategaeth ryngwladol. Rwy'n credu ei bod yn hen bryd i hynny ddigwydd. Oddeutu 10 mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn aelod o’r Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig, rwy'n cofio inni gyfarfod yn Glasgow ac roedd yr Albanwyr yn gwneud llawer o gynnydd yn eu hymgyrch 'Alban dramor' ac yn defnyddio eu rhwydwaith o ffrindiau a'r holl bobl a chanddynt ryw fath o linach Albanaidd ledled y byd. Ac wrth gwrs, cawsant eu hysbrydoli gan yr hyn y mae Iwerddon wedi'i wneud yn naturiol mewn gwirionedd, am wn i, yn y ganrif a hanner ddiwethaf—nid rhywbeth y gellid ei ailadrodd, o reidrwydd. Ond ni ddylai hynny ein hatal rhag datblygu ymagwedd o'r fath chwaith, a chredaf eu bod wedi cael rhywfaint o lwyddiant ar hynny yn yr Alban. A dylem wneud yr un peth. Mae cryn dipyn o ewyllys da i’w gael; mae llawer o bobl a chanddynt gysylltiadau â Chymru, yn ogystal â phobl a anwyd yng Nghymru ac sydd wedi cael gyrfaoedd hynod lwyddiannus ledled y byd. Ac rwy'n credu eu bod yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl, a chredaf fod hynny'n bwysig tu hwnt.

Rwy'n meddwl hefyd mai’r hyn sy’n allweddol i'r hyn y dymunwn ei wneud, ac mae'n gysylltiedig â'r pwynt cyntaf hwn, yw hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus a rhyngwladol o hanes a diwylliant Cymru. Mae gennym hanes a diwylliant gwych. Mae'n un o gerrig sylfaen diwylliant Ewropeaidd, yn enwedig yr iaith, ac mae'n ffynnu hyd heddiw. Cofiaf ymweld ag arddangosfa’r Amgueddfa Brydeinig ar y gwareiddiad Celtaidd, ac roedd yn ymddangos i mi ei fod wedi dod i ben 200 neu 300 mlynedd yn rhy gynnar, gan fod y gwareiddiad Celtaidd yn dal i ffynnu: rydym yn ei weld yn yr eisteddfod; rydym yn ei weld yn ein polisi ysgolion i annog addysg cyfrwng Cymraeg; rydym yn ei weld yn y nod o gael 1 filiwn o siaradwyr Cymraeg ac rydym yn ei weld yn y Mabinogi—cafwyd cyfieithiad godidog arall eto i’r Saesneg yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Felly, mae gennym lawer iawn o bethau. Felly, os ydym yn edrych ar yr Alban ac Iwerddon, nid ydym yn brin o’r math o gynnig y gallwn ei wneud.

A buaswn yn dweud yma hefyd: rwy'n credu bod yn rhaid inni atgoffa pobl y byd mai ein hamgylchedd adeiledig, sy'n ymestyn yn ôl i gestyll oes Edward, er gwell neu er gwaeth, yw’r enghraifft orau o dechnoleg filwrol y drydedd ganrif ar ddeg. Ac rwy'n credu ei bod yr un mor arwyddocaol ar y pryd â dyfeisio'r llong awyrennau neu'r awyren fomio gudd ac ati. Roedd y ceyrydd hyn yn ddatblygiad gwirioneddol syfrdanol, gan y gallent ddominyddu'r ardal o'u cwmpas gydag oddeutu 40 o bobl yn unig yn eu gwarchod. Gwyddom bellach pa effaith a gafodd hynny ar ein datblygiad gwleidyddol a'n hopsiynau, ond mae’n ymwneud â’r etifeddiaeth rydym wedi'i chael, ac mae'n enghraifft bwysig o'r hyn sydd wedi digwydd a phrofiad dynolryw a'i datblygiad, a ddigwyddodd yn y cestyll milwrol hynny yma. Ac nid oes enghraifft well o hynny yn unman arall—nid oes unman yn y byd cystal â ni.

Y peth olaf yr hoffwn ei ddweud yw hyn: ceir ffigyrau gwych yn hanes Cymru sy'n aml yn cael eu gwerthfawrogi fwy dramor nag yma. Ac yn hyn o beth, mae'n bleser gennyf sôn am Evan Roberts, efengylydd y diwygiad mawr ym 1904. Ac a gaf fi ganmol fy nghyd-Aelod Darren Millar, sydd wedi gwneud cymaint gyda Sefydliad Evan Roberts i atgoffa pobl Cymru o'r cyfraniad gwych hwn i syniadaeth Gristnogol? Ac mae'n aml yn fwy adnabyddus yng Ngogledd America neu mewn sawl rhan o Asia: Korea, Singapôr—y lleoedd hyn. Ac rwy'n arbennig o falch fod argraffiad newydd o eiriau Evan Roberts, wedi'i ddiweddaru a'i gasglu, yn ôl yr hyn a ddeallaf, gan ein cyd-Aelod Darren yma, ac maent yn llawn o ddiarhebion anhygoel a chrebwyll gwych a duwioldeb Cristnogol, ac rwyf am ddarllen un ohonynt:

'Nid bedd yw byd y Cristion, ond gardd, er fod ynddi chwyn lawer.'

A chredaf fod Evan Roberts, a llawer o rai eraill, yn ffigyrau gwych yn hanes Cymru sy'n dal i fod â chenhadaeth ledled y byd, a dylem ei defnyddio i hyrwyddo ein strategaeth ryngwladol.

15:45

Rwy'n falch iawn i gymryd rhan yn y drafodaeth yma. Gaf i longyfarch y Cadeirydd yn y lle cyntaf ar ei araith agoriadol, yn fendigedig yn cyfleu beth sydd angen ei ddweud ynglŷn â'r adroddiad yma ac ymateb y Llywodraeth? Yn naturiol, rydyn ni i gyd yn cydnabod bod yna waith da yn mynd ymlaen, ac hefyd rydyn ni'n deall nad oes llond trol o arian ar gael i'r Gweinidog. Yn yr amser byr sydd ar gael, roeddwn i jest yn mynd i fynegi rhai syniadau—rhai dwi wedi crybwyll eisoes efo'r Gweinidog—ynglŷn â sut y gallwn ni gamu ymlaen. Dwi'n credu bod yn rhaid gweithio i greu mwy o gysylltiadau naturiol efo gwledydd fuasai'n gallu cael cysylltiad naturiol efo Cymru, megis—fel sydd wedi cael ei gyfeirio ato eisoes—y gwledydd eraill gyda ieithoedd lleiafrifol, ieithoedd nad ydynt yn brif iaith llefydd. Ie, dwi'n deall Gwlad y Basg, yn naturiol, Catalunya, Llydaw, Occitan, Alsace. Pan ydych chi'n mynd i'r Ffindir, mae Karelia a Sámi hefyd. Pan ŷch chi'n mynd i'r Almaen, mae Sorbian a Frisian. Mae lot o ieithoedd lleiafrifol eraill nad ydynt yn y brif ffrwd, a dwi'n credu buasai'r bobl yma jest yn adeiladu ar y cysylltiad.

Mae yna gysylltiad naturiol efo gwledydd eraill sydd yn wledydd bychain dros y byd: Slofenia, Cyprus, Melita, a 62 o wledydd annibynnol dros y byd sydd yn llai o faint na Chymru. Dwi'n credu y buasai yna atyniad naturiol wrth adeiladu pontydd yn fanna hefyd. A hefyd, cysylltiadau eraill efo gwledydd Celtaidd eraill, yn naturiol: Iwerddon, Alban, Cernyw, ac ati. Ond hefyd, Llydaw, Galicia, Asturias; gwledydd Celtaidd eraill hefyd.

Hefyd cysylltiadau y gallem ni adeiladu arnyn nhw, achos mae yna ffordd naturiol i gysylltu efo nhw, ydy gwledydd eraill sy'n chwarae rygbi. Rydyn ni wedi clywed y drafodaeth eisoes. Seland Newydd: maen nhw'n gwybod am Gymru achos y gêm rygbi. Awstralia, Ffrainc, De Affrica, ac ati. Mae yna ffordd i adeiladu cysylltiadau naturiol, achos beth sydd gyda ni yn gyffredin. Ac hefyd, mae yna wledydd lle mae llawer iawn o Gymry dros y blynyddoedd wedi symud i fyw yn y ddwy ganrif ddiwethaf, fel Awstralia, wrth gwrs, yn naturiol; Patagonia yn yr Ariannin, ac ati. Mae yno filoedd ar filoedd o bobl o dras Gymreig yn byw ym Mhatagonia heddiw ac yn siarad y Gymraeg ym Mhatagonia heddiw, ac wrth gwrs, Unol Daleithiau America. Mae yna 1.8 miliwn o drigolion Unol Daleithiau America sydd o dras Gymreig. Yn nhalaith Wisconsin, mae yna bron i 30,000 o bobl o dras Gymreig. Yn nhalaith Efrog Newydd, mae yna 74,000 o bobl o dras Gymreig. Yn nhalaith Ohio, mae yna 117,000 o bobl o dras Gymreig, ac yn Pennsylvania, mae yna 155,000 o bobl o dras Gymreig. Felly, mae yna gysylltiadau naturiol yn fanna, yn ogystal â'r categori olaf: gwledydd sydd efo cysylltiadau crefyddol naturiol efo Cymru, fel mae David Melding newydd ei fynegi—Madagascar, er enghraifft, cenhadon o Gymru yn fanna; a Mizoram yn ne-ddwyrain India: cysylltiad naturiol Cristnogol yn fanna, yn seiliedig ar ein hanes crefyddol ni. Felly cysylltiadau naturiol.

A'r ail beth ydy adeiladu ar y tueddiad sydd wedi bod ers degawdau rŵan i'n trefi a'n pentrefi a'n dinasoedd i fod yn gefeillio efo dinasoedd a threfi eraill rownd y byd, fel dwi wedi crybwyll o'r blaen i chi, Weinidog. Rŷch chi'n gwybod bod Abertawe wedi gefeillio efo Mannheim, a Cork, ac ati; Caerdydd wedi ei gefeillio efo Stuttgart. Mae hyd yn oed Mwmbwls wedi gefeillio efo Hennebont yn Llydaw a Havre de Grace yn Unol Daleithiau America, yn ogystal â Kinsale, Iwerddon. Dwi'n siŵr bod yna fodd i adeiladau ar y cysylltiadau anffurfiol yma o efeillio sydd wedi digwydd ers degawdau, ac fel dwi wedi crybwyll o'r blaen, efallai dechrau gefeillio o'r newydd, fel efo talaith Oklahoma, fel dwi wedi crybwyll o'r blaen. Oklahoma City, maen nhw eisiau gefeillio efo Caerdydd. Tulsa, yr ail ddinas, eisiau gefeillio efo Abertawe. Ac mi allen ni gael y cysylltidau is-wladwriaethol yna efo y gwahanol daleithiau yna, yn enwedig taleithiau America y gwnes i eu rhestru: Wisconsin, Efrog Newydd, Ohio, Pennsylvania, sydd efo cefndir cryf Cymreig. Mi allai yna ryw fath o efeillio naturiol ddigwydd efo'r taleithiau yna.

A ddim jest stopio yn fanna: gan ein bod ni yn is-wladwriaeth, felly, mae yna is-wladwriaethau eraill dros y lle i gyd sydd efo cysylltiad naturiol, megis Bavaria, Baden-Württemberg, Hessen, Saxony, ac ati, Friesland, ac ati. Mae yna ddigon o bosibiliadau yn fan hyn, o gofio'ch daearyddiaeth. Diolch yn fawr.

I'm very pleased to take part in this debate. May I congratulate the Chair in the first instance on his opening remarks, conveying what needs to be said with regard to this report and the Government's response? Naturally, we do recognise that good work is being done, and we also understand that there isn't a shed load of money available to the Minister. But in the short time available to me, I just wanted to express some ideas—some I've mentioned to the Minister already—with regard to how we can take a step forward on this. I think we need to work to create more natural connections with nations that could have that natural connection with Wales, such as—as has been referred to already—nations with minority languages, languages that aren't the major language—the Basque Country, Catalunya, Brittany, Occitan, Alsace. When you go to Finland, you have Sámi and Karelia; in Germany there's Sorbian and Frisian. There are many minority languages that aren't in the mainstream, and I think those people would just build on those connections.

There's a natural connection with other nations that are smaller nations worldwide: Slovenia, Cyprus, Malta, and the 62 independent nations worldwide that are smaller than Wales. I think there would be a natural attraction there in building bridges with those nations, and also connections with other Celtic nations, naturally: Ireland, Scotland, Cornwall and so on. But also Britanny, Galicia and Asturias; other Celtic nations too.

Also linkages that we could build upon, because there is a natural way of linking with those nations, such as the rugby-playing countries. We've already heard that debate earlier on. In New Zealand they know about Wales because of the game of rugby; likewise Australia, France, South Africa and so on. We can build those natural links because of what we have in common. There are also countries where the Welsh diaspora has moved over the last two centuries, such as Australia, naturally, and Patagonia in Argentina. There are thousands upon thousands of people from Wales living in Patagonia today, and they speak Welsh as well in Patagonia. In the United States of America there are 1.8 million citizens of the United States who have roots in Wales. In the state of Wisconsin there are almost 30,000 people who have roots in Wales. In New York state, there are 74,000 people with roots in Wales. In Ohio there are 117,000 people who have roots in Wales, and in Pennsylvania there are 155,000 people who also have their roots in Wales. So there are natural links there, as well as the final category, which is those nations that have religious links with Wales, as David Melding has just mentioned—Madagascar, for example, there were missionaries from Wales there; and Mizoram in the south-east of India, where we have a natural link with the Christian faith, based on our religious history. So there are natural linkages.

The second thing is to build on the tendency that there's been for decades now, for our cities, towns and villages to twin with cities, towns and villages worldwide, as I mentioned previously to the Minister. You know that Swansea is twinned with Mannheim and Cork, and so on; Cardiff is twinned with Stuttgart. Even the Mumbles is twinned with Hennebont in Brittany and Havre de Grace in the United States of America, as well as Kinsale, Ireland. I'm sure that we could build on those informal links with regard to twinning that have developed over the decades, and as I've mentioned previously, we could twin anew, for example, with places like Oklahoma state, as I've said previously. Oklahoma City wants to twin with Cardiff. Tulsa, the second city, wants to become twinned with Swansea. We could have those sub-state connections with different places, particularly those states of America that I listed—Wisconsin, New York, Pennsylvania, Ohio—that have that strong Welsh background. There could be that natural twinning with those states.

And we shouldn't just stop there: as we are a sub-state, there are other sub-states worldwide with which we have a natural connection, such as Bavaria, Baden-Württemberg, Hessen, Saxony, Friesland, and so on. There are plenty of opportunities here in remembering your geography. Thank you very much.

15:50

I had intended to speak and it was going to be quite a dry speech, but I'm inspired now by some of the other Members. I will turn to the dry bit in a moment, but actually, if we're going to share experiences of how we can actually reach out to our wide global community, then can I suggest that we dwell on people such as Richard Price of Tyn Ton Farm in Llangeinor, whose ideas and philosophy ran egalitarian and that it should be one-vote for one person, and everybody should have that vote and that every man and woman was equal, actually underpinned not only his support for the founding fathers and for the American revolution itself, and that the 13 colonies were unjustly presided over. So he was honoured and he was paid tribute to for underpinning the very fundamentals of the American constitution and the philosophies of the founding fathers of America, but he also extended those.

He was regarded as a troublemaker back home. I think that's an admirable tradition: be regarded as a troublemaker on your own patch and then be lauded overseas. He was lauded as well for extending those same principles actually into support of the French revolution as well. So you can imagine why he was regarded by the establishment as an out and out troublemaker. But actually his academic approach to economic thinking as well would, I think, garner support on the benches opposite, because the idea that we now talk about quite regularly, about actually balancing the public books and maintaining the right balance between public debt and the wider economy, he was the first person who actually put those ideas forward and put them into writing. So he was actually lauded for that.

So his reach in America, Minister, is extensive. They all know Richard Price in America, but when I wander up the valley that I'm in and I say, 'Oh, there's Tyn Ton Farm. That's where Richard Price, son of many in the farming family, who walked to London to make his way as a Unitarian preacher, a radical dissenter, that's where he came from.' 'Who's Richard Price?' Well, that's the sort of thing we need to really use to our advantage. [Interruption.] Yes, indeed. 

Roeddwn wedi bwriadu siarad ac roedd am fod yn araith eithaf sych, ond rwyf wedi fy ysbrydoli gan rai o'r Aelodau eraill bellach. Trof at y darn sych yn y man, ond os ydym am rannu profiadau ynglŷn â sut y gallwn estyn allan at ein cymuned fyd-eang, a gaf fi awgrymu ein bod yn meddwl am bobl fel Richard Price o Fferm Ty'n-Ton yn Llangeinwyr, a'i syniadau a'i athroniaeth egalitaraidd, a gredai y dylai pob unigolyn gael pleidlais, ac y dylai pawb gael y bleidlais honno a bod pob dyn a menyw'n gyfartal, ac roedd hynny'n ategu ei gefnogaeth i sefydlwyr America ac i'r chwyldro Americanaidd ei hun, a bod y 13 o drefedigaethau yn cael eu rheoli'n anghyfiawn. Felly, cafodd ei anrhydeddu a thalwyd teyrnged iddo am ategu hanfodion cyfansoddiad America ac athroniaethau sefydlwyr America, ond fe wnaeth eu hymestyn hefyd.

Ystyrid ef yn godwr twrw yn ôl adref. Credaf fod hynny'n draddodiad clodwiw: cael eich ystyried yn godwr twrw yn eich ardal eich hun a chael eich canmol dramor. Cafodd glod hefyd am ymestyn yr un egwyddorion hynny i gefnogi'r chwyldro Ffrengig hefyd. Felly gallwch ddychmygu pam fod y sefydliad yn ei ystyried yn godwr twrw rhonc. Ond mewn gwirionedd, byddai ei ymagwedd academaidd tuag at syniadau economaidd hefyd, yn fy marn i, yn ennyn cefnogaeth ar y meinciau gyferbyn, oherwydd y syniad rydym yn sôn amdano'n eithaf rheolaidd bellach, sef mantoli'r gyllideb gyhoeddus a chynnal y cydbwysedd cywir rhwng dyled gyhoeddus a'r economi ehangach, ef oedd y cyntaf i gyflwyno'r syniadau hynny a'u rhoi ar bapur. Felly, cafodd glod am hynny.

Felly mae ei gyrhaeddiad yn America, Weinidog, yn helaeth. Gŵyr pob un am Richard Price yn America, ond pan fyddaf yn crwydro'r cwm lle rwy'n byw ac yn dweud, 'O, dacw fferm Fferm Ty'n-Ton. Dyna lle roedd Richard Price yn byw, un o feibion niferus y byd amaeth, a gerddodd i Lundain i fod yn bregethwr Undodaidd, yn anghydffurfiwr radicalaidd, o'r fan yna roedd yn dod.' 'Pwy yw Richard Price?' Wel, dyna'r math o beth y mae gwir angen inni ei ddefnyddio er mantais i ni. [Torri ar draws.] Gwnaf, yn wir.

15:55

I'm grateful to the Member for giving way to this Burkean—of course, the great enemy of Dr Price. [Laughter.] I remember Brian Groom writing a piece on the top-10 Welshmen in the Financial Times, and I wrote to the FT, saying, 'Where's Dr Richard Price, the inventor of the actuarial scheme, the adviser to Alexander Hamilton on how to run a national debt? Not in the list.' And, in fairness to the FT, they did publish the letter. [Laughter.]

Rwy'n ddiolchgar i'r Aelod am ildio i un o gefnogwyr Burke—gelyn mawr Dr Price, wrth gwrs. [Chwerthin.] Cofiaf Brian Groom yn ysgrifennu darn ar y 10 Cymro uchaf yn y Financial Times, ac ysgrifennais at yr FT, gan ddweud, 'Ble mae Dr Richard Price, dyfeisiwr y cynllun actiwaraidd, yr un a gynghorai Alexander Hamilton sut i gynnal dyled genedlaethol? Nid yw ar y rhestr.' Ac er tegwch i'r FT, fe wnaethant gyhoeddi'r llythyr. [Chwerthin.]

Well done that man. But I think the audience we'd have, curiously, on the other side of the Atlantic would absolutely recognise his contribution. So there are real assets here that we can use and, Minister, if you haven't, I'm more than happy to show you around, down in my constituency, show you where he was born and see how we can use that sort of legacy. 

But, backing away from that, in the minute and a half that I've got remaining what I did want to say was that it was wonderful when I saw that the Government had actually responded to the very well-chaired committee's report and the evidence we had by accepting all of it. I have to say that some of the feedback that I've had from the business community as well has been very encouraging, both in terms of the focus that this international strategy is now placing on Wales as a brand, as an entity, and what we can do and some of the strands of it, and the feeling of optimism around it. But—there has to be a 'but'—one of the things in accepting all the recommendations here, and it was a theme in the committee that looked at it, is that we actually do want to see more detail. We want to see granulation. There's high-level stuff in here that we would approve of, but there are some sectors that aren't touched on, but are, as the report shows, touched on in the economic prosperity strategy and this, that and the other, but we need to see some of that evidence of the underpinning. Because if it's not all going to be in this strategy, we need to see how we measure success.

Beyond the three areas that the Chair has referred to, in the wider area of developing Wales's impact internationally, how do we measure success? Otherwise, the Minister will stand in front of us in the next Labour-led Government in four years' time or five years' time and say to us, 'Well, I've done all those things', and we'll say, 'Hold on, you didn't tell us what we were measuring.' So that's what we need. That would be the real prime criticism: whilst welcoming your acceptance of everything that we said in this report, our big cry was that we need more detail. Now, it may be that this is a live document, it may be that there are rafts of plans underpinning this from different departments, in which case those linkages need to be made clear so that we can then measure the success of this Government. But there's a feeling of optimism, I have to say, around it. That's what I'm picking up from people I speak to outside, so keep on driving that forward, Minister, but just give us the detail as well. 

Llongyfarchiadau i'r dyn hwnnw. Ond credaf y byddai'r gynulleidfa a fyddai gennym, yn rhyfedd iawn, ar yr ochr draw i fôr Iwerydd yn llwyr gydnabod ei gyfraniad. Felly, mae asedau gwirioneddol yma y gallwn eu defnyddio, a Weinidog, os nad ydych wedi'i weld, rwy'n fwy na pharod i ddangos i chi, yn fy etholaeth i, y man lle cafodd ei eni a gweld sut y gallwn ddefnyddio hanes o'r fath.

Ond gan symud ymlaen o hynny, yn y funud a hanner sydd gennyf ar ôl, yr hyn roeddwn am ei ddweud oedd ei bod yn wych gweld bod y Llywodraeth wedi ymateb i adroddiad y pwyllgor, a gafodd ei gadeirio'n dda iawn, a'r dystiolaeth a gawsom drwy dderbyn y cyfan ohono. Mae'n rhaid imi ddweud bod rhywfaint o'r adborth a gefais gan y gymuned fusnes hefyd wedi bod yn galonogol iawn, o ran y ffocws y mae'r strategaeth ryngwladol hon bellach yn ei roi ar Gymru fel brand, fel endid, a'r hyn y gallwn ei wneud a rhai agweddau ohoni, a'r teimlad gobeithiol yn ei chylch. Ond—ac mae'n rhaid cael 'ond'—un o'r pethau wrth dderbyn yr holl argymhellion yma, ac roedd hon yn thema yn y pwyllgor a fu'n edrych ar y mater, yw ein bod yn awyddus i weld mwy o fanylion. Rydym am weld y gronynnau. Ceir pethau lefel uchel yma y byddem yn eu cymeradwyo, ond ceir rhai sectorau nad ydynt yn cael eu crybwyll, ond sydd, fel y dengys yr adroddiad, yn cael eu crybwyll yn y strategaeth ffyniant economaidd ac ati, ond mae angen inni weld rhywfaint o dystiolaeth o'r hyn sy'n sail iddi. Oherwydd os nad yw'r cyfan yn mynd i fod yn y strategaeth, mae angen inni weld sut rydym yn mesur llwyddiant.

Y tu hwnt i'r tri maes y cyfeiriodd y Cadeirydd atynt, ym maes ehangach datblygu effaith Cymru yn rhyngwladol, sut rydym yn mesur llwyddiant? Fel arall, bydd y Gweinidog yn sefyll o'n blaenau yn y Llywodraeth Lafur nesaf ymhen pedair neu bum mlynedd ac yn dweud wrthym, 'Wel, rwyf wedi gwneud yr holl bethau hynny', a byddwn yn dweud, 'Am funud bach, ni ddywedoch wrthym beth roeddem yn ei fesur.' Felly dyna sydd ei angen arnom. Dyna fyddai'r brif feirniadaeth: er ein bod yn croesawu'r ffaith eich bod yn derbyn popeth a ddywedasom yn yr adroddiad hwn, ein cwyn fawr oedd fod angen rhagor o fanylion arnom. Nawr, efallai fod hon yn ddogfen fyw, efallai fod llu o gynlluniau gan wahanol adrannau yn sail iddi, ac os felly, mae angen gwneud y cysylltiadau hynny'n glir fel y gallwn fesur llwyddiant y Llywodraeth hon. Ond ceir ymdeimlad o optimistiaeth yn ei chylch, mae'n rhaid i mi ddweud. Dyna rwy'n ei synhwyro gan bobl y siaradaf â hwy y tu allan, felly daliwch ati i yrru hynny yn ei flaen, Weinidog, ond rhowch y manylion i ni hefyd.  

I was expecting a little bit more trouble than that, actually. Darren Millar. 

Roeddwn yn disgwyl ychydig mwy o drafferth na hynny, mewn gwirionedd. Darren Millar.

Thank you, acting Presiding Officer. Can I thank the committee for what I think is an excellent piece of work? Of course, we've seen the international strategy now and many of the recommendations have been dealt with in that new document. And can I commend the Welsh Government for the work that it's done to date on improving its engagement with the international community, both here in Wales and overseas? I think there's been a significant step up to the plate in terms of that engagement, and I think it's only right that we have a presence on an international stage. I should also mention, of course, the work of the cross-party group in this respect, which Rhun ap Iorwerth chairs. I think that that also has been an excellent vehicle for making sure that we're discussing these matters in relation to the international agenda and outlook that we all want, I think, on all sides of this Chamber in the future.

There are some, of course, areas where I do think there needs to be some additional work, and it's a shame that these were not always referenced in the international strategy to date. One of those is, of course, the tremendous contribution that our faith communities can make in terms of helping us with that international engagement. We've already heard from two speakers today about the reputation of many of Wales's Christian leaders in the past, particularly our nonconformist leaders, and the fact that their names are very often recited overseas but are less well known over here. And, of course, we know that the history of Wales has led to some tremendous links that we continue to have in many of these different parts of the world, through individual church relationships, with projects overseas in places like Africa, Asia and Latin America.

In addition to that, of course, the Muslim community has got strong links in the middle east and in the far east, in particular. And I think we need to exercise those opportunities a little bit more, and it was a disappointment to me personally—and I think to faith communities more generally—that these weren't referenced more heavily in the international strategy when it was published. I know that you engaged with those faith communities during the development of that strategy, and I think it is a little bit disappointing that they're not emphasised more.

There were, of course, references to sports as a means of engagement with communities overseas, and it's been great that we had the wonderful opportunity to engage in Japan through the Rugby World Cup of late, and that those relationships are continuing to be fostered with a visit from the Japanese ambassador to Cardiff in the very near future. I think that's it quite right that we look at Wales's sporting teams as they go overseas in terms of reaching out to engage with the international community. But we also need to invite the eyes of the world to be upon Wales through our sports, and that's why I think it's really important that we attract some major and significant international sporting events to our shores in the future. I know that, historically, we worked very hard with other Celtic nations to present a joint bid for a European cup. So, let's reach for the stars again and begin to pull those sorts of bids together in the future, in order that we can make sure that Wales is in the spotlight, and have the opportunity to bring international visitors who, frankly, may not otherwise actually take the opportunity to come and visit us.

The final point I'd make is that we do need this team Wales approach to building our reputation overseas. I was pleased to see that this was something that was recognised in the international strategy and, indeed, it's great that we've seen visits from Assembly Members to Parliaments in Canada and elsewhere in recent months, and I know that the Llywydd, for example, is representing the National Assembly in Brussels this week, as is the First Minister. And I think it's incumbent upon all of us, regardless of our political party, to do what we can to act as ambassadors for our nation, no matter where we go in the world whenever we travel and have some engagement, particularly on the political scene. It would be great to hear from the Minister in response to this particular debate whether that is something that the Government has given greater thought to in terms of how she might help to make that happen.

But can I commend the report, commend the positive response of the Minister, and say we look forward to working with you on these benches, as the opposition, to promote Wales at home and overseas?

Diolch, Lywydd dros dro. A gaf fi ddiolch i'r pwyllgor am eu gwaith, sy'n waith rhagorol yn fy marn i? Wrth gwrs, rydym wedi gweld y strategaeth ryngwladol bellach ac mae llawer o'r argymhellion yn cael eu trafod yn y ddogfen newydd honno. Ac a gaf fi ganmol Llywodraeth Cymru am y gwaith y mae wedi'i wneud hyd yma ar wella ei hymgysylltiad â'r gymuned ryngwladol, yma yng Nghymru a thramor? Credaf fod yr ymgysylltiad hwnnw wedi gwella’n sylweddol, a chredaf ei bod ond yn deg fod gennym bresenoldeb ar lwyfan rhyngwladol. Dylwn sôn hefyd, wrth gwrs, am waith y grŵp trawsbleidiol a gadeirir gan Rhun ap Iorwerth yn hyn o beth. Credaf fod hwnnw hefyd wedi bod yn gyfrwng rhagorol ar gyfer sicrhau ein bod yn traf