Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Cyfarfod Llawn

Plenary

03/03/2020

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Mohammad Ashgar. 

And the first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Mohammad Ashgar. 

Rhagolygon Cyflogaeth
Employment Prospects

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella rhagolygon cyflogaeth y rhai sy'n gadael yr ysgol yng Nghymru? OAQ55168

1. What action is the Welsh Government taking to improve the employment prospects of school leavers in Wales? OAQ55168

Llywydd, I thank the Member for the question.

During this Senedd term, the Welsh Government will create 100,000 new, high-quality apprenticeships, strengthening the repertoire of actions we take to help school leavers and others into skilled employment.

Llywydd, diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn.

Yn ystod y tymor Senedd hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn creu 100,000 o brentisiaethau newydd o ansawdd uchel, gan gryfhau'r gyfres o gamau yr ydym ni'n eu cymryd i helpu'r rhai sy'n gadael yr ysgol ac eraill i gael gwaith medrus.

Thank you very much for that answer, First Minister. Figures show that about 10 per cent of 16 to 18-year-olds in Wales are not in work, education or training. In England, people have to study or train until they're 18, either going to college or sixth form, doing an apprenticeship or studying part-time while working or volunteering. The Institute for Public Policy Research says that a similar mandatory two years learning requirement, with core skills participation, should be introduced in Wales. First Minister, will you agree to study this report of the IPPR to see if taking the action they recommend will indeed improve the prospects of our young children and people getting good quality careers on leaving school in Wales please?

Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna, Prif Weinidog. Mae ffigurau'n dangos bod oddeutu 10 y cant o bobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru nad ydynt mewn gwaith, addysg na hyfforddiant. Yn Lloegr, mae'n rhaid i bobl astudio neu hyfforddi tan eu bod yn 18 oed, gan naill ai fynd i'r coleg neu'r chweched dosbarth, gwneud prentisiaeth neu astudio'n rhan-amser tra eu bod yn gweithio neu'n gwirfoddoli. Mae'r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus yn dweud y dylid cyflwyno gofyniad dysgu dwy flynedd gorfodol tebyg, gyda chyfranogiad sgiliau craidd, yng Nghymru. Prif Weinidog, a wnewch chi gytuno i astudio'r adroddiad hwn gan y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus i weld a fydd cymryd y camau y maen nhw'n eu hargymell wir yn gwella rhagolygon y bydd ein plant a'n pobl ifanc yn cael gyrfaoedd o ansawdd da ar ôl gadael yr ysgol yng Nghymru os gwelwch yn dda?

I thank the Member for that supplementary question. Of course, we'll look at all evidence, and this is a very longstanding debate that we've had over many years, as to whether or not compulsion is the best way to secure better routes into employment for young people, or whether the attractiveness of the offer is what we should reply upon. And, every time we've had this debate, we've come to the conclusion that it is better to put our focus on making sure that the range of opportunities for young people is compelling enough to make those young people want to go into the different routes to employment. 

And I think we can claim some success for that approach, Llywydd. We don't compel young people to do it, but our employment rates of young people in Wales are higher than those across the United Kingdom, and higher than those places where compulsion is the method that is used to secure those outcomes. I want the programmes we offer in Wales to be so good that young people will always find something that will assist them to turn their lives from where they are today to where they will want to be in the future. And while we will study evidence, of course, for now, we still prefer that way of assisting young people. 

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn atodol yna. Wrth gwrs, byddwn ni'n edrych ar yr holl dystiolaeth, ac mae hon yn ddadl hirsefydlog iawn yr ydym ni wedi ei chael dros flynyddoedd lawer, o ran pa un ai gorfodaeth yw'r ffordd orau i sicrhau llwybrau gwell at gyflogaeth i bobl ifanc ai peidio, neu ai atyniad y cynnig yw'r hyn y dylem ni ddibynnu arno. A bob tro yr ydym ni wedi cael y ddadl hon, rydym ni wedi dod i'r casgliad ei bod hi'n well canolbwyntio ar wneud yn siŵr bod yr amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc yn ddigon cymhellol i wneud i'r bobl ifanc hynny fod eisiau dilyn y gwahanol lwybrau i waith.

Ac rwy'n credu y gallwn ni hawlio rhywfaint o lwyddiant ar gyfer y dull hwnnw, Llywydd. Nid ydym ni'n gorfodi pobl ifanc i wneud hyn, ond mae ein cyfraddau cyflogaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru yn uwch na'r rhai ar draws y Deyrnas Unedig, ac yn uwch na'r lleoedd hynny lle mai'r dull a ddefnyddir i sicrhau'r canlyniadau hynny yw gorfodaeth. Rwyf i eisiau i'r rhaglenni yr ydym ni'n eu cynnig yng Nghymru fod mor dda fel y bydd pobl ifanc bob amser yn dod o hyd i rywbeth a fydd yn eu cynorthwyo i newid eu bywydau o'r fan lle maen nhw heddiw i'r man lle y byddan nhw'n dymuno bod yn y dyfodol. Ac er y byddwn ni'n astudio tystiolaeth, wrth gwrs, am nawr, mae'n dal i fod yn well gennym ni'r ffordd honno o gynorthwyo pobl ifanc.

As you'll be aware, the current national minimum wage for first-year apprenticeships is £3.90, and this is very low and can hinder people who have employability concerns, who will then want to take on or may have to take on other jobs as well as doing an apprenticeship. I understand that, in the past, there has been a reluctance to follow recommendations for a living support grant or bursary for low-income apprenticeships, over concerns that it will classed as a taxable benefit. But, given that most first-year apprentices are well below the basic tax rate threshold, I wouldn't have thought that this would be too much of an issue for you to begin to look into as a Welsh Government. 

So, what would you be able to do in this regard, and can you commit to looking into this issue, because many apprentices have raised this with me as an issue as to why sometimes they may be stopping going into this particular avenue of education?

Fel y gwyddoch, £3.90 yw'r isafswm cyflog cenedlaethol presennol ar gyfer prentisiaethau blwyddyn gyntaf, ac mae hyn yn isel iawn a gall lesteirio pobl sydd â phryderon ynghylch cyflogadwyedd, a fydd eisiau cymryd neu efallai y bydd yn rhaid iddyn nhw gymryd swyddi eraill yn ogystal â gwneud prentisiaeth. Rwy'n deall y bu amharodrwydd yn y gorffennol i ddilyn argymhellion ar gyfer grant cymorth byw neu fwrsari ar gyfer prentisiaethau incwm isel, yn ymwneud â phryderon y bydd yn cael ei ystyried yn fudd-dal trethadwy. Ond, o ystyried bod y rhan fwyaf o brentisiaid blwyddyn gyntaf ymhell o dan drothwy'r gyfradd dreth sylfaenol, ni fyddwn i wedi meddwl y byddai hyn yn ormod o broblem i chi ddechrau ei hystyried fel Llywodraeth Cymru.

Felly, beth fyddech chi'n gallu ei wneud yn hyn o beth, ac a allwch chi ymrwymo i ymchwilio i'r mater hwn, oherwydd mae llawer o brentisiaid wedi codi hyn gyda mi fel rheswm pam weithiau y byddan nhw'n rhoi'r gorau i ddilyn y llwybr addysg penodol hwn?

Well, Llywydd, as a Government, we want to deal with any obstacles that young people face for taking up offers that they think will be of benefit to them. It's why we've retained educational maintenance allowances here in Wales, where they've been abolished elsewhere. I'm familiar with the technical arguments that there have been as to whether or not, if you were to pay apprentices in a particular way, they would find themselves losing that money because it would be clawed back by a different part of the system. Of course, we keep that under review, and I'm very happy to take a further look at it in the light of what the Member has said this afternoon. 

Wel, Llywydd, fel Llywodraeth, rydym ni eisiau ymdrin ag unrhyw rwystrau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu o ran manteisio ar gynigion y maen nhw'n credu fydd yn fanteisiol iddyn nhw. Dyna pam yr ydym ni wedi cadw lwfansau cynhaliaeth addysg yma yng Nghymru, pan eu bod nhw wedi cael eu diddymu mewn mannau eraill. Rwy'n gyfarwydd â'r dadleuon technegol a fu ynglŷn â pha un a fyddai prentisiaid, pe byddech chi'n eu talu mewn ffordd benodol, yn canfod eu hunain yn colli'r arian hwnnw gan y byddai rhan wahanol o'r system yn ei adfachu. Wrth gwrs, rydym ni'n dal i adolygu hynny, ac rwy'n hapus iawn i gymryd golwg arall arno yng ngoleuni'r hyn y mae'r Aelod wedi ei ddweud y prynhawn yma.

First Minister, the Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles train manufacturer in my constituency is a very welcome addition to the local economy, and it's been a pleasure to visit there and talk with management about the future of the plant. They do have one frustration—well, they may have more than one, but one frustration is the lack of women and girls coming forward to take engineering jobs at the plant. In the Basque Country, I think it's around half of their engineers are women, but it's just a small number at the Newport works. They're working with local schools and colleges, but I just wonder what you could say in terms of Welsh Government's ambition to ensure that these opportunities are more open to our girls and women, and indeed employers have a wider talent pool to draw upon.

Prif Weinidog, mae'r gweithgynhyrchydd trenau Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles yn fy etholaeth i yn ychwanegiad i'w groesawu i'r economi leol, ac mae wedi bod yn bleser ymweld â nhw a siarad â'r rheolwyr am ddyfodol y gwaith. Mae ganddyn nhw un rhwystredigaeth—wel, efallai fod ganddyn nhw fwy nag un, ond un rhwystredigaeth yw'r diffyg menywod a merched sy'n dod ymlaen i gymryd swyddi peirianneg yn y gwaith. Yng Ngwlad y Basg, rwy'n credu mai menywod yw tua hanner eu peirianwyr, ond dim ond nifer fach sydd yn y gwaith yng Nghasnewydd. Maen nhw'n gweithio gydag ysgolion a cholegau lleol, ond rwy'n meddwl tybed beth allech chi ei ddweud o ran uchelgais Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn fwy agored i'n merched a'n menywod, ac yn wir bod gan gyflogwyr gronfa dalent ehangach i fanteisio arni.

13:35

I thank John Griffiths for those important points. It was a pleasure to meet, with my colleague Ken Skates, with the whole of the CAF board when they came to Wales in the second half of last year. They came to our meeting directly from having met the workforce in Newport, and they were absolutely at pains to stress how impressed they were with the calibre of the people who'd been recruited to work for them in Newport, the commitment of those people to making a success of the new CAF enterprise there. But, of course, the point that John Griffiths makes is a more general one. We are making inroads into this agenda, Llywydd. When I met recently with Tata in Shotton, and with Airbus in Broughton, to meet their young apprentices, there were young women engineers in every group that we met. But they are still a minority. There are still far more young men who find themselves going down that route. We are committed to taking positive action to make those possibilities known to young women, accessible to young women, that there are role models there who they can see, and who they can follow, and to make it clear to them that careers in this part of the employment spectrum are as open to them in Wales as they would be to any other person.

Diolchaf i John Griffiths am y pwyntiau pwysig yna. Roedd yn bleser cyfarfod, gyda fy nghyd-Weinidog Ken Skates, â holl fwrdd CAF pan ddaethant i Gymru yn ail hanner y llynedd. Daethant i'n cyfarfod ni yn syth o fod wedi cyfarfod â'r gweithlu yng Nghasnewydd, ac roedden nhw'n awyddus iawn i bwysleisio cymaint o argraff yr oedd safon y bobl a recriwtiwyd i weithio iddyn nhw yng Nghasnewydd wedi ei wneud arnyn nhw, ymrwymiad y bobl hynny i sicrhau llwyddiant menter newydd CAF yno. Ond, wrth gwrs, mae'r pwynt y mae John Griffiths yn ei wneud yn un mwy cyffredinol. Rydym ni'n gwneud gwneud cynnydd o ran yr agenda hon, Llywydd. Pan gefais gyfarfod gyda Tata yn Shotton yn ddiweddar, a chydag Airbus ym Mrychdyn, i gyfarfod eu prentisiaid ifanc, roedd peirianwyr benywaidd ifanc ym mhob grŵp y gwnaethom ni ei gyfarfod. Ond maen nhw'n dal i fod yn lleiafrif. Mae llawer mwy o ddynion ifanc sy'n eu canfod eu hunain yn dilyn y llwybr hwnnw o hyd. Rydym ni wedi ymrwymo i gymryd camau cadarnhaol i hysbysu menywod ifanc am y posibiliadau hynny, eu gwneud yn hygyrch i fenywod ifanc, bod esiamplau yno y gallan nhw eu gweld, ac y gallwn nhw eu dilyn, a'i gwneud yn eglur iddyn nhw bod gyrfaoedd yn y rhan hon o'r sbectrwm cyflogaeth mor agored iddyn nhw yng Nghymru ag y bydden nhw i unrhyw berson arall.

Adfywio'r Cymoedd Gogleddol
Regenerating the Northern Valleys

2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio'r cymoedd gogleddol? OAQ55186

2. Will the First Minister make a statement on Welsh Government support for regeneration of the northern valleys? OAQ55186

Llywydd, the Welsh Government draws together powers and investments across our responsibilities to support the regeneration of places and the creation of opportunities for people across the northern Valleys.

Llywydd, mae Llywodraeth Cymru yn dod â phwerau a buddsoddiadau ar draws ein cyfrifoldebau ynghyd i gefnogi'r broses o adfywio lleoedd a chreu cyfleoedd i bobl ar draws y Cymoedd gogleddol.

And with that in mind, I'm pleased to say that Caerphilly County Borough Council have produced their Heads of the Valleys regeneration area masterplan, which will tackle challenges of growth and prosperity in the northern Valleys, in areas like Bargoed, Nelson, Senghenydd, and those places that are hard to reach. They make reference in their report to the Cardiff capital region city deal, the south Wales metro, and the Valleys taskforce, all of which must link in. And Caerphilly council have also set aside £24.5 million of reserves for capital projects. All of these things should connect together with Welsh Government policy to ensure that places like Bargoed and Rhymney can be strategic hubs in the future for growth and development, so that people are travelling north to work, and not just south to work. How can the First Minister support that? What dialogue has he had with Caerphilly council with regard to their masterplan, and what future plans will the Welsh Government have to fit in with this ambitious growth that Caerphilly council has?

A chyda hynny mewn golwg, rwy'n falch o ddweud bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi llunio ei uwchgynllun ardal adfywio Blaenau'r Cymoedd, a fydd yn mynd i'r afael â heriau twf a ffyniant yn y Cymoedd gogleddol, mewn ardaloedd fel Bargoed, Nelson, Senghennydd, a'r lleoedd hynny sy'n anodd eu cyrraedd. Maen nhw'n cyfeirio yn eu hadroddiad at fargen ddinesig prifddinas-ranbarth Caerdydd, metro de Cymru, a thasglu'r Cymoedd, y mae'n rhaid i bob un ohonyn nhw fod yn gysylltiedig. Ac mae cyngor Caerffili hefyd wedi neilltuo £24.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn ar gyfer prosiectau cyfalaf. Dylai'r holl bethau hyn gysylltu â pholisi Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall lleoedd fel Bargoed a Rhymni fod yn ganolfannau strategol yn y dyfodol ar gyfer twf a datblygiad, fel bod pobl yn teithio i'r gogledd i weithio, ac nid dim ond i'r de i weithio. Sut gall y Prif Weinidog gefnogi hynny? Pa ddeialog y mae wedi ei chael gyda chyngor Caerffili ynglŷn â'u huwchgynllun, a pha gynlluniau fydd gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol i gyd-fynd â'r twf uchelgeisiol hwn sydd gan gyngor Caerffili?

Llywydd, can I begin by congratulating Caerphilly County Borough Council on the ambition that it has set out in its Valleys regeneration area masterplan? I know there's consultation on that plan going on at present, and that it will be open for the rest of this month. And Welsh Government officials are engaging with officials in Caerphilly council to make sure that, as Hefin David has said, the initiatives that are proposed by the local authority itself are joined with the many initiatives that the Welsh Government has set in motion for the northern Valleys. Hefin David, Llywydd, mentioned transport in particular. He will know that Transport for Wales reduced fares by up to 14 per cent in the northern Valleys, in its price review at the beginning of January, and that is precisely to be able to foster the sorts of ambitions that the local Member for Caerphilly set out, so that more people are able to travel to work where opportunities exist, and people are able to travel from outside those areas to opportunities that exist in those northern valleys—opportunities that we are supporting with the £100 million Tech Valleys programme and through the transforming towns agenda. We discussed it here in the Assembly in recent weeks, our ambition to make sure that those towns across the northern Valleys have the infrastructure they need, the ambition of the sort set out in the Caerphilly council masterplan and then to support that with the actions that the local authority takes and the investment that the Welsh Government is determined to make in those areas. 

Llywydd, a gaf i ddechrau trwy longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar yr uchelgais y mae wedi ei nodi yn ei uwchgynllun ar gyfer ardal adfywio'r Cymoedd? Gwn fod ymgynghoriad ar y cynllun hwnnw'n cael ei gynnal ar hyn o bryd, ac y bydd ar agor am weddill y mis hwn. Ac mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â swyddogion yng nghyngor Caerffili i wneud yn siŵr, fel y dywedodd Hefin David, bod y mentrau a gynigir gan yr awdurdod lleol ei hun yn cael eu cysylltu â'r mentrau niferus y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cychwyn ar gyfer y Cymoedd gogleddol. Soniodd Hefin David, Llywydd, am drafnidiaeth yn benodol. Bydd ef yn gwybod bod Trafnidiaeth Cymru wedi gostwng prisiau tocynnau gan hyd at 14 y cant yn y Cymoedd gogleddol, yn ei adolygiad o brisiau ddechrau mis Ionawr, ac union ddiben hynny yw gallu meithrin y math o uchelgeisiau a nodwyd gan yr Aelod lleol dros Gaerffili, fel bod mwy o bobl yn gallu teithio i'r gwaith lle mae cyfleoedd yn bodoli, a bod pobl yn gallu teithio o'r tu allan i'r ardaloedd hynny i gyfleoedd sy'n bodoli yn y cymoedd gogleddol hynny—cyfleoedd yr ydym ni'n eu cefnogi gyda rhaglen gwerth £100 miliwn y Cymoedd Technoleg a thrwy'r agenda trawsnewid trefi. Fe'i trafodwyd gennym ni yma yn y Cynulliad yn ystod yr wythnosau diwethaf, ein huchelgais i wneud yn siŵr bod gan y trefi hynny ar draws y Cymoedd gogleddol y seilwaith sydd ei angen arnyn nhw, uchelgais o'r math a nodir yn uwchgynllun cyngor Caerffili ac yna i gefnogi hynny gyda'r camau y mae'r awdurdod lleol yn eu cymryd a'r buddsoddiad y mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o'i wneud yn yr ardaloedd hynny.

13:40

First Minister, for my region, obviously the final phase of the Heads of the Valleys road by the Baverstock Hotel is an important piece in the jigsaw to make sure that entire road is dual-carriaged. We know the delays on the eastern side have obviously had an impact on the cost pressures of that particular project. You've identified a new funding model that the Welsh Government are using to fund this last phase. Can you give a commitment that, funding model aside, the projected timelines for construction will be hit this time, and we will not see the delays that we have seen on the eastern part of this particular project? 

Prif Weinidog, o ran fy rhanbarth i, mae'n amlwg bod cam olaf ffordd Blaenau'r Cymoedd wrth westy Baverstock yn ddarn pwysig o'r jig-so i wneud yn siŵr bod y ffordd gyfan yn ffordd ddeuol. Rydym ni'n gwybod bod yr oediadau ar yr ochr ddwyreiniol yn amlwg wedi cael effaith ar bwysau cost y prosiect penodol hwnnw. Rydych chi wedi nodi model ariannu newydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio i ariannu'r cam olaf hwn. A allwch chi roi ymrwymiad, beth bynnag fo'r model ariannu, y bydd yr amserlenni a ragwelir ar gyfer adeiladu yn cael eu bodloni y tro hwn, ac na fyddwn ni'n gweld yr oediadau yr ydym ni wedi eu gweld ar ran ddwyreiniol y prosiect penodol hwn?

Well, Llywydd, the Member is right that the mutual investment model will be used to fund the remaining parts of the Heads of the Valleys road, and it is a very important part of the ambition of this Government for northern Valleys that there is a dual carriageway right along the Heads of the Valleys so that transport becomes one of the enablers of that local economy. The mutual investment model distributes risk in a different way between the funder—the Welsh Government—and the contractor. And the risks of non-completion and of time slippages are much more with the contractor in the mutual investment model and, for those reasons, we can have some confidence that, unless unexpected matters arise during construction, the construction will proceed on time and indeed on budget. 

Wel, Llywydd, mae'r Aelod yn iawn i ddweud y bydd y model buddsoddi cydfuddiannol yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r rhannau sy'n weddill o ffordd Blaenau'r Cymoedd, ac mae'n rhan bwysig iawn o uchelgais y Llywodraeth hon i'r Cymoedd gogleddol bod ffordd ddeuol ar hyd holl Flaenau'r Cymoedd fel bod trafnidiaeth yn dod yn un o alluogwyr yr economi leol honno. Mae'r model buddsoddi cydfuddiannol yn dosbarthu risg mewn ffordd wahanol rhwng yr ariannwr—Llywodraeth Cymru—a'r contractwr. Ac mae'r risgiau o fethu â chwblhau a llithriadau amser yn llawer mwy gyda'r contractwr yn y model buddsoddi cydfuddiannol ac, am y rhesymau hynny, gallwn fod yn ffyddiog y bydd y gwaith adeiladu yn cael ei wneud yn brydlon ac yn unol â'r gyllideb yn wir, oni bai fod materion annisgwyl yn codi yn ystod y cyfnod adeiladu.

First Minister, regeneration of the northern Valleys requires more than just economic development and better transport links. We have to regenerate the environment and ensure our Valleys communities are places where people want to live and work. 

First Minister, in light of the comments by the Royal Meteorological Society that the damage caused by storm Dennis is a taste of things to come as the south Wales Valleys are set to see 50 per cent more rain over the next 10 years, we have to ensure our Valleys communities are more resilient. First Minister, what is the Welsh Government doing to increase resilience? And what discussions have you had with the UK Government and the Coal Authority about the state of the coalfields? 

Prif Weinidog, mae adfywio'r Cymoedd gogleddol yn gofyn am fwy na dim ond datblygu economaidd a gwell cysylltiadau trafnidiaeth. Mae'n rhaid i ni adfywio'r amgylchedd a sicrhau bod ein cymunedau yn y Cymoedd yn lleoedd y mae pobl eisiau byw a gweithio ynddyn nhw.

Prif Weinidog, yng ngoleuni'r sylwadau gan y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol bod y difrod a achoswyd gan storm Dennis yn rhagflas o'r hyn sydd i ddod gan y disgwylir i Gymoedd y de weld 50 y cant yn fwy o law dros y 10 mlynedd nesaf, mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein cymunedau yn y Cymoedd yn fwy cydnerth. Prif Weinidog, beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu cydnerthedd? A pha drafodaethau ydych chi wedi eu cael gyda Llywodraeth y DU a'r Awdurdod Glo am gyflwr y meysydd glo?

Well, I thank the Member for that important question, Llywydd. I'm happy to report, following questions last week, that a further meeting between officials of Natural Resources Wales, the local authority and the Coal Authority have happened since the meeting I chaired with the Secretary of State. We are both expecting a report by the end of this week, which will provide the additional information that we were looking for in that meeting, will provide some assurance, I hope, about the current state of safety in coal tips, but will go beyond that, in the way the Member has suggested, to provide at least an initial assessment of what needs to be done to make sure that those sites are safe for the future. And if we are to see a different level of rainfall and a different intensity of weather events, then the standards against which safety has been judged in the last decade may not be sufficient for the decade to come. And the report that we will see—it will be an initial report by the end of this week—will begin to give us some advice on that matter and that will be part of a longer term review of a whole series of issues arising from the events across Wales in the last two or three weeks, which we will be leading through the Welsh Government to make sure that our physical infrastructure is resilient for the future and we're doing everything we can to protect those communities. 

Wel, diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn pwysig yna, Llywydd. Rwy'n hapus o hysbysu, yn dilyn cwestiynau yr wythnos diwethaf, bod cyfarfod pellach rhwng swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, yr awdurdod lleol a'r Awdurdod Glo wedi ei gynnal ers y cyfarfod a gadeiriais gyda'r Ysgrifennydd Gwladol. Mae'r ddau ohonom ni'n disgwyl adroddiad erbyn diwedd yr wythnos hon, a fydd yn darparu'r wybodaeth ychwanegol yr oeddem ni'n chwilio amdani yn y cyfarfod hwnnw, yn rhoi rhywfaint o sicrwydd, rwy'n gobeithio, ynglŷn â chyflwr presennol diogelwch mewn tomenni glo, ond a fydd yn mynd y tu hwnt i hynny, yn y ffordd y mae'r Aelod wedi awgrymu, i ddarparu asesiad cychwynnol o leiaf o'r hyn y mae angen ei wneud i sicrhau bod y safleoedd hynny'n ddiogel ar gyfer y dyfodol. Ac os ydym ni'n mynd i weld lefel gwahanol o lawiad a gwahanol ddwysedd o ran digwyddiadau tywydd, yna mae'n bosibl na fydd y safonau y dyfarnwyd diogelwch yn eu herbyn yn ystod y degawd diwethaf yn ddigonol ar gyfer y degawd nesaf. A bydd yr adroddiad y byddwn yn ei weld—bydd yn adroddiad cychwynnol erbyn diwedd yr wythnos hon—yn dechrau rhoi rhywfaint o gyngor i ni ar y mater hwnnw a bydd hynny'n rhan o adolygiad tymor hwy o gyfres gyfan o faterion sy'n deillio o'r digwyddiadau ledled Cymru yn ystod y pythefnos neu dair wythnos diwethaf, y byddwn yn ei arwain trwy Lywodraeth Cymru i wneud yn siŵr bod ein seilwaith ffisegol yn gadarn ar gyfer y dyfodol a'n bod ni'n gwneud popeth y gallwn i ddiogelu'r cymunedau hynny.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price. 

Questions now from the party leaders. Plaid Cymru leader, Adam Price. 

Diolch, Llywydd. As a worst case scenario, up to 80 per cent of the Scottish population could contract the COVID-19 coronavirus with 250,000 needing hospital treatment, according to their chief medical officer. Yesterday, First Minister, you said that your Government is working for the best and preparing for the worst. What assessment has the Welsh Government made of a worst case scenario here? And what are the corresponding figures for Wales?

Diolch, Llywydd. Fel y sefyllfa waethaf posibl, gallai hyd at 80 y cant o boblogaeth yr Alban ddal coronafeirws COVID-19 a 250,000 o bobl angen triniaeth yn yr ysbyty, yn ôl eu prif swyddog meddygol. Ddoe, Prif Weinidog, dywedasoch fod eich Llywodraeth chi yn gweithio ar gyfer y gorau ac yn paratoi ar gyfer y gwaethaf. Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o'r sefyllfa waethaf posibl yma? A beth yw'r ffigurau cyfatebol ar gyfer Cymru?

Well, Llywydd, the Chief Medical Officer for England has confirmed the 80 per cent figure this morning. The range is expected to be in the 50 to 80 per cent part of the spectrum and 80 per cent would be higher than the population in the province of China that has been most seriously affected, so these are realistic worst-case scenarios. And if the worst were to take place, then up to 80 per cent of the Welsh population would be affected as well, so that is the figure that planning is using through our chief medical officer and the emergency co-ordinating arrangements that we have. It's not a prediction, it's not what we think will happen; it is an assumption for planning purposes that that 80 per cent figure mentioned in Scotland, confirmed today in London, is the same figure that we are working to here in Wales.

Wel, Llywydd, mae Prif Swyddog Meddygol Lloegr wedi cadarnhau'r ffigur o 80 y cant y bore yma. Disgwylir i'r amrediad fod yn y rhan o'r sbectrwm rhwng 50 ac 80 y cant a byddai 80 y cant yn uwch na'r boblogaeth yn nhalaith Tsieina sydd wedi cael ei heffeithio'n fwyaf difrifol, felly mae'r rhain yn sefyllfaoedd achos gwaethaf realistig. Pe byddai'r gwaethaf yn digwydd, yna byddai hyd at 80 y cant o boblogaeth Cymru yn cael ei heffeithio hefyd, felly dyna'r ffigur y mae'r broses gynllunio yn ei ddefnyddio drwy ein prif swyddog meddygol a'r trefniadau cydgysylltu brys sydd gennym ni. Nid yw'n rhagfynegiad, nid dyna'r ydym ni'n credu fydd yn digwydd; rhagdybiaeth at ddibenion cynllunio yw bod y ffigur hwnnw o 80 y cant a grybwyllwyd yn yr Alban, a gadarnhawyd heddiw yn Llundain, yr un ffigur ag yr ydym ni'n gweithio'n unol ag ef yma yng Nghymru.

13:45

Thank you. The four nations action plan published today shows that Wales has not yet put certain measures in place. In Scotland and Northern Ireland, the virus is now classified as a notifiable disease. Why isn't it here? In England emergency powers are already in place to allow the police to direct and detain a person who does not comply with a request to be isolated if suspected of carrying the virus, and those powers will be extended to medical and public health professionals. Will this happen here? And can we have a daily rather than a weekly public update, as happens in Scotland, of the number of positive and negative coronavirus tests?

Diolch. Mae cynllun gweithredu'r pedair gwlad a gyhoeddwyd heddiw yn dangos nad yw Cymru wedi rhoi rhai mesurau ar waith eto. Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae'r firws yn cael ei ystyried yn glefyd hysbysadwy erbyn hyn. Pam nad yw yma? Yn Lloegr, mae pwerau brys eisoes ar waith i ganiatáu i'r heddlu gyfarwyddo a chadw person nad yw'n cydymffurfio â chais i gael ei ynysu os amheuir ei fod yn cario'r firws, a bydd y pwerau hynny'n cael eu hymestyn i weithwyr meddygol ac iechyd cyhoeddus proffesiynol. A fydd hyn yn digwydd yma? Ac a allwn ni gael diweddariad cyhoeddus dyddiol yn hytrach nag wythnosol, fel sy'n digwydd yn yr Alban, o nifer y profion coronafeirws positif a negyddol?

Can I, Llywydd, first of all assure the Member that there is a daily update provided in Wales—provided every day on the Public Health Wales website—and we intend that that will continue? As far as the powers of detention are concerned, we continue to work with the UK Government and with the Scottish and Northern Ireland Governments on potential legislation that may need to be brought forward, so that if the worst were to happen, the Governments would have the necessary powers to be able to respond to a disease that has moved beyond the containment and delay phase. We will report that to the National Assembly here, of course, and make sure that there are opportunities for Members to scrutinise those powers, should they become necessary.

We report all the time, Llywydd, on the number of people who have been tested here in Wales. It's now hundreds of people. The arrangements we have are very robust. We have a particular approach here in Wales, which I think has been very successful, of treating people with suspected coronavirus in the community, and 95 per cent of testing in Wales is carried out in people's homes. All of that is recorded, all of that is published. The information is robust and the method of responding to need I think has been successful.

A gaf i, Llywydd, yn gyntaf oll sicrhau'r Aelod bod diweddariad dyddiol yn cael ei ddarparu yng Nghymru—yn cael ei ddarparu bob dydd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru—ac rydym ni'n bwriadu i hynny barhau. Cyn belled ag y mae'r pwerau cadw yn y cwestiwn, rydym ni'n parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU a chyda Llywodraethau'r Alban a Gogledd Iwerddon ar ddeddfwriaeth bosibl y gallai fod angen ei chyflwyno, fel pe byddai'r gwaethaf yn digwydd, y byddai gan y Llywodraethau y pwerau angenrheidiol i allu ymateb i glefyd sydd wedi symud y tu hwnt i'r cyfnod cyfyngu ac oedi. Byddwn yn adrodd hynny i'r Cynulliad Cenedlaethol yn y fan yma, wrth gwrs, ac yn gwneud yn siŵr bod cyfleoedd i'r Aelodau graffu ar y pwerau hynny, pe bydden nhw'n dod yn angenrheidiol.

Rydym ni'n adrodd drwy'r amser, Llywydd, ar nifer y bobl sydd wedi cael eu profi yma yng Nghymru. Mae'n gannoedd o bobl erbyn hyn. Mae'r trefniadau sydd gennym ni yn gadarn iawn. Mae gennym ni ddull gweithredu penodol yma yng Nghymru, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn fy marn i, o drin pobl yr amheuir bod ganddyn nhw coronafeirws yn y gymuned, ac mae 95 y cant o'r profion yng Nghymru yn cael eu cynnal yng nghartrefi pobl. Caiff hynny i gyd ei gofnodi, caiff hynny i gyd ei gyhoeddi. Mae'r wybodaeth yn gadarn ac mae'r dull o ymateb i angen, yn fy marn i, wedi bod yn llwyddiannus.

The latest UK Government assessment is that up to a fifth of the workforce may be off sick during the peak in an epidemic. The number of people on zero-hours contracts in Wales between June 2018 and July 2019 increased by 35 per cent, and only one in seven of them gets sick pay. What funds do the four Governments intend to set up to ensure that people on such contracts—agency staff in the NHS and universal benefit claimants—do not have to choose between their health or paying their bills?

Asesiad diweddaraf Llywodraeth y DU yw y gallai hyd at un ran o bump o'r gweithlu fod yn absennol o'r gwaith oherwydd salwch yn ystod yr anterth mewn epidemig. Cynyddodd nifer y bobl ar gontractau dim oriau yng Nghymru rhwng Mehefin 2018 a Gorffennaf 2019 gan 35 y cant, a dim ond un o bob saith ohonyn nhw sy'n cael tâl salwch. Pa gronfeydd y mae'r pedair Llywodraeth yn bwriadu eu sefydlu i sicrhau nad oes yn rhaid i bobl ar gontractau o'r fath—staff asiantaeth yn y GIG a hawlwyr budd-dal cynhwysol—orfod dewis rhwng eu hiechyd a thalu eu biliau?

It's an important point the Member raises, of course. In the meeting that I attended and my colleague Vaughan Gething attended of the national COBRA meeting yesterday, issues of sick pay were discussed, and I know that thought is being given to the way in which that system operates, so that if the worst were to happen, people would not find themselves in the position of feeling obliged to go to work, because without being in work, there is no income available to them.

Mae'n bwynt pwysig mae'r Aelod yn ei godi, wrth gwrs. Yn y cyfarfod yr oeddwn i a'm cyd-Weinidog Vaughan Gething yn bresennol ynddo ddoe o gyfarfod cenedlaethol COBRA, trafodwyd materion yn ymwneud â thâl salwch, a gwn fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r ffordd y mae'r system honno'n gweithio, fel pe byddai'r gwaethaf yn digwydd, na fyddai pobl yn eu canfod eu hunain yn y sefyllfa o deimlo bod yn rhaid iddyn nhw fynd i'r gwaith, oherwydd os nad ydyn nhw yn y gwaith, nid oes unrhyw incwm ar gael iddyn nhw.

Arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies.

Leader of the opposition, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. Can I take this opportunity to thank you, First Minister, for your briefing on the coronavirus outbreak this morning. I'm pleased to see Governments and agencies working together to tackle this virus, and I'm sure you'll agree with me that it's vitally important that agencies and Governments continue to work together in the public interest.

Now, it's critical, of course, that our primary care services are able to cope with any new demand as a result of this development, and as you know, services across Wales are somewhat stretched, with a Wales Audit Office report showing that plans to address pressure in primary care have been patchy and slow. In responding to the 2020-1 Welsh Government draft budget debate, the Health and Social Care Committee has also made it clear that greater clarity about the funding for primary care and community activity is needed in future budget rounds so we can ensure that the level of resources reaching front-line primary care services is sufficient. As the first case of coronavirus in Wales has now been confirmed, can you tell us how the Welsh Government is monitoring the developments around the spread of coronavirus to ensure that the people of Wales are as informed as possible? Can you also tell us whether you are confident that the Welsh primary care sector has the capacity and resources needed in the event that the number of cases substantially increases, and whether there is any flexibility in the Welsh Government's budget so that additional resources could be allocated efficiently should coronavirus spread and become much more of a wider public health issue in the future?

Diolch, Llywydd. A gaf i fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi, Prif Weinidog, am eich sesiwn friffio ar yr argyfwng coronafeirws y bore yma. Rwy'n falch o weld llywodraethau ac asiantaethau yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r firws hwn, ac rwy'n siŵr y byddwch chi'n cytuno â mi ei bod hi'n hanfodol bwysig bod asiantaethau a llywodraethau yn parhau i weithio gyda'i gilydd er budd y cyhoedd.

Nawr, mae'n hollbwysig, wrth gwrs, bod ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gallu ymdopi ag unrhyw alw newydd o ganlyniad i'r datblygiad hwn, ac fel y gwyddoch, mae gormod o bwysau braidd ar wasanaethau ledled Cymru, wrth i adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ddangos bod cynlluniau i fynd i'r afael â phwysau mewn gofal sylfaenol wedi bod yn dameidiog ac araf. Wrth ymateb i ddadl cyllideb ddrafft 2020-1 Llywodraeth Cymru, mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd wedi ei gwneud yn glir bod angen mwy o eglurder ynghylch y cyllid ar gyfer gofal sylfaenol a gweithgarwch cymunedol mewn rowndiau cyllideb yn y dyfodol fel y gallwn sicrhau bod lefel yr adnoddau sy'n cyrraedd gwasanaethau gofal sylfaenol rheng flaen yn ddigonol. Gan fod yr achos cyntaf o coronafeirws yng Nghymru wedi ei gadarnhau erbyn hyn, a allwch chi ddweud wrthym ni sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro'r datblygiadau ynghylch lledaeniad coronafeirws i sicrhau bod pobl Cymru yn cael cymaint o wybodaeth â phosibl? A allwch chi ddweud wrthym ni hefyd pa un a ydych chi'n ffyddiog fod gan y sector gofal sylfaenol yng Nghymru y gallu a'r adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen os bydd nifer yr achosion yn cynyddu'n sylweddol, ac a oes unrhyw hyblygrwydd yng nghyllideb Llywodraeth Cymru fel y gellid dyrannu adnoddau ychwanegol yn effeithlon pe byddai coronafeirws yn lledaenu ac yn dod yn broblem iechyd cyhoeddus llawer ehangach yn y dyfodol?

13:50

I thank the leader of the opposition for those questions. On spread, there is clear advice available to patients in Wales and, as of today, any patient needing advice will be able to use the 111 number to get coronavirus advice at no charge to that individual. The advice is, if you think you have any vulnerability, not to go to the GP, not to go to an accident and emergency department, but to take advice through that number in the first instance.

In relation to the one individual who has been identified in Wales, of course Public Health Wales has immediately set about contact tracing, as it's called, to make sure that anybody who might have come into contact with that individual and therefore be additionally exposed to risk is known, that they're tested, and that they can receive the reassurance that they need.

Paul Davies makes a very important point about primary care. Should coronavirus move into a phase where delay and mitigation, as the plan suggests, become the primary response, then primary care will be in the front line to try and mitigate the need for hospitalisation. Yesterday the health Minister, myself and the chief medical officer talked about ways in which we might be able to remove some of the requirements that primary care currently operates within. So, often, as a result of debates here on this Assembly floor, GPs carry out routine monitoring on many conditions—diabetes, for example—where people are called in, monitored and so on. It may be that if this becomes a more urgent situation, we may have to suspend some of that more routine work that GPs currently undertake in order to release their time to be able to respond to more urgent needs. As Paul Davies suggested, that has a budgetary consequence, because GPs are paid on the basis of carrying out that sort of activity. That's the nature of the contract that we have with them, so we would have to be able to make sure that our GPs know that, by not doing things that we currently expect of them to free up their time for more urgent stuff, they wouldn't be financially disadvantaged as a result, and there's flexibility in our budgets to make sure that we can do that.

Diolchaf i arweinydd yr wrthblaid am y cwestiynau yna. O ran lledaeniad, mae cyngor eglur ar gael i gleifion yng Nghymru ac, o heddiw ymlaen, bydd unrhyw glaf sydd angen cyngor yn gallu defnyddio'r rhif 111 i gael cyngor ar goronafeirws heb godi tâl ar yr unigolyn hwnnw. Y cyngor yw, os ydych chi'n credu eich bod yn agored i niwed o gwbl, peidiwch â mynd at y meddyg teulu, peidiwch â mynd i adran damweiniau ac achosion brys, ond cymerwch gyngor drwy'r rhif hwnnw yn y lle cyntaf.

O ran yr un unigolyn sydd wedi cael ei nodi yng Nghymru, wrth gwrs mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi mynd ati ar unwaith i olrhain cysylltiadau, fel y'i gelwir, i wneud yn siŵr bod unrhyw un a allai fod wedi dod i gysylltiad â'r unigolyn hwnnw ac felly wedi cael ei amlygu i risg hefyd yn hysbys, eu bod yn cael eu profi, a'u bod yn cael y sicrwydd sydd ei angen arnyn nhw.

Mae Paul Davies yn gwneud pwynt pwysig iawn am ofal sylfaenol. Pe byddai coronafeirws yn symud i gyfnod lle'r oedd oedi a lliniaru, fel y mae'r cynllun yn awgrymu, yn cael ei gyflwyno fel y prif ymateb, yna bydd gofal sylfaenol ar y rheng flaen i geisio lliniaru'r angen i bobl fynd i'r ysbyty. Ddoe, trafododd y Gweinidog iechyd, y prif swyddog meddygol a minnau ffyrdd y gallem ni gael gwared ar rai o'r gofynion y mae gofal sylfaenol yn gweithredu yn unol a nhw ar hyn o bryd. Felly, yn aml, o ganlyniad i ddadleuon yma ar lawr y Cynulliad hwn, mae meddygon teulu yn gwneud gwaith monitro mater o drefn ar lawer o gyflyrau—diabetes, er enghraifft—pan fo pobl yn cael eu galw i mewn, yn cael eu monitro ac yn y blaen. Os bydd hon yn dod yn sefyllfa fwy brys, efallai y bydd yn rhaid i ni ohirio rhywfaint o'r gwaith mwy arferol hwnnw y mae meddygon teulu yn ei wneud ar hyn o bryd er mwyn rhyddhau eu hamser i allu ymateb i anghenion mwy taer. Fel yr awgrymodd Paul Davies, ceir canlyniadau cyllidebol i hynny, gan fod meddygon teulu yn cael eu talu ar sail cyflawni'r math hwnnw o weithgarwch. Dyna natur y contract sydd gennym ni gyda nhw, felly byddai'n rhaid i ni allu gwneud yn siŵr bod ein meddygon teulu yn gwybod, trwy beidio â gwneud pethau yr ydym ni'n eu disgwyl ganddyn nhw ar hyn o bryd i ryddhau eu hamser ar gyfer pethau mwy brys, na fydden nhw o dan anfantais ariannol o ganlyniad, a cheir hyblygrwydd yn ein cyllidebau i wneud yn siŵr y gallwn ni wneud hynny.

Of course, it's particularly important that the Welsh Government is also in discussion with all healthcare settings to ensure that the entire health and social care sector is as fully informed as possible and understands exactly how it can best treat those in its care. Now, we know from the outbreak of coronavirus, for example in Seattle, that it has prompted calls for preventative measures in America's nursing homes and social care settings, where residents are at heightened risk of serious complications from the virus, because of the dual threat of age and close living conditions. Of course, the same goes for those residents living in social care settings in Wales, and so, First Minister, can you tell us what discussions has the Welsh Government specifically had with social care providers and contractors here in Wales, and what contingency plans is the Welsh Government currently working on to better safeguard those living in social care settings from coronavirus?

Wrth gwrs, mae'n arbennig o bwysig bod Llywodraeth Cymru hefyd mewn trafodaethau gyda'r holl leoliadau gofal iechyd i sicrhau bod y sector iechyd a gofal cymdeithasol cyfan mor wybodus â phosibl ac yn deall yn union sut y gall drin y rhai sydd dan ei ofal yn y modd gorau. Nawr, rydym ni'n gwybod o'r argyfwng coronafeirws, er enghraifft yn Seattle, ei fod wedi ysgogi galwadau am fesurau ataliol yng nghartrefi nyrsio a lleoliadau gofal cymdeithasol America, lle mae preswylwyr mewn mwy o berygl o gymhlethdodau difrifol o'r feirws, oherwydd bygythiad deuol oedran ac amodau byw clos. Wrth gwrs, mae'r un peth yn wir am y preswylwyr hynny sy'n byw mewn lleoliadau gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac felly, Prif Weinidog, a allwch chi ddweud wrthym ni pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael yn benodol gyda darparwyr a chontractwyr gofal cymdeithasol yma yng Nghymru, a pha gynlluniau wrth gefn y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd i ddiogelu'n well y rhai sy'n byw mewn lleoliadau gofal cymdeithasol rhag coronafeirws?

13:55

Well, again, thank you for that important point, because what we know about the virus is that its impact is more significant amongst older people and people's whose immune systems are already compromised because of other conditions. And those people are to be found in greater concentrations in residential care and nursing homes. So, Paul Davies is absolutely right to draw attention to the particular needs of that sector. Of course, the system is already alert to that, advice is being provided through the normal clinical and other means of contact with the sector. We will do more to make sure that we draw those key leaders in the sector—Care Forum Wales, for example—into these conversations.

There is a particular challenge here in Wales. Across our border, as I know the Member will know, residential care is largely provided by a small number of very large companies. In Wales the pattern is not like that. While we have some provision by corporate providers, we still have a sector that is dominated by small owners of one or two residential care homes. Getting messages out to people is a bigger challenge when you have larger numbers of people involved and people who may not necessarily be as attuned to dealing with demands as large companies who are well set up and equipped to do this.

So, we're very alert to the particular challenges that we may face here in Wales and we're taking action already to make sure that people at that front line have all the best information and are able to respond to the spread of this virus, were that to happen, into those sectors.

Wel, unwaith eto, diolch i chi am y pwynt pwysig yna, oherwydd yr hyn yr ydym ni yn ei wybod am y feirws yw bod ei effaith yn fwy sylweddol ymhlith pobl hŷn a phobl y mae eu systemau imiwnedd eisoes wedi eu peryglu oherwydd cyflyrau eraill. A cheir crynodiadau uwch o'r bobl hynny mewn cartrefi gofal preswyl a nyrsio. Felly, mae Paul Davies yn llygad ei le i dynnu sylw at anghenion penodol y sector hwnnw. Wrth gwrs, mae'r system eisoes yn effro i hynny, mae cyngor yn cael ei ddarparu drwy'r dulliau clinigol arferol a'r ffyrdd eraill o gysylltu â'r sector. Byddwn yn gwneud mwy i wneud yn siŵr ein bod ni'n denu'r arweinwyr allweddol hynny yn y sector—Fforwm Gofal Cymru, er enghraifft—i mewn i'r sgyrsiau hyn.

Ceir her arbennig yma yng Nghymru. Ar draws ein ffin, fel y gwn y bydd yr Aelod yn gwybod, darperir gofal preswyl i raddau helaeth gan nifer fach o gwmnïau mawr iawn. Yng Nghymru, nid yw'r patrwm felly. Er bod gennym ni rywfaint o ddarpariaeth gan ddarparwyr corfforaethol, mae gennym ni sector sy'n cael ei ddominyddu o hyd gan berchenogion bach un neu ddau o gartrefi gofal preswyl. Mae cyfleu negeseuon i bobl yn fwy o her pan fydd gennych chi fwy o bobl dan sylw a phobl efallai nad ydyn nhw mor gyfarwydd o reidrwydd ag ymdrin â gofynion â chwmnïau mawr sydd wedi eu trefnu a'u paratoi'n dda i wneud hyn.

Felly, rydym ni'n effro iawn i'r heriau penodol y gallem ni eu hwynebu yma yng Nghymru ac rydym ni'n cymryd camau eisoes i wneud yn siŵr bod gan bobl ar y rheng flaen honno yr holl wybodaeth orau a'u bod yn gallu ymateb i ledaeniad y feirws hwn, pe byddai hynny'n digwydd, i mewn i'r sectorau hynny.

First Minister, with the threat of confirmed cases in Wales thought to rise over time, it is essential that the Welsh NHS is as fully staffed as possible to treat anyone who has symptoms of the virus. Sadly, we already know that the NHS is facing significant recruitment challenges, so can you tell us what immediate steps the Welsh Government is taking to address any recruitment matters within the Welsh NHS as a matter of urgency? Could you also tell us whether the Welsh Government is looking at the emergency registration of health professionals who have retired as a way of increasing the number of people who can help treat those affected by the coronoavirus, and if so, what safeguards the Welsh Government is putting in place for those retired doctors, given that they will also be vulnerable to the virus, given their age, and whether the Welsh Government is considering the introduction of emergency indemnity coverage, generally, for healthcare workers to provide care or diagnostic services?

Prif Weinidog, yn sgil y gred y bydd y bygythiad o achosion wedi'u cadarnhau yng Nghymru yn cynyddu dros amser, mae'n hanfodol bod GIG Cymru wedi'i staffio mor llawn â phosibl i drin unrhyw un sydd â symptomau o'r feirws. Yn anffodus, rydym ni eisoes yn gwybod bod y GIG yn wynebu heriau recriwtio sylweddol, felly a allwch chi ddweud wrthym ni pa gamau uniongyrchol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw faterion recriwtio yn y GIG yng Nghymru fel mater o frys? A allech chi ddweud wrthym ni hefyd a yw Llywodraeth Cymru yn edrych ar gofrestriad brys gweithwyr iechyd sydd wedi ymddeol fel ffordd o gynyddu nifer y bobl a all helpu i drin y rhai sy'n cael eu heffeithio gan y coronoafeirws, ac os felly, pa fesurau diogelu y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith ar gyfer y meddygon hynny sydd wedi ymddeol, o gofio y byddant hwythau hefyd yn agored i'r feirws, o ystyried eu hoed, ac a yw Llywodraeth Cymru yn ystyried cyflwyno yswiriant indemniad brys, yn gyffredinol, i weithwyr gofal iechyd ddarparu gwasanaethau gofal neu ddiagnostig?

Well, Llywydd, more people work in the Welsh NHS today than ever before in its history, and even during a decade of austerity, the number of people working in the Welsh NHS has risen by 10 per cent over that period. So, while there are recruitment challenges, of course, and in particular areas as well, in general the NHS in Wales recruits very well, and is very well staffed.

I referred in my answer to Adam Price to emergency legislation that is being discussed between the four Governments, and those discussions are not concluded. But I'm happy to give an assurance to the Member that those discussions are covering the emergency re-registration of staff who have recently retired or left the profession—and that's nurses and others, as well as doctors—in order to persuade those people to come back and help out in an emergency. It is important to offer them a series of protections, that their pensions won't be affected, that there will be indemnity cover for them put in place, and that there may be a need for retraining, even if it's rapid and concentrated, to make sure that people's skills are at a level that they will be confident to practise again.

All of those matters are being very actively discussed between the Governments and between the professional associations, and I'll repeat the undertaking I gave to Adam Price that should these discussions mature into a piece of legislation, and the Welsh Government's view will be that one piece of legislation for the whole of the United Kingdom is preferable, as far as possible, to separate pieces of legislation in parts of the United Kingdom, we will nevertheless make sure that the outcome of those discussions is properly reported to the Senedd, and Members here will have an opportunity to scrutinise them. 

Wel, Llywydd, mae mwy o bobl yn gweithio yn y GIG yng Nghymru heddiw nag erioed o'r blaen yn ei hanes, a hyd yn oed yn ystod degawd o gyni cyllidol, mae nifer y bobl sy'n gweithio yn GIG Cymru wedi cynyddu gan 10 y cant yn ystod y cyfnod hwnnw. Felly, er bod heriau recriwtio, wrth gwrs, ac mewn meysydd penodol hefyd, yn gyffredinol mae'r GIG yng Nghymru yn recriwtio'n dda iawn, ac mae wedi ei staffio'n dda iawn.

Cyfeiriais yn fy ateb i Adam Price at ddeddfwriaeth frys sy'n cael ei thrafod rhwng y pedair Llywodraeth, ac nid yw'r trafodaethau hynny wedi eu cwblhau. Ond rwy'n hapus i roi sicrwydd i'r Aelod bod y trafodaethau hynny'n cynnwys ail-gofrestriad brys staff sydd wedi ymddeol neu adael y proffesiwn yn ddiweddar—ac mae hynny'n cynnwys nyrsys ac eraill, yn ogystal â meddygon—er mwyn perswadio'r bobl hynny i ddod yn ôl a helpu mewn argyfwng. Mae'n bwysig cynnig cyfres o amddiffyniadau iddyn nhw, na fydd eu pensiynau yn cael eu heffeithio, y bydd yswiriant indemniad ar gael ar eu cyfer, ac y gallai fod angen ailhyfforddi, hyd yn oed os yw'n gyflym ac yn ddwys, i wneud yn siŵr bod sgiliau pobl ar lefel lle byddan nhw'n hyderus i ymarfer eto.

Mae'r holl faterion hynny'n cael eu trafod yn weithredol rhwng y Llywodraethau a rhwng y cymdeithasau proffesiynol, ac ailadroddaf yr ymgymeriad a roddais i Adam Price, sef pe byddai'r trafodaethau hyn yn aeddfedu'n ddarn o ddeddfwriaeth, a safbwynt Llywodraeth Cymru yw y byddai'n well cael un darn o ddeddfwriaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, i'r graddau y mae hynny'n bosibl,yn hytrach na darnau ar wahân o ddeddfwriaeth mewn rhannau o'r Deyrnas Unedig, ond byddwn serch hynny yn sicrhau bod canlyniad y trafodaethau hynny'n cael ei adrodd yn briodol i'r Senedd, a bydd Aelodau yma yn cael cyfle i graffu arnyn nhw.  

14:00

Arweinydd Plaid Brexit, Mark Reckless. 

The Leader of the Brexit Party, Mark Reckless. 

When you became First Minister, 60 per cent of people asked by YouGov said that they didn't know who you were. When YouGov asked again after you had been First Minister for a year, half of people in Wales still didn't know who you were or had any opinion about you. When they polled in Wales a month ago on who would make the best First Minister, 8 per cent of people answered 'Mark Drakeford', 71 per cent answered 'Don't know'. First Minister, to invigorate Welsh democracy, isn't it time we directly elected the First Minister?

Pan gawsoch chi eich penodi'n Brif Weinidog, dywedodd 60 y cant o bobl a holwyd gan YouGov nad oedden nhw'n gwybod pwy oeddech chi. Pan ofynnodd YouGov eto ar ôl i chi fod yn Brif Weinidog am flwyddyn, nid oedd hanner y bobl yng Nghymru yn gwybod pwy oeddech chi o hyd, nac ag unrhyw farn amdanoch chi. Pan gawsant eu holi yng Nghymru fis yn ôl ynghylch pwy fyddai'n gwneud y Prif Weinidog gorau, atebodd 8 y cant o bobl 'Mark Drakeford', atebodd 71 y cant 'Ddim yn gwybod'. Prif Weinidog, i roi bywyd newydd i ddemocratiaeth Cymru, onid yw'n bryd i ni ethol y Prif Weinidog yn uniongyrchol?

Llywydd, it's not a course of action that I think has merit.

Llywydd, nid yw'n gam yr wyf i'n credu bod rhinwedd iddo.

Thank you for your short answer, First Minister. In the referendum less than 10 years ago, the people of Wales were asked if they agreed to law-making powers being devolved in 20 specified areas. So, how do you justify now all powers being devolved except those that are reserved to Westminster? This afternoon, we vote on Welsh rates of income tax; yet, in that referendum, the people of Wales were promised—it was actually written on the ballot paper—the Assembly cannot make laws on tax, whatever the result of the vote. The legislation was passed in 2006, I believe, for that vote. Why was that promise broken? Why did your 2016 manifesto, before the Wales Act 2017 was passed, refer to 'when' income tax powers are devolved, given the Wales Act 2014 required a referendum? And why, given that your predecessor and, it seems, your backbenchers refer to this as a Conservative broken promise, did you agree to it?

Diolch am eich ateb cryno, Prif Weinidog. Yn y refferendwm lai na 10 mlynedd yn ôl, gofynnwyd i bobl Cymru a oedden nhw'n cytuno i bwerau deddfu gael eu datganoli mewn 20 maes penodedig. Felly, sut ydych chi'n cyfiawnhau nawr bod yr holl bwerau wedi'u datganoli, ac eithrio'r rhai a gedwir yn San Steffan? Y prynhawn yma, rydym ni'n pleidleisio ar gyfraddau treth incwm Cymru; ac eto, yn y refferendwm hwnnw, addawyd i bobl Cymru—fe'i hysgrifennwyd ar y papur pleidleisio ei hun—na all y Cynulliad ddeddfu ar dreth, beth bynnag fo canlyniad y bleidlais. Pasiwyd y ddeddfwriaeth yn 2006, rwy'n credu, ar gyfer y bleidlais honno. Pam y torrwyd yr addewid hwnnw? Pam oedd eich maniffesto yn 2016, cyn pasio Deddf Cymru 2017, yn cyfeirio at 'pan' fydd pwerau treth incwm yn cael eu datganoli, o gofio bod Deddf Cymru 2014 yn dweud bod refferendwm yn ofynnol? A pham, o gofio bod eich rhagflaenydd ac, mae'n ymddangos, aelodau eich meinciau cefn yn cyfeirio at hwn fel addewid a dorrwyd gan y Ceidwadwyr, y gwnaethoch chi gytuno iddo?

Llywydd, the promise was broken by the Conservative Party, the party of which he was a temporary member at the time and no doubt supported it when that party changed its mind. This Government agreed with the original proposition that, if income tax were to be devolved to Wales, it ought to be subject to a referendum. It was the Conservative Party that changed its mind about that. The Conservative Party in power in Westminster, with his support, changed its mind about it. Now, I am not saying that there wasn't a case for doing that; the Conservative Government at the time made that case. But the Member asks me about an action for which he was responsible.

Llywydd, torrwyd yr addewid gan y Blaid Geidwadol, y blaid yr oedd yn aelod dros dro ohoni ar y pryd, ac rwy'n siŵr ei fod yn ei chefnogi pan newidiodd y blaid honno ei meddwl. Roedd y Llywodraeth hon yn cytuno â'r cynnig gwreiddiol, sef pe byddai'r dreth incwm yn cael ei datganoli i Gymru, y dylai fod yn destun refferendwm. Y Blaid Geidwadol a newidiodd ei meddwl am hynny. Newidiodd y Blaid Geidwadol a oedd mewn grym yn San Steffan, gyda'i gefnogaeth ef, ei meddwl am y mater. Nawr, nid wyf i'n dweud nad oedd dadl dros wneud hynny; gwnaed y ddadl honno gan y Llywodraeth Geidwadol ar y pryd. Ond mae'r Aelod yn gofyn i mi am weithred yr oedd ef yn gyfrifol amdani.

Hunan-niweidio
Self-harm

3. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â hunan-niweidio yng Nghymru? OAQ55171

3. Will the First Minister provide an update on Welsh Government efforts to tackle self-harm in Wales? OAQ55171

I thank the Member for that. The causes of self-harm are complex and require a multi-agency response. We continue to work with a range of partners to reduce self-harm in Wales as we take forward the actions set out in the 'Talk to me 2' strategy and the recently published 'Together for Mental Health Delivery Plan'.

Diolchaf i'r Aelod am hynna. Mae achosion o hunan-niweidio yn gymhleth ac yn gofyn am ymateb aml-asiantaeth. Rydym ni'n parhau i weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i leihau hunan-niwed yng Nghymru wrth i ni fwrw ymlaen â'r camau gweithredu a nodwyd yn y strategaeth 'Siarad â fi 2 a 'Chynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

I thank the First Minister for that reply. The First Minister will know that the incidence of self-harm is massively enhanced by those who suffer adverse experiences in childhood. That can be neglect or it can be abuse—whether it's physical abuse, emotional abuse or sexual abuse—or household dysfunction, which can include all sorts of things, like things that happen in a broken home or the imprisonment of close family members and even things like divorce. Public Health Wales has produced figures that show that those who suffer four or more of these adverse childhood experiences are 10 times more likely to have felt suicidal or to have suffered from self-harm, and where there are six or more of these adverse childhood experiences, then the risk of suicide is enhanced by a massive 35 times.

He'll be aware that the WAVE Trust is a charity that deals with these kinds of problems, and that they have proposed the introduction of a target for the Welsh Government to reduce the incidence of ACEs by 70 per cent by 2030. Every single Member of this Assembly, apart from Government Ministers, has signed up to this—with the exception of the Minister for Education, who has signed up to it—does he think that we're all wrong? Would it not be an advantage to able to have a target? Because although one accepts the Government don't always meet their targets, it's often not their fault that they fail to meet them. But nevertheless, a target is important to aim at and gives a greater urgency to the solution of the problems that we all want to deal with. 

Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. Bydd y Prif Weinidog yn gwybod bod nifer yr achosion o hunan-niwed yn cael ei chynyddu'n aruthrol gan y rhai sy'n dioddef profiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod. Gall hynny fod yn esgeulustod neu gall fod yn gam-drin—boed yn gam-drin corfforol, yn gam-drin emosiynol neu'n gam-drin rhywiol—neu'n gartref camweithredol, a all gynnwys pob math o bethau, fel pethau sy'n digwydd mewn cartref sydd wedi chwalu neu garchariad aelodau agos o'r teulu a hyd yn oed pethau fel ysgariad. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu ffigurau sy'n dangos bod y rhai sy'n dioddef pedwar neu fwy o'r profiadau niweidiol hyn yn ystod plentyndod 10 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael teimladau hunanladdol neu o fod wedi dioddef o hunan-niwed, a lle ceir chwech neu fwy o'r profiadau niweidiol hyn yn ystod plentyndod, mae'r perygl o hunanladdiad yn cael ei gynyddu o gyfran enfawr o 35 o weithiau.

Bydd ef yn ymwybodol bod Ymddiriedolaeth WAVE yn elusen sy'n ymdrin â'r mathau hyn o broblemau, a'u bod wedi cynnig cyflwyno targed i Lywodraeth Cymru leihau nifer yr achosion o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod gan 70 y cant erbyn 2030. Mae pob un Aelod o'r Cynulliad hwn, ac eithrio Gweinidogion y Llywodraeth, wedi ymrwymo i hyn—ac eithrio'r Gweinidog Addysg, sydd wedi ymrwymo iddo—a yw e'n credu ein bod ni i gyd yn anghywir? Oni fyddai'n fanteisiol gallu cael targed? Oherwydd er bod rhywun yn derbyn nad yw'r Llywodraeth bob amser yn cyrraedd eu targedau, yn aml nid hwy sydd ar fai am y ffaith eu bod nhw'n methu â'u cyrraedd. Ond serch hynny, mae targed yn bwysig i anelu ato, ac mae'n rhoi mwy o frys i ddatrys y problemau yr ydym ni i gyd eisiau ymdrin â nhw.

14:05

I thank the Member for that. Those are all important points and, certainly, the Welsh Government's approach to trying to reduce incidence of self-harm has three main components to it: tackling adverse childhood experience is one of them; the whole-school approach that we have to dealing with young people in the school setting who report self-harm; and tackling mental health stigma, which also has such a big impact on young people who feel themselves to be in a difficult mental health position, and where self-harm can be the result.

Is a target the best way to focus attention on it? I'm only in favour of targets where they are genuinely specific, measurable, achievable, realistic and timely, and where other ways of making a difference have been attempted and have been found not to be effective. So many different things are counted within the adverse childhood experience ambit; a fraction of them are devolved and in the hands of the Welsh Government. A target over which you have so little control as to whether or not it can be achieved, I think, is of doubtful value.

I want to see adverse childhood experiences reduced, of course. That's why we have invested in this area, that's why we have set up a source of expertise in this area; to make sure that those professionals who come into contact with children understand what those young people might have gone through and respond to it in the right way. Setting a target—I'm yet to be convinced that it would make the difference that we all want to see made.

Diolchaf i'r Aelod am hynna. Mae'r rhai yna i gyd yn bwyntiau pwysig ac, yn sicr, ceir tair prif elfen i ddull Llywodraeth Cymru o geisio lleihau nifer yr achosion o hunan-niwed: mynd i'r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yw un ohonyn nhw; y dull ysgol gyfan sydd gennym ni i ymdrin â phobl ifanc yn yr ysgol sy'n hysbysu am hunan-niwed; a mynd i'r afael â stigma iechyd meddwl, sydd hefyd yn cael effaith mor fawr ar bobl ifanc sy'n teimlo eu bod mewn sefyllfa iechyd meddwl anodd, ac y gall hunan-niweidio ddeillio ohoni.

Ai targed yw'r ffordd orau o hoelio sylw arno? Rwyf i o blaid targedau dim ond pan eu bod nhw'n wirioneddol benodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig ac amserol, ac ar ôl rhoi cynnig ar ffyrdd eraill o wneud gwahaniaeth ac y canfuwyd nad oedden nhw'n effeithiol. Mae cymaint o wahanol bethau'n cael eu cyfrif yn y cwmpas profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; ychydig iawn ohonyn nhw sydd wedi'u datganoli ac yn nwylo Llywodraeth Cymru. Rwy'n credu bod gwerth targed y mae gennych chi gyn lleied o reolaeth drosto o ran pa un a ellir ei gyrraedd ai peidio, yn amheus.

Rwyf i eisiau gweld llai o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, wrth gwrs. Dyna pam yr ydym ni wedi buddsoddi yn y maes hwn, a dyna pam yr ydym ni wedi sefydlu ffynhonnell o arbenigedd yn y maes hwn; i wneud yn siŵr bod y gweithwyr proffesiynol hynny sy'n dod i gysylltiad â phlant yn deall yr hyn y gallai'r bobl ifanc hynny fod wedi ei ddioddef ac ymateb iddo yn y ffordd gywir. Gosod targed—nid wyf i wedi fy argyhoeddi hyd yn hyn y byddai'n gwneud y gwahaniaeth yr ydym ni i gyd eisiau ei weld.

First Minister, in the first eight weeks of this year, I've already dealt with four different sets of parents who have come to me bereft, in tears, not knowing what to do, because their child has started to self-harm or has been self-harming for some time. And of course, it is sometimes a precursor leading into eating disorders, and so on. What seems to be very difficult for them to find is real support, understanding and comprehension, so they go to the internet to try to read up about it. I've pointed them and signposted them to charities that I know of. I appreciate that there's a lot done in schools and in the school setting to educate the children. We wait for child and adolescent mental health services to come and step in, or we wait for other mental health interventions.

But I wondered if your Government might turn its mind to reviewing and seeing if we can improve the support that parents and carers can receive. Because it is a very unknown minefield for so many of them, and they are terrified; they don't want to say the wrong thing, to encourage it by mistake, to say, 'Come on, let's have something', and for it to lead to worse and worse and worse sadness in the young child or the young person, and to greater mental health issues. So, more support for parents, or more easily-accessible support, because even with the resources I have in the Assembly, I'm still not clear of all of the opportunities there are to support parents and carers.

Prif Weinidog, yn ystod wyth wythnos gyntaf y flwyddyn hon, rwyf i eisoes wedi ymdrin â phedwar set wahanol o rieni sydd wedi dod ataf yn amddifad, mewn dagrau, ddim yn gwybod beth i'w wneud, gan fod eu plentyn wedi dechrau hunan-niweidio neu wedi bod yn hunan-niweidio ers cryn amser. Ac wrth gwrs, mae weithiau'n rhagflaenydd sy'n arwain at anhwylderau bwyta, ac yn y blaen. Yr hyn sy'n ymddangos yn anodd iawn iddyn nhw ddod o hyd iddo yw cefnogaeth a dealltwriaeth gwirioneddol, felly maen nhw'n troi at y rhyngrwyd i geisio darllen amdano. Rwyf i wedi eu pwyntio a'u cyfeirio at elusennau yr wyf i'n gwybod amdanyn nhw. Rwy'n sylweddoli bod llawer yn cael ei wneud mewn ysgolion ac yn amgylchedd yr ysgol i addysgu'r plant. Rydym ni'n aros i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed ddod i'r adwy, neu rydym ni'n aros am ymyraethau iechyd meddwl eraill.

Ond tybed a allai eich Llywodraeth chi droi ei meddwl at adolygu a gweld a allwn ni wella'r cymorth y gall rhieni a gofalwyr ei gael. Oherwydd mae'n dir peryglus i gynifer ohonyn nhw nad ydyn nhw'n gyfarwydd ag ef, ac maen nhw wedi dychryn yn llwyr; dydyn nhw ddim eisiau dweud y peth anghywir, i'w annog drwy gamgymeriad, i ddweud, 'Dewch, gadewch i ni gael rhywbeth', ac iddo arwain at dristwch gwaeth a gwaeth a gwaeth yn y plentyn ifanc neu'r person ifanc, ac at broblemau iechyd meddwl mwy. Felly, mwy o gymorth i rieni, neu gymorth haws ei gael, oherwydd hyd yn oed gyda'r adnoddau sydd gen i yn y Cynulliad, nid wyf i'n eglur o hyd am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i gefnogi rhieni a gofalwyr.

Llywydd, I entirely agree with what Angela Burns has said about the distress that parents feel when trying to deal with a young person who exhibits these sorts of difficulties, and the sense of powerlessness and not knowing how best to help, and so on. It is part of the reason why we're putting an extra £0.5 million this year into addressing issues of suicide and self-harm; because suicide and self-harm, to remind us all of the title of the committee report in this area, is 'Everybody's Business'. That means finding ways in which parents and carers can be helped, so that they can feel more confident in either assisting young people directly or signposting them to other sources of help.

We are also sponsoring Swansea University, Llywydd, since December of last year, in a new study to look at services that have had significant contact with young people before those young people have a tendency to self-harm, to see whether there was anything we could do in that preventative way, as we talk about here—trying to plug things in earlier in the system so that young people don't find themselves in that position. That involves improving the skills of staff, but it can also be a way of making sure that parents have access to information that they themselves need, but also the practical ways in which they themselves could be of more help. Because that's generally what parents are looking for: what more can they do? They may need help to do it, but they want not to feel, as they often do, helpless in the face of something awful that is going on inside their own family.

Llywydd, rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn y mae Angela Burns wedi ei ddweud am y trallod y mae rhieni'n ei deimlo wrth geisio ymdrin â pherson ifanc sy'n arddangos y mathau hyn o anawsterau, a'r synnwyr o ddiffyg grym a ddim yn gwybod sut orau i helpu, ac yn y blaen. Dyna ran o'r rheswm pam yr ydym ni'n rhoi £0.5 miliwn ychwanegol eleni at fynd i'r afael â materion hunanladdiad a hunan-niwed; oherwydd mae hunanladdiad a hunan-niwed, i'n hatgoffa ni i gyd o deitl yr adroddiad pwyllgor yn y maes hwn, yn 'Fusnes Pawb'. Mae hynny'n golygu dod o hyd i ffyrdd y gellir helpu rhieni a gofalwyr, fel y gallan nhw deimlo'n fwy hyderus naill ai'n cynorthwyo pobl ifanc yn uniongyrchol neu'n eu cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth.

Rydym ni hefyd yn noddi Prifysgol Abertawe, Llywydd, ers mis Rhagfyr y llynedd, mewn astudiaeth newydd i edrych ar wasanaethau sydd wedi bod mewn cysylltiad sylweddol â phobl ifanc cyn i'r bobl ifanc hynny fod â thueddiad o hunan-niweidio, i weld a oedd unrhyw beth y gallem ni ei wneud yn y ffordd ataliol honno, fel yr ydym ni'n ei drafod yn y fan yma—ceisio cyflwyno pethau'n gynharach yn y system fel nad yw pobl ifanc yn canfod eu hunain yn y sefyllfa honno. Mae hynny'n golygu gwella sgiliau staff, ond gall hefyd fod yn ffordd o wneud yn siŵr bod rhieni yn gallu cael gafael ar wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw eu hunain, ond hefyd y ffyrdd ymarferol y gallen nhw eu hunain fod yn fwy o gymorth. Oherwydd dyna'n gyffredinol y mae rhieni yn chwilio amdano: beth arall allan nhw ei wneud? Efallai y bydd angen cymorth arnyn nhw i wneud hynny, ond maen nhw eisiau peidio â theimlo, fel y maen nhw'n aml, yn ddiymadferth yn wyneb rhywbeth ofnadwy sy'n digwydd y tu mewn i'w teulu eu hunain.

14:10

The recent review of deaths of children and young people by suicide and probable suicide identified better management of self-harm in children and young people as a key opportunity for suicide prevention. Now, there is clear NICE guidance in place for the management of self-harm, but the review highlights the fact that that needs to be fully implemented across Wales and also audited, particularly in relation to emergency department attendance, psychosocial assessment there, and referral and signposting from such attendances. What more can we do, First Minister, to ensure that all young people get an appropriate service when they're admitted to an A&E department through self-harming in Wales?

Nododd yr adolygiad diweddar o farwolaethau plant a phobl ifanc yn sgil hunanladdiad a hunanladdiad tebygol bod gwell rheolaeth o hunan-niwed ymhlith plant a phobl ifanc yn gyfle allweddol i atal hunanladdiad. Nawr, mae canllawiau NICE eglur ar waith ar gyfer rheoli hunan-niwed, ond mae'r adolygiad yn tynnu sylw at y ffaith bod angen gweithredu'r rheini'n llawn ledled Cymru a'u harchwilio hefyd, yn enwedig o ran presenoldeb mewn adrannau achosion brys, asesiadau seicogymdeithasol yno, ac atgyfeirio a chyfeirio o bresenoldebau o'r fath. Beth arall allwn ni ei wneud, Prif Weinidog, i sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael gwasanaeth priodol pan fyddan nhw'n cael eu derbyn i adran damweiniau ac achosion brys oherwydd hunan-niweidio yng Nghymru?

I very much agree that the experience that a young person, or anybody who has had an experience of self-harm or attempted suicide, has in an accident and emergency department is really crucial to their ability to make a recovery from that. It is why, over the last five years, we have invested more in specialist mental health presence at the front door of emergency departments, so that people who otherwise spend their time dealing with the physical ailments that come through the door have access to specialist help on the spot when they know they are dealing with an episode that is rooted in unhappiness and mental health causes. And making sure that those staff have access to that specialist help themselves, are trained to identify instances of self-harm, and to be able to respond to that in a supportive way, in a way that doesn't imply blame, that doesn't imply that people are somehow getting in the way of other people who need help more—we've all read the accounts in that report and other places—making sure that we tackle that by training and by additional specialist help at the front door of hospitals are the ways in which we have attempted to strengthen services.

Rwy'n cytuno'n llwyr bod y profiad y mae person ifanc, neu unrhyw un sydd wedi cael profiad o hunan-niwed neu wedi ceisio cyflawni hunanladdiad, mewn adran damweiniau ac achosion brys yn wirioneddol hollbwysig i'w allu i wella ar ôl hynny. Dyna pam, dros y pum mlynedd diwethaf, yr ydym ni wedi buddsoddi mwy mewn presenoldeb iechyd meddwl arbenigol wrth ddrws ffrynt adrannau achosion brys, fel bod pobl sydd fel arall yn treulio eu hamser yn ymdrin â'r anhwylderau corfforol sy'n dod drwy'r drws yn gallu cael cymorth arbenigol yn y fan a'r lle pan fyddan nhw'n gwybod eu bod nhw'n ymdrin ag achos sydd wedi'i wreiddio mewn anhapusrwydd ac achosion iechyd meddwl. A gwneud yn siŵr bod y staff hynny'n gallu cael gafael ar y cymorth arbenigol hwnnw eu hunain, wedi eu hyfforddi i adnabod achosion o hunan-niwed, a gallu ymateb i hynny mewn ffordd gefnogol, mewn ffordd nad yw'n awgrymu bai, nad yw'n awgrymu bod pobl rywsut yn rhwystro pobl eraill sydd yn fwy o angen cymorth—rydym ni i gyd wedi darllen y cyfrifon yn yr adroddiad hwnnw ac mewn mannau eraill—gwneud yn siŵr ein bod ni'n mynd i'r afael â hynny drwy hyfforddiant a thrwy gymorth arbenigol ychwanegol wrth ddrws ffrynt ysbytai yw'r ffyrdd yr ydym ni wedi ceisio cryfhau gwasanaethau.

Symud Gweithrediadau'r Cynulliad i Ogledd Cymru
Moving the Assembly's Operations to North Wales

4. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r cynlluniau i symud gweithrediadau'r Cynulliad i ogledd Cymru am wythnos? OAQ55184

4. What assessment has the First Minister made of plans to move the Assembly's operations to north Wales for a week? OAQ55184

Llywydd, it is not for the Executive to make an assessment of a legislature's intentions, but your officials continue to be in discussion with Welsh Government officials on the plans for Senedd Clwyd.

Llywydd, nid cyfrifoldeb y Weithrediaeth yw gwneud asesiad o fwriadau deddfwrfa, ond mae eich swyddogion yn parhau i gynnal trafodaethau â swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch y cynlluniau ar gyfer Senedd Clwyd.

Yes, I take on board the separation between the Executive and the Assembly, but to the public outside this is all public money. It seems to me that this proposal is a colossal waste of public money and is nothing more than a PR stunt. A week in north Wales isn't going to rectify 20 years of neglect. Now, the First Minister is calling on the UK Government to give money for flood victims, but he isn't going to make any comment on spending all this public money on politicians having a jolly. Does he agree with me that all Members should oppose this waste of money and boycott that week's proceedings?

Ie, rwy'n deall y gwahaniad rhwng y Weithrediaeth a'r Cynulliad, ond i'r cyhoedd y tu allan arian cyhoeddus yw hyn i gyd. Mae'n ymddangos i mi bod y cynnig hwn yn wastraff enfawr ar arian cyhoeddus ac yn ddim mwy na stỳnt cysylltiadau cyhoeddus. Nid yw wythnos yn y gogledd yn mynd i wneud iawn am 20 mlynedd o esgeulustod. Nawr, mae'r Prif Weinidog yn galw ar Lywodraeth y DU i roi arian i ddioddefwyr llifogydd, ond nid yw'n mynd i wneud unrhyw sylw ar wario'r holl arian cyhoeddus hwn ar wleidyddion yn mynd ar daith i fwynhau eu hunain. A yw e'n cytuno â mi y dylai pob Aelod wrthwynebu'r gwastraff arian hwn a pheidio â chymryd rhan yn nhrafodion yr wythnos honno?

Llywydd, none of those are matters for me. I entirely disagree with the points the Member makes, just as a Member of the Senedd, because I think it is really important that we are seen, that we are visible, that we demonstrate to people in every part of Wales the relevance of what goes on here to their lives. I know that the Commission is planning, organising and will be managing the Senedd Clwyd proceedings, and I understand, Llywydd, that you plan to release further details of the event later this month. I look forward very much to being with other Members in north Wales in June.

Llywydd, nid yw'r un o'r rhai yna'n faterion i mi. Rwy'n anghytuno'n llwyr â'r pwyntiau y mae'r Aelod yn eu gwneud, dim ond fel Aelod o'r Senedd, gan fy mod i'n credu ei bod hi'n bwysig iawn i ni gael ein gweld, ein bod ni'n weladwy, ein bod ni'n dangos i bobl ym mhob rhan o Gymru berthnasedd yr hyn sy'n digwydd yn y fan yma i'w bywydau. Gwn fod y Comisiwn yn cynllunio, yn trefnu ac y bydd yn rheoli trafodion Senedd Clwyd, a deallaf, Llywydd, eich bod chi'n bwriadu cyhoeddi rhagor o fanylion am y digwyddiad yn ddiweddarach y mis hwn. Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at fod gydag Aelodau eraill yn y gogledd ym mis Mehefin.

14:15

First Minister, while, clearly, there will be some public debate about whether it's appropriate to relocate the Senedd to north Wales for a week's worth of business, I think it's more proper for me to direct my questions to you regarding your Government's responsibilities.

I was very pleased to see that you visited Llanfair Talhaiarn in my constituency last week to meet with flood victims there who've been washed out three times in eight years. Can I ask for you to continue to engage with constituents in Clwyd West and elsewhere in north Wales? And what plans does your Government have to take more Government departments to north Wales in the future and to locate more of those civil service jobs that are currently based in Cardiff out into the regions?

Prif Weinidog, er ei bod hi'n amlwg y bydd rhywfaint o drafodaeth gyhoeddus ynghylch pa un a yw hi'n briodol adleoli'r Senedd i'r gogledd ar gyfer wythnos o fusnes, rwy'n credu ei bod hi'n fwy priodol i mi gyfeirio fy nghwestiynau atoch chi ynghylch cyfrifoldebau eich Llywodraeth.

Roeddwn i'n falch iawn o weld eich bod chi wedi ymweld â Llanfair Talhaearn yn fy etholaeth i yr wythnos diwethaf i gyfarfod â dioddefwyr llifogydd yno y mae eu cartrefi wedi gorlifo deirgwaith mewn wyth mlynedd. A gaf i ofyn i chi barhau i ymgysylltu ag etholwyr yng Ngorllewin Clwyd ac mewn mannau eraill yn y gogledd? A pha gynlluniau sydd gan eich Llywodraeth i fynd â rhagor o adrannau'r Llywodraeth i'r gogledd yn y dyfodol ac i symud mwy o'r swyddi hynny yn y gwasanaeth sifil sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd ar hyn o bryd allan i'r rhanbarthau?

I thank the Member for that. I was very pleased to be in his constituency last week and I was very pleased to be with the leader of Conwy County Borough Council, with Natural Resources Wales and others, and to have the opportunity to meet directly with people who've been affected by flooding and to hear from them about ideas that they were able to contribute as to how flood defences can be strengthened in that village for the future.

Welsh Government Ministers are in north Wales absolutely regularly. I'm looking from here to the end of the row—every member of the Cabinet I see from here to the Minister for the Welsh language has been in north Wales in recent weeks. The event that this Senedd plans to hold in June will be an opportunity for all Government Ministers to be not just at the events that the Senedd will hold, but to be in all parts of north Wales, listening, learning, talking and seeing how we can strengthen the relationship between north Wales residents and the work of the Government that seeks to serve them.

Diolchaf i'r Aelod am hynna. Roeddwn i'n falch iawn o fod yn ei etholaeth yr wythnos diwethaf ac roeddwn i'n falch iawn o fod gydag arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill, ac o gael y cyfle i gyfarfod yn uniongyrchol â phobl sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd ac i glywed ganddyn nhw am syniadau yr oedden nhw'n gallu eu cyfrannu o ran sut y gellir cryfhau amddiffynfeydd rhag llifogydd yn y pentref hwnnw ar gyfer y dyfodol.

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn y gogledd yn hynod o reolaidd. Rwy'n edrych o'r fan hon hyd at ddiwedd y rhes—mae pob aelod o'r Cabinet yr wyf i'n ei weld o'r fan hon hyd at Gweinidog y Gymraeg wedi bod yn y gogledd yn yr wythnosau diwethaf. Bydd y digwyddiad y mae'r Senedd hon yn bwriadu ei gynnal ym mis Mehefin yn gyfle i holl Weinidogion y Llywodraeth fod yn bresennol nid yn unig yn y digwyddiadau y bydd y Senedd yn eu cynnal, ond i fod ym mhob rhan o'r gogledd, yn gwrando, yn dysgu, yn siarad ac yn gweld sut y gallwn ni gryfhau'r berthynas rhwng trigolion y gogledd a gwaith y Llywodraeth sy'n ceisio eu gwasanaethu.

Digartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc
Youth Homelessness

5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc? OAQ55173

5. Will the First Minister make a statement on Welsh Government policies to tackle youth homelessness? OAQ55173

I thank the Member for that question. The Welsh Government has invested an extra £20 million in this financial year in tackling youth homelessness. In carrying out that work, we work closely with partners across Government, the public and third sectors in support of that aim. Tackling youth homelessness is also informed by our engagement with the End Youth Homelessness campaign.

Diolchaf i'r Aelod am y cwestiwn yna. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £20 miliwn ychwanegol yn y flwyddyn ariannol hon i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Wrth wneud y gwaith hwnnw, rydym ni'n gweithio'n agos gyda phartneriaid ar draws y Llywodraeth, y cyhoedd a'r trydydd sector i gefnogi'r nod hwnnw. Mae mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc hefyd yn cael ei lywio gan ein hymgysylltiad â'r ymgyrch End Youth Homelessness.

I thank the First Minister for that answer. I wonder if you would join with me in congratulating the Salvation Army, as the lead agency joining with Taff Housing Association and the Church Army, to create the Cardiff young persons' supported accommodation partnership, which was launched in the Pierhead last week. This partnership has been commissioned by Cardiff Council, I think as an instance of best practice, as a system-change partnership that understands that each young person has individual needs and presenting styles. We need supported accommodation to respond to many of these and 106 units will be planned in Cardiff. And at its heart is the concept of no eviction into homelessness, which I think is essential, and offering young people influence and control over their housing needs. So, I do congratulate all those, including Cardiff Council, for coming together. Is this not the sort of partnership approach that you should be encouraging all over Wales?

Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. Tybed a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch Byddin yr Iachawdwriaeth, fel yr asiantaeth arweiniol sy'n ymuno â Chymdeithas Tai Taf a Byddin yr Eglwys, i greu partneriaeth llety â chymorth i bobl ifanc Caerdydd, a lansiwyd yn y Pierhead yr wythnos diwethaf. Comisiynwyd y bartneriaeth hon gan Gyngor Caerdydd, fel enghraifft o arfer gorau rwy'n credu, fel partneriaeth newid system sy'n deall bod gan bob person ifanc anghenion ac arddulliau cyflwyno unigol. Rydym ni angen i lety â chymorth ymateb i lawer o'r rhain a bwriedir cael 106 o unedau yng Nghaerdydd. Ac yn ganolog iddo mae'r cysyniad o ddim troi allan i ddigartrefedd, sy'n hanfodol yn fy marn i, a chynnig dylanwad a rheolaeth i bobl ifanc dros eu hanghenion tai. Felly, rwy'n llongyfarch pawb, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, am ddod at ei gilydd. Onid dyma'r math o ddull partneriaeth y dylech chi fod yn ei annog ar draws Cymru gyfan?

Can I thank the Member for that supplementary question and for the way in which, over so many years, he has championed the cause of young people in distress in so many aspects of their lives? And seeing his announcement last week—his contribution on these matters will be missed in this Senedd in the future. 

I want to agree with what he has said, of course. Taff Housing Association is in my own constituency of Cardiff West, and my office is not many hundreds of yards away from theirs, so we have a very good opportunity there to hear of the work that they do in bringing together the physical response to youth homelessness with the care and support needs that young people who find themselves in that awful position often need as well. And the scheme to which he refers is a very good example of that, making sure that young people have a decent place to live, but that they don't feel abandoned in it, and that they know that they will not be isolated and alone, but that they will have a network of organisations that they can turn to so that the difficult business of looking after yourself and being in charge of your own destiny—. Most of us are never on our own; we have families and others we can turn to, and we know that young people who find themselves homeless often don't have any of that. So, putting those things in place through the Salvation Army, the Church Army and the things that Taff Housing Association can do fills the whole of that gap. I commend, as he did, the work that they do. The point he made towards the end of his question about that principle of no eviction into homelessness is an absolutely central one that I know my colleague Julie James, as the Minister for housing, is emphasising in all the discussions that she has with social housing providers in Wales.

A gaf i ddiolch i'r Aelod am y cwestiwn atodol yna ac am y ffordd y mae wedi hyrwyddo, dros gynifer o flynyddoedd, achos pobl ifanc mewn trallod mewn cymaint o agweddau ar eu bywydau? Ac o weld ei gyhoeddiad yr wythnos diwethaf—bydd colled ar ôl ei gyfraniad ar y materion hyn yn y Senedd hon yn y dyfodol.  

Hoffwn gytuno â'r hyn y mae wedi ei ddweud, wrth gwrs. Mae Cymdeithas Tai Taf yn fy etholaeth i, sef Gorllewin Caerdydd, ac nid yw fy swyddfa i'n gannoedd o lathenni oddi wrth eu rhai nhw, felly mae gennym ni gyfle da iawn yn y fan honno i glywed am y gwaith y maen nhw'n ei wneud i ddod â'r ymateb ffisegol i ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc ynghyd, gyda'r anghenion gofal a chymorth sydd eu hangen yn aml ar bobl ifanc sy'n canfod eu hunain yn y sefyllfa ofnadwy honno hefyd. Ac mae'r cynllun y mae'n cyfeirio ato yn enghraifft dda iawn o hynny, gan wneud yn siŵr bod gan bobl ifanc le addas i fyw ynddo, ond nad ydyn nhw'n teimlo eu bod wedi cael eu rhoi o'r neilltu, a'u bod nhw'n gwybod na fyddan nhw ar wahân ac ar eu pennau eu hunain, ond y bydd ganddyn nhw rwydwaith o sefydliadau y gallan nhw droi atyn nhw fel bod y busnes anodd o ofalu amdanoch eich hun a bod yn gyfrifol am eich tynged eich hun—. Nid yw'r rhan fwyaf ohonom ni byth ar ein pennau ein hunain; mae gennym ni deuluoedd ac eraill y gallwn ni droi atyn nhw, ac rydym ni'n gwybod nad oes gan bobl ifanc sy'n canfod eu hunain yn ddigartref ddim o hynny yn aml. Felly, mae rhoi'r pethau hynny ar waith trwy Fyddin yr Iachawdwriaeth, Byddin yr Eglwys a'r pethau y gall Cymdeithas Tai Taf eu gwneud yn llenwi'r holl fwlch hwnnw. Cymeradwyaf, fel y gwnaeth yntau, y gwaith y maen nhw'n ei wneud. Mae'r pwynt a wnaeth tua diwedd ei gwestiwn am yr egwyddor honno o beidio â throi allan i ddigartrefedd yn un cwbl ganolog y gwn fod fy nghyd-Aelod Julie James, fel y Gweinidog tai, yn ei phwysleisio yn yr holl drafodaethau y mae'n eu cael gyda darparwyr tai cymdeithasol yng Nghymru.

14:20

First Minister, when it comes to tackling youth homelessness, surely we have to take an evidence-based approach. We know that, in Finland, the Housing First scheme has achieved tremendous results since it was launched over a decade ago, and the Scottish scheme, which was launched last year, has already housed 216 people. Now, that scheme can be particularly effective for care leavers when their support from social services drops off a cliff at 18. I'm aware that the Welsh Government has funded pilot schemes through fantastic organisations like Pobl group in Newport, in Ammanford and in Rhondda Cynon Taf. I hear from the sector that these schemes are achieving some brilliant results, as we would expect. But, First Minister, given that we already know that Housing First works, I would question whether we need to pilot it here. Shouldn't we go ahead and roll it out over Wales with sustainable funding so that we can support homeless people and those at risk of homelessness when they're young, and at all ages, all over the country to get into safe accommodation, not just those people who are fortunate enough to live within the current pilot scheme areas?

Prif Weinidog, pan ddaw'n fater o fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc, siawns bod yn rhaid i ni fynd ati ar sail tystiolaeth. Rydym ni'n gwybod bod y cynllun Tai yn Gyntaf yn y Ffindir wedi cael canlyniadau ardderchog ers ei lansio dros ddegawd yn ôl, ac mae cynllun yr Alban, a lansiwyd y llynedd, eisoes wedi cartrefu 216 o bobl. Nawr, gall y cynllun hwnnw fod yn arbennig o effeithiol i'r rhai sy'n gadael gofal pan fydd eu cymorth gan wasanaethau cymdeithasol yn diflannu yn 18 oed. Rwy'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu cynlluniau arbrofol drwy sefydliadau gwych fel grŵp Pobl yng Nghasnewydd, yn Rhydaman ac yn Rhondda Cynon Taf. Rwy'n clywed gan y sector fod y cynlluniau hyn yn cyflawni canlyniadau gwych, fel y byddem ni'n ei ddisgwyl. Ond, Prif Weinidog, o ystyried ein bod ni eisoes yn gwybod bod Tai yn Gyntaf yn gweithio, byddwn i'n cwestiynu a oes angen i ni ei dreialu yma. Oni ddylem ni fwrw ati i'w gyflwyno ledled Cymru gyda chyllid cynaliadwy fel y gallwn gynorthwyo pobl ddigartref a'r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref pan fyddan nhw'n ifanc, ac o bob oed, ym mhob cwr o'r wlad i gael llety diogel, nid dim ond y bobl hynny sy'n ddigon ffodus i fyw yn ardaloedd y cynllun arbrofol presennol?

Llywydd, I agree, of course, about the importance of evidence in this area. I think it's just a bit unfair to describe what is happening in Housing First for young people as a pilot. Of the £4.8 million that we have put into the youth homeless innovation fund, there are now six Housing First for young people schemes in operation already, and they're already in seven of the 22 local authorities in Wales. So, I think we've already gone beyond a simple pilot.

Of course, we want to learn from, as Delyth Jewell has said, the evidence of those first seven local authority actions, because while the Finnish experience is compelling, one of the things we have surely learnt is that you cannot simply pick something up that has happened, even in one part of Wales and drop it into another part of Wales and think it will just take root in the same way. We are adapting the Finnish experience and evidence so that it works in the Welsh context. That's what those six schemes are doing, and then, of course, we will want to learn from that to make sure that it is extended beyond that into other parts of Wales.

Llywydd, rwy'n cytuno, wrth gwrs, ynglŷn â phwysigrwydd tystiolaeth yn y maes hwn. Rwy'n credu ei bod hi ychydig yn annheg i ddisgrifio'r hyn sy'n digwydd yn Tai yn Gyntaf i bobl ifanc fel treial. O'r £4.8 miliwn yr ydym ni wedi ei gyfrannu at y gronfa arloesi ar gyfer pobl ifanc ddigartref, mae chwe chynllun Tai yn Gyntaf ar gyfer pobl ifanc yn weithredol eisoes, ac maen nhw eisoes mewn saith o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Felly, rwy'n credu ein bod ni eisoes wedi mynd y tu hwnt i gynllun arbrofol syml.

Wrth gwrs, rydym ni eisiau dysgu o dystiolaeth camau'r saith awdurdod lleol cyntaf hynny, fel y dywedodd Delyth Jewell, oherwydd, er bod profiad y Ffindir yn gymhellol, un o'r pethau yr ydym ni'n sicr wedi ei ddysgu yw na allwch chi godi'n syml rhywbeth sydd wedi digwydd, hyd yn oed mewn un rhan o Gymru, a'i ollwng mewn rhan arall o Gymru a meddwl y bydd yn ymwreiddio yn yr un ffordd. Rydym ni'n addasu profiad a thystiolaeth y Ffindir fel bod hynny yn gweithio yng nghyd-destun Cymru. Dyna beth mae'r chwe chynllun hynny'n ei wneud, ac yna, wrth gwrs, byddwn ni eisiau dysgu o hynny i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ymestyn y tu hwnt i hynny i rannau eraill o Gymru.

Rheoli Llifogydd yn Nyffryn Conwy
Flood Management in the Conwy Valley

6. Pa gamau y mae'r Prif Weinidog yn eu cymryd i wella'r broses o reoli llifogydd yn Nyffryn Conwy yn dilyn stormydd diweddar? OAQ55155

6. What steps is the First Minister taking to improve flood management in the Conwy Valley following recent storms? OAQ55155

I thank the Member for that, Llywydd. The Welsh Government continues to invest in schemes to reduce flooding in the Conwy valley, as we have over the last decade. We are also providing 100 per cent grant funding to local authorities to repair flood infrastructure damaged by recent storms.

Diolchaf i'r Aelod am hynna, Llywydd. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn cynlluniau i leihau llifogydd yn nyffryn Conwy, fel yr ydym ni wedi ei wneud dros y degawd diwethaf. Rydym ni hefyd yn darparu 100 y cant o arian grant i awdurdodau lleol i drwsio seilwaith llifogydd a ddifrodwyd gan stormydd diweddar.

Okay, thank you. Now, as you know, constituencies across Aberconwy have been devastated, in particular, by storm Ciara. Now, lack of presence and a more robust, proactive approach by NRW has caused considerable concern within my constituency, and you'll be aware that on Saturday, I held a meeting and we are establishing—. I think it was 121 people who turned up, very, very concerned, very, very upset and very, very angry with the Welsh Government. What was said was—and it was an overwhelming opinion—that NRW are not fit for purpose, or that the initials should stand for 'no real work'. Now, there is a growing number of people in Aberconwy who believe that a flood inquiry is required in Llanrwst, yet the Minister, three or four weeks ago, said that she was reassured by the NRW that current flood mitigation plans in place would mean that Llanrwst was fairly safe. Well, I think storm Ciara proved her wrong on that occasion.

Now, in the short term, we do need urgent action to help prevent future events.  At the meeting, several concerns were raised about basic aspects of flood management, like they couldn't get sandbags. Now, before you blame the local authority, you've got to remember that it is your Government that has woefully inadequately funded Conwy County Borough Council. Floodgates—[Interruption.]

Iawn, diolch. Nawr, fel y gwyddoch, mae etholaethau ar draws Aberconwy wedi cael eu distrywio, yn arbennig, gan storm Ciara. Nawr, mae diffyg presenoldeb a dull mwy cadarn a rhagweithiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi achosi cryn bryder yn fy etholaeth i, a byddwch yn ymwybodol fy mod i wedi cynnal cyfarfod ddydd Sadwrn, ac rydym ni'n sefydlu—. Rwy'n credu bod 121 wedi dod draw, yn bryderus dros ben, yn ofidus dros ben ac yn ddig dros ben gyda Llywodraeth Cymru. Yr hyn a ddywedwyd oedd—ac roedd yn farn gan y mwyafrif llethol—nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn addas i'w ddiben, neu y dylai'r llythrennau blaen Saesneg, NRW, sefyll am 'no real work'. Nawr, mae nifer cynyddol o bobl yn Aberconwy sy'n credu bod angen ymchwiliad i lifogydd yn Llanrwst, ac eto dywedodd y Gweinidog, dair neu bedair wythnos yn ôl, ei bod wedi cael sicrwydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai cynlluniau lliniaru llifogydd cyfredol sydd ar waith yn golygu bod Llanrwst yn weddol ddiogel. Wel, rwy'n credu bod storm Ciara wedi profi ei bod hi'n anghywir y tro hwnnw.

Nawr, yn y byrdymor, mae angen gweithredu ar frys arnom i helpu i atal digwyddiadau yn y dyfodol. Yn y cyfarfod, codwyd nifer o bryderon am agweddau sylfaenol ar reoli llifogydd, fel y ffaith na allen nhw gael bagiau tywod. Nawr, cyn i chi feio'r awdurdod lleol, mae'n rhaid i chi gofio mai eich Llywodraeth chi sydd wedi rhoi cyllid truenus o annigonol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy—[Torri ar draws.]

14:25

I'm sure the Member is coming to her question. I've been very generous, so if you can ask your question—

Rwy'n siŵr bod yr Aelod yn dod at ei chwestiwn. Rwyf i wedi bod yn hael iawn, felly os gallwch chi ofyn eich cwestiwn—

I am. Floodgates for properties that were affected would have been a really good mitigation of risk, and they're asking for them, going forward. So what steps will you take now to help ensure that NRW actually do their work and hold that responsibility very importantly to work with Welsh Government, to work hand in hand with our local authorities, and just to take a more proactive approach? Had that been taken, several properties in Llanrwst would not have been affected.

Mi ydwyf. Byddai llidiardau ar gyfer eiddo a effeithiwyd wedi bod yn ddull da iawn o liniaru risg, ac maen nhw'n gofyn amdanyn nhw ar gyfer y dyfodol. Felly pa gamau y byddwch chi'n eu cymryd nawr i helpu i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud ei waith mewn gwirionedd ac yn dal y cyfrifoldeb hwnnw'n bwysig iawn i weithio gyda Llywodraeth Cymru, i weithio law yn llaw â'n hawdurdodau lleol, a dim ond i fabwysiadu dull mwy rhagweithiol? Pe byddai hynny wedi digwydd, ni fyddai nifer o adeiladau yn Llanrwst wedi cael eu heffeithio.

Llywydd, I am not going to blame the local authority at all. When I spoke with the leader, the Conservative leader, of Conwy council I had a very clear account of the enormous efforts that the local authority made over those difficult days. Nor should she. I really think it is really wrong of her to criticise NRW when, everywhere I have gone in Wales, the people who work for NRW carried out heroic work, weekend after weekend, to protect people and homes from the onset of that flooding. To hear her criticise those people who were out there saving lives, saving property, from the comfort of her seat in this Assembly—it really doesn't do her any credit.

When I was in Conwy speaking to residents, they talked to me about their enormous gratitude to the workers of NRW who stood there in that rain and in that flood manually clearing drains and clearing defences to make sure that homes were not flooded. I understand, of course I understand, that people whose homes and properties have been affected are angry about that, and want something to be done better in the future. It doesn't serve them at all just to try and attach that anger to blaming an organisation that did everything it could to defend them and their properties. There will be inquiries, of course. It is the statutory responsibility of the local authority, under the 2010 Act, now to carry out an investigation into what happened in Llanrwst and elsewhere. I spoke to the leader of the council about that and I know that they will take that very seriously. They appear to have a good deal more balanced idea of what went wrong and what needs to be done than the Member who represents them here appears to have.

Llywydd, nid wyf i'n mynd i feio'r awdurdod lleol o gwbl. Pan siaradais â'r arweinydd, arweinydd Ceidwadol cyngor Conwy, cefais gyfrif eglur iawn o'r ymdrechion aruthrol a wnaeth yr awdurdod lleol dros y dyddiau anodd hynny. Ac ni ddylai hithau ychwaith. Rwyf i wir yn credu ei bod hi'n gwbl anghywir iddi feirniadu Cyfoeth Naturiol Cymru pan fo'r bobl sy'n gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru, ym mhobman yr wyf i wedi mynd iddo yng Nghymru, wedi gwneud gwaith arwrol, benwythnos ar ôl penwythnos, i amddiffyn pobl a chartrefi rhag dyfodiad y llifogydd hynny. Mae ei chlywed hi'n beirniadu'r bobl hynny a oedd allan yno yn achub bywydau, yn achub eiddo, o gysur ei sedd yn y Cynulliad hwn—nid yw wir yn unrhyw glod iddi.

Pan roeddwn i yng Nghonwy yn siarad â thrigolion, roedden nhw'n siarad â mi am eu diolchgarwch enfawr i weithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru a safodd yno yn y glaw hwnnw ac yn y llifogydd hynny yn clirio draeniau â llaw ac yn clirio amddiffynfeydd i wneud yn siŵr na fyddai cartrefi'n dioddef llifogydd. Rwy'n deall, wrth gwrs fy mod i'n deall, bod pobl y mae eu cartrefi a'u heiddo wedi cael eu heffeithio yn ddig am hynny, a'u bod eisiau i rywbeth gael ei wneud yn well yn y dyfodol. Nid yw'n gwneud dim daioni o gwbl iddyn nhw ddim ond ceisio atodi'r dicter hwnnw i feio sefydliad a wnaeth bopeth y gallai i'w hamddiffyn nhw a'u heiddo. Bydd ymchwiliadau, wrth gwrs. Cyfrifoldeb statudol yr awdurdod lleol, o dan Ddeddf 2010, yw cynnal ymchwiliad nawr i'r hyn a ddigwyddodd yn Llanrwst ac mewn mannau eraill. Siaradais ag arweinydd y cyngor am hynny a gwn y byddan nhw'n rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i hynny. Mae'n ymddangos bod ganddyn nhw syniad llawer mwy cytbwys o'r hyn a aeth o'i le a'r hyn y mae angen ei wneud na'r Aelod sy'n eu cynrychioli nhw yn y fan yma yn ôl pob golwg.

Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd
Cardiff’s Local Development Plan

7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr heriau sy'n wynebu trigolion Gorllewin Caerdydd ar hyn o bryd o ganlyniad i waith sy'n gysylltiedig â chynllun datblygu lleol Caerdydd? OAQ55150

7. Will the First Minister make a statement on the current challenges faced by residents in Cardiff West as a result of work related to Cardiff’s local development plan? OAQ55150

The implementation of a local development plan is a matter for the local authority. Planning conditions and section 106 agreements may be used to address the impact of development and create new facilities in affected areas. 

Mater i'r awdurdod lleol yw gweithredu cynllun datblygu lleol. Gellir defnyddio amodau cynllunio a chytundebau adran 106 i fynd i'r afael ag effaith datblygiad a chreu cyfleusterau newydd mewn ardaloedd yr effeithir arnyn nhw.

That's quite a disappointing response there. We're only at stage 1 of a five-stage local development plan and the problems are already chronic. The closure of Heol Pant-y-Gored is causing huge problems along Church Road, and if you or your staff had bothered to attend a meeting recently, which you were invited to, then you'd know about that. People literally cannot move because of traffic. The resulting air pollution is a real concern, and with the floods recently, it's even more worrying that the very land soaking up the water right now is going to be built on.

When I raised these issues back in 2012, you said that I was scaremongering. Well, everybody knows the truth now, don't they? When are you going to apologise for misleading the people of Cardiff West back then and doing virtually nothing about the problems encountered by people in the west of this city?   

Mae hwnna'n ymateb braidd yn siomedig. Dim ond ar gam 1 o gynllun datblygu lleol pum cam ydym ni ac mae'r problemau eisoes yn ddi-baid. Mae cau Heol Pant-y-gored yn achosi problemau enfawr ar hyd Church Road, a phe byddech chi neu eich staff wedi trafferthu dod i gyfarfod yn ddiweddar, y cawsoch eich gwahodd iddo, yna byddech chi'n gwybod am hynny. Yn llythrennol, ni all pobl symud oherwydd traffig. Mae'r llygredd aer sy'n deillio o hynny yn bryder gwirioneddol, a gyda'r llifogydd yn ddiweddar, mae'n peri mwy fyth o ofid bod yr union dir sy'n amsugno'r dŵr ar hyn o bryd yn mynd i gael ei adeiladu arno.

Pan godais y materion hyn yn ôl yn 2012, fe wnaethoch chi ddweud fy mod i'n codi bwganod. Wel, mae pawb yn gwybod y gwir nawr, onid ydyn nhw? Pryd ydych chi'n mynd i ymddiheuro am gamarwain pobl Gorllewin Caerdydd yn ôl bryd hynny a gwneud bron dim am y problemau a wynebwyd gan bobl yng ngorllewin y ddinas hon?

Llywydd, I'm perfectly content that the person elected by residents of Cardiff West to represent them here in the National Assembly is aware of all the necessary information, and is taking all the action required. 

Llywydd, rwy'n berffaith fodlon bod y sawl a etholwyd gan drigolion Gorllewin Caerdydd i'w cynrychioli yma yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ymwybodol o'r holl wybodaeth angenrheidiol, ac yn cymryd yr holl gamau sy'n ofynnol.

14:30
Cyfraddau Ailgylchu yn Islwyn
Rates of Recycling in Islwyn

8. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella cyfraddau ailgylchu yn Islwyn? OAQ55189

8. What actions is the Welsh Government taking to improve the rates of recycling in Islwyn? OAQ55189

Llywydd, the Welsh Government will invest in new infrastructure to treat materials not currently widely recycled, to bring a new focus to the recycling of waste, electrical and electronic equipment, and bring forward new regulations to improve business recycling. 

Llywydd, bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith newydd i drin deunyddiau nad ydyn nhw'n cael eu hailgylchu'n eang ar hyn o bryd, er mwyn dod â phwyslais newydd ar ailgylchu gwastraff, cyfarpar trydanol ac electronig, a chyflwyno rheoliadau newydd i wella ailgylchu gan fusnesau.

Thank you. The people of Islwyn are rightly proud of their contribution to Wales's reputation as a world leader in recycling, and our desire to move Wales towards becoming a zero-waste country by 2050. First Minister, following the recent devastating floods that impacted on Wales, Caerphilly County Borough Council then offered to collect people's flood-damaged property. What measures and assurances then can the Welsh Government initiate to make sure that the civic effort does not negatively affect the recycling targets and measures that Caerphilly County Borough Council will be judged by, and how does the Welsh Labour Government envisage that the 'Beyond Recycling' strategy will make the circular economy a progressive reality in Islwyn and across Wales?

Diolch. Mae pobl Islwyn, yn haeddiannol, yn falch o'u cyfraniad at enw da Cymru fel arweinydd byd-eang ym maes ailgylchu, a'n hawydd i symud Cymru tuag at fod yn wlad ddiwastraff erbyn 2050. Prif Weinidog, yn dilyn y llifogydd dinistriol diweddar a effeithiodd ar Gymru, cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gasglu eiddo sydd wedi ei ddifrodi gan lifogydd. Pa fesurau a sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru eu rhoi ar waith i wneud yn siŵr nad yw'r ymdrech ddinesig yn cael effaith negyddol ar y targedau a'r mesurau ailgylchu y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael ei farnu ynglŷn â nhw, a sut y mae Llywodraeth Llafur Cymru yn rhagweld y bydd y strategaeth 'Mwy Nag Ailgylchu' yn gwneud yr economi gylchol yn realiti blaengar yn Islwyn a ledled Cymru?

I thank the Member for those supplementary questions. Llywydd, can I begin by paying tribute to the efforts of Caerphilly County Borough Council, as other local authorities in Wales, in responding to the impact of flooding on their local residents? I'm aware of the point that local authorities have raised—those many local authorities that have provided immediate relief to householders, providing skips free of charge, without the need for permits and so on, and the anxiety that that may have an impact on their recycling rates. I want to give those local authorities an assurance this afternoon that they will not be penalised for having done the right thing; that where costs have been involved, they will be able to reclaim those costs from the Welsh Government, through the emergency financial assistance scheme, and, reputationally, where local authorities are anxious that it will look as though their recycling rates have fallen, we are working with NRW to be able to record the impact of flood-affected waste in a different way, so that that reputational damage can be mitigated. 

As to the action that we can take through the circular economy, Llywydd, there are a series of actions in the plan that is currently being consulted upon. My colleague Hannah Blythyn, right across Wales, is carrying out meetings with members of the public and organisations with an interest in this. Here are just three ways in which we will assist the residents of Islwyn in the efforts they already make to maximise recycling: we're going to provide new infrastructure, so that material that currently can't be recycled will be able to be recycled in the future; we're going to put a new focus on the recycling of electrical and electronic equipment, which currently can be difficult to collect and difficult to recycle—the circular economy plan puts a new emphasis on that; and we are going to make sure that businesses in Wales are treated in the same way as householders are, so that commercial, industrial and construction waste separated by those businesses can be recycled in the way that household waste can be recycled, and further boost the reputation that Wales already has as the leading recycle nation in the United Kingdom, the second in Europe, and third across the whole world. 

Diolch i'r Aelod am y cwestiynau atodol yna. Llywydd, a gaf i ddechrau drwy dalu teyrnged i ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, fel awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, i ymateb i effaith llifogydd ar eu trigolion lleol? Rwy'n ymwybodol o'r pwynt y mae awdurdodau lleol wedi'i godi—y nifer fawr o awdurdodau lleol hynny sydd wedi rhoi rhyddhad yn syth i ddeiliaid tai, darparu sgipiau am ddim, heb yr angen am drwyddedau ac ati, a'r pryder y gallai hynny gael effaith ar eu cyfraddau ailgylchu. Rwyf eisiau rhoi sicrwydd i'r awdurdodau lleol hynny y prynhawn yma na fyddan nhw'n cael eu cosbi oherwydd eu bod nhw wedi gwneud y peth iawn; pan fo costau wedi bod yn gysylltiedig, byddan nhw'n gallu adennill y costau hynny oddi wrth Lywodraeth Cymru, drwy'r cynllun cymorth ariannol brys, ac, o ran enw da, pan fo awdurdodau lleol yn bryderus y bydd eu cyfraddau ailgylchu yn ymddangos fel eu bod wedi gostwng, rydym ni'n gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i allu cofnodi effaith gwastraff sydd wedi ei effeithio gan lifogydd mewn ffordd wahanol, fel y gellir lliniaru'r niwed i enw da.

O ran y camau y gallwn eu cymryd drwy'r economi gylchol, Llywydd, mae cyfres o gamau gweithredu yn y cynllun yr ydym ni'n ymgynghori arnyn nhw ar hyn o bryd. Mae fy nghydweithiwr, Hannah Blythyn, ym mhob rhan o Gymru, yn cynnal cyfarfodydd gydag aelodau o'r cyhoedd a sefydliadau sydd â budd yn hyn. Dyma ddim ond tair ffordd o gynorthwyo trigolion Islwyn gyda'r ymdrechion y maen nhw eisoes yn eu gwneud i wneud cymaint o ailgylchu â phosib: rydym ni'n mynd i ddarparu seilwaith newydd, fel y bydd modd ailgylchu yn y dyfodol deunydd nad oes modd ei ailgylchu ar hyn o bryd; rydym ni'n mynd i roi pwyslais newydd ar ailgylchu offer trydanol ac electronig, sy'n gallu bod yn anodd ei gasglu ar hyn o bryd ac yn anodd ei ailgylchu—mae'r cynllun economi gylchol yn rhoi pwyslais newydd ar hynny; a byddwn yn sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn cael eu trin yn yr un modd ag y mae deiliaid tai, fel y gellir ailgylchu gwastraff masnachol, diwydiannol ac adeiladu a gaiff ei wahanu gan y busnesau hynny yn y modd y gellir ailgylchu gwastraff y cartref, a rhoi hwb ychwanegol i'r enw da sydd gan Gymru eisoes fel y wlad sydd ar flaen y gad am ailgylchu yn y Deyrnas Unedig, yr ail yn Ewrop, a'r trydydd ar draws y byd i gyd.  

Cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip
Questions to the Deputy Minister and Chief Whip

Yr eitem nesaf felly yw'r cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Mick Antoniw. 

The next item is questions to the Deputy Minister, and the first question is from Mick Antoniw.

Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf
The Community Facilities Programme in Rhondda Cynon Taf

1. A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am ddyrannu cyllid y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf? OAQ55158

1. Will the Deputy Minister make a statement on the allocation of Community Facilities Programme funding in Rhondda Cynon Taf? OAQ55158

I am pleased to say that since the community facilities programme was opened in 2015, 14 projects in Rhondda Cynon Taf have benefited from a total of £1.67 million in capital funding.

Rwyf yn falch o ddweud bod 14 o brosiectau yn Rhondda Cynon Taf wedi elwa ar gyfanswm o £1.67 miliwn o arian cyfalaf ers agor y rhaglen cyfleusterau cymunedol yn 2015.

Deputy Minister, the community fund has been vital in the development of a number of community facilities in my constituency, areas such as Ely Valley Miners, restoring that into a useful sports park for the local community, and many other projects as well. We've now, of course, had communities that have been devastated by flooding, including many of our community facilities as well, community areas, community resources and so on. And I wonder if there is any possibility of looking at the CFAP funding system to see whether there is sufficient flexibility to enable those community facilities in the flood-hit areas to be supported through the fund as quickly as possible, if that can be arranged, in order to assist with, not just the devastation to people's homes, but also the devastation that has occurred to their communities and their community facilities as a result of the recent flooding.

Dirprwy Weinidog, mae'r gronfa gymunedol wedi bod yn hollbwysig o ran datblygu nifer o gyfleusterau cymunedol yn fy etholaeth i, gan gynnwys cyfleuster Glowyr Dyffryn Elái, gan adfer hwnnw i fod yn barc chwaraeon defnyddiol ar gyfer y gymuned leol, a llawer o brosiectau eraill hefyd. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae gennym gymunedau sydd wedi eu difrodi gan lifogydd, gan gynnwys llawer o'n cyfleusterau cymunedol hefyd, ardaloedd cymunedol, adnoddau cymunedol ac yn y blaen. A tybed a oes unrhyw bosibilrwydd o edrych ar system ariannu'r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol i weld a oes digon o hyblygrwydd i alluogi'r cyfleusterau cymunedol hynny yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnyn nhw gan y llifogydd i gael eu cynorthwyo drwy'r gronfa cyn gynted â phosibl, os gellir trefnu hynny, er mwyn cynorthwyo nid yn unig â'r dinistr i gartrefi pobl, ond hefyd y dinistr sydd wedi dod i'w cymunedau a'u cyfleusterau cymunedol o ganlyniad i'r llifogydd diweddar.

14:35

I thank the Member for Pontypridd for that very important question. I can say that I've already taken action to ensure that the community facilities programme will fast-track any applications from community facilities that have been affected by the recent floods. Just to remind Members here that the CFP, as it's called, can provide small grants of up to £25,000 to help quickly alleviate immediate problems that may prevent, for example, community facilities opening for business. But also of course there are much larger grants, which your constituency has benefited from, of up to £250,000 to carry out major renovation works. But I did give this message on Friday, when I visited Llanhilleth Miners Institute in Blaenau Gwent—just one of the many community facilities engaged with the tremendous community response. And I'm glad to be able to give that message again today, about the community facilities programme.

But you also, of course, will be aware of the Wales Council for Voluntary Action president's fund—it's now called Help Wales. They're distributing funding that's been raised through their president, Michael Sheen's, Go Fund Me campaign. And third sector organisations affected by flooding can apply for up to £5,000 to help them rebuild. Of course, that's via the WCVA's grant team.

Diolch i'r Aelod dros Bontypridd am y cwestiwn hynod bwysig yna. Gallaf ddweud fy mod i eisoes wedi cymryd camau i sicrhau y bydd y rhaglen cyfleusterau cymunedol yn ymdrin ar garlam ag unrhyw geisiadau a fydd yn dod gan gyfleusterau cymunedol sydd wedi eu heffeithio gan y llifogydd. Hoffwn atgoffa'r Aelodau yn y fan yma y gall y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, fel y'i gelwir, ddarparu grantiau bach o hyd at £25,000 i helpu i liniaru'n gyflym y problemau uniongyrchol a all atal, er enghraifft, cyfleusterau cymunedol rhag agor ar gyfer busnes. Ond hefyd wrth gwrs ceir grantiau llawer mwy, y mae eich etholaeth chi wedi elwa arnyn nhw, o hyd at £250,000 i wneud gwaith adnewyddu mawr. Ond fe wnes i roi'r neges hon ddydd Gwener, pan ymwelais â Sefydliad Glowyr Llanhiledd ym Mlaenau Gwent—un o'r nifer fawr o gyfleusterau cymunedol a oedd yn rhan o'r ymateb cymunedol gwych. Ac rwy'n falch o allu rhoi'r neges honno eto heddiw, ynglŷn a'r rhaglen cyfleusterau cymunedol.

Ond byddwch chi hefyd, wrth gwrs, yn ymwybodol o gronfa llywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru—a adnabyddir erbyn hyn fel cronfa Cymorth Cymru. Maen nhw'n dosbarthu cyllid sydd wedi ei godi trwy ymgyrch Go Fund Me eu Llywydd, Michael Sheen. A gall mudiadau trydydd sector sydd wedi eu heffeithio gan y llifogydd wneud cais am hyd at £5,000 i'w helpu i ailadeiladu. Wrth gwrs, mae hynny drwy dîm grantiau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cefnogaeth i'r Gymuned Nigeraidd
Support for the Nigerian Community

2. A wnaiff y Dirprwy Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r gymuned Nigeraidd yng Nghymru? OAQ55142

2. Will the Deputy Minister provide an update on Welsh Government support for the Nigerian community in Wales? OAQ55142

We work extensively with diverse groups across Wales, and fund the all-Wales BAME engagement programme to support communities to advocate on matters that affect them. We have also funded an innovative community-led multicultural hub in Swansea, which includes the Nigerian association.

Rydym yn gweithio'n helaeth gyda grwpiau amrywiol ledled Cymru, ac yn ariannu rhaglen ymgysylltu â BAME Cymru gyfan i gynorthwyo cymunedau i eirioli ar faterion sy'n effeithio arnyn nhw. Rydym ni hefyd wedi ariannu canolfan amlddiwylliannol arloesol a arweinir gan y gymuned yn Abertawe, sy'n cynnwys y gymdeithas Nigeraidd.

Thank you. I'm well aware of that multicultural hub, which is very popular. But I'm told by a member of the Nigerian community that it is growing, especially in Swansea and Cardiff, and they've asked me to ask what support can the Welsh Government provide for the creation of a social and community centre for the Nigerian community.

Diolch. Rwy'n ymwybodol iawn o'r ganolfan amlddiwylliannol honno, sy'n boblogaidd iawn. Ond mae aelod o'r gymuned Nigeraidd yn dweud wrthyf ei fod yn tyfu, yn enwedig yn Abertawe a Chaerdydd, ac maen nhw wedi gofyn i mi ofyn pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu ar gyfer creu canolfan gymdeithasol a chymunedol ar gyfer y gymuned Nigeraidd.

I thank Mike Hedges for that question. And I have responded to correspondence from the Member to recognise the importance of this growing community in Wales. I've drawn attention, of course—as I've mentioned just previously—to the community facilities grant, but also there's a Wales for Africa small grants scheme. But I think it is important to recognise that we did provide community facilities programme funding to Race Council Cymru for that cultural and digital hub in the Swansea Grand Theatre, which does include the Nigerian association in Swansea, along with approximately 20 other cultural organisations, and met the director of the Nigerians in Wales Association, Mrs Patience Bentu, to discuss their further needs.

Diolch i Mike Hedges am y cwestiwn yna. Ac rwyf wedi ymateb i ohebiaeth gan yr Aelod i gydnabod pwysigrwydd y gymuned hon sy'n tyfu yng Nghymru. Rwyf wedi tynnu sylw, wrth gwrs—fel yr wyf i wedi ei grybwyll yn gynharach—at y grant cyfleusterau cymunedol, ond hefyd ceir cynllun grantiau bach Cymru o Blaid Affrica. Ond rwy'n credu ei bod yn bwysig cydnabod ein bod wedi darparu cyllid o'r rhaglen cyfleusterau cymunedol i Race Council Cymru ar gyfer yr hyb diwylliannol a digidol hwnnw yn Theatr y Grand, Abertawe, sy'n cynnwys y gymdeithas Nigeraidd yn Abertawe, ynghyd ag oddeutu 20 o sefydliadau diwylliannol eraill, ac fe wnaethom ni gyfarfod â chyfarwyddwr y Gymdeithas Nigeraidd yng Nghymru, Mrs Patience Bentu, i drafod eu hanghenion ychwanegol.

Y Sector Gwirfoddol
The Voluntary Sector

3. A wnaiff y Dirprwy Weinidog amlinellu'r camau sy'n cael eu cymryd i annog y sector gwirfoddol i geisio am dendrau'r sector cyhoeddus? OAQ55172

3. Will the Deputy Minister outline the measures being taken to encourage the voluntary sector to apply for public sector tenders? OAQ55172

We provide support, encouragement and guidance through the Wales procurement policy statement and our third sector scheme. Our long-standing community benefits policy provides a flexible framework that enables public sector procurers to develop third-sector-friendly procurement approaches.

Rydym yn darparu cymorth, anogaeth ac arweiniad drwy ddatganiad polisi caffael Cymru a'n cynllun trydydd sector. Mae ein polisi buddiannau cymunedol hirsefydlog yn darparu fframwaith hyblyg sy'n galluogi caffaelwyr y sector cyhoeddus i ddatblygu dulliau caffael sy'n ystyriol o'r trydydd sector.

Can I thank the Minister for that answer? You may have heard earlier that I asked the First Minister a question about the Cardiff young person's supported accommodation partnership, which is being led by the Salvation Army, but has Taff Housing Association in it, and the Church Army also. And that was encouraged, that partnership approach, by Cardiff council. And it seems to me that's a really good example of best practice, using the resources of the voluntary sector, and, in this case, also involving a faith community approach. And that's something that we want to open up, especially when they link up, as in this case, with a sort of public sector agency—I know a housing association is in that slight grey zone. But this does seem to me the sort of working we want to encourage.

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am yr ateb yna? Efallai eich bod chi wedi clywed yn gynharach fy mod i wedi gofyn cwestiwn i'r Prif Weinidog am bartneriaeth llety â chymorth pobl ifanc Caerdydd, sy'n cael ei harwain gan Fyddin yr Iachawdwriaeth, ond mae Cymdeithas Tai Taf yn rhan ohoni, a Byddin yr Eglwys hefyd. A chafodd hynny ei annog, y dull partneriaeth hwnnw, gan Gyngor Caerdydd. Ac mae'n ymddangos i mi fod hynny'n enghraifft dda iawn o arfer gorau, gan ddefnyddio adnoddau'r sector gwirfoddol, ac, yn yr achos hwn, hefyd yn ymwneud â dull ffydd gymunedol. Ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym eisiau ei ddatblygu, yn enwedig pan fyddan nhw'n cysylltu, fel yn yr achos hwn, gyda rhyw fath o asiantaeth sector cyhoeddus—gwn fod cymdeithas dai yn y parth braidd yn llwyd hwnnw. Ond mae hyn yn ymddangos i mi fel y math o waith yr ydym ni eisiau ei annog.

Yes. And I would also like to add just a word of thanks to David Melding for his stewardship of the third sector. We both came from the third sector when we became two of the class of 1999, 21 years ago. But it's so important that you have championed the third sector and this partnership that you have described this afternoon is exemplary. It does engage with local authorities and the third sector, and could I just, in response immediately to that question, say that this is very linked to the Welsh Government's code of practice for funding for the third sector? It does set out those principles for public bodies, such as local authorities, on how they should comply in terms of ensuring that there are opportunities for the third sector. And I am now going to put this point on the agenda of the next funding and compliance sub-committee of the third sector partnership council.

Ydy. Hoffwn hefyd ychwanegu gair o ddiolch i David Melding am ei stiwardiaeth o'r trydydd sector. Daeth y ddau ohonom o'r trydydd sector pan ddaethom ni yma ym 1999, 21 mlynedd yn ôl. Ond mae mor bwysig eich bod chi wedi hyrwyddo'r trydydd sector ac mae'r bartneriaeth hon yr ydych chi wedi ei disgrifio y prynhawn yma yn rhagorol. Mae'n ymgysylltu gydag awdurdodau lleol a'r trydydd sector, ac a gaf i, wrth ymateb ar unwaith i'r cwestiwn hwnnw, ddweud bod hyn yn gysylltiedig iawn â chod ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer ariannu'r trydydd sector? Mae'n nodi'r egwyddorion hynny ar gyfer cyrff cyhoeddus, megis awdurdodau lleol, ar sut y dylen nhw gydymffurfio o ran sicrhau bod cyfleoedd ar gael i'r trydydd sector. Ac rwyf yn awr yn mynd i roi'r pwynt hwn ar agenda nesaf is-bwyllgor ariannu a chydymffurfiad cyngor partneriaeth y trydydd sector.

14:40

I heard what the Deputy Minister has said in response to David Melding about the existing support, but she will be aware that we have, in recent months, seen smaller local housing associations, who are very well-rooted in their communities, losing out on funding bids to bigger organisations that may not be as well rooted. The Deputy Minister will be aware of women-led third sector local organisations losing out on providing domestic abuse support to much bigger organisations that may not have that level of local knowledge and specialism. In my own constituency, we've seen a small local voluntary organisation that provides a very specialist service to very traumatised children losing funding to a big organisation based in an English university.

So, I'm asking the Deputy Minister whether she will consider looking again at the guidance that she's already mentioned to David Melding and also having further conversations with local authorities in Wales to ensure that the funding practice is always consistently applied? Because it does seem to me, representing a very big region, that there is regional variation between county councils and, while I wouldn't wish to suggest, Llywydd, to the Deputy Minister that the smaller organisations are always better, I think we are at risk of losing that local expertise when organisations are not skilled up to make bids for those very competitive commercial-style tenders. 

Clywais yr hyn a ddywedodd y Dirprwy Weinidog mewn ymateb i David Melding am y gefnogaeth bresennol, ond bydd hi'n ymwybodol ein bod ni, dros y misoedd diwethaf, wedi gweld cymdeithasau tai lleol llai, sydd wedi gwreiddio'n dda iawn yn eu cymunedau, yn aflwyddiannus mewn ceisiadau am gyllid a cholli'r dydd i sefydliadau mwy nad oes ganddynt efallai wedi gwreiddio cystal. Bydd y Dirprwy Weinidog yn ymwybodol bod sefydliadau lleol yn y trydydd sector a arweinir gan fenywod yn dioddef yn sgil sefydliadau llawer mwy, sydd efallai heb y lefel honno o wybodaeth ac arbenigedd lleol, o ran darparu cymorth cam-drin domestig. Yn fy etholaeth i fy hun, rydym wedi gweld mudiad gwirfoddol bach lleol sy'n darparu gwasanaeth arbenigol iawn i blant sydd wedi dioddef oherwydd trawma mawr yn colli cyllid i sefydliad mawr sydd wedi'i leoli mewn prifysgol yn Lloegr.

Felly, gofynnaf i'r Dirprwy Weinidog a wnaiff hi ystyried ailedrych ar y canllawiau y mae eisoes wedi'u crybwyll i David Melding a chael trafodaethau pellach hefyd gydag awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau bod yr arfer ariannu yn cael ei gymhwyso'n gyson bob tro? Oherwydd ymddengys i mi, a minnau'n cynrychioli rhanbarth mawr iawn, fod gwahaniaethau rhanbarthol rhwng cynghorau sir ac, er na fyddwn yn dymuno awgrymu, Llywydd, i'r Dirprwy Weinidog fod y sefydliadau llai bob amser yn well, rwy'n credu ein bod mewn perygl o golli'r arbenigedd lleol hwnnw pan nad oes gan sefydliadau y sgiliau i wneud ceisiadau am y tendrau masnachol cystadleuol iawn hynny.

Well, I'm grateful to Helen Mary Jones for raising that point and that example. Of course, we have got now statutory guidance in relation to commissioning for VAWDASV—violence against women, domestic abuse and sexual violence—funding and we are in the early days of ensuring that that guidance is enabling those specialist organisations, particularly, as you say, to ensure that there is a level playing field, and, indeed, that we should be looking, where we can, at Welsh organisations, their experience and their evidence. And we're well aware of some of those outside-of-Wales organisations that have come in and bid successfully. This is key, not just for the third sector, but particularly in response to this question, but also for other businesses and social enterprises in Wales.

And I'm very glad that these issues are being addressed through the foundational economy routes, and that we've got some good examples where we are now, through the foundational economy work, ensuring that we can actually have jobs closer to home and contracts closer to home as well. But that applies to the third sector as well, which includes, of course, social enterprises and housing associations.  

Wel, rwy'n ddiolchgar i Helen Mary Jones am godi'r pwynt yna a'r enghraifft yna. Wrth gwrs, rydym ni bellach wedi cael canllawiau statudol ynglŷn â chomisiynu cyllid ar gyfer VAWDASV—trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol—ac rydym yn y dyddiau cynnar o sicrhau bod y canllawiau hynny'n galluogi'r sefydliadau arbenigol hynny, yn enwedig, fel y dywedwch, i sicrhau chwarae teg, ac, yn wir, y dylem fod yn edrych, lle y gallwn, ar brofiad a thystiolaeth sefydliadau yng Nghymru. Ac rydym yn ymwybodol iawn o rai o'r sefydliadau o'r tu allan i Gymru hynny sydd wedi dod i mewn a gwneud ceisiadau llwyddiannus. Mae hyn yn allweddol, nid yn unig i'r trydydd sector, ond yn arbennig mewn ymateb i'r cwestiwn hwn, ond hefyd i fusnesau a mentrau cymdeithasol eraill yng Nghymru.

Ac rwy'n falch iawn bod y materion hyn yn cael sylw drwy lwybrau'r economi sylfaenol, a bod gennym rai enghreifftiau da lle yr ydym ni ar hyn o bryd, drwy waith yr economi sylfaenol, gan sicrhau ein bod yn gallu cael swyddi yn nes at adref a chontractau yn nes at adref hefyd. Ond mae hynny'n berthnasol i'r trydydd sector hefyd, sy'n cynnwys, wrth gwrs, mentrau cymdeithasol a chymdeithasau tai.

Cydlyniant Cymunedol yn Ne-ddwyrain Cymru
Community Cohesion in South-east Wales

4. Pa gamau y mae'r Dirprwy Weinidog yn eu cymryd i wella cydlyniant cymunedol yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ55143

4. What action is the Deputy Minister taking to improve community cohesion in south-east Wales? OAQ55143

We've expanded our community cohesion programme across Wales, investing an additional £1.52 million over two years. The regional cohesion teams ensure local government, third sector and local communities are working together to foster cohesive communities.

Rydym wedi ehangu ein rhaglen cydlyniant cymunedol ledled Cymru, gan fuddsoddi £1.52 miliwn ychwanegol dros ddwy flynedd. Mae'r timau cydlyniant rhanbarthol yn sicrhau bod llywodraeth leol, y trydydd sector a chymunedau lleol yn cydweithio i feithrin cymunedau cydlynus.

Thank you for the reply, Minister. I recently met with representatives of the Peterstone Residents Against Inappropriate Development Group to discuss their concerns about the effect illegal Traveller sites are having on the Wentlooge levels between Newport and Cardiff by the coastal area. I am advised that there are some 21 unauthorised and illegal sites on the levels. As a result, the dumping of waste and the fly-tipping has increased. Damage is being done to an important wetlands resource and there is tension between the local residents and the Travellers. Deputy Minister, will you agree to meet with me and representatives of the residents to discuss their concerns and address the issues associated with these illegal sites, to improve community relations in the area? 

Diolch am yr ateb, Gweinidog. Cyfarfûm yn ddiweddar â cynrychiolwyr grŵp Trigolion Peterstone yn erbyn Datblygu Amhriodol i drafod eu pryderon am yr effaith y mae safleoedd Teithwyr anghyfreithlon yn ei chael ar wastadeddau Gwynllŵg rhwng Casnewydd a Chaerdydd ger yr ardal arfordirol. Dywedir wrthyf fod tua 21 o safleoedd heb awdurdod ac anghyfreithlon ar y gwastadeddau. O ganlyniad, mae taflu gwastraff a'r tipio anghyfreithlon wedi cynyddu. Mae difrod yn cael ei wneud i adnodd gwlypdiroedd pwysig ac mae tensiwn rhwng y trigolion lleol a'r Teithwyr. Dirprwy Weinidog, a wnewch chi gytuno i gwrdd â mi a chynrychiolwyr y trigolion i drafod eu pryderon a mynd i'r afael â'r materion sy'n gysylltiedig â'r safleoedd anghyfreithlon hyn, er mwyn gwella cysylltiadau cymunedol yn yr ardal?

Community relations are crucially important and, of course, I'm aware of the Tros Gynnal partnership engagement in these issues in the community. I am very aware that they are advocating on behalf of Travellers and Gypsies, and recognising their needs in relation to their travelling circumstances, and certainly this is a point where I would say to the Member that we need to recognise our responsibilities. Indeed, I'm responding to consultation on this—the responsibilities, needs and rights of Travellers, Gypsies and Roma people in Wales. And I would say also that we still have a long way to go with some of our local authorities to ensure that we get sites. That's the crucial point—that we get sites for Gypsies, Travellers and the Roma community. And I'm looking forward to meeting the cross-party group in the next couple of weeks to discuss this.

Mae cysylltiadau cymunedol yn hanfodol bwysig ac, wrth gwrs, rwyf yn ymwybodol o ymgysylltiad partneriaethau Tros Gynnal  yn y materion hyn yn y gymuned. Rwyf yn ymwybodol iawn eu bod yn eirioli ar ran Teithwyr a Sipsiwn, ac yn cydnabod eu hanghenion o ran eu hamgylchiadau teithio, ac yn sicr mae hon yn adeg lle byddwn i'n dweud wrth yr Aelod fod angen i ni gydnabod ein cyfrifoldebau. Yn wir, rwy'n ymateb i ymgynghoriad ar hyn—cyfrifoldebau, anghenion a hawliau teithwyr, Sipsiwn a phobl Roma yng Nghymru. A byddwn yn dweud hefyd fod gennym ni ffordd bell i fynd o hyd gyda rhai o'n hawdurdodau lleol er mwyn sicrhau ein bod yn cael safleoedd. Dyna'r pwynt hollbwysig—ein bod yn cael safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Teithwyr a'r gymuned Roma. Ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â'r grŵp trawsbleidiol yn ystod yr wythnosau nesaf i drafod hyn.

14:45

Ac yn olaf, cwestiwn 5, Mark Isherwood.

Finally, question 5, Mark Isherwood.

Gwirfoddoli a Grwpiau Gwirfoddol
Volunteering and Voluntary Groups

5. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwirfoddoli a grwpiau gwirfoddol yng Nghymru? OAQ55153

5. How is the Welsh Government supporting volunteering and voluntary groups in Wales? OAQ55153

The Welsh Government provides core funding for the Wales Council for Voluntary Action and county voluntary councils to support volunteers and volunteering groups across Wales. This includes the Volunteering Wales grant that enables volunteering projects to recruit, support, train and place new volunteers.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid craidd ar gyfer Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r cynghorau gwirfoddol sirol i gefnogi gwirfoddolwyr a grwpiau gwirfoddoli ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys grant Gwirfoddoli Cymru sy'n galluogi prosiectau gwirfoddoli i recriwtio, cynorthwyo, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr newydd.

The Family Fund has reported a further reduction in Welsh Government funding for 2020-1, despite the high levels of need they're seeing from families raising disabled children. The Wales Council of the Blind has warned that the Welsh Government's move away from the core-funding model to project funding means the sustainability of specifically Welsh umbrella organisations is under immediate threat.

Responding to the cash-flat settlement for the housing support grant in the Welsh Government's draft budget—a cut in real terms—Welsh Women's Aid, Cymorth Cymru and Community Housing Cymru warned that services preventing homelessness and supporting independent living had reached a tipping point, and a supported living service provider in north Wales told me the consequences would be increased pressure on the NHS, accident and emergency departments, and blue-light services. But the Welsh Government has ignored these calls and frozen the housing support grant within its final budget.

Why is the Welsh Government still pursuing these false economies, which see key early intervention and prevention services, delivered by the voluntary sector, starved of funding, adding millions to the cost pressure on statutory services, rather than learning from this, working with the sector, truly co-productively, to spend that money better, deliver more, and actually save more from the Welsh Government's budget too?

Mae Cronfa'r Teulu wedi rhoi gwybod am ostyngiad pellach yn y cyllid y maen nhw'n ei gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2020-1, er gwaethaf y lefelau uchel o angen a welant mewn teuluoedd sy'n magu plant anabl. Mae Cyngor Cymru i'r Deillion wedi rhybuddio bod y ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi symud i ffwrdd o'r model cyllid craidd o ariannu prosiectau yn golygu bod cynaliadwyedd sefydliadau ambarél yng Nghymru yn wynebu bygythiad uniongyrchol.

Yn ei ymateb i'r setliad arian sefydlog ar gyfer y grant cymorth tai yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru—toriad mewn termau real—rhybuddiodd Cymorth i Ferched Cymru, Cymorth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru fod gwasanaethau sy'n atal digartrefedd ac yn cefnogi byw'n annibynnol wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol, a dywedodd darparwr gwasanaeth byw â chymorth yn y gogledd wrthyf mai'r canlyniadau fyddai mwy o bwysau ar y GIG, adrannau damweiniau ac achosion brys, a'r gwasanaethau golau glas. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi anwybyddu'r galwadau hyn ac wedi rhewi'r grant cymorth tai o fewn ei chyllideb derfynol.

Pam mae Llywodraeth Cymru yn dal i fynd ar ôl yr arbedion ffug hyn, sy'n amddifadu gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal, a ddarperir gan y sector gwirfoddol, o arian, gan ychwanegu miliynau at y pwysau costau ar wasanaethau statudol, yn hytrach na dysgu o hyn, gweithio gyda'r sector, yn wirioneddol gyd-gynhyrchiol, i wario'r arian hwnnw'n well, cyflawni mwy, ac yn wir, arbed mwy o gyllideb Llywodraeth Cymru hefyd?

-Well, I hope you will be joining us on these benches to give support to the final budget this afternoon, which actually does include, I think, over £6 million to the final budget approval. In terms of the Volunteering Wales grant, £1.3 million is allocated to be administered by the Wales Council for Voluntary Action.

I mentioned earlier on the code of practice funding for the third sector that forms part of the third sector scheme. I look forward to supporting the Welsh Government this afternoon, in terms of the budget, which has a priority on social justice, housing need and sustaining the services that are so important to people, which includes volunteering. But I have to say, we would be in a much better place if we hadn't suffered the 10 years of austerity as a result of the UK Conservative Government.

-Wel, rwy'n gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar y meinciau hyn i gefnogi'r gyllideb derfynol y prynhawn yma, sydd mewn gwirionedd yn cynnwys, rwy'n credu, dros £6 miliwn i gymeradwyaeth y gyllideb derfynol. O ran grant Gwirfoddoli Cymru, mae £1.3 miliwn wedi'i ddyrannu i'w weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Soniais yn gynharach am y cod ymarfer ar gyllid ar gyfer y trydydd sector sy'n rhan o gynllun y trydydd sector. Edrychaf ymlaen at gefnogi Llywodraeth Cymru y prynhawn yma, o ran y gyllideb, sy'n rhoi blaenoriaeth i gyfiawnder cymdeithasol, anghenion tai a chynnal y gwasanaethau sydd mor bwysig i bobl, gan gynnwys gwirfoddoli. Ond mae'n rhaid i mi ddweud, byddem mewn lle gwell o lawer pe na byddem wedi dioddef y 10 mlynedd o gyni cyllidol o ganlyniad i Lywodraeth Geidwadol y DU.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Y datganiad nesaf yw'r datganiad busnes, a dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad.

The next statement is the business statement, and I call the Trefnydd.

Diolch, Llywydd. There are two changes to this week's business. The Minister for Health and Social Services will deliver a statement shortly on the coronavirus, and as a result, the statement on Betsi Cadwaladr University Health Board has been postponed. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Diolch, Llywydd. Mae dau newid i fusnes yr wythnos hon. Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflwyno datganiad yn fuan ar y coronafeirws, ac o ganlyniad mae'r datganiad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ei ohirio. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi ei nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i'w weld ymhlith papurau'r cyfarfodydd sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

May I ask for a statement from the education Minister regarding guidance issued to local authorities over school admission policy? Currently, Newport City Council's school admission department will only accept medical evidence provided by a consultant for a child or young person to be considered for a specific school when the local authority needs to apply oversubscription criteria. We all know the pressure that the NHS is under. To wait for a medical consultant appointment, and thereafter a report from a consultant, seems to be duly unnecessary and takes up the consultant's valued time when the child or young person already has a medical diagnosis. Minister, it concerns me greatly that the policy allows the local authorities to disregard the opinion and diagnosis of any other medical professional, including specialist services. Could I ask for a statement from the Minister on this important issue, please?

A gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog addysg ynghylch y canllawiau sy'n cael eu rhoi i awdurdodau lleol o ran polisi derbyn i ysgolion? Ar hyn o bryd, nid yw adran derbyn i ysgolion Cyngor Dinas Casnewydd ond yn derbyn tystiolaeth feddygol a ddarperir gan feddyg ymgynghorol er mwyn i blentyn neu berson ifanc gael ei ystyried ar gyfer ysgol benodol pan fydd angen i'r awdurdod lleol ddefnyddio meini prawf ar gyfer mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael. Rydym ni i gyd yn ymwybodol o'r pwysau sydd ar y GIG. Ymddengys bod aros am apwyntiad i weld meddyg ymgynghorol, ac yn dilyn hynny, cael adroddiad gan feddyg ymgynghorol, yn ddiangen, ac mae'n mynd ag amser gwerthfawr y meddyg ymgynghorol pan fo gan y plentyn neu'r person ifanc eisoes ddiagnosis meddygol. Gweinidog, mae'n peri pryder mawr i mi fod y polisi'n caniatáu i'r awdurdodau lleol ddiystyru barn a diagnosis unrhyw weithiwr meddygol proffesiynol arall, gan gynnwys gwasanaethau arbenigol. A gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog ar y mater pwysig hwn, os gwelwch yn dda?

14:50

In the first instance, I would encourage Mohammad Asghar to write to the education Minister with his concerns regarding school admission policies and the associated guidance that goes alongside that, because the question that you asked does have some detail to it and it deserves a detailed response.

Yn y lle cyntaf, byddwn i'n annog Mohammad Asghar i ysgrifennu at y Gweinidog addysg gyda'i bryderon ynghylch polisïau derbyn i ysgolion a'r canllawiau cysylltiedig sy'n cyd-fynd â hynny, oherwydd mae'r cwestiwn yr ydych chi wedi'i ofyn yn eithaf manwl ac yn haeddu ateb manwl.

I understand that the chief executive of Natural Resources Wales visited Taff's Well this morning to speak to people who have been flooded. Last week I asked the Minister to come to the Rhondda with me to speak to residents about their experiences, and I want to convey a message to your Government from one of the residents in Ynyshir in the Rhondda. Mr Cameron says, and I quote, 'We have had approximately 14 houses affected by flooding at Ynyshir, along with approximately 13 vehicles, which are a total loss. You saw myself and a neighbour's son in the river, desperately trying to clear the dam with a saw before the arrival of the heavy rain that was forecast. Once again, we were left to sort ourselves out. I have been told that I will be out of my bungalow for nine to 12 months. I have lost the total contents of my bungalow and garage, and I'm basically homeless and without a car. I know that there are many other people in a similar situation and even worse off. The least the Minister for the environment can do, along with the chair and senior management of NRW, is come with you to see at first hand the devastation that they have caused. For your information, the water has never flooded over Avon Terrace bridge in over 100 years, and would not have done so on 16 February if Natural Resources Wales had done what they were supposed to do and kept the rivers free of debris.'

People in Ynyshir were flooded because of debris that built up under a bridge that went over the river. Now, I've also had requests from the people living in Pentre to speak to the Minister, as well as from people living in Porth who have lost garden walls that were previously defences against the river and who are also concerned about tree and debris build-up on bridges near their homes. As the Minister seems unable to respond to these visit requests and other questions that I asked in this Chamber, can you, as Business Minister, ask her and her officials to schedule a visit to the Rhondda with me as soon as possible so that she can fully appreciate the scale of the problem, as well as the strength of feeling in the various communities that have been affected by flooding in the Rhondda?

Rwy'n deall bod Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymweld â Ffynnon Taf y bore yma i siarad â phobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd. Yr wythnos diwethaf gofynnais i i'r Gweinidog ddod i'r Rhondda gyda mi i siarad â'r trigolion am eu profiadau, ac rwyf eisiau cyfleu neges i'ch Llywodraeth chi gan un o drigolion Ynyshir yn y Rhondda. Mae Mr Cameron, yn dweud, ac rwy'n dyfynnu, 'Mae'r llifogydd wedi effeithio ar tua 14 o dai yn Ynyshir, ynghyd â thua 13 o gerbydau, sy'n golled lwyr. Fe wnaethoch chi fy ngweld i a mab un o fy nghymdogion yn yr afon, yn ymdrechu'n daer i geisio clirio'r argae â llif cyn bod y glaw trwm a ragwelwyd yn cyrraedd. Unwaith eto, cawsom ein gadael i roi trefn ar bethau ein hunain. Rwyf wedi cael gwybod na allaf fynd yn ôl i fyw yn fy myngalo i am naw i 12 mis. Rwyf wedi colli popeth yn y byngalo a'r garej, ac yn y bôn rwy'n ddigartref ac yn ddi-gar. Rwy'n gwybod bod llawer o bobl eraill mewn sefyllfa debyg ac yn waeth hyd yn oed. Y peth lleiaf y gall Gweinidog yr Amgylchedd ei wneud, ynghyd â chadeirydd ac uwch reolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, yw dod gyda chi i weld drostynt eu hunain y dinistr a achoswyd. Er gwybodaeth, nid yw'r dŵr wedi gorlifo dros bont Avon Terrace ers 100 mlynedd, ac ni fyddai wedi gwneud hynny ar 16 Chwefror pe bai Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud yr hyn yr oedden nhw i fod i'w wneud a chadw'r afonydd yn glir o sbwriel.'

Roedd pobl yn Ynyshir wedi dioddef llifogydd oherwydd y sbwriel a oedd wedi cronni o dan bont dros yr afon. Nawr, rwyf  hefyd wedi cael ceisiadau i siarad â'r Gweinidog gan y bobl sy'n byw ym Mhentre, yn ogystal â phobl sy'n byw yn y Porth, sydd wedi colli waliau gerddi a oedd yn arfer amddiffyn rhag yr afon ac sydd hefyd yn pryderu bod coed a sbwriel yn cronni ar bontydd ger eu cartrefi. Gan nad yw'n debyg bod y Gweinidog yn gallu ymateb i'r ceisiadau hyn am ymweliad a chwestiynau eraill yr oeddwn i wedi'u holi yn y Siambr hon, a wnewch chi, fel Gweinidog Busnes, ofyn iddi hi a'i swyddogion amserlennu ymweliad â'r Rhondda gyda mi cyn gynted ag y bo modd fel y gall werthfawrogi graddfa'r broblem yn llawn, yn ogystal â chryfder y teimladau yn y cymunedau amrywiol y mae'r llifogydd yn y Rhondda wedi effeithio arnyn nhw?

I recall, in response to your representations to the Minister on this particular issue, that she was happy to come to the Rhondda to undertake a visit. I know that she's already been to Rhondda Cynon Taf more widely on two occasions, and Members right across the Government have been visiting and speaking to people who are quite understandably completely distressed by the flooding. I've spoken to people within my own constituency of Gower. I've talked to people in Gorseinon and Gowerton who have been devastated by what's happened to them. So, it is distressing. I think it's fair to recognise that, at this stage, it is too early to come to a complete view on what caused the flooding to individual properties. You'll have heard the First Minister say in his First Minister's questions today that there is a statutory duty now for an investigation to be undertaken, and I think it's important to leave this part to the experts in terms of understanding and determining the causes of the flooding and also what can be done to prevent it happening again.

Rwy'n cofio, mewn ymateb i'ch sylwadau i'r Gweinidog ar y mater penodol hwn, ei bod yn fodlon ymweld â'r Rhondda. Rwy'n gwybod iddi fod yn Rhondda Cynon Taf yn fwy cyffredinol ar ddau achlysur yn barod, ac mae'r Aelodau ar draws y Llywodraeth wedi bod yn ymweld â phobl sydd, wrth reswm, yn ofidus iawn oherwydd y llifogydd. Rwyf wedi siarad â phobl yn fy etholaeth i yng Ngŵyr. Rwyf wedi siarad â phobl yng Ngorseinon a Thre-gŵyr sydd wedi cael eu llorio gan yr hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw. Felly, mae'n dorcalonnus. Rwy'n credu ei bod yn deg cydnabod, ar hyn o bryd, ei bod yn rhy gynnar i lunio barn gyflawn ar yr hyn a achosodd y llifogydd i eiddo unigol. Byddwch wedi clywed y Prif Weinidog yn dweud yn y cwestiynau i'r Prif Weinidog heddiw bod dyletswydd statudol nawr i gynnal ymchwiliad, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig gadael y rhan hon i'r arbenigwyr o ran deall a phenderfynu ar achosion y llifogydd a hefyd yr hyn y byddai'n bosib ei wneud i'w hatal rhag digwydd eto.

Could we have a statement, Minister, with reference to comments about the new education curriculum by a number of academics and educationalists? Chief amongst these are the Welsh Local Government Association and the National Association of Headteachers Cymru. Both contend that the challenge in implementing it is enormous. This follows on from the Association of Directors of Education in Wales also joining the WLGA in saying that pupils will not be taught enough of what really matters. Would the Minister also make a statement on the Estyn observation that transforming the whole education system is a complex and long-term undertaking and one that is estimated to take at least a decade? Given such comments, is it any wonder that teacher recruitment to primary schools has fallen by 10 per cent and to secondary schools by 40 per cent? Indeed, recruitment in subjects such as chemistry, ICT, maths and physics have fallen by as much as 50 per cent. Given these statistics, how can it be said that this new curriculum will teach people for the modern world when we cannot recruit teachers to embrace this new curriculum? There is no doubt that many teachers are puzzled at what to teach in the areas of learning and experience in order to meet the the requisites of the four purposes. How much of the current curriculum can be used? Could we also have a response from the Minister, given that individual schools can decide how to implement the new curriculum to deliver on the four purposes? So, we have the propensity to arrive at a mixture of results across Wales, which could have an adverse effect on enhancing divisions in our society. 

A gawn ni ddatganiad, Gweinidog, o ran y sylwadau ynghylch y cwricwlwm addysg newydd gan nifer o academyddion ac addysgwyr? Yn bennaf ymhlith y rhain y mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru. Mae'r ddwy gymdeithas hyn yn dadlau bod yr her o weithredu'r cwricwlwm newydd yn enfawr. Mae hyn yn dilyn Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru hefyd yn ymuno â CLlLC i ddweud na fydd disgyblion yn cael eu haddysgu digon am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad hefyd ar sylw Estyn fod trawsnewid y system addysg yn ei gyfanrwydd yn dasg gymhleth a hirdymor ac yn un yr amcangyfrifir y bydd yn cymryd o leiaf ddegawd? O ystyried sylwadau o'r fath, pa ryfedd bod recriwtio athrawon i ysgolion cynradd wedi gostwng 10 y cant a recriwtio i ysgolion uwchradd 40 y cant? Yn wir, mae recriwtio mewn pynciau fel cemeg, TGCh, mathemateg a ffiseg wedi gostwng cymaint â 50 y cant. O ystyried yr ystadegau hyn, sut mae modd dweud y bydd y cwricwlwm newydd hwn yn addysgu pobl ar gyfer y byd modern pan na allwn recriwtio athrawon i groesawu'r cwricwlwm newydd hwn? Does dim dwywaith amdani fod llawer o athrawon wedi drysu ynghylch beth i'w addysgu ym meysydd dysgu a phrofiad er mwyn cyflawni rhagofynion y pedwar diben. Faint o'r cwricwlwm presennol y gellir ei ddefnyddio? A gawn ni ymateb hefyd gan y Gweinidog, o gofio y gall ysgolion unigol benderfynu sut i roi'r cwricwlwm newydd ar waith i gyflawni'r pedwar diben? Felly, rydym yn dueddol o gael cymysgedd o ganlyniadau ledled Cymru, a allai gael effaith andwyol ar wella rhwygiadau yn ein cymdeithas.

14:55

David Rowlands raises a number of questions in relation to curriculum reform. I know that the Minister for Education does provide updates in various ways to colleagues in terms of curriculum reform, which I think it's fair to recognise is a long-term piece of work, and it's certainly a complex piece of work.

David Rowlands had some specific concerns regarding recruitment and STEM subjects particularly, so I would invite him to write to the Minister setting out that series of concerns that he has, and I'm sure that he will receive a response.

Mae David Rowlands yn holi nifer o gwestiynau mewn cysylltiad â diwygio'r cwricwlwm. Rwy'n gwybod fod y Gweinidog Addysg yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf mewn gwahanol ffyrdd i gyd-Aelodau o ran diwygio'r cwricwlwm, sydd, yn fy marn i, yn deg i'w gydnabod yn ddarn o waith hirdymor, ac mae'n sicr yn ddarn cymhleth o waith.

Roedd gan David Rowlands bryderon penodol ynghylch recriwtio a phynciau STEM yn benodol, felly byddwn yn ei wahodd i ysgrifennu at y Gweinidog yn amlinellu'r gyfres honno o bryderon sydd ganddo, ac rwy'n siŵr y caiff ymateb.

Could we have a debate on the celebration of the culture, heritage and natural beauty of the south Wales Valleys, and how these can contribute to the quality of life for residents and also act as an attraction for day visitors and tourists alike? Last Friday I was pleased to attend an event in the historic Nantymoel boys and girls club, which, thanks to a partnership between the Nantymoel boys and girls club and the Ogmore Valley community council, chaired by Leanne Hill, and Bridgend County Borough Council and others, has been totally regenerated with over £300,000-worth of investment, and has now become a community and heritage hub for the valley, in addition to the ongoing activities of young and old at the centre and the volunteer-run cafe, and much more. But the event celebrated the work of those and the hard-working Ogmore Valley local history society, and many other partners, to develop this hub and a dozen interpretation boards along the length of the beautiful Ogmore Valley cycle path from picturesque Blackmill to the awe-inspiring Bwlch mountains, telling the stories of our people and our communities. 

What strikes me, Minister, is how often these Glamorgan Valleys of the Garw, Ogmore and Gilfach are overlooked in the tourism brochures and the glossy promotions, yet are rich in interest for local people and for visitors, and hold the potential for developing real pride in where we come from, and jobs as well from people who come to cycle, walk and breathe the clean air, and stay a while, as we tell them the hidden stories of Iolo Morganwg, the Glamorgan poet and eisteddfodist, and Lynn 'the leap' Davies, who conquered the world in the long jump in the 1964 Tokyo Olympics, using his familiarity with the atrocious conditions of wind and rain to outjump the world champions at the time. A debate would allow us, Minister, to explore how we can make more of the social and economic potential of these deep veins of history and fables, and how Welsh Government can help us tell the story of the Valleys to a far wider audience, to benefit us and to benefit Wales as well.

A allem ni gael dadl ar ddathlu diwylliant, treftadaeth a harddwch naturiol Cymoedd y de, a sut y gall y rhain gyfrannu at ansawdd bywyd trigolion a hefyd fod yn atyniad i ymwelwyr dydd a thwristiaid fel ei gilydd? Ddydd Gwener diwethaf roeddwn yn falch o fod yn bresennol mewn digwyddiad yng nghlwb bechgyn a merched Nant-y-moel, sydd, diolch i bartneriaeth rhwng clwb bechgyn a merched Nant-y-moel a Chyngor Cymuned Cwm Ogwr, o dan gadeiryddiaeth Leanne Hill, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac eraill, wedi'i adfywio'n llwyr gyda dros £300,000 o fuddsoddiad, ac mae bellach yn ganolfan gymunedol a threftadaeth i'r cwm, yn ogystal â'r gweithgareddau parhaus a gynhelir i'r hen a'r ifanc yn y ganolfan a'r caffi sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, a llawer mwy. Ond dathlodd y digwyddiad waith y rheini a chymdeithas hanes lleol Cwm Ogwr, sy'n gweithio'n galed iawn, a llawer o bartneriaid eraill, i ddatblygu'r ganolfan hon a dwsin o fyrddau dehongli ar hyd llwybr beicio hardd Cwm Ogwr o bentref tlws Melin Ifan Ddu i fynyddoedd syfrdanol y Bwlch, gan adrodd straeon ein pobl a'n cymunedau.  

Yr hyn sy'n fy nharo, Gweinidog, yw pa mor aml caiff Cymoedd Morgannwg, sef Cwm Garw, Cwm Ogwr a'r Gilfach eu hanwybyddu yn y llyfrynnau twristiaeth a'r hyrwyddiadau sgleiniog, ac eto maen nhw o ddiddordeb mawr i bobl leol ac i ymwelwyr, ac mae ganddyn nhw'r modd i ddatblygu balchder yn y fan o le yr ydym yn dod, a swyddi hefyd gan bobl sy'n dod i seiclo, cerdded ac anadlu'r awyr iach, ac aros ychydig, wrth i ni adrodd straeon dirgel wrthynt am Iolo Morgannwg, y bardd a'r eisteddfodwr o Forgannwg, a Lynn 'the leap' Davies, a enillodd record byd yn y naid hir yng ngemau Olympaidd Tokyo ym 1964, gan ddefnyddio ei gyfarwydd-dra â'r amodau erchyll o wynt a glaw i ennill pencampwyr y byd ar y pryd. Byddai dadl yn caniatáu i ni, Gweinidog, ystyried sut y gallwn ni wneud mwy o botensial cymdeithasol ac economaidd y gwythiennau dwfn hyn o hanes a chwedlau, a sut y gall Llywodraeth Cymru ein helpu i adrodd hanes y Cymoedd i gynulleidfa lawer ehangach, er budd i ni ac er budd i Gymru hefyd.

I thank Huw Irranca-Davies for that lovely picture of the things that happen within his community to celebrate the local heritage and, of course, the beautiful natural environment in the area that he represents. He also talked about the importance of local heritage in terms of our tourism offer, in terms of boosting our local economies, and also the social potential that it brings in terms of bringing communities together. Of course, the Minister with responsibility for tourism has been here to hear your contribution, and I'm sure that he will give the request for a debate due consideration, and also consider the points that you made about the importance of ensuring that your area has its place on the map, as it rightly should.

Diolch i Huw Irranca-Davies am y darlun hyfryd yna o'r pethau sy'n digwydd yn ei gymuned i ddathlu'r dreftadaeth leol ac, wrth gwrs, yr amgylchedd naturiol prydferth yn yr ardal y mae'n ei chynrychioli. Soniodd hefyd am bwysigrwydd treftadaeth leol o ran ein harlwy twristiaeth, o ran hybu ein heconomïau lleol, a hefyd y potensial cymdeithasol a ddaw yn ei sgil o ran dod â chymunedau at ei gilydd. Wrth gwrs, mae'r Gweinidog sy'n gyfrifol am dwristiaeth wedi bod yma i glywed eich cyfraniad, ac rwy'n siŵr y bydd yn rhoi ystyriaeth briodol i'r cais am ddadl, ac yn ystyried hefyd y sylwadau a wnaethoch chi am bwysigrwydd sicrhau bod gan eich ardal ei lle ar y map, fel sy'n gwbl briodol. 

3. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
3. Statement by the Minister for Health and Social Services: Betsi Cadwaladr University Health Board Update
4. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronavirus (COVID-2019)
4. Statement by the Minister for Health and Social Services: Coronavirus (COVID-2019) update

Felly yr eitem nesaf yw'r datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: y wybodaeth ddiweddaraf am coronavirus. Galwaf ar y Gweinidog i wneud ei ddatganiad—Vaughan Gething. 

Therefore the next item is a statement by the Minister for Health and Social Services: coronavirus update. I call on the Minister to make the statement—Vaughan Gething. 

Diolch, Llywydd. Last Friday, Wales confirmed its first case of novel coronavirus, known as COVID-19, which had been contracted whilst the person was in northern Italy. Other countries in the UK continue to report confirmed cases, including the first case of community transmission in England. Across the UK, we are now at a key point in the spread of this virus. We must continue to focus our efforts on isolating and containing to help prevent or delay its spread. 

Diolch, Llywydd. Ddydd Gwener diwethaf, cadarnhaodd Cymru ei hachos cyntaf o'r coronavirus newydd, a elwir yn COVID-19, a gafodd ei ddal pan oedd y person hwnnw yng ngogledd yr Eidal. Mae gwledydd eraill yn y DU yn parhau i adrodd am achosion wedi'u cadarnhau, gan gynnwys yr achos cyntaf o drosglwyddo cymunedol yn Lloegr. Ar draws y DU, rydym ni awr wedi cyrraedd pwynt allweddol o ran lledaeniad y firws hwn. Rhaid i ni barhau i ganolbwyntio ein hymdrechion ar ynysu a chyfyngu i helpu i atal neu ohirio lledaeniad y clefyd.

The advice for returning travellers is being regularly updated. The nature of the evolving situation and the importance of taking a proportionate response means there is specific guidance for travellers returning from specific areas of the world. The latest advice can be accessed on both the Welsh Government and Public Health Wales websites, and the Public Health Wales website is, of course, updated at 3 o'clock every day.

The Foreign and Commonwealth Office website is the definitive source of travel advice for the British public. The Foreign and Commonwealth Office continues to advise: that people do not travel to Hubei Province in China; to only undertake essential travel to mainland China; and to only undertake essential travel to a small number of specific areas within certain countries, including 11 specific small towns in northern Italy. That travel advice is being updated to reflect changing entry restrictions that are being imposed by some countries for recent travellers to affected areas. This travel advice is under constant review and people should regularly check the country-specific information on the Foreign and Commonwealth Office website.

I would like to reiterate that anyone who has travelled back from an affected area or who has concerns that they're a close contact of a confirmed case should not attend their GP practice or present at hospital emergency departments. People should look on the Public Health Wales or Welsh Government websites for the latest advice. If, having considered the guidance online, people have concerns regarding coronavirus, they can now call the free 111 number from anywhere in Wales. Doing this will mean people get assessed by the right NHS staff and, at the same time, limit the possible spread to others.

I ask people to be patient and recognise the additional pressures this situation places on services that are already under pressure. People should remain calm whilst awaiting assistance. The need for assessment will be triaged based on an assessment of the likelihood of infection. We do need to remember that, to date, over 450 tests have taken place with only one imported case to Wales being confirmed out of the numbers tested. We also know that, even where cases are confirmed, the majority of people have mild or no real symptoms. People in Wales require urgent life-saving assistance on a daily basis from our NHS in relation to a range of sudden illnesses, long-term conditions or accidents. The NHS will rightly continue to prioritise life-threatening situations.

NHS Wales has already developed a test for the virus and has so far tested hundreds of individuals, as I have mentioned. This test has now been added to our existing disease surveillance programme in Wales. This will mean that certain GP practices will submit samples for testing as well as tests being undertaken in some of our intensive care units. This should ensure we're able to quickly identify any undetected spread of the virus within the population.

The community assessment and testing units set up by health boards, together with Public Health Wales, have meant the vast majority of people have been tested in their own home. It is an important feature of our response in Wales that over 90 per cent of tests have been carried out in that person's home. This approach has been vital in allowing our NHS to continue to respond to the services they provide and the heightened demand that we see through winter.

We have already asked health boards to identify areas away from emergency departments where individuals can be assessed without compromising other patients. This approach is intended both to direct individuals away from emergency departments and to avoid the potential risk of infecting others. We positively do not want people going to hospital for initial assessment if they are concerned that they may have coronavirus, or have symptoms having travelled to one of the specific at-risk areas.

Further planning and preventative work is under way. Our pandemic flu plans already exist, and organisations across our local resilience fora in Wales, as well as our NHS, have been asked to consider those plans. We want all our civil contingency partners to be ready and prepared to take action should the current situation escalate. These plans cover a variety of scenarios, including the reasonable worst-case scenarios. This is, of course, the responsible choice for the Welsh Government and our partners. We are preparing for the worst to ensure that we are in the best practical position to protect the health of the people of Wales.

The First Minister and I took part in yesterday's COBRA meeting. We continue to work closely with the UK Government and other national devolved Governments on coronavirus planning. A joint UK action plan was, of course, published earlier today. Members will be aware that Ministers across all four UK Governments are considering whether enhanced legal powers are necessary to contain or mitigate the potential impact of this virus. Work is taking place upon the foundation of the previous pandemic flu Bill preparations. Our aim is to have a single consistent piece of UK-wide legislation, if legislation is required. A number of matters would be reserved, but devolved powers must, of course, continue to be exercised by national devolved Governments.

Some major public events have been cancelled or postponed. This has typically been done to limit the risk of transmitting coronavirus at gatherings of large numbers of people. A number of school closures have taken place in other countries for similar reasons. Now, these are possible future choices for the Welsh Government to help slow the spread of the virus. We are, however, not at that stage. Schools should remain open. There is, of course, clear guidance for schools here in Wales that is publicly available on the Welsh Government website.

Enhanced monitoring arrangements are in place at Heathrow, Gatwick, Manchester and Birmingham airports. These airports receive direct flights from the majority of affected areas. Cardiff Airport and our other key seaports currently have public awareness materials in place. Enhanced monitoring arrangements for Cardiff Airport can be implemented at speed, should they be needed. The response needs to be proportionate. It is important to recognise that any entry screening has significant limitations in identifying potential cases.

These decisions are complex, and the Welsh Government, together with the other three national Governments across the UK, are advised by scientific experts and of course by the four chief medical officers. There is a careful balance to strike between protecting health and potentially doing more harm as a result of putting restrictions in place. The length of time any restrictions would need to be in place in order to effectively impact on the spread of the virus is one of our key considerations. Closing services such as schools or restricting travel have significant implications in their own right and may outweigh the benefit of delaying the spread of the virus.

The reality is, though, that often, the simple things are the most important. Everyone can help to protect themselves and others. The best way to slow the spread of respiratory viruses are to always carry tissues, use them to catch coughs and sneezes, bin the tissue, and then wash your hands with soap and water. 'Catch it, bin it, kill it', as I'm sure you'll hear me and many other people say for many days ahead.

Unfortunately, some people in Wales, just as in the rest of the UK, have been subjected to prejudiced and racist comments. For the avoidance of doubt, this Government does not tolerate and will not excuse the racism and prejudice that we have seen and heard. This global public health emergency does not discriminate between different races and faiths. Our people should not use this global public health emergency as an excuse to do so.

I want to end by thanking our staff. NHS and Welsh Government staff have worked long hours on all days to help prepare us for the potential impact of coronavirus. Our partners in local government and the emergency services have already been stretched by the current and continuing emergency response to significant flooding events around the country. I am grateful for their extraordinary and continuing commitment and professionalism. Public safety is their overriding priority, just as it is for this Government. I will, of course, continue to provide Members and the public with regular updates.

Mae'r cyngor ar gyfer teithwyr sy'n dychwelyd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd. Mae natur y sefyllfa sy'n datblygu a phwysigrwydd ymateb yn gymesur yn golygu bod canllawiau penodol i deithwyr sy'n dychwelyd o ardaloedd penodol o'r byd. Gallwch weld y cyngor diweddaraf ar wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, wrth gwrs, yn cael ei diweddaru am 3 o'r gloch bob dydd.

Gwefan y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad yw'r ffynhonnell awdurdodedig o gyngor teithio i'r cyhoedd ym Mhrydain. Mae'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad yn parhau i gynghori: nad yw pobl yn teithio i dalaith Hubei yn Tsieina; i deithio i dir mawr Tsieina dim ond os yw hynny'n hanfodol; ac i deithio dim ond os yw hi'n hanfodol i nifer fach o ardaloedd penodol mewn rhai gwledydd, gan gynnwys 11 o drefi bach penodol yng ngogledd yr Eidal. Mae'r cyngor teithio hwnnw yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r cyfyngiadau mynediad sydd gan rai gwledydd ar gyfer teithwyr diweddar i'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt. Caiff y cyngor teithio hwn ei adolygu'n gyson a dylai pobl edrych yn rheolaidd ar yr wybodaeth ar gyfer gwledydd penodol ar wefan y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad.

Hoffwn bwysleisio eto na ddylai unrhyw un sydd wedi teithio'n ôl o ardal yr effeithiwyd arni neu sydd â phryderon neu eu bod yn gyswllt agos i rywun y cadarnhawyd fod y cyflwr arno, fynd i'w feddygfa deulu nac i adrannau achosion brys ysbytai. Dylai pobl edrych ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru neu Lywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf. Os, ar ôl ystyried y canllawiau ar-lein, bod gan bobl bryderon ynghylch y coronavirus, gallant bellach ffonio'r rhif 111 am ddim o unrhyw le yng Nghymru. Bydd gwneud hyn yn golygu y gall pobl gael eu hasesu gan staff cywir y GIG ac, ar yr un pryd, gyfyngu'r lledaeniad posib yr haint i bobl eraill.

Rwy'n gofyn i bobl fod yn amyneddgar a chydnabod y pwysau ychwanegol y mae'r sefyllfa hon yn ei rhoi ar wasanaethau sydd eisoes o dan bwysau. Ni ddylai pobl gynhyrfu wrth aros am gymorth. Penderfynir a oes angen asesiad yn seiliedig ar asesiad o ba mor debygol yw hi fod yr haint ar rywun. Mae angen i ni gofio bod dros 450 o brofion wedi'u cynnal hyd yma, gyda dim ond un achos o gludo'r haint i Gymru wedi ei gadarnhau o'r niferoedd a brofwyd. Rydym hefyd yn gwybod, hyd yn oed pan gaiff achosion eu cadarnhau, bod gan y rhan fwyaf o bobl symptomau ysgafn neu ddim symptomau gwirioneddol. Mae ar bobl yng Nghymru angen cymorth achub bywyd brys gan ein GIG bob dydd am ystod o afiechydon sydyn, cyflyrau hirdymor neu ddamweiniau. Bydd y GIG, a hynny'n briodol, yn parhau i flaenoriaethu sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd.

Mae GIG Cymru eisoes wedi datblygu prawf ar gyfer y firws ac wedi profi cannoedd o unigolion hyd yn hyn, fel y crybwyllais. Mae'r prawf hwn bellach wedi'i ychwanegu at ein rhaglen bresennol ar gyfer arolygu clefydau yng Nghymru. Bydd hyn yn golygu y bydd rhai meddygfeydd teulu yn cyflwyno samplau i'w profi yn ogystal â phrofion sy'n cael eu cynnal yn rhai o'n hunedau gofal dwys. Dylai hyn sicrhau ein bod yn gallu canfod yn gyflym unrhyw ledaeniad o'r haint sydd heb ei ddarganfod ymysg y boblogaeth.

Mae'r unedau asesu a phrofi cymunedol a sefydlwyd gan fyrddau iechyd, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi golygu bod y mwyafrif helaeth o bobl wedi cael eu profi yn eu cartref eu hunain. Un o nodweddion pwysig ein hymateb yng Nghymru yw bod dros 90 y cant o'r profion wedi'u cynnal yng nghartref yr unigolyn hwnnw. Mae'r dull hwn wedi bod yn hollbwysig o ran galluogi ein GIG i barhau i ymateb i'r gwasanaethau a ddarparant a'r galw cynyddol a welwn ni yn ystod y gaeaf.

Rydym ni eisoes wedi gofyn i fyrddau iechyd ddynodi ardaloedd ar wahan i adrannau achosion brys lle gellir asesu unigolion heb beryglu cleifion eraill. Bwriad y dull hwn yw cyfeirio unigolion oddi wrth adrannau achosion brys ac osgoi'r risg bosib o heintio pobl eraill. Does arnom ni ddim eisiau i bobl fynd i'r ysbyty o gwbl i gael asesiad cychwynnol os ydynt yn poeni fod y coronavirus arnyn nhw, neu fod symptomau arnyn nhw ar ôl teithio i un o'r ardaloedd penodol lle mae perygl o ddal yr haint.

Mae rhagor o waith cynllunio a gwaith ataliol ar y gweill. Mae gennym ni eisoes ein cynlluniau ar gyfer pandemig ffliw, a gofynnwyd i sefydliadau o bob un o'n fforymau cydnerthedd lleol yng Nghymru, yn ogystal â'n GIG, ystyried y cynlluniau hynny. Rydym ni eisiau i'n holl bartneriaid argyfyngau sifil fod yn barod i weithredu os bydd y sefyllfa bresennol yn gwaethygu. Mae'r cynlluniau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o sefyllfaoedd posib, gan gynnwys y sefyllfaoedd gwaethaf posib o ran achosion. Hwn, wrth gwrs, yw'r dewis cyfrifol i Lywodraeth Cymru a'n partneriaid. Rydym ni'n paratoi ar gyfer y gwaethaf er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa ymarferol orau i ddiogelu iechyd pobl Cymru.

Cymerodd y Prif Weinidog a minnau ran yng nghyfarfod COBRA ddoe. Rydym yn parhau i gydweithio'n agos â Llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig cenedlaethol eraill ar gynllunio i fynd i'r afael â'r coronavirus. Cafodd cynllun gweithredu ar y cyd ar gyfer y DU ei gyhoeddi'n gynharach heddiw, wrth gwrs. Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Gweinidogion ym mhob un o bedair Llywodraeth y DU yn ystyried a oes angen pwerau cyfreithiol cryfach i ffrwyno neu liniaru effaith bosib y firws hwn. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar sylfaen paratoadau'r Bil pandemig ffliw blaenorol. Ein nod yw cael un darn cyson o ddeddfwriaeth i'r DU gyfan, os oes angen deddfwriaeth. Byddai nifer o faterion yn cael eu cadw'n ôl, ond rhaid i'r pwerau datganoledig, wrth gwrs, barhau i gael eu harfer gan Lywodraethau datganoledig cenedlaethol.

Mae rhai digwyddiadau cyhoeddus mawr wedi cael eu canslo neu eu gohirio. Gwnaed hyn yn nodweddiadol i gyfyngu ar y risg o drosglwyddo'r coronavirus lle mae niferoedd mawr o bobl wedi ymgasglu. Mae nifer o ysgolion wedi cau mewn gwledydd eraill am resymau tebyg. Nawr, mae'r rhain yn ddewisiadau posib yn y dyfodol i Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i arafu lledaeniad y feirws. Fodd bynnag, nid ydym ni wedi cyrraedd y cam hwnnw. Dylai ysgolion aros ar agor. Mae yna, wrth gwrs, ganllawiau clir i ysgolion yma yng Nghymru sydd ar gael i'r cyhoedd ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae trefniadau monitro gwell ar waith ym meysydd awyr Heathrow, Gatwick, Manceinion a Birmingham. Mae'r hediadau uniongyrchol yn dod i'r meysydd awyr hyn o'r rhan fwyaf o'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Mae gan faes awyr Caerdydd a'n porthladdoedd allweddol eraill ddeunyddiau ymwybyddiaeth gyhoeddus ar waith ar hyn o bryd. Gellir gweithredu trefniadau monitro gwell ar gyfer maes awyr Caerdydd ar fyrder, os bydd eu hangen. Mae angen i'r ymateb fod yn gymesur. Mae'n bwysig cydnabod bod cyfyngiadau sylweddol i unrhyw sgrinio pobl sy'n cyrraedd o ran canfod achosion posib.

Mae'r penderfyniadau hyn yn gymhleth, ac mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r tair Llywodraeth genedlaethol arall ledled y DU, yn cael eu cynghori gan arbenigwyr gwyddonol ac wrth gwrs gan y pedwar prif swyddog meddygol. Mae angen sicrhau cydbwysedd gofalus rhwng diogelu iechyd a gwneud mwy o niwed, o bosib, o ganlyniad i gyflwyno cyfyngiadau. Mae'r cyfnod o amser y byddai angen i unrhyw gyfyngiadau fod mewn grym er mwyn atal lledaeniad y firws yn effeithiol yn un o'n prif ystyriaethau. Mae goblygiadau sylweddol yn eu rhinwedd eu hunain o gau gwasanaethau fel ysgolion neu gyfyngu ar deithio a gallant wrthbwyso'r fantais o ohirio lledaeniad y firws.

Y gwir amdani, fodd bynnag, yw mai'r pethau syml, yn aml, yw'r rhai pwysicaf. Gall pawb helpu i ddiogelu eu hunain ac eraill. Y ffordd orau o arafu lledaeniad firysau anadlol yw cario hancesi papur bob amser, eu defnyddio wrth besychu a thisian, eu rhoi yn y bin, ac yna golchi eich dwylo gyda sebon a dŵr. 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa', fel rwy'n siŵr y clywch chi fi a llawer o bobl eraill yn dweud am ddyddiau bwygilydd. 

Yn anffodus, mae rhai pobl yng Nghymru, yn union fel yng ngweddill y DU, wedi dioddef sylwadau hiliol a rhagfarnllyd. Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw'r Llywodraeth hon yn goddef nac yn esgusodi'r hiliaeth a'r rhagfarn yr ydym ni wedi'u gweld a'u clywed. Nid yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang hwn yn gwahaniaethu rhwng gwahanol hil a ffydd. Ni ddylai ein pobl ddefnyddio'r argyfwng byd-eang hwn ym maes iechyd y cyhoedd fel esgus i wneud hynny.

Hoffwn orffen drwy ddiolch i'n staff. Mae staff y GIG a Llywodraeth Cymru wedi gweithio oriau hir bob dydd i'n helpu i'n paratoi ar gyfer effaith bosib y coronavirus. Mae ein partneriaid ym maes llywodraeth leol a'r gwasanaethau brys eisoes dan bwysau mawr oherwydd yr ymateb brys presennol a pharhaus i ddigwyddiadau llifogydd sylweddol ledled y wlad. Rwyf yn ddiolchgar am eu hymrwymiad a'u proffesiynoldeb rhyfeddol a pharhaus. Diogelwch y cyhoedd yw eu prif flaenoriaeth, yn union fel y mae i'r Llywodraeth hon. Byddaf, wrth gwrs, yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau a'r cyhoedd yn rheolaidd.

15:05

I have three key areas I'd like to briefly touch on, and then a series of questions. First of all, Minister, I'd like to thank you very much for all the communication with me, the telephone calls, and the meetings that you have afforded all of the opposition parties to keep us in the loop, both from yourself and the First Minister. Secondly, I would like to thank the staff in the NHS in Wales, and of course the chief medical officer, for understanding that, in the very busy lives that they already have, they're now having to go on to yet another degree and prepare for anything that may or may not happen. Thirdly, I would like to urge all of us to have responsibility and proportionality. Because, to be frank, a worse contagion is fear. I think we need to be sensible. We need to 'Catch it, bin it and kill it.' I think they're going to be the watchwords for all of us.

Mae gennyf dri maes allweddol yr hoffwn eu crybwyll yn gyflym, ac yna cyfres o gwestiynau. Yn gyntaf oll, Gweinidog, hoffwn ddiolch yn fawr i chi am yr holl gyfathrebu â mi, y galwadau ffôn, a'r cyfarfodydd a gynigwyd i'r holl wrthbleidiau, gennych chi a'r Prif Weinidog, i roi'r newyddion diweddaraf inni. Yn ail, hoffwn ddiolch i staff y GIG yng Nghymru, ac wrth gwrs i'r Prif Swyddog Meddygol, am ddeall, yn y bywyd prysur iawn sydd ganddyn nhw eisoes, bod angen iddyn nhw bellach fynd gam ymhellach a pharatoi ar gyfer unrhyw beth a allai neu na allai ddigwydd. Yn drydydd, hoffwn annog pob un ohonom ni i fod yn gyfrifol ac yn gymesur. Oherwydd, a bod yn onest, haint gwaeth yw ofn. Rwy'n credu bod angen i ni fod yn synhwyrol. Mae angen i ni 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa.' Rwy'n credu y byddant yn arwyddeiriau i bob un ohonom ni.

I'd like to start off by asking you: what can we do to get the public health message out loud and clear? In your statement today, you refer to various organisations, various departments, the public health website. Well, to be frank, I don't honestly think many members of the ordinary public will leap to consult the Public Health Wales website as a matter of first resort. So, I just wonder if we ought to look at tv or radio, just pushing that 'Catch it, bin it, kill it' and the washing of the hands messages.

Could you just tell us what you've done with the Minister for Education in terms of primary and secondary school children—because, of course, we all know that any bug of any sort can go like wildfire around schools—to actually get that message through to them? Because, we also know that pester power from young people is great; they, in turn, will go back and say to parents, friends and relatives the whole 'Catch it, bin it, kill it' message, and of course the message about lengthy, appropriate and proper washing of hands, not a quick couple of fingers under a tap.

Could you also, perhaps when you talk about the public health information campaign, reassure people about the virus itself and how long it can live? Because I've had people say to me, 'I've ordered something from a very large online retailer'—whose name I won't mention—'is it on the package because it's something from China?' Or, I've had businesses raising concerns about stuff that they're importing in. Where is the virus? Is it one of these that can live for an extended period of time? My understanding is it can't, but again it's about getting that message out so that people do not start panicking and thinking the end of the world is nigh, because I think that's incredibly important.

You mention in your statement that people can now access NHS 111. Can I just super clarify that with you? Because of course, 111 was only available in certain areas of Wales for a long time when it was being piloted and rolled out. Are you now saying that, throughout the whole of Wales, any concerns by anybody, it's 111 and they'll be directed to the right place, or do they still have to use the alternative that was there in the first place?

Could you also just let us know, throughout the NHS and social care, what information has been sent out to the myriad of different workers, from cleaners to consultants? Because again, I've had some people say they're well informed, and I've had other people saying that they haven't actually heard very much from their employer organisations. If you just have a view on that. So, all of that is about the public information.

I just want to turn my attention very briefly to legislation. I wonder if you can give us more detail on the timetable for legislation and confirm publicly, on the record, that powers that would be placed on the statute book would be for public health emergencies now and in the future, and that they have a very focused remit? Could you also assure the Parliament that, although one piece of legislation seems to be the favoured for all four nations, devolved matters will remain devolved, so that all the nations can use the legislation for the best interests of their respective countries? We may not have to use very much, because we may actually have very few cases, for example.

Are you able to give any legislative timescales? How will Assembly Members be able to scrutinise a Bill going through Westminster? I understand that the details are being worked up, and I'm very grateful for your intent to allow us—the opposition spokesmen and, I believe, the committee—to have a look at this whenever possible. Have COBRA also given thought to the public health information that would have to go through with any legislation, especially if it has things in it like the power to detain, the power to contain, the power to stop travel, to stop public gatherings, to do any of these other things? Because we live in a very liberal society, and our democracy may find just those very measures a bit of a shock, and difficult to take on board.

My apologies, Presiding Officer, this is such an important matter that I do want to plough on a little bit. Front-line staff—would you be able to outline what steps have been taken to protect front-line NHS and emergency services staff if this continues to develop? Also, although we're testing people, and thankfully they are being found negative, while we're testing them, we don't quite know that yet. We'd appreciate a little bit more detail when possible—I appreciate that you may not be able to do it today—on the primary care capacity. And will you be looking at measures such as, for example, one of the things that really strikes me is that we should, perhaps, insist that all GP surgeries do telephone triage, because, of course, we can still make appointments in a number of GP surgeries online, and when you're making an online appointment, you can't tell what that person's issue might be. So I just wondered if you might give thought to that.

Would you be able to expand on the First Minister's answer to the leader of the opposition on items such as emergency registration of health professionals, fitness to practice, indemnity costs, and so on and so forth? Are you giving any specific advice to people with underlying health conditions who have to regularly see their GPs, who have to regularly pick up prescriptions or to have blood tests? These are people with chronic conditions, such as diabetes, where they have to go in on a regular basis, but is there any way to circumvent that, to keep them out of harm's way for as long as possible? Could you confirm, within Welsh Government, if there's an official in each portfolio leading on this matter—for example, within the business portfolio? Because of course there are many concerns from all the different communities that are represented by your Cabinet colleagues sitting around the table with you.

Finally, I'd like to say actually, to be frank, well done. Nobody can plan for the worst all the time. We don't want to be on a perpetual war footing, either as a Government here, a Government in the UK or indeed the NHS anywhere, and it is hard to just leap forward with all of these measures in one go, so I know that there has been some adverse commentary by some sections of society saying that we should have this, that and the other, but again, I come back to what I said, Llywydd, at the very beginning—that the worst pandemic is fear. I think that the Governments have behaved as responsibly and as swiftly as they can. I do want to see legislation and scrutinise it properly to ensure that it's fit for purpose, and I'm particularly keen that, whatever happens, we try and protect our NHS front-line staff as much as possible, because at the end of the day, they are our first line of defence, and we need them to be as well as possible. Thank you, Minister.

Fe hoffwn i ddechrau drwy ofyn i chi: beth allwn ni ei wneud i gyfleu neges iechyd y cyhoedd yn uchel ac yn glir? Yn eich datganiad heddiw, rydych chi'n cyfeirio at wahanol sefydliadau, adrannau amrywiol, gwefan iechyd y cyhoedd. Wel, a bod yn blwmp ac yn blaen, dydw i ddim yn credu y bydd llawer o aelodau cyffredin y cyhoedd  yn rhuthro i ymgynghori â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel cam cyntaf. Felly, tybed a ddylem ni ystyried y teledu neu'r radio, a hyrwyddo'r neges honno 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa' a'r negeseuon ynglŷn â golchi dwylo.

A allwch chi ddweud wrthym ni beth rydych chi a'r Gweinidog Addysg wedi'i wneud o ran plant ysgolion cynradd ac uwchradd—oherwydd, wrth gwrs, rydym ni i gyd yn gwybod y gall unrhyw haint o unrhyw fath ledu fel tân gwyllt o amgylch ysgolion—er mwyn cyfleu'r neges iddyn nhw? Oherwydd, rydym ni hefyd yn gwybod bod dylanwad pobl ifanc yn wych; byddan nhw, yn eu tro, yn mynd yn ôl ac yn dweud wrth rieni, ffrindiau a pherthnasau am y neges 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa', ac wrth gwrs y neges ynglŷn â golchi dwylo'n briodol ac yn gywir heb frysio, nid rhoi ambell fys yn sydyn o dan dap.

A allwch chi hefyd, efallai pan soniwch chi am ymgyrch wybodaeth iechyd y cyhoedd, dawelu meddyliau pobl ynghylch y feirws ei hun a pha mor hir y gall fyw? Gan fy mod i wedi cael pobl yn dweud wrthyf i, 'Rydw i wedi archebu rhywbeth gan gwmni manwerthu ar-lein mawr iawn'—na chrybwyllaf i mo'i enw—'oes feirws ar y pecyn am ei fod yn rhywbeth o Tsieina?' Neu, rwyf wedi cael busnesau'n codi pryderon am bethau y maen nhw'n eu mewnforio. Ble mae'r feirws? A yw'n un o'r rhain a all fyw am gyfnod estynedig o amser? Ni allaf ddeall hyn, ond unwaith eto mae'n ymwneud â hyrwyddo'r neges honno fel nad yw pobl yn dechrau poeni a meddwl ei bod hi'n ddiwedd y byd, oherwydd rwy'n credu bod hynny'n hynod o bwysig.

Rydych chi'n sôn yn eich datganiad y gall pobl nawr ffonio rhif 111 y GIG. A gaf i fod yn hollol glir ynghylch hyn? Oherwydd, wrth gwrs, dim ond mewn rhai ardaloedd o Gymru yr oedd gwasanaeth 111 ar gael am gyfnod hir pan oedd yn cael ei dreialu a'i gyflwyno. A ydych chi nawr yn dweud, drwy Gymru gyfan, os oes unrhyw bryderon gan unrhyw un, y dylent ffonio 111 ac fe gânt eu cyfeirio i'r lle cywir, neu a oes rhaid iddyn nhw ddefnyddio'r dewis arall a oedd yno yn y lle cyntaf?

A allwch chi hefyd roi gwybod inni, ledled y GIG a'r maes gofal cymdeithasol, pa wybodaeth sydd wedi'i hanfon at y llu o wahanol weithwyr, o lanhawyr i ymgynghorwyr? Oherwydd unwaith eto, rwyf wedi cael rhai pobl yn dweud eu bod yn gwybod beth i'w wneud, ac rwyf wedi cael pobl eraill yn dweud nad ydynt mewn gwirionedd wedi clywed llawer gan y sefydliadau sy'n eu cyflogi. Os oes gennych chi wybodaeth am hynny? Felly, mae a wnelo hynny i gyd â'r wybodaeth gyhoeddus.

Hoffwn droi fy sylw'n fyr iawn at ddeddfwriaeth. Tybed a wnewch chi roi mwy o fanylion inni am yr amserlen ar gyfer deddfwriaeth a chadarnhau'n gyhoeddus, a'i gofnodi, y byddai'r pwerau a fyddai'n cael eu rhoi ar y llyfr statud yn rhai ar gyfer argyfyngau iechyd cyhoeddus nawr ac yn y dyfodol, a bod ganddyn nhw gylch gwaith penodol iawn? A allwch chi hefyd sicrhau'r Senedd, er ei bod hi'n ymddangos mai un darn o ddeddfwriaeth ar gyfer y pedair gwlad yw'r hyn a ffefrir, y bydd materion datganoledig yn parhau i fod wedi'u datganoli, er mwyn i'r holl genhedloedd allu defnyddio'r ddeddfwriaeth er lles gorau eu gwledydd nhw? Efallai na fydd yn rhaid inni ddefnyddio llawer, oherwydd mewn gwirionedd, efallai er enghraifft, mai ychydig iawn o achosion fydd gennym ni.

A allwch chi roi unrhyw amserlenni deddfwriaethol? Sut y bydd Aelodau'r Cynulliad yn gallu craffu ar Fil sy'n ymlwybro drwy San Steffan? Deallaf fod y manylion yn cael eu paratoi, ac rwy'n ddiolchgar iawn am eich bwriad i ganiatáu i ni—llefarwyr y gwrthbleidiau ac, fe gredaf, y pwyllgor—edrych ar hyn lle bynnag y bo'n bosib. A yw COBRA hefyd wedi rhoi ystyriaeth i'r wybodaeth ynghylch iechyd y cyhoedd y byddai'n rhaid ei chyflwyno gydag unrhyw ddeddfwriaeth, yn enwedig os yw hi'n cynnwys pethau fel y pŵer i gadw cleifion mewn man penodol, y pŵer i rwystro cleifion rhag gadael rhywle, y pŵer i atal teithio, i atal torfeydd cyhoeddus, i wneud unrhyw rai o'r pethau hyn? Oherwydd rydym ni'n byw mewn cymdeithas ryddfrydol iawn, ac mae'n bosib y bydd ein democratiaeth yn gweld yr union fesurau hynny yn dipyn o sioc, ac yn anodd eu derbyn.

Rwy'n ymddiheuro, Llywydd, mae hwn yn fater mor bwysig fel yr hoffwn i barhau am ychydig. Staff rheng flaen—a wnewch chi amlinellu beth sydd wedi ei wneud i ddiogelu staff rheng flaen y GIG a'r gwasanaethau brys os yw hyn yn parhau i ddatblygu? Hefyd, er ein bod ni'n profi pobl, a diolch byth y canfyddir nad yw'r haint arnyn nhw, tra yr ydym ni'n eu profi, nid ydym yn gwybod hynny eto. Byddem yn gwerthfawrogi ychydig mwy o fanylion pan fo hynny'n bosib—sylweddolaf na allwch chi wneud hynny heddiw efallai—ynghylch gallu'r maes gofal sylfaenol i ymdopi. Ac a fyddwch chi'n ystyried mesurau megis, er enghraifft, un o'r pethau sy'n fy nharo i mewn gwirionedd yw y dylem ni, efallai, fynnu bod pob meddygfa deulu yn brysbennu dros y ffôn, oherwydd, wrth gwrs, gallwn ddal i wneud apwyntiadau mewn nifer o feddygfeydd meddygon teulu ar-lein, a phan fyddwch chi'n gwneud apwyntiad ar-lein, allwch chi ddim dweud beth sydd efallai o'i le ar yr unigolyn yna. Felly, tybed a allwch chi ystyried hynny.

A wnewch chi ymhelaethu ar ateb y Prif Weinidog i arweinydd yr wrthblaid ar eitemau megis cofrestru gweithwyr iechyd proffesiynol, addasrwydd i ymarfer, costau indemniad, ac ati mewn argyfwng? A ydych chi'n rhoi unrhyw gyngor penodol i bobl sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n gorfod gweld eu meddygon teulu'n rheolaidd, sy'n gorfod casglu presgripsiynau'n rheolaidd neu gael profion gwaed? Mae'r rhain yn bobl sydd â chyflyrau cronig, megis clefyd siwgr, lle mae'n rhaid iddyn nhw fynd i weld y meddyg yn rheolaidd, ond a oes unrhyw ffordd o osgoi hynny, i'w cadw rhag niwed am gyhyd ag y bo modd? A allwch chi gadarnhau, yn Llywodraeth Cymru, a oes swyddog ym mhob portffolio sy'n arwain ar y mater hwn—er enghraifft, yn y portffolio busnes? Oherwydd, wrth gwrs, mae llawer o bryderon gan yr holl gymunedau gwahanol a gynrychiolir gan eich cyd-Aelodau yn y Cabinet sy'n eistedd o amgylch y bwrdd gyda chi.

Yn olaf, hoffwn ddweud, a dweud y gwir, da iawn chi. Ni all neb gynllunio ar gyfer y gwaethaf drwy'r amser. Nid ydym eisiau bod yn cynnal y muriau trwy'r amser, naill ai fel Llywodraeth yn y fan yma, Llywodraeth y DU neu yn wir ym mha bynnag ran o'r GIG, ac mae'n anodd gweithredu pob un o'r mesurau hyn ar unwaith, felly rwy'n gwybod y bu rhai sylwadau anffafriol gan rai carfannau o gymdeithas yn dweud y dylem ni gael hyn llall ag arall, ond unwaith eto, dychwelaf at yr hyn a ddywedais, Llywydd, ar y cychwyn cyntaf—mai ofn yw'r pandemig gwaethaf. Credaf fod y Llywodraethau wedi ymddwyn mor gyfrifol a chyflym ag y gallant. Rwyf eisiau gweld deddfwriaeth a chraffu'n iawn arni i sicrhau ei bod yn addas i'w diben, ac rwy'n arbennig o awyddus, beth bynnag sy'n digwydd, ein bod yn ceisio amddiffyn staff rheng flaen ein GIG gymaint â phosib, oherwydd yn y pen draw nhw yw ein hamddiffyniad cyntaf, ac mae arnom ni angen iddyn nhw fod mor iach â phosib. Diolch yn fawr, Gweinidog.

15:15

Thank you for the series of comments and questions. I'll try to make sure that I respond to each of them and I'll try to be brief in doing so, Presiding Officer.

There's a point about all of us promoting and using trusted sources of information—so, the information given by the chief medical officer, the information that the Welsh Government website promotes, and Public Health Wales. They are trusted sources of information that we should all be looking to promote to help with the simple messages, both about continuing to repeat the 'catch it, bin it, kill it' message, and I think we will get to the point where there will be a widespread understanding of it, because I expect to see virtually every spokesperson repeat that at various points in their public appearances, and you can also expect there to be regular media messages from a variety of people. But in particular, the four chief medical officers across the UK, and health Ministers, of course, will be leading on that extra effort. If coronavirus becomes a more significant concern, you can expect to hear from me not just in this place, but publicly as well. So the public messaging part I think would actually be quite difficult at this point in time—to have a separate public health campaign given the significant coverage that is taking place every day on an update on the condition. Thus far, I certainly think our broadcast media have been pretty responsible about their approach, and in promoting those essential and basic public health messages. Of course, the guidance for schools that we've issued, which, again, is available on the Welsh Government website, reiterates that advice as to what people should do, not necessarily opening or closing schools—the messaging again being to keep them open—but actually in good basic hygiene; we want schools to follow and reiterate with their own populations as well.

Diolch am y gyfres o sylwadau a chwestiynau. Ceisiaf wneud yn siŵr fy mod yn ymateb i bob un ohonynt a cheisio bod yn gryno wrth wneud hynny, Llywydd.

Elfen o hyn yw bod pob un ohonom ni yn hyrwyddo ac yn defnyddio ffynonellau gwybodaeth y gellir ymddiried ynddyn nhw—felly, yr wybodaeth a roddir gan y prif swyddog meddygol, yr wybodaeth y mae gwefan Llywodraeth Cymru yn ei hyrwyddo, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Maen nhw'n ffynonellau gwybodaeth y gellir ymddiried ynddyn nhw y dylem ni i gyd fod yn ceisio eu hyrwyddo i helpu gyda'r negeseuon syml, sef parhau i ailadrodd y neges 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa', a chredaf y down ni i'r sefyllfa lle bydd dealltwriaeth eang o hynny, oherwydd disgwyliaf weld bron pob llefarydd yn ailadrodd hynny ar wahanol adegau yn eu hymddangosiadau cyhoeddus, a gallwch hefyd ddisgwyl cael negeseuon rheolaidd yn y cyfryngau gan amrywiaeth o bobl. Ond yn benodol, bydd y pedwar prif swyddog meddygol o wahanol rannau'r DU, a'r Gweinidogion iechyd, wrth gwrs, yn arwain ar yr ymdrech ychwanegol honno. Os yw'r coronavirus yn dod yn bryder mwy sylweddol, gallwch ddisgwyl clywed oddi wrthyf nid yn unig yn y fan yma, ond yn gyhoeddus hefyd. Felly, rwy'n credu y byddai'r elfen negeseuon cyhoeddus yn eithaf anodd ar hyn o bryd—i gael ymgyrch iechyd y cyhoedd ar wahân o gofio'r sylw sylweddol a roddir bob dydd i'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyflwr. Hyd yn hyn, rwy'n sicr yn credu bod ein cyfryngau darlledu wedi bod yn eithaf cyfrifol ynghylch eu hymagwedd, ac wrth hyrwyddo'r negeseuon hanfodol a sylfaenol hynny ynglŷn ag iechyd y cyhoedd. Wrth gwrs, mae'r canllawiau i ysgolion yr ydym ni wedi'u cyhoeddi, sydd, unwaith eto, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, yn ailadrodd y cyngor am yr hyn y dylai pobl ei wneud, nid agor neu gau ysgolion o reidrwydd—y neges eto oedd, eu cadw ar agor—ond gyda hylendid sylfaenol da mewn gwirionedd; rydym ni eisiau i ysgolion ddilyn ac ailadrodd y negesau hynny gyda'u poblogaethau eu hunain hefyd.

In terms of questions about businesses, there's absolutely no advice or suggestion that people should alter the way that they order goods within or outside the UK. That advice remains in place as it would have been before.

On 111, I'm happy to confirm that there is now an all-Wales coronavirus service through the free 111 number. That's a change that we've deliberately made to have a single source, a single number, so we're not trying to ask people to go to different places in different parts of the country.

There are already conversations taking place within the Government, and conversations are starting with employer organisations about either support that they might need, or indeed messages about how they're actually taking care of their own workforces as well. It's not just an issue for public services—there's a potentially more significant impact. One of the issues we discussed in our engagement across all four Governments are changes to the way that the statutory sick pay operates, because we don't want people to wait until the third day of being unwell before they then think they're going to take some time out of work. So, I think the UK Government are looking to act on that. The Secretary of State for Health and Social Care gave an indication of that when he was answering questions in the House of Commons with the Labour spokesperson today.

On legislation, as I said in the statement, we are looking at the possibility of legislation. If we were to need to legislate, bearing in mind the advice we've had from the four chief medical officers and from SAGE—a group I'll return to shortly. SAGE is not a herb in this instance—it is the Scientific Advisory Group for Emergencies—and that's a key resource providing scientific advice to the four UK Governments. If we were to see the sort of peak in the virus that is possible, that could be starting from about May/June, when you might see a peak. If we were to need emergency powers, then we'd need to have them in place before then, which would realistically mean that we would need to have passed that legislation before Easter recess in Parliaments across the UK. That means that, from our point of view, if we were to have a single piece of UK-wide legislation, we would have needed to have considered a legislative consent motion before we go into recess itself. So, there isn't a significant period of time, but in the conversations that I've had, both with the health spokespeople from the Conservatives and Plaid Cymru, I've indicated that, as soon as we're in a position to be more definitive about that, I'll confirm that. I'll make sure technical briefings are available. I've already offered the chair of the health committee an opportunity to have a briefing with the Chief Medical Officer for Wales—a broader update on the position. And if we get to the position where we think legislation is the right answer, and we have the shape of it, then I'll try to make sure that a technical briefing is available from the chief medical officer and officials about what that Bill will contain and the rationale behind it as well. But again, to reiterate my point that the very clear expectation is that devolved powers remain the responsibility of Ministers in the three national devolved Governments.

Now, in terms of how to exercise those powers, then we're very clear that we want to be led by the science and the advice we get from the chief medical officer is about which powers may need to be exercised. Ultimately, Ministers still have to decide. And equally, when those powers are no longer required as well. But if there were to be legislation, I'm sure that people in all of the Parliaments in the UK would want to understand when powers would start, but also when they would end. In the Civil Contingencies Bill, for example, the powers need to be reviewed and renewed every seven days. That may not be appropriate if we do face a pandemic that may last several months. But there is a point there, and I expect it will come up properly in scrutiny as well. And the point is well made.

In terms of looking after our staff, well we have protective equipment for staff who are undertaking testing and treatment, and we have the appropriate protective equipment available for staff to continue to do so. We are taking seriously staff well-being, but also if there were to be a significant challenge, then if there are significant numbers of people in the workplace who are absent from work because they're unwell, that would affect part of our health service workforce as well. So, we are thinking through potential scenarios where, if there is reduced workforce, not just about the potential opportunity to reintroduce those retired health and care professionals who are willing to return, and what that means for a regulatory point of view, in terms of adding numbers. Because money may not provide us with lots of extra members of staff—it's actually about the willingness of people with the ability to return and to have the appropriate regulatory clearance to do so.

On primary care, you've already heard the First Minister indicate that we're already actively considering the potential to reduce some of the reporting arrangements, and that should be familiar. I think it was two winters ago that I decided to do so during winter for primary care to ease pressure. That gave them more time, and we're also able to have regular and understandable means for which they would continue to be paid a predictable amount on doing so. 

In terms of your point about regular advice for people with chronic conditions who may need to attend, we're not at the point in time where those people need to behave differently, but we may get to the point where that is one of the things that we contemplate. Those people don't need to be concerned now, but should there be a more significant community transfer of coronavirus, we will need to consider and potentially to give further advice at that point in time. 

Officials in each portfolio are working across the Government. We stood up our own emergency arrangements. The Cabinet had a briefing from me—we've mentioned it before, but there was a specific briefing yesterday. The Cabinet will be meeting again later this week to consider this specifically, and we'll look at arrangements between Ministers to effectively stand up our own emergency arrangements. I think the initials are EWCC, but to put it in more understandable terms, our own COBRA Cymru arrangements are ready to stand up as well. 

I'd like to finish by thanking you both for your support and for your constructive approach in our previous conversations and here. There will be, of course, questions you will want to ask throughout the time, but I think it is important that we try to take an approach that is led by the evidence and stay as calm as we want the public to remain in the face of a novel threat to public health across the UK. 

O ran cwestiynau am fusnesau, nid oes unrhyw gyngor nac awgrym o gwbl y dylai pobl newid y ffordd y maen nhw'n archebu nwyddau yn y DU neu'r tu allan iddi. Mae'r cyngor hwnnw'n dal ar waith fel y byddai wedi bod o'r blaen.

O ran 111, rwy'n hapus i gadarnhau bod yna bellach wasanaeth coronavirus Cymru gyfan drwy'r rhif 111, am ddim. Dyna newid yr ydym ni wedi'i wneud yn fwriadol i gael un ffynhonnell, un rhif, felly nid ydym yn gofyn i bobl fynd i wahanol leoedd mewn gwahanol rannau o'r wlad.

Mae sgyrsiau eisoes yn cael eu cynnal yn y Llywodraeth, ac mae sgyrsiau'n dechrau ymysg sefydliadau sy'n cyflogi ynghylch y cymorth sydd ei angen arnynt, neu'n wir negeseuon ynghylch sut y maen nhw'n gofalu am eu gweithluoedd eu hunain hefyd. Nid mater i wasanaethau cyhoeddus yn unig yw hyn—mae effaith fwy sylweddol o bosib. Un o'r materion a drafodwyd gennym ni wrth inni ymwneud â phob un o'r pedair Llywodraeth yw newidiadau i'r ffordd y mae'r tâl salwch statudol yn gweithredu, oherwydd nid ydym eisiau i bobl aros tan y trydydd diwrnod o salwch cyn iddyn nhw ystyried wedyn bod yn rhaid iddyn nhw gymryd peth amser o'u gwaith. Felly, rwy'n credu bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gweithredu ar hynny. Rhoddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol arwydd o hynny pan oedd yn ateb cwestiynau yn Nhŷ'r Cyffredin gyda llefarydd Llafur heddiw.

O ran deddfwriaeth, fel y dywedais yn y datganiad, rydym yn edrych ar y posibilrwydd o ddeddfwriaeth. Pe bai angen i ni ddeddfu, gan gofio'r cyngor yr ydym ni wedi'i gael gan y pedwar prif swyddog meddygol a chan SAGE—grŵp y dychwelaf ato cyn bo hir. Nid perlysieuyn yw SAGE yn yr achos hwn—ond y 'Scientific Advisory Group for Emergencies'—ac mae hwnnw'n adnodd allweddol sy'n darparu cyngor gwyddonol i bedair Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Pe baem yn gweld y math o uchafbwynt o ran y firws, sy'n bosib, gallai hynny ddechrau tua mis Mai/Mehefin, pan allech chi weld uchafbwynt. Pe bai angen pwerau brys arnom ni, byddai angen inni eu rhoi ar waith cyn hynny, a fyddai'n golygu, i fod yn realistig, y byddai angen inni fod wedi pasio'r ddeddfwriaeth honno cyn toriad Pasg y seneddau ledled y DU. Mae hynny'n golygu, o'n safbwynt ni, pe baem ni'n cael un darn o ddeddfwriaeth i'r DU gyfan, byddai wedi bod angen inni ystyried cynnig cydsyniad deddfwriaethol cyn y toriad ei hun. Felly, nid oes cyfnod sylweddol o amser, ond yn y sgyrsiau rwyf wedi'u cael, gyda llefarwyr iechyd y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru, rwyf wedi dweud, cyn gynted ag y byddwn mewn sefyllfa i fod yn fwy pendant ynghylch hynny, y byddaf yn cadarnhau hynny. Byddaf yn sicrhau bod gwybodaeth dechnegol ar gael. Rwyf eisoes wedi cynnig cyfle i gadeirydd y pwyllgor iechyd gael sesiwn friffio gyda Phrif Swyddog Meddygol Cymru—diweddariad ehangach ar y sefyllfa. Ac os byddwn ni'n cyrraedd y sefyllfa pryd yr ydym ni'n credu mai deddfwriaeth yw'r ateb cywir, a bod gennym ni ffurf hynny, yna byddaf yn ceisio sicrhau bod briff technegol ar gael gan y Prif Swyddog Meddygol a'r swyddogion ynglŷn â'r hyn y bydd y Bil yn ei gynnwys a'r rhesymeg y tu ôl iddo hefyd. Ond eto, i ailadrodd fy mhwynt mai'r disgwyliad clir iawn yw bod pwerau datganoledig yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i Weinidogion yn y tair Llywodraeth ddatganoledig genedlaethol.

Nawr, o ran sut i arfer y pwerau hynny, rydym yn glir iawn ein bod eisiau cael ein harwain gan y wyddoniaeth a'r cyngor a gawn ni gan y prif swyddog meddygol o ran pa bwerau y gall fod angen eu harfer. Yn y pen draw, y Gweinidogion sydd i benderfynu o hyd. Ac yn yr un modd, pan nad oes angen y pwerau hynny bellach hefyd. Ond pe bai yna ddeddfwriaeth, rwy'n siŵr y byddai pobl ym mhob un o'r seneddau yn y DU eisiau deall pryd y byddai pwerau'n dechrau, ond hefyd pryd y byddent yn dod i ben. Yn y Bil Paratoadau Sifil, er enghraifft, mae angen i'r pwerau gael eu hadolygu a'u hadnewyddu bob saith diwrnod. Efallai na fydd hynny'n briodol os wynebwn ni bandemig a allai barhau am nifer o fisoedd. Ond mae'n sylw pwysig, ac rwy'n disgwyl y caiff sylw priodol wrth graffu hefyd. Ac mae'r sylw yn un priodol. 

O ran gofalu am ein staff, wel mae gennym ni offer amddiffynnol ar gyfer staff sy'n profi a thrin, ac mae gennym ni'r offer amddiffynnol priodol ar gael i staff barhau i wneud hynny. Rydym yn cymryd lles staff o ddifrif, ond hefyd pe byddai her sylweddol, yna os oes nifer sylweddol o bobl yn y gweithle sy'n absennol o'r gwaith am eu bod yn sâl, byddai hynny'n effeithio ar ran o weithlu ein gwasanaeth iechyd hefyd. Felly, rydym yn ystyried sefyllfaoedd posib pryd, os oes llai o weithlu, bod angen gwneud mwy na dim ond rhoi'r cyfle i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol sydd wedi ymddeol sy'n barod i ddychwelyd i wneud hynny os ydynt yn fodlon, a beth mae hynny'n ei olygu o ran rheoleiddio, yn nhermau rhifau. Oherwydd efallai na all arian roi llawer o aelodau staff ychwanegol inni—mae'n ymwneud mewn gwirionedd â pharodrwydd pobl sydd â'r gallu i ddychwelyd a chael y cliriad rheoliadol priodol i wneud hynny.

O ran gofal sylfaenol, rydych chi eisoes wedi clywed y Prif Weinidog yn dweud ein bod eisoes yn ystyried a oes modd lleihau rhai o'r trefniadau adrodd, a dylai hynny fod yn gyfarwydd. Rwy'n credu mai dau aeaf yn ôl y penderfynais wneud hynny yn ystod y gaeaf ar gyfer gofal sylfaenol er mwyn ysgafnhau'r pwysau. Rhoddodd hynny fwy o amser iddyn nhw, ac fe allwn ni hefyd gael dulliau rheolaidd a dealladwy i sicrhau y byddent yn parhau i gael swm rhagweladwy ar gyfer gwneud hynny.

O ran eich sylw am gyngor rheolaidd i bobl â chyflyrau cronig y gallai fod angen iddynt fynd i'w meddygfa, nid ydym ni wedi cyrraedd adeg pryd mae angen i'r bobl hynny wneud unrhyw beth yn wahanol, ond efallai y down i'r adeg pryd bydd hynny'n un o'r pethau y byddwn yn eu hystyried. Nid oes angen i'r bobl hynny boeni yn awr, ond pe bai trosglwyddiad cymunedol mwy sylweddol o'r coronavirus, bydd angen i ni ystyried ac o bosib rhoi cyngor pellach bryd hynny. 

Mae swyddogion ym mhob portffolio yn gweithio ar draws y Llywodraeth. Rydym ni wedi cynyddu ein trefniadau brys ein hunain. Cafodd y Cabinet frîff gennyf—rydym ni wedi sôn amdano o'r blaen, ond cafwyd sesiwn friffio benodol ddoe. Bydd y Cabinet yn cyfarfod eto yn ddiweddarach yr wythnos hon i ystyried hyn yn benodol, a byddwn yn edrych ar drefniadau rhwng Gweinidogion i gynyddu ein trefniadau brys ein hunain yn effeithiol. Rwy'n credu mai EWCC yw'r byrfodd, ond i'w roi mewn termau mwy dealladwy, mae ein trefniadau COBRA Cymru ein hunain yn barod hefyd.  

Hoffwn orffen drwy ddiolch i'r ddau ohonoch chi am eich cefnogaeth ac am eich agwedd adeiladol yn ein sgyrsiau blaenorol ac yn y fan yma. Wrth gwrs, bydd cwestiynau y byddwch wastad eisiau eu holi, ond credaf ei bod hi'n bwysig ein bod yn ceisio mynd ati mewn modd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac aros mor ddigynnwrf ag yr ydym ni eisiau i'r cyhoedd aros yn wyneb bygythiad newydd i iechyd y cyhoedd ledled y DU.  

15:25

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

Gaf innau ddiolch am y datganiad y prynhawn yma a diolch hefyd am y sesiynau briffio sydd wedi cael eu darparu i ni fel gwrthbleidiau, ddydd Sul ac yn gynharach heddiw? Dwi'n edrych ymlaen at weld y math yna o ddeialog yn parhau, achos dwi'n meddwl ei fod yn bwysig iawn bod yr hyder yna yn y cyhoedd bod y camau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd yn rhai cyfrifol i'w cymryd, ac mae sut mae hynny'n cael ei gyfathrebu efo ni a'r cyhoedd yn bwysig iawn, wrth reswm. Mi allwn i ofyn cannoedd o gwestiynau ichi y prynhawn yma, ond gwnaf i ddim. Dwi'n gwybod y cawn ni ddigon o gyfleoedd i ofyn y cwestiynau hynny, ond mae yna ambell i beth yn fy nharo i, a gwnaf i ddefnyddio'r cyfle yma i ofyn y rheini.

Yn gyntaf, cwestiwn a gafodd ei ofyn yn gynharach gan Adam Price, ac mae yna gyffwrdd wedi bod arno fo eto, sef y wybodaeth sy'n cael ei rannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a pha mor aml mae'r wybodaeth honno'n cael ei rhannu. Mi ddywedodd y Prif Weinidog, neu mi awgrymodd y Prif Weinidog bod data yn cael eu rhannu yn ddyddiol. Rydych chithau wedi awgrymu hynny: bod y wybodaeth yn cael ei rhannu am 3 o'r gloch bob prynhawn. Yn ôl yr hyn dwi'n ei deall ac yn ôl gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, er bod yna wybodaeth yn cael ei rhannu'n ddyddiol, dydy'r data ynglŷn â faint o brofion sydd wedi cael eu cymryd, p'un ai'n brofion negyddol neu bositif, ddim yn cael eu rhannu ond yn wythnosol. Tybed a allwch chi gadarnhau beth ydy'r sefyllfa a gofyn a wnaiff Iechyd Cyhoeddus Cymru sicrhau bod y data, yn ogystal â'r naratif dyddiol, fel petai, yn cael eu diweddaru o ddydd i ddydd, yn hytrach nag wythnos wrth wythnos?

O ran 111, dwi'n falch iawn bod hwnnw, rŵan, yn rif sy'n gallu cael ei gyrraedd ym mhle bynnag mae pobl yng Nghymru. A allwn ni gael syniad o'r adnoddau ychwanegol sydd wedi cael eu paratoi er mwyn galluogi hynny i ddigwydd, rŵan? Ac fel cwestiwn ymylol, o bosib, ydy hyn yn ddechrau ar ddarparu 111 ym mhob rhan o Gymru—rhywbeth dwi'n gobeithio bydd yn digwydd? A ninnau ar ddiwrnod y gyllideb, mi fyddwn i'n gwerthfawrogi ychydig o sylwadau ehangach ynglŷn â'r adnoddau ychwanegol yr ydych chi wedi eu sicrhau neu yr ydych chi'n ceisio eu sicrhau gan y Gweinidog cyllid er mwyn sicrhau ein bod ni yn y sefyllfa gryfaf posib fel gwlad i ymateb i COVID-19.

Gaf i ofyn hefyd: mae yna gynlluniau cychwynnol yn cael eu datblygu yn ôl dwi'n ei ddeall, i, o bosib, agor y drws i feddygon sydd wedi gadael y proffesiwn neu sydd wedi ymddeol i ddod yn ôl, pe bai yna bwysau ar weithlu'r gwasanaeth iechyd. Pa gyngor sydd yna i'r gweithwyr iechyd hynny sydd yn barod yn y sefyllfa anodd yma i wneud y gwaith ychwanegol i gefnogi'r cyhoedd o ran ein gwasanaeth iechyd? Pa gyngor sydd yna iddyn nhw ar sut y gallan nhw gofrestru ymlaen llaw, os liciwch chi, cyn i'r manylion gael eu cwblhau, fel ein bod ni'n gallu cryfhau'r gweithlu iechyd pe bai angen hynny?

Cwpwl o bwyntiau ar fater o egwyddor. Mi wnaethoch chi, yn gywir iawn, gondemnio'r rhagfarn a'r sylwadau hiliol sydd wedi cael eu clywed mewn cysylltiad ag ymlediad yr haint yma. A allwn ni ofyn i chi wneud sylw ehangach ynglŷn â'r angen i drin pobl sydd mewn self-isolation, os liciwch chi, efo urddas a pharch? Achos mae'n bwysig iawn bod pobl yn gwybod pa fath o lefel o driniaeth y dylen nhw allu disgwyl ei gael gan y wladwriaeth, gan gymuned, a hwythau yn teimlo, wrth gwrs, mewn sefyllfa fregus iawn o fod wedi cael eu rhoi mewn self-isolation.

Mae wedi dod i'r amlwg hefyd bod Mako Vunipola bellach ddim yn mynd i fod yn gallu chwarae yn y gêm chwe gwlad rhwng Cymru a Lloegr y penwythnos yma oherwydd ei fod o wedi mynd i mewn i self-isolation. Tybed beth ydych chi'n—. Wel, yn gyntaf, pa fath o drafodaethau sydd yn digwydd efo cyrff fel Undeb Rygbi Cymru, a chlybiau pêl droed ac ati, o gwmpas digwyddiadau mawr fel hyn sy'n dod â phobl at ei gilydd? Ond yn fwy pwysig o bosib, beth mae'r ffaith bod Mako Vunipola wedi mynd i self-isolation, ac yntau ddim yn dangos arwyddion o'r haint, ond wedi bod mewn sefyllfa lle gall fod yna beryg—dwi'n deall ei fod o wedi hedfan drwy Hong Kong—beth mae hynny yn ei ddweud wrthym ni am yr angen i bobl fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallan nhw fod wedi cael eu heintio, ac i gymryd camau synhwyrol i'w diogelu eu hunain, ac eraill o'u cwmpas nhw, tra'n balansio hynny, wrth gwrs, efo'r angen, fel rydych chi'n ei ddweud, i bobl beidio mynd i ryw fath o gonsyrn mawr yn gyffredinol?

Ac yn olaf, eto'n cyfeirio at sylwadau a godwyd gan Adam Price yn gynharach heddiw yma, o ran y cyfrifoldeb ar gyflogwyr. Dwi wedi codi hyn efo chi o'r blaen fel Llywodraeth, yn gofyn i chi roi cyfarwyddyd clir o'ch disgwyliadau chi gan gyflogwyr cyfrifol yng Nghymru. Dydy deddfwriaeth cyflogaeth ddim wedi cael ei ddatganoli, ond dwi'n meddwl bod yna gyfeiriad neu ddisgwyliad a allai gael ei osod gan Lywodraeth Cymru o ran ymddygiad cyflogwyr. Mi allai cyflogwyr anghyfrifol, gweithleoedd lle mae disgwyl i bobl droi fyny i'r gwaith beth bynnag eu cyflwr iechyd nhw, fod yn peryglu iechyd pobl eraill. Felly, a fyddwch chi yn gwneud datganiadau rŵan, neu dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf, ynglŷn â'ch disgwyliadau chi ynglŷn â'r angen i gyflogwyr, fel pawb arall o fewn y gymuned, gymryd y camau synhwyrol hynny sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei warchod?

Thank you, Deputy Presiding Officer, and may I also thank you for the statement and thank you for the briefing sessions that have been provided for us as opposition parties, both on Sunday and earlier today? I look forward to seeing that kind of dialogue continuing, because I do think that it's important that the public has confidence that the steps that the Government is taking are responsible steps to take, and how that's communicated to us and to the public more broadly is very important, of course. I could ask hundreds of questions. I won't do so. I know that we'll have plenty of opportunities to ask those questions. But, there are a few things that do strike me, and I will take this opportunity to ask questions on those.

First of all, a question that was asked earlier by Adam Price, and you've touched upon it again—namely, the information shared by Public Health Wales and how often that information is disseminated. Now, the First Minister suggested, at least, that data is shared on a daily basis. You have also suggested that information is shared at 3 p.m. every afternoon. According to my understanding, and according to Public Health Wales's website, although information is shared on a daily basis, the data on the number of tests carried out, be they positive or negative, aren't shared, but are shared only on a weekly basis. Perhaps you could confirm what the situation is and ask whether Public Health Wales will ensure that those data, as well as the daily narrative, are shared on a daily basis rather than on a weekly basis.

Now, in terms of 111, I'm also very pleased that that is now a number that can be reached wherever people are in Wales. Can you give us some idea of the additional resources that have been put in place in order to enable that to happen? As a slightly peripheral question, is this the start of the provision of 111 in all parts of Wales—something that I do hope would happen? On budget day, I would appreciate just a few broader comments on the additional resources that you have secured, or that you are seeking to secure, from the finance Minister in order to ensure that we are in the best possible position as a nation to respond to COVID-19.

May I also ask: there are initial plans being drawn up, as I understand it, to perhaps open the door to doctors who may have left the profession or who have retired to return, should there be pressures on the NHS workforce. So, what advice is available to those health workers who are already in this difficult situation in carrying out this additional work in supporting the public within the health service? So, what advice is available to them as to how they can register before the details are fully in place, so that we can strengthen the health workforce, should that be required?

Just a few points on an issue of principle. You quite rightly condemn the prejudice and the racist comments that have been made in relation to the spread of this particular virus. So, could I ask you to make a broader comment on the need to treat people who are in self-isolation with dignity and respect? Because it's very important that people should know what level of treatment they should expect from the state, from society, where they, of course, feel very vulnerable, having been placed in self-isolation.

It has become apparent too that Mako Vunipola is now not going to be available to play in the six nations match between Wales and England this weekend because he has self-isolated. First of all, what kind of discussions are taking place with organisations such as the Welsh Rugby Union, and football clubs and so on, around major events such as this that bring people together? But, more importantly, what does the fact that Mako Vunipola has placed himself in self-isolation, given that he isn't showing any symptoms of the virus, but has been in a situation where there may be a risk—I understand that he flew via Hong Kong—what does that tell us about the need for people to be aware of the possibility that they could have been infected and to take sensible precautions to safeguard themselves, and others around them, while balancing that, of course, with the need, as you say, for people not to be overly anxious in more general terms?

Finally, again with reference to comments made by Adam Price earlier today in terms of the responsibility on employers. I have raised this with you in the past, as a Government, asking you to give clear direction of your expectations of responsible employers here in Wales. Employment law is not devolved, but I do think that there is an expectation that could be put in place by the Welsh Government in terms of the conduct of employers. Irresponsible employers in workplaces where people are expected to turn up to work whatever the state of their health could be putting the health of others at risk. So, will you be making a statement, either now or over the next few days or weeks, on your expectations on the need for employers, like everyone else within society, to take those sensible steps that are required in order to ensure that public safety is secured? 

15:30

Yes, thank you for the questions. On the data that Public Health Wales provide, they provide a regular update on the situation in Wales, to see if there is any change in the guidance available, every day at 3 o'clock. Public Health England publish, on behalf of the UK, figures each day, including confirmed cases. In terms of the approach that I set out that we're going to take here in Wales, we need to think about whether it's proportionate and useful to provide data each day on the number of tests carried out. I think, actually, the challenge around confirming cases is entirely different to the number of tests being carried out. And some of that is still a moving feast. I do think the confirmed cases, and where they are—. And, for example, if there were to be a change in the way that we are providing treatment for people, if we reached a point in time where the current capacity that all four nations in the UK have agreed to concentrate around four places in England that are treating people with confirmed cases, if that was changed, we'd obviously need to provide that as well. But I'm not completely sure that providing daily information on the testing carried out is going to take us further forward in providing useful information to the public, as opposed to the outcomes of those tests. But that's a matter that I'm happy to consider, but the Public Health England site actually provides data for the whole of the UK about the number of confirmed cases, and that is updated on a daily basis.

In terms of resources, resource at this point is more about people than money. And it's how we're using the resource that we have available to us, both within the Government and within the NHS family and partner agencies. So, I don't have a specific financial ask to make of the finance Minister, who has helpfully returned at this point in time. That's partly because we can't definitively predict the impact across the whole range of activity within the Government, and indeed with partners. It may be the case that there is a significant financial impact; maybe that won't be the case. That's partly because we're not at this point in time able to predict with the necessary accuracy what that impact might be, and how money could help to do so. However, it is a matter that is part of our actual discussions at each of the COBRA calls, about whether or not there is a need for there to be a financial injection to make the additional measures that are necessary for public health to happen.

Byddaf, diolch am y cwestiynau. O ran y data y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei ddarparu, maen nhw'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am y sefyllfa yng Nghymru, i weld a oes unrhyw newid yn y canllawiau sydd ar gael, bob dydd am 3 o'r gloch. Mae Public Health England yn cyhoeddi, ar ran y DU, ffigurau bob dydd, gan gynnwys achosion wedi'u cadarnhau. O ran y dull gweithredu a nodais y byddwn yn ei fabwysiadu yma yng Nghymru, mae angen i ni feddwl a yw'n gymesur a defnyddiol i ddarparu data bob dydd ar nifer y profion a gynhelir. Rwy'n credu, mewn gwirionedd, bod yr her sy'n ymwneud â chadarnhau achosion yn gwbl wahanol i nifer y profion sy'n cael eu cynnal. Ac mae ansicrwydd yn dal i fod ynghylch elfennau o hynny. Rwyf yn credu bod yr achosion a gadarnhawyd, ac ymhle maen nhw—. Ac, er enghraifft, pe bai newid yn y ffordd yr ydym yn darparu triniaeth i bobl, pe baem yn cyrraedd adeg pryd mae'r capasiti presennol lle mae pedair gwlad y DU wedi cytuno i ganolbwyntio ar bedwar lle yn Lloegr sy'n trin pobl y cadarnhawyd fod yr haint arnyn nhw, pe bai hynny'n newid, mae'n amlwg y byddai angen i ni ddarparu hynny hefyd. Ond dydw i ddim yn hollol siŵr y bydd darparu gwybodaeth feunyddiol am y profion a gynhelir yn fuddiol o ran darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd, yn hytrach na chanlyniadau'r profion hynny. Ond mae hynny'n fater yr wyf yn hapus i'w ystyried, ond mae gwefan Iechyd Cyhoeddus Lloegr mewn gwirionedd yn darparu data ar gyfer y DU gyfan ynghylch nifer yr achosion a gadarnhawyd, ac fe gaiff honno ei diweddaru bob dydd.

O ran adnoddau, mae'r adnoddau ar hyn o bryd yn ymwneud mwy â phobl nag arian. A dyna sut yr ydym ni'n defnyddio'r adnodd sydd ar gael i ni, yn y Llywodraeth ac yn nheulu'r GIG a'r asiantaethau sy'n bartneriaid i ni. Felly, nid wyf yn gofyn am swm penodol o arian gan y Gweinidog Cyllid, sydd yn ddefnyddiol iawn newydd ddychwelyd. Mae hynny'n rhannol am na allwn ni ragfynegi'n derfynol yr effaith ar yr ystod gyfan o weithgarwch o fewn y Llywodraeth, ac yn wir, gyda phartneriaid. Mae'n bosib y ceir effaith ariannol sylweddol; efallai na fydd hynny'n wir. Mae hynny'n rhannol oherwydd na allwn ni ar hyn o bryd ragfynegi gyda'r cywirdeb angenrheidiol beth allai'r effaith honno fod, a sut y gallai arian helpu i wneud hynny. Fodd bynnag, mae'n rhan o'n trafodaethau mewn gwirionedd ym mhob un o alwadau COBRA, ynghylch a oes angen chwistrelliad ariannol i wneud y mesurau ychwanegol sy'n angenrheidiol i iechyd y cyhoedd.

Now, the Chancellor has already briefed that he's asked his officials to look at the potential impact of coronavirus ahead of the UK budget on 11 March. I actually think we're going to need to see what may be necessary in terms of contingency, and to look not just, if you like, about a straight Barnett share for everything that may or may not happen, but actually to think about the actual impact of the condition. Because it may be that different parts of the UK see differential impact. Wales could be fortunate and escape relatively lightly compared to other parts of the UK, or we could have a differential impact, or the impact could be evenly spread across each of the four nations. And actually, my perspective is that I want to see resources go where the need requires those resources to go. And in directing need, again, that will be based on the advice of the science, but also of our chief medical officer, about where and how we make the biggest difference.

In terms of speeding up a return to practice for retired staff, that would require some change in UK legislation. That's a matter that's under active consideration, with a potential Bill. And of course we still have a four-nations perspective on most matters of registration. So they're a UK—these are reserved powers, and they're things that we would actually support; that's why it's in the joint action plan that all four Governments have signed up to, as a matter to consider.

I completely agree with your point about dignity for people in self-isolation. There's a point about how the public generally behave if someone is self-isolating, and some points about prejudice and people's concern, but equally then about the remote contact that people can still have while people are in a period of self-isolation. For most of us, the idea of being at home for 14 days may initially sound rather attractive, but, actually, 14 days on your own, at home, not having normal access to things, I think it is quite difficult for people. And even when we had managed larger isolation for the first two flights back from China, for example, that's been difficult for people who have gone through that, and we do need to understand that.

In terms of the points about guidance for major events, we know that the six nations have taken this really seriously. Football authorities are already thinking ahead to the FIFA finals, and the potential impact to that, because, of course, it's taking place across a dozen cities within Europe. And if we're still in a containment phase, then actually that may affect the way that some of those events do or don't take place. We've already seen the decision taken about the Italy-Ireland game as well. So there are conversations that can take place. We want to make sure that we don't up leading the conversations by making an announcement before a conversation has taken place with Wales's sporting bodies, or any other large event, about what the appropriate advice is, but again to do so on the basis of appropriate advice that is given. And I'd want to seek the direct advice of our own CMO about whether to ask people to not run events in those circumstances, and we may then end up considering whether there would need to be ministerial powers to do so. But that would be part of a conversation about the Bill, and, again, the requirements for any powers to be exercised, if they existed, would really have to be led by there being a genuine emergency situation within the country at large.

On travel advice, again, the Foreign and Commonwealth Office website is a definitive source of guidance about travel. The Welsh Government has repeated that, and referred to it in our own guidance, which is publicly available. That's also repeated through the information that Public Health Wales provide, about the way that people behave in the here and now, but also in the future as well.

And on your point about employers, there's a secondary point I want to make about lenders. But on employers, again, as I say, we have raised points, both between officials, but also in ministerial conversations, about statutory sick pay, about wanting to see that paid from day one. Because that would mean that people who do need to follow advice to self-isolate aren't concerned about the potential challenge for them and their family if they don't do so—there's a financial penalty in doing so. But also, my Labour colleague Jonathan Ashworth asked Matt Hancock in the House of Commons earlier about the potential for legislation to consider those people who are not just part of the gig economy, but those people on zero hours, to try to make sure if there are measures that could be taken to make sure that they don't suffer a loss of income that could see them otherwise continue to go in to work, as opposed to following the appropriate advice to self-isolate. 

The final point on it was not just about employers, and if you like the soft power the Government can have to have conversations with those employers' organisations, but it's the point about lenders as well. If we were to reach a point where coronavirus had a much wider impact on the way that people conduct public life—whether small, medium or large businesses—about not wanting to see lenders take precipitate action that could cause an otherwise decent business that should continue to potentially collapse through the potential issues that coronavirus may provide—. Those are conversations that are taking place, both in terms of what each Government may do individually, but in particular the Chancellor's ability, at a UK level, to have some of those conversations about the way that lenders themselves behave.

So, you can see this isn't just a health issue: it really has a whole-Government, whole society potential impact, if we move to the stage where we do reach pandemic status. But, at this point in time today, people should go about their normal day-to-day business, their normal way of behaving, and to repeat the advice that has gone on before to 'Catch it, kill it and bin it' and to take seriously the advice and guidance people are given by public health authorities. 

Nawr, mae'r Canghellor eisoes wedi dweud ei fod wedi gofyn i'w swyddogion edrych ar effaith bosib y coronavirus cyn cyhoeddi cyllideb y DU ar 11 Mawrth. Rwy'n credu mewn gwirionedd y bydd angen i ni weld beth sy'n angenrheidiol o ran cronfeydd wrth gefn, ac edrych nid yn unig, os mynnwch chi, ar gyfran syml o fformiwla Barnett ar gyfer popeth a allai ddigwydd neu beidio, ond i feddwl mewn gwirionedd am effaith wirioneddol y cyflwr. Oherwydd efallai y bydd gwahanol rannau o'r DU yn gweld effaith wahanol. Gallai Cymru fod yn ffodus a dianc ag effeithiau cymharol ysgafn o'i chymharu â rhannau eraill o'r DU, neu gallai'r effaith fod yn wahanol, neu gallai'r effaith fod yn gyfartal ar draws pob un o'r pedair gwlad. A dweud y gwir, fy safbwynt i yw fy mod eisiau gweld adnoddau'n mynd i le mae angen i'r adnoddau hynny fynd. Ac wrth gyfeirio'r angen, unwaith eto, bydd hynny'n seiliedig ar gyngor gwyddoniaeth, ond hefyd ar gyngor ein prif swyddog meddygol, ynghylch ble a sut y gwnawn y gwahaniaeth mwyaf.

O ran cyflymu dychweliad staff sydd wedi ymddeol i'r maes, byddai angen newid deddfwriaeth y DU i wneud hynny. Mae hynny'n fater sy'n cael ei ystyried yn ddwys, gyda Bil posib. Ac wrth gwrs, rydym ni'n dal i ystyried y rhan fwyaf o faterion cofrestru o safbwynt pedair gwlad. Felly maen nhw'n faterion ar gyfer y DU—pwerau wedi eu cadw'n ôl yw'r rhain, ac maen nhw'n bethau y byddem ni'n eu cefnogi mewn gwirionedd; dyna pam ei fod yn y cynllun gweithredu ar y cyd y mae pob un o'r pedair Llywodraeth wedi ymrwymo iddo, fel mater i'w ystyried.

Cytunaf yn llwyr â'ch sylw ynglŷn ag urddas i bobl sydd wedi ynysu eu hunain. Mae rhywbeth i'w ddweud ynghylch sut mae'r cyhoedd yn gyffredinol yn ymddwyn os yw rhywun yn hunanynysu, a rhai pethau i'w dweud am ragfarn a phryder pobl, ond yr un mor berthnasol yw'r cyswllt o bell y gall pobl ei gael o hyd tra bod pobl mewn cyfnod o hunanynysu. I'r rhan fwyaf ohonom ni, gall y syniad o fod gartref am 14 diwrnod swnio'n eithaf deniadol i ddechrau, ond, mewn gwirionedd, 14 diwrnod ar eich pen eich hun, yn y cartref, heb allu gwneud pethau arferol, rwy'n credu ei fod yn eithaf anodd i bobl. A hyd yn oed pan oeddem ni wedi rheoli sefyllfaoedd o ynysu mwy torfol ar gyfer y ddwy awyren gyntaf yn ôl o Tsieina, er enghraifft, mae hynny wedi bod yn anodd i bobl sydd wedi mynd drwy hynny, ac mae angen i ni ddeall hynny.

O ran y sylwadau am ganllawiau ar gyfer digwyddiadau mawr, gwyddom fod y chwe gwlad wedi cymryd hyn o ddifrif. Mae awdurdodau pêl-droed eisoes yn meddwl ymlaen llaw at rowndiau terfynol FIFA, a'r effaith bosib ar hynny, oherwydd, wrth gwrs, mae'n digwydd ar draws dwsin o ddinasoedd yn Ewrop. Ac os byddwn ni'n dal i fod mewn cyfnod o ynysu, yna gallai hynny effeithio ar y ffordd y mae rhai o'r digwyddiadau hynny'n digwydd neu ddim yn digwydd. Rydym ni eisoes wedi gweld y penderfyniad a wnaed am y gêm rhwng yr Eidal ac Iwerddon hefyd. Felly mae yna sgyrsiau a all ddigwydd. Rydym ni eisiau sicrhau na fyddwn yn arwain y sgyrsiau drwy wneud cyhoeddiad cyn i sgwrs gael ei chynnal gyda chyrff chwaraeon Cymru, neu unrhyw ddigwyddiad mawr arall, ynghylch beth yw'r cyngor priodol, ond eto i wneud hynny ar sail briodol cyngor a roddir. A hoffwn ofyn am gyngor uniongyrchol ein prif swyddog meddygol ynghylch a ddylid gofyn i bobl beidio â chynnal digwyddiadau dan yr amgylchiadau hynny, ac wedyn efallai y byddwn yn ystyried a fyddai angen pwerau Gweinidogol i wneud hynny. Ond byddai hynny'n rhan o sgwrs am y Bil, ac, unwaith eto, byddai'n rhaid i'r gofynion ar gyfer arfer unrhyw bwerau, pe baent yn bodoli, fod yn seiliedig ar y ffaith bod sefyllfa o argyfwng gwirioneddol yn y wlad yn gyffredinol.

Ynglŷn â chyngor o ran teithio, unwaith eto, mae gwefan y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad yn ffynhonnell awdurdodedig o arweiniad ar deithio. Mae Llywodraeth Cymru wedi ailadrodd hynny, ac wedi cyfeirio at y wefan yn ein canllawiau ein hunain, sydd ar gael i'r cyhoedd. Mae hynny hefyd yn cael ei ailadrodd drwy'r wybodaeth y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei darparu, am arferion pobl ar hyn o bryd, ond hefyd yn y dyfodol hefyd.

Ac o ran eich sylw am gyflogwyr, mae pwynt eilaidd yr wyf eisiau ei wneud am fenthycwyr. Ond o ran cyflogwyr, unwaith eto, fel y dywedaf, rydym ni wedi crybwyll rhai pethau, rhwng swyddogion, ond hefyd yn ystod sgyrsiau gweinidogion, am dâl salwch statudol, ac am yr awydd i weld hwnnw'n cael ei dalu o'r diwrnod cyntaf. Oherwydd byddai hynny'n golygu nad yw pobl y mae angen iddyn nhw ddilyn cyngor i hunanynysu yn poeni am yr her bosib iddyn nhw a'u teulu os nad ydyn nhw'n gwneud hynny—bod colled ariannol o wneud hynny. Ond hefyd, gofynnodd fy nghyd-Aelod Llafur Jonathan Ashworth i Matt Hancock yn Nhŷ'r Cyffredin yn gynharach am y posibilrwydd y gallai deddfwriaeth ystyried nid yn unig y bobl hynny sy'n weithwyr annibynnol, ond y bobl hynny sydd ar gytundebau dim oriau, i geisio gwneud yn siŵr os oes mesurau y gellid eu cymryd i sicrhau nad ydynt yn dioddef colli incwm a allai eu gweld fel arall yn parhau i fynd i'w gwaith, yn hytrach na dilyn y cyngor priodol i hunanynysu.

Nid mater ynglŷn â chyflogwyr yn unig oedd y pwynt olaf, ac os mynnwch chi, y pŵer meddal y gall y Llywodraeth ei arfer i sgwrsio â sefydliadau'r cyflogwyr hynny, ond mae a wnelo hynny â benthycwyr hefyd. Petaem yn cyrraedd sefyllfa pryd y byddai'r coronavirus yn cael effaith lawer ehangach ar y ffordd y mae pobl yn cynnal bywyd cyhoeddus—boed yn fusnesau bach, canolig neu fawr—ynghylch peidio â dymuno gweld benthycwyr yn gweithredu'n fyrbwyll mewn modd a allai beri i fusnes cymharol lwyddiannus fel arall, a ddylai barhau, i chwalu o bosib oherwydd y problemau posibl a allai ddod yn sgil y coronavirus—.

Mae'r rheini'n sgyrsiau sy'n cael eu cynnal, o ran yr hyn y gall pob Llywodraeth ei wneud yn unigol, ond yn enwedig gallu'r Canghellor, ar lefel y DU, i gael rhai o'r sgyrsiau hynny am y ffordd y mae benthycwyr eu hunain yn ymddwyn. Felly, gallwch weld nad yw hwn yn fater sy'n ymwneud ag iechyd yn unig: bydd yn cael effaith bosib ar yr holl Lywodraeth, ar gymdeithas gyfan, os symudwn i'r cyfnod pryd byddwn yn cyrraedd statws pandemig. Ond, ar hyn o bryd heddiw, dylai pobl ymgymryd â'u dyletswyddau beunyddiol, a chadw at eu harferion arferol, ac ailadrodd y cyngor a roddwyd o'r blaen sef 'Ei ddal, ei ddifa a'i daflu' ac i gymryd o ddifrif y cyngor a'r arweiniad a roddir i bobl gan awdurdodau iechyd y cyhoedd.  

15:40

Could I welcome the statement today and the short written statement that preceded it, but also welcome the coronavirus action plan, signed up to by the UK administration, but also, of course, all the devolved administrations as well? And, in concert with the tone that is set here by the Minister today, which is measured but also very purposeful, I think what these documents show us is that we're not starting totally from scratch. There is a lot of experience and planning and expertise that has gone into emergency planning before and into preparations for viruses spreading as well. So, we don't start from scratch. 

But my questions are primarily to do with communication, Minister. You've touched on them a bit, so I'll try not to rehearse ground that's gone on already. First of all, I think the biggest message we can take from here today, in terms of the public health message, is to stress the importance of the 111 service and the need for people to use that.

But, in respect of the portal information, the online information, which not everybody will be as familiar as we are with using it, he has referred to the Public Health Wales site, which I've looked at. It's very good; it's fairly easy to use; it does link to others. There's also the Welsh Government, there's also, for travellers, the Foreign and Commonwealth Office site as well. Could he just undertake to make sure that there is a degree of linkage between these different websites, so that people, who are either concerned about themselves or about their family or about business colleagues can easily actually track to the right source of information, up-to-date information as well? It's great to hear that the Public Health Wales site will be updated every day at 3 o'clock. But each one of these sites needs to link very easily for people who aren't as familiar with searching through the internet as well. 

Secondly, in terms of communication, could I ask what engagement is being done, not only by Welsh Government, but also by the network of businesses that we engage with, in terms of big and small businesses? He's mentioned the fact that if this does actually progress, and I notice in the document it refers to some of the assessment that's been done on a realistic worst case scenario, but if this does progress then there will be some larger businesses, who indeed have very well developed business continuity plans, but some of the smaller businesses, some of the supply chain businesses, the same businesses that actually keep our supermarket shelves stocked and our larders stocked and keep the freight running up and down the roads—. What communication is there in place to make sure that they are aware of what they need to do as well, and how they keep in business, both from a cash flow perspective and a supply chain perspective, but also in terms of information that they share with their employees and workforce? 

And that's my final point on communications. What engagement are we doing across Government and using the networks that we have well established with front-line workers in, for example, health and social care, in emergency services, in local government, but also other essential workers who keep the country going? What engagement are we doing with the unions as well, directly, so that they have clear messages that they can convey to their members as well? So, that everything will be done, not only in terms of informing them up to date with information, but also to ensure them that they and their families are also protected as well. And my final point on communication, then, Minister, would be this: all of us as Members of this Senedd have a fair degree of reach ourselves in terms of what we can communicate, and I would say—don't underestimate that. If the information can be packaged well, then we also can help in a timely manner by signposting people to the right places, whether they are business or workforce, or whether they are people concerned about their own health and the health of their families. We can play a role as well on our social media presence and our websites in making good signposting for them as well.

A gaf i groesawu'r datganiad heddiw a'r datganiad ysgrifenedig byr a'i rhagflaenodd, ond hefyd croesawu'r cynllun gweithredu o ran y coronavirus, y mae gweinyddiaeth y DU wedi cytuno arno, ond hefyd, wrth gwrs, yr holl weinyddiaethau datganoledig hefyd? Ac, yn unol â'r cywair a osodir yma gan y Gweinidog heddiw, sy'n bwyllog ond sydd hefyd yn bwrpasol iawn, rwy'n credu mai'r hyn y mae'r dogfennau hyn yn ei ddangos i ni yw nad ydym ni'n dechrau'n llwyr o'r dechrau. Mae llawer o brofiad a chynllunio ac arbenigedd eisoes wedi cyfrannu at y gwaith o gynllunio ar gyfer argyfwng, ac i baratoi rhag ofn i firysau ledaenu hefyd. Felly, nid ydym yn dechrau o'r dechrau.

Ond mae fy nghwestiynau'n ymwneud yn bennaf â chyfathrebu, Gweinidog. Rydych chi wedi sôn ychydig am yr agweddau hyn, felly ceisiaf beidio ag ailadrodd pethau sydd wedi cael sylw yn barod. Yn gyntaf oll, rwy'n credu mai'r neges fwyaf inni o'r fan yma heddiw, ynghylch y neges am iechyd y cyhoedd, yw pwysleisio pwysigrwydd y gwasanaeth 111 a'r angen i bobl ddefnyddio hwnnw.

Ond, o ran yr wybodaeth am y porth, yr wybodaeth ar-lein, na fydd pawb mor gyfarwydd ag yr ydym ni o ran ei ddefnyddio, mae wedi cyfeirio at safle Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr wyf wedi edrych arno. Mae'n dda iawn; mae'n weddol hawdd ei ddefnyddio; mae'n cysylltu â gwefannau eraill. Mae yna hefyd wefan Llywodraeth Cymru, mae yna hefyd, ar gyfer teithwyr, safle'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad hefyd. A allai wneud yn siŵr bod rhywfaint o gysylltiad rhwng y gwahanol wefannau hyn, fel y gall pobl, sydd naill ai'n pryderu am eu hunain neu am eu teulu neu am gydweithwyr busnes, fynd at y ffynhonnell gywir o wybodaeth yn rhwydd, a bod honno'n wybodaeth gyfredol hefyd? Mae'n wych clywed y caiff safle Iechyd Cyhoeddus Cymru ei ddiweddaru bob dydd am 3 o'r gloch. Ond mae angen i bob un o'r safleoedd hyn gysylltu'n hawdd iawn â'i gilydd er budd pobl nad ydynt yn gyfarwydd iawn â chwilio drwy'r rhyngrwyd hefyd.

Yn ail, o ran cyfathrebu, a gaf i ofyn, pa fath o ymgysylltu y mae nid yn unig Llywodraeth Cymru yn ei wneud, ond hefyd y rhwydwaith o fusnesau yr ydym yn ymwneud â nhw, o ran busnesau mawr a bach? Mae wedi sôn am y ffaith os yw'r sefyllfa yn gwaethygu mewn gwirionedd, a sylwaf fod y ddogfen yn cyfeirio at rywfaint o'r asesiad sydd wedi'i wneud ar y sefyllfa realistig waethaf un, ond os bydd y sefyllfa'n gwaethygu, yna fe fydd rhai busnesau mwy, sydd yn wir â chynlluniau parhad busnes a ddatblygwyd yn dda iawn, ond rhai o'r busnesau llai, rhai o'r busnesau yn y gadwyn gyflenwi, y busnesau hynny sy'n cadw silffoedd ein harchfarchnadoedd yn llawn a'n cypyrddau'n llawn ac yn cadw'r lorïau nwyddau ar y ffyrdd—. Pa gyfathrebu a wnaed i wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o'r hyn y mae angen iddyn nhw ei wneud hefyd, a sut maen nhw'n parhau i fasnachu, o safbwynt llif arian ac o safbwynt y gadwyn gyflenwi, ond hefyd o ran gwybodaeth maen nhw'n ei rhannu gyda'u staff a'u gweithwyr? 

A dyna fy sylw olaf ar gyfathrebu. Pa ymgysylltu ydym ni'n ei wneud gyda'r Llywodraeth gyfan ac a ydym ni'n defnyddio'r rhwydweithiau sydd gennym ni sydd wedi hen fwrw gwreiddiau gyda gweithwyr rheng flaen, er enghraifft, ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mewn gwasanaethau brys, mewn llywodraeth leol, ond hefyd gweithwyr hanfodol eraill sy'n cadw'r wlad ar ei thraed? Pa drafodaethau ydym ni wedi eu cael â'r undebau hefyd, yn uniongyrchol, fel bod ganddynt negeseuon clir y gallant eu cyfleu i'w haelodau hefyd? Felly, y caiff popeth ei wneud, nid yn unig o ran rhoi gwybod iddyn nhw am yr wybodaeth ddiweddaraf, ond hefyd i sicrhau y cânt hwy a'u teuluoedd eu diogelu hefyd. A fy sylw olaf ar gyfathrebu, felly, Gweinidog, fyddai hwn: mae gan bob un ohonom ni fel aelodau o'r Senedd hon gryn dipyn o ddylanwad ein hunain o ran yr hyn y gallwn ni ei gyfathrebu, a byddwn yn dweud—peidiwch â thanbrisio hynny. Os gellir cyflwyno'r wybodaeth yn dda, yna gallwn hefyd helpu mewn modd amserol drwy gyfeirio pobl i'r mannau cywir, boed yn fusnesau neu'n weithwyr, neu'n bobl sy'n pryderu am eu hiechyd eu hunain ac iechyd eu teuluoedd. Gallwn ddefnyddio hefyd ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefannau o ran cyfeirio pobl yn briodol hefyd. 

15:45

I thank the Member for those questions. I'll just start with a point about business. So, this is about some of the soft powers that, as I said, Government has, and we're already looking to reach out, as I talk to different organisations about that. But there is, you're right, sometimes a difference between some businesses, and in particular larger—it's not just larger—businesses, which may be more able to cope with different absence or indeed may have the potential for remote working. Other businesses—people have to be present to undertake work. And there's something there about business support advice, but, equally, when the Government is directly supporting business, about the way in which we behave, and not just looking to private-sector lenders to try to have a conversation about their own behaviour, and dealing with businesses who may be affected if the coronavirus becomes a more significant challenge for us.

The 111 service is deliberately there to provide a consistent point of contact for people. It's easy to remember and to repeat. But to go back to your final point—the way that individual Members can be part of this too, and repeating and referring to trusted sources of information, advice and guidance, and I'd certainly ask Members to do so, to do that in repeating trusted sources of information and to be really careful that we don't get drawn into promoting some of the more conspiratorial elements of commentary that always, sadly, exist in different parts of public life and on social media. There's a real responsibility on all of us to be responsible moving forward.

In terms of the engagement with other organisations, and the resilience fora—as I say, I'm running through an exercise already and I'll be happy to provide more information over the weeks about the nature of that preparedness for where we are. But our arrangements have already been tested in the last few weeks and so relationships are good and constructive here in Wales.

On your broader point about engagement with a range of different people, I'm happy to say I spoke to Councillor Huw David—not just the leader of Bridgend, but the social care and health spokesperson for the WLGA—yesterday. I've spoken to the two main opposition parties' health spokespeople to make sure that there's information passed between the Government and then across the Chamber here as well. We're seeing cabinet members across social care within the next few days. I'm meeting members of royal colleges across Wales tomorrow. I'm also seeing the trade union side and employers within the health service this week as well when I'm in north Wales. And I'm also taking up the opportunity to meet medical directors from every NHS organisation here in Wales within this week, and I'm meeting them together with the chief medical officer. So, we are making sure not just that remote guidance is provided, but that actually there is a direct face-to-face conversation with a range of those people who will be influential in actually not just dealing with opinion, but also helping us to prepare for what may be required in the weeks and months ahead.

Diolch i'r Aelod am y cwestiynau yna. Hoffwn ddechrau gyda sylw am fusnes. Felly, mae a wnelo hyn â rhai o'r pwerau meddal sydd, fel y dywedais, gan y Llywodraeth, ac rydym ni eisoes yn ystyried estyn allan, wrth imi siarad â gwahanol sefydliadau ynghylch hynny. Ond mae weithiau, rydych chi'n iawn, wahaniaeth rhwng rhai busnesau, ac yn arbennig busnesau mwy—a nid yn unig busnesau mwy, a allai fod yn fwy abl i ymdopi ag absenoldeb gwahanol neu yn wir a allai gynnig y posibilrwydd o weithio o bell. Busnesau eraill—mae'n rhaid i bobl fod yn bresennol i wneud gwaith. Ac mae a wnelo hynny â chyngor cymorth busnes, ond, yn yr un modd, pan fydd y Llywodraeth yn cefnogi busnesau yn uniongyrchol, am y ffordd yr ydym yn ymddwyn, ac nid dim ond troi at fenthycwyr y sector preifat i geisio cael sgwrs am eu harferion eu hunain, ac ymdrin â busnesau y bydd effaith arnynt efallai os daw'r coronavirus yn her fwy sylweddol i ni.

Mae gwasanaeth 111 yn fwriadol yno i ddarparu pwynt cyswllt cyson i bobl. Mae'n hawdd ei gofio a'i ailadrodd. Ond i fynd yn ôl at eich pwynt olaf—y modd y gall Aelodau unigol fod yn rhan o hyn hefyd, ac ailadrodd a chyfeirio at ffynonellau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad y gellir ymddiried ynddynt, a byddwn yn sicr yn gofyn i Aelodau wneud hynny, i wneud hynny drwy ailadrodd ffynonellau gwybodaeth yr ymddiriedir ynddynt a bod yn ofalus iawn na chawn ni ein cyflyru i hyrwyddo rhai o'r elfennau mwy cynllwyngar o sylwebaeth sydd bob amser, ysywaeth, yn bodoli mewn gwahanol rannau o fywyd cyhoeddus ac ar gyfryngau cymdeithasol. Mae cyfrifoldeb gwirioneddol ar bob un ohonom ni i fod yn gyfrifol.

O ran ymgysylltu â sefydliadau eraill, a'r fforymau cydnerthedd—fel y dywedais, rwy'n cynnal ymarfer eisoes a byddaf yn fwy na pharod i ddarparu mwy o wybodaeth dros yr wythnosau nesaf am natur y paratoadau ar gyfer y sefyllfa sydd ohoni. Ond mae ein trefniadau eisoes wedi cael eu profi yn yr wythnosau diwethaf ac felly mae'r berthynas yn dda ac yn adeiladol yma yng Nghymru.

O ran eich sylw ehangach am ymgysylltu ag ystod o wahanol bobl, rwy'n falch o ddweud fy mod wedi siarad â'r Cynghorydd Huw David—sydd nid yn unig yn arweinydd cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, ond yn llefarydd gofal cymdeithasol ac iechyd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru—ddoe. Rwyf wedi siarad â llefarydd iechyd y ddwy brif wrthblaid i wneud yn siŵr y caiff gwybodaeth ei throsglwyddo rhwng y Llywodraeth ac yna drwy'r Siambr yma hefyd. Rydym yn cyfarfod aelodau'r Cabinet o bob rhan o'r maes gofal cymdeithasol dros y dyddiau nesaf. Rwy'n cyfarfod ag aelodau o golegau brenhinol ledled Cymru yfory. Rwyf hefyd yn cyfarfod â'r undebau llafur a chyflogwyr yn y gwasanaeth iechyd yr wythnos hon pan fyddaf yn y gogledd. Ac rwyf hefyd yn manteisio ar y cyfle i gyfarfod â chyfarwyddwyr meddygol o bob sefydliad GIG yma yng Nghymru yr wythnos hon, ac rwy'n cyfarfod â nhw ynghyd â'r Prif Swyddog Meddygol. Felly, rydym ni yn sicrhau nid yn unig y darperir canllawiau o bell, ond mewn gwirionedd y ceir sgwrs wyneb-yn-wyneb uniongyrchol gydag amryw o'r bobl hynny a fydd yn ddylanwadol mewn gwirionedd nid yn unig o ran ymdrin â barn, ond hefyd yn ein helpu i baratoi ar gyfer yr hyn a allai fod ei angen yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Thank you for your statement, Minister, as well as your earlier written statement on the joint action plan. I'd like to commend the work being undertaken by you, your officials, Public Health Wales, and our amazing NHS staff in preparing for the COVID-19 outbreak. I also welcome the fact that the 111 service is now available in all parts of Wales. And regarding this service and the possible escalation of the use due to the virus, what extra additional resources have you been able to consider putting into this service?

As you rightly point out, this is a totally new disease. We are unsure of the particular vectors of this infection. Our current understanding is largely based upon what we know about similar coronaviruses. What can you tell me, please—with the hard-to-reach communities, what additional thought has been put into these harder-to-reach communities, so that they are aware of the coronavirus and the symptoms?

Infection rates have increased across the globe and our efforts are quite rightly focused upon containing the spread of this disease. It is right that we make preparations for a widespread outbreak. We can see from northern Italy how quickly this particular coronavirus spreads. However, at this stage one of the biggest threats comes from widespread panic and the spread of misinformation. It is in our power to limit the spread of this disease if we all take simple precautions. As with all respiratory infections, we can take steps to prevent the spread of COVID-19. Every single one of us in this Chamber needs to reinforce the 'catch it, bin it, kill it' message and practice regular effective hand hygiene.

Minister, as I said, I fully endorse the approach taken by the Welsh Government, and therefore have just a few questions left. There have been reports of shortages of personal protective equipment in general practice. So, Minister, can you ensure that there is sufficient PPE available to primary care providers in all of Wales? I realise that this is a global public health emergency, and this will bring procurement challenges. However, will you do all that you can, together with colleagues across the UK, and work with the UK Government to ensure our health services are not affected by increased cost and availability of supplies and equipment?

Finally, Minister, an unfortunate impact of the coronavirus outbreak has been the increase in numbers of people seeking to profit from the misery of others, and there are reports of unscrupulous businesses massively inflating prices of basic hygiene materials. One advert for a 600 ml bottle of alcohol hand wash was listed at £37, five or six times higher than the usual price. Sadly, this is not unique. So, Minister, will you work with local authorities and UK Ministers to do what you can to stamp out this practice? 

Thank you once again for your regular updates and I hope that by all of us playing our part, we can avoid the worst ravages of COVID-19. 

Diolch, Dirprwy Lywydd. Diolch ichi am eich datganiad, Gweinidog, yn ogystal â'ch datganiad ysgrifenedig cynharach am y cynllun gweithredu ar y cyd. Hoffwn ganmol y gwaith sy'n cael ei wneud gennych chi, eich swyddogion, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a'n staff anhygoel yn y GIG wrth baratoi ar gyfer COVID-19. Rwyf hefyd yn croesawu'r ffaith bod y gwasanaeth 111 bellach ar gael ym mhob rhan o Gymru. Ac ynghylch y gwasanaeth hwn a'r posibilrwydd o gynyddu'r defnydd a wneir ohono oherwydd y firws, pa adnoddau ychwanegol eraill ydych chi wedi ystyried eu rhoi i'r gwasanaeth hwn?

Rydych chi yn llygad eich lle yn dweud bod hwn yn glefyd cwbl newydd. Nid ydym yn sicr o bwy neu beth yn benodol sy'n cludo'r haint hwn. Mae ein dealltwriaeth bresennol yn seiliedig i raddau helaeth ar yr hyn a wyddom ni am bob coronavirus tebyg. Beth allwch chi ei ddweud wrthyf, os gwelwch yn dda—gyda'r cymunedau anodd eu cyrraedd, pa ystyriaeth ychwanegol a roddwyd i'r cymunedau anodd eu cyrraedd hyn, fel eu bod yn ymwybodol o'r coronavirus a'r symptomau?

Mae cyfraddau heintio wedi cynyddu ar draws y byd ac mae ein hymdrechion, yn briodol ddigon, yn canolbwyntio ar leihau lledaeniad y clefyd hwn. Mae'n briodol ein bod yn paratoi ar gyfer achosion eang. Gallwn weld o ogledd yr Eidal pa mor gyflym mae'r coronavirus arbennig hwn yn lledu. Fodd bynnag, ar hyn o bryd un o'r bygythiadau mwyaf yw panig eang a lledaeniad gwybodaeth anghywir. Mae yn ein gallu i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd hwn os ydym i gyd yn cymryd rhagofalon syml. Fel gyda phob haint anadlol, gallwn gymryd camau i atal lledaeniad COVID-19. Mae angen i bob un ohonom ni yn y Siambr hon atgyfnerthu'r neges 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa' ac arfer hylendid dwylo effeithiol rheolaidd.

Gweinidog, fel y dywedais, rwy'n cymeradwyo'n llwyr sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati, ac felly mae gennyf ychydig o gwestiynau ar ôl. Cafwyd adroddiadau am brinder cyfarpar amddiffynnol personol mewn meddygfeydd teulu. Felly, Gweinidog, a allwch chi sicrhau bod digon o gyfarpar amddiffynnol personol ar gael i ddarparwyr gofal sylfaenol ym mhob cwr o Gymru? Sylweddolaf fod hwn yn argyfwng iechyd y cyhoedd byd-eang, a bydd yn arwain at heriau o ran caffael. Fodd bynnag, a wnewch chi bopeth yn eich gallu, ynghyd â chydweithwyr ar draws y DU, a gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw costau uwch ac argaeledd cyflenwadau ac offer yn effeithio ar ein gwasanaethau iechyd? 

Yn olaf, Gweinidog, un o effeithiau anffodus yr achosion o coronavirus yw'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n ceisio elwa ar ddioddefaint pobl eraill, a cheir adroddiadau bod busnesau diegwyddor yn chwyddo prisiau deunyddiau hylendid sylfaenol yn aruthrol. Roedd un hysbyseb ar gyfer potel o olchydd llaw alcohol 600 ml yn nodi pris o £37, pump neu chwe gwaith yn fwy na'r pris arferol. Yn anffodus, nid yw hyn yn unigryw. Felly, Gweinidog, a wnewch chi weithio gydag awdurdodau lleol a Gweinidogion y DU i wneud yr hyn a allwch chi i gael gwared ar yr arfer yma?

Diolch unwaith eto am eich diweddariadau rheolaidd a gobeithiaf, wrth i bob un ohonom ni wneud ein rhan, y gallwn ni osgoi difrod gwaethaf COVID-19.  

15:50

Thank you for the comments and questions. I want to perhaps start with your final point and the point you made earlier about the way we can choose to behave. There are, unfortunately, always some people who are prepared to try to capitalise and to make financial gain from a problem position. We see it in a wide range of areas and, sadly, I expect there will be people who try to do that over this position. Most people, though, are driven by a rather more altruistic response and one that reaches out and shows that people care for their neighbours, and people they don't know as well. And there's that point again about panic and not panicking, and not spreading misinformation about what the actual position is. 

So, if people are approached for advice or guidance and it comes with a large price tag, but help is offered, they should think again. If it's the case that it sounds too good to be true, it almost certainly is, and if people are asking for significant sums of money for what you think should be available from the national health service, then, again, take a step back, and go back to the point about taking our cues from a trusted source of information and guidance. Public Health Wales's chief medical officer and the Welsh Government are providing regular updates and information for people to follow. And I hope that Members do use their own social media channels to promote that.

The 111 service has now been resourced to provide an all-Wales reach to cover coronavirus. If there is a need to consider further financial resources that go beyond the health department's ability to do so, then we will, of course, have that discussion across the Government. It is also, of course, possible that other departments may have a call on resources, not just the health department. That depends on the need and the appropriate action the Government may need to take at a future point.

In terms of awareness, I think it's hard to envisage the number of people who would not be aware that coronavirus is a current issue facing the UK and the wider world. I think there's little the Government can do beyond what is already being done to promote a public awareness message around the position that we're in. Today's launch of the joint action plan is in itself an unprecedented event, certainly in my time in political activity, and we'll be looking to make sure that those messages in that plan, not just about the future but about today, are consistently and persistently reinforced, including, of course, the 'catch it, bin it, kill it' message, especially about washing your hands effectively. 

On protective equipment in primary care or, indeed, in secondary care, we've done everything I think that is reasonable, not to just to have that equipment available, but then to provide it where it's necessary. So, it isn't just a case of stockpiling equipment; that's not necessary at this point in time. People, including most health service workers, need to go about their business in the way they normally would do.

Then, finally, to reiterate this point that it's not just about this Chamber, but across the four Governments of the United Kingdom—I've made this point before. It should give people some comfort that four different Governments with four different political priorities on a range of things, with four different health Ministers and four different parties, are still coming together to work on a joint UK basis, and to do so on the basis of the best available advice to all of us, and, of course—[Inaudible.]—the advice and guidance we're given by the four chief medical officers to keep the public as safe as possible.

Diolch am y sylwadau a'r cwestiynau. Hoffwn ddechrau efallai gyda'ch sylw olaf a'r sylw a wnaethoch chi yn gynharach am y ffordd y gallwn ni ddewis ymddwyn. Yn anffodus, mae bob amser rhai pobl sy'n barod i geisio manteisio ar sefyllfa sy'n peri problem a gwneud elw ariannol. Rydym ni'n ei weld mewn ystod eang o feysydd ac, yn anffodus, disgwyliaf y bydd pobl yn ceisio gwneud hynny yn y sefyllfa hon. Mae'r rhan fwyaf o bobl, fodd bynnag, yn ymateb mewn modd mwy anhunanol ac un sy'n estyn allan ac yn dangos bod pobl yn gofalu am eu cymdogion, a phobl nad ydynt yn eu hadnabod cystal. A dyna'r elfen honno eto am gynhyrfu a pheidio â chynhyrfu, a pheidio â lledaenu gwybodaeth anghywir am y sefyllfa wirioneddol.

Felly, os cysylltir â phobl am gyngor neu arweiniad ac y gofynnir pris mawr am hynny, ond cynigir cymorth, fe ddylen nhw ailfeddwl. Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, mae hynny bron yn sicr yn wir, ac os yw pobl yn gofyn am symiau sylweddol o arian am yr hyn y credwch y dylai fod ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yna, unwaith eto, cymerwch gam yn ôl, ac i ddychwelyd at y sylw am dderbyn arweiniad o ffynhonnell o wybodaeth ac arweiniad y gellir ymddiried ynddo. Mae prif swyddog meddygol Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn darparu diweddariadau rheolaidd a gwybodaeth i bobl eu dilyn. A gobeithiaf y bydd yr Aelodau yn defnyddio eu sianeli cyfryngau cymdeithasol eu hunain i hyrwyddo hynny.

Mae'r gwasanaeth 111 bellach wedi cael adnoddau i ddarparu gwasanaeth i Gymru gyfan i ymdrin â'r coronavirus. Os oes angen ystyried adnoddau ariannol ychwanegol sy'n mynd y tu hwnt i allu'r adran iechyd i wneud hynny, yna, wrth gwrs, bydd y Llywodraeth gyfan yn trafod hynny. Mae'n bosib hefyd, wrth gwrs, y bydd ar adrannau eraill eisiau adnoddau, nid dim ond yr adran iechyd. Mae hynny'n dibynnu ar yr angen ac ar yr hyn y gallai fod angen i'r Llywodraeth ei wneud rywbryd yn y dyfodol.

O ran ymwybyddiaeth, rwy'n credu ei bod hi'n anodd rhagweld nifer y bobl na fyddent yn ymwybodol bod y coronavirus yn fater cyfredol sy'n wynebu'r DU a'r byd ehangach. Rwy'n credu mai prin yw'r hyn y gall y Llywodraeth ei wneud y tu hwnt i'r hyn sy'n cael ei wneud eisoes i hyrwyddo neges ymwybyddiaeth gyhoeddus o ynghylch y sefyllfa yr ydym ni ynddi. Mae lansio'r cynllun gweithredu ar y cyd heddiw yn ddigwyddiad na welwyd mo'i debyg o'r blaen, yn sicr yn fy amser i ym myd gwleidyddiaeth, a byddwn yn ceisio sicrhau y caiff y negeseuon hynny yn y cynllun hwnnw, nid yn unig yn ymwneud â'r dyfodol ond yn ymwneud â heddiw, yn cael eu hatgyfnerthu'n gyson ac yn barhaus, gan gynnwys, wrth gwrs, y neges 'Ei ddal, ei daflu, ei ddifa', yn enwedig o ran golchi eich dwylo'n effeithiol. 

O ran offer amddiffynnol ym maes gofal sylfaenol neu, yn wir, ym maes gofal eilaidd, rydym ni wedi gwneud popeth rwy'n credu sy'n rhesymol, nid dim ond i sicrhau fod y cyfarpar hwnnw ar gael, ond wedyn i'w ddarparu lle mae'n angenrheidiol. Felly, nid mater o gadw offer yn unig mo hyn; nid yw hynny'n angenrheidiol ar hyn o bryd. Mae angen i bobl, gan gynnwys y rhan fwyaf o weithwyr y gwasanaeth iechyd, fynd ynghylch eu dyletswyddau yn y ffordd arferol.

Yna, yn olaf, i ailadrodd y sylw hwn nad yw'n ymwneud â'r Siambr hon yn unig, ond â phedair Llywodraeth y Deyrnas Unedig—rwyf wedi gwneud y sylw hwn o'r blaen. Dylai roi rhywfaint o gysur i bobl fod pedair Llywodraeth wahanol sydd â phedair blaenoriaeth wleidyddol wahanol ar amrywiaeth o bethau, gyda phedwar Gweinidog Iechyd gwahanol a phedair plaid wahanol, yn dal i ddod at ei gilydd i weithio ar sail y DU gyfan, ac i wneud hynny ar sail y cyngor gorau sydd ar gael i bob un ohonom ni, ac, wrth gwrs—[Anhyglyw.]—y cyngor a'r arweiniad a roddir i ni gan y pedwar prif swyddog meddygol i gadw'r cyhoedd mor ddiogel â phosib.

15:55

Thank you. Russell George, you want to ask a question.

Diolch i chi. Russell George, rydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Minister, you mentioned in your statement that potential enhanced monitoring at Cardiff Airport could come into force at short notice. So, I appreciate that it's not happening at the moment, but what would be the triggers for that?

And if I'm allowed, Deputy Presiding Officer, I'll ask one more quick question—thank you. There is a concern about the supply chain. Questions have been raised about business support, but in terms of—. One business contacted me in terms of the supply chain being affected from, particularly, areas of the world such as China, where factories are closed for a limited period of time, and that's now affecting the supply chain, even though those factories may now be back open again. And perhaps a more pressing concern is the supply chains for medical supplies, perhaps not connected with coronavirus itself, but medical supplies to the NHS as a result of delays to goods arriving in this country. Is that a concern also that you have, and is that being addressed as well within the NHS?

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Gweinidog, roeddech chi'n sôn yn eich datganiad chi y gellid gwella monitro ym maes awyr Caerdydd a chael hynny i ddod i rym ar fyr rybudd o bosib. Rwy'n deall nad yw hynny'n digwydd ar hyn o bryd, ond beth a fyddai'n ysgogi hynny?

Ac os caf, Dirprwy Lywydd, rwyf am ofyn un cwestiwn arall yn gyflym—diolch. Mae pryder ynghylch y gadwyn gyflenwi. Mae cwestiynau wedi cael eu codi ynghylch cymorth i fusnesau, ond o ran—. Fe gysylltodd un busnes â mi i ddweud bod rhannau o'r byd fel Tsieina, yn benodol, yn effeithio ar y gadwyn gyflenwi. Mae'r ffatrïoedd yno ar gau am gyfnod cyfyngedig, ac mae hynny'n effeithio ar y gadwyn gyflenwi ar hyn o bryd, er y gall y ffatrïoedd hynny fod wedi ailagor erbyn hyn. A phryder pwysicach efallai yw'r cadwyni cyflenwi ar gyfer cyflenwadau meddygol, nad ydyn nhw'n gysylltiedig â'r coronafeirws ei hun efallai, ond cyflenwadau meddygol i'r GIG o ganlyniad i oedi wrth i nwyddau gyrraedd y wlad hon. A yw hynny'n bryder gennych chi hefyd, ac a yw'r mater hwnnw hefyd yn cael sylw o fewn y GIG?

Well, on the final point about the impact of activity in China and its place not just within the Chinese economy, but the global economic impact—it's a matter that Ministers are concerned about across the UK. It's been a part of the conversation in COBRA meetings. The challenge is what is our ability to step in and do something in the alternative. This Government may have some levers available to it, but I don't want to pretend that we're going to be able to somehow mitigate completely the potential impacts across China—of course, some of which we'll only see in future months and years—whether that's about the ability to source alternative sources for goods or services, not just within the health services, but more widely. So, that's where we'll need to see what happens as it happens, as well as try to forecast where we may be able to help businesses, if that is possible. Some of this is about those people running and managing those businesses and their ability to source some of their own goods. It's often the case that they're better placed to do so than a Minister in the Government. 

In terms of Cardiff Airport and the need to step up arrangements—well, that would depend on the advice we're given about whether it's an effective thing to do, about whether it's an effective strategy in containing coronavirus and its spread, or indeed in delaying it. We may reach a point, though, when no restrictions on travel would prove to be effective. It would have to be led by the science, and that's why the SAGE group of scientific advisers are really important, their modelling about some of the challenge about transmission of coronavirus, and, indeed, the advice that we're receiving from the four chief medical officers. So, if we need to do that, we'd be clear about the basis on which we'd have additional arrangements in place at Cardiff Airport and the expected impacts of that. I think it's important we remain as transparent as possible in any action we do choose to take and have a proper footing for doing so as Ministers.

Wel, ynglŷn â'r pwynt olaf am effaith gweithgarwch yn Tsieina a phwysigrwydd hynny nid o fewn economi Tsieina'n unig, ond yr effaith economaidd fyd-eang—mae hwn yn fater y mae'r Gweinidogion yn pryderu amdano ledled y DU. Mae hyn wedi bod yn rhan o'r drafodaeth yng nghyfarfodydd COBRA. Yr her yw faint o allu sydd gyda ni i gamu i mewn a gwneud rhywbeth yn wahanol. Efallai fod gan y Llywodraeth hon rywfaint o ysgogiadau, ond nid wyf i am gymryd arnaf y gallwn liniaru'n llwyr yr effeithiau posib ledled Tsieina—wrth gwrs, ni fyddwn yn gweld rhai o'r effeithiau hyn am fisoedd neu flynyddoedd lawer—boed hynny ynglŷn â'r gallu i ddod o hyd i ffynonellau eraill ar gyfer nwyddau neu wasanaethau, nid yn unig o fewn y gwasanaethau iechyd, ond yn ehangach. Felly, dyna pryd y bydd angen inni weld beth sy'n digwydd wrth iddo ddigwydd, yn ogystal â cheisio rhagweld sut y gallem helpu busnesau, pe byddai hynny'n bosib. Mae hyn yn ymwneud yn rhannol â'r bobl hynny sy'n rhedeg ac yn rheoli'r busnesau hynny a'u gallu nhw i gael ffynonellau i rai o'u nwyddau nhw eu hunain. Mae'n wir yn aml eu bod nhw mewn sefyllfa well i wneud hynny na Gweinidog yn y Llywodraeth.

O ran maes awyr Caerdydd a'r angen i gamu ymlaen o ran y trefniadau—wel, byddai hynny'n dibynnu ar y cyngor a roddir inni ynghylch a yw hynny'n beth effeithiol i'w wneud, a yw honno'n strategaeth effeithiol o ran cynnwys coronafeirws a'i ledaeniad, neu, yn wir, o ran arafu hynny. Efallai y byddwn ni'n cyrraedd rhyw bwynt, serch hynny, pan na fyddai unrhyw gyfyngiadau ar deithio'n gallu bod yn effeithiol. Fe fydd yn rhaid i hyn gael ei dywys gan y wyddoniaeth, a dyna pam mae grŵp cynghorwyr gwyddonol SAGE o bwys mawr, eu modelau nhw o ran yr her ynghylch trosglwyddiad coronafeirws, ac, yn wir, y cyngor yr ydym ni'n ei gael gan y pedwar prif swyddog meddygol. Felly, os bydd angen inni wneud hynny, byddem yn egluro'r seiliau a fyddai gennym ni ar gyfer trefniadau ychwanegol ym maes awyr Caerdydd ac effeithiau disgwyliedig hynny. Rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod ni'n parhau i fod mor dryloyw â phosibl am unrhyw gamau yr ydym ni'n dewis eu cymryd a bod gennym sylfaen briodol ar gyfer gwneud hynny fel Gweinidogion.

5. Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020
5. The Common Agricultural Policy (Direct Payments to Farmers) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020

Item 5 on the agenda is the Common Agricultural Policy (Direct Payments to Farmers) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020. And I call on the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs to move the motion—Lesley Griffiths.

Eitem 5 ar yr agenda yw Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020. Ac rwy'n galw ar Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i gynnig y cynnig—Lesley Griffiths.

Cynnig NDM7279 Rebecca Evans

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Chwefror 2020.  

Motion NDM7279 Rebecca Evans

To propose that the National Assembly for Wales; in accordance with Standing Order 27.5:

1. Approves that the draft The Common Agricultural Policy (Direct Payments to Farmers) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020 is made in accordance with the draft laid in the Table Office on 4 February 2020.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you, Deputy Presiding Officer. And I move the motion. These regulations came into force at 11.00 p.m. on 31 January and amend two sets of regulations: the Common Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 2014, and the Common Agricultural Policy Basic Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 2015.

The Common Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 2014 make provision for the implementation of EU regulations relating to the administration of CAP. They contain provisions on control enforcement in relation to payments granted directly to farmers. They also set requirements on beneficiaries of direct payments and certain rural development payments relating to the maintenance of standards for good agricultural and environmental conditions.

The Common Agricultural Policy Basic Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 2015 make provision in relation to the administration of direct payments to farmers under CAP support schemes. They set out a number of rules farmers must follow in order to maintain an agricultural area in a state suitable for grazing or cultivation. The amendments made by these regulations are minor, but necessary to ensure the mechanism is in place to spend up to £243 million for a basic payment scheme to farmers in 2020, made available by the UK Government. It also ensures the accuracy and efficiency of the statute book in Wales when the UK withdraws from the EU. Thank you.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Ac rwy'n cynnig y cynnig. Daeth y Rheoliadau hyn i rym am 11.00 p.m. ar 31 Ionawr ac maen nhw'n yn diwygio dwy gyfres o reoliadau: Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014, a'r Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2015.

Mae Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014 yn darparu ar gyfer gweithredu rheoliadau'r UE sy'n ymwneud â gweinyddu'r PAC. Maent yn cynnwys darpariaethau ar orfodi rheoli o ran taliadau a roddir yn uniongyrchol i ffermwyr. Maen nhw'n cynnwys gofynion hefyd ar y rhai sy'n derbyn taliadau uniongyrchol a thaliadau datblygu gwledig penodol sy'n ymwneud â chynnal safonau da o ran amgylchiadau amaethyddol ac amgylcheddol.

Mae Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2015 yn gwneud darpariaeth o ran gweinyddu taliadau uniongyrchol i ffermwyr yn ôl cynlluniau cymorth y PAC. Mae'n nodi nifer o reolau y mae'n rhaid i ffermwyr eu dilyn ar gyfer cadw tir amaethyddol mewn cyflwr sy'n addas ar gyfer pori neu dyfu cnydau. Diwygiadau mân yw'r rhai a wneir gan y Rheoliadau hyn, ond maen nhw'n angenrheidiol i sicrhau bod y mecanwaith ar waith i wario hyd at £243 miliwn ar gyfer cynllun taliad sylfaenol i ffermwyr yn 2020, a fydd ar gael gan Lywodraeth y DU. Mae hefyd yn sicrhau uniondeb ac effeithlonrwydd y llyfr statud yng Nghymru pan fydd y DU yn ymadael â'r UE. Diolch.

16:00

We're not going to vote against this, but there are a few questions that have been raised, actually, and I think I'd be interested in hearing your response to those before we come to voting. I know that some within the sector, for example, have queried whether the legislation actually requires funding to be paid to farmers, or whether devolved nations could actually use the money for something else, if they choose to do so. If it is the latter, then clearly I think some out there would have an issue—and EU regulations wouldn't have allowed that to happen, of course. But there is a question as to whether this proposed legislation ensures or requires that that money goes to farmers who would, of course, be in receipt of that money if we were subject to the EU regulations that have been in place previously.

Also, there's a concern from some that the Bill takes account of the Bew review recommendations, which some have been quite critical of, particularly the fact that Scottish agriculture, in one of its recommendations, has received the equivalent of an additional £1,300 on average per farmer, compared to £150 per farmer in Wales on average, which means that the average Scottish farm payment is around 175 per cent of the average Welsh payment. Now, the Bill effectively opens the door for a far larger differential between Scottish farmers and farmers elsewhere in the UK. And again, EU rules would have had something to say about that. So, I'd be interested in your response to that prospect as well, because it does raise broader questions about the long term funding arrangements that we will have and how payments in future years would be administered and how funding will be allocated to devolved nations. I'm sure you'll tell us that this is a one-off for this year, very much a temporary thing—I've no reason to doubt that—but, of course, they told us that about the Barnett formula, and look where it got us.

Ni fyddwn yn pleidleisio yn erbyn hyn, ond mae yna ychydig o gwestiynau sydd wedi cael eu codi, a dweud y gwir, ac rwy'n credu y byddai gennyf ddiddordeb i glywed eich ymateb chi i'r rhain cyn inni bleidleisio. Gwn fod rhai yn y sector, er enghraifft, wedi holi a oes angen talu arian i ffermwyr mewn gwirionedd, neu a allai'r gwledydd datganoledig ddefnyddio'r arian ar gyfer rhywbeth arall, pe bydden nhw'n dewis gwneud hynny. Pe byddai hynny'n digwydd, rwy'n llwyr o'r farn y byddai gan rai ohonyn nhw broblem—ac ni fyddai rheoliadau'r UE wedi caniatáu i hynny ddigwydd, wrth gwrs. Ond maer yna gwestiwn ynghylch a yw'r ddeddfwriaeth arfaethedig hon yn sicrhau neu'n mynnu bod yr arian yn mynd i'r ffermwyr a fyddai, wrth gwrs, yn cael yr arian hwnnw pe byddem ni'n ddarostyngedig i reoliadau'r UE sydd wedi bod yn weithredol cyn hyn.

Ar ben hynny, mae yna bryder ymysg rhai bod y Bil yn ystyried argymhellion adolygiad Bew, y mae rhai wedi bod yn feirniadol iawn ohonyn nhw, yn enwedig y ffaith bod amaethyddiaeth yr Alban, yn un o'i argymhellion, wedi derbyn swm sy'n cyfateb i £1,300 i bob ffermwr ar gyfartaledd, o'i gymharu â £150 i bob ffermwr yng Nghymru ar gyfartaledd, sy'n golygu bod y taliad cyfartalog i bob fferm yn yr Alban tua 175 y cant o'r taliad cyfartalog yng Nghymru. Nawr, mae'r Bil i bob pwrpas yn agor y drws i wahaniaeth llawer mwy rhwng ffermwyr yr Alban a ffermwyr mewn mannau eraill yn y DU. Ac unwaith eto, fe fyddai gan reolau'r UE rywbeth i'w ddweud am hynny. Felly, fe fyddwn i'n falch o gael eich ymateb chi i'r posibilrwydd hwnnw hefyd, gan ei fod yn codi cwestiynau ehangach ynghylch y trefniadau ariannu hirdymor a fydd gennym ni a sut y caiff taliadau eu gweinyddu yn y blynyddoedd i ddod a sut y caiff cyllid ei ddyrannu i'r gwledydd datganoledig. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n dweud wrthym mai rhywbeth untro yw hwn ar gyfer eleni, rhywbeth dros dro i raddau helaeth iawn—nid oes gennyf i reswm i amau hynny—ond, wrth gwrs, dyna a ddywedon nhw wrthym ni am fformiwla Barnett, ac edrychwch ar ein sefyllfa ni ynglŷn â hynny.

Thank you, Llyr, for those questions. My understanding is absolutely it's a one-off. You'll be very aware, as I know from our discussions, that that was a historical payment in relation to Scotland. As far as I know, I've certainly not received any advice around the Bew report in relation to this legislation, but if it hadn't been amended and it wasn't in place immediately before exit date, there would be a risk that Welsh Ministers would not be able to fulfil their obligations to make payments to applicants for the entirety of the 2020 scheme here. So, I'm happy to clarify that. Thank you.

Diolch i chi, Llŷr, am y cwestiynau yna. Fy nealltwriaeth i yw mai rhywbeth untro fydd hyn. Rydych chi'n ymwybodol iawn, fel y gwn i o'n trafodaethau ni, mai taliad hanesyddol mewn cysylltiad â'r Alban oedd hwnnw. Cyn belled ag y gwn i, nid wyf wedi cael unrhyw gyngor ynghylch adroddiad Bew, yn sicr, o ran y ddeddfwriaeth hon. Ond pe na fyddai wedi cael ei ddiwygio ac yn weithredol yn union cyn y dyddiad gadael, fe fyddai yna berygl na fyddai Gweinidogion Cymru yn gallu cyflawni eu dyletswyddau i wneud taliadau i ymgeiswyr am gyfanrwydd y cynllun 2020 yma. Felly, rwy'n hapus i egluro hynny. Diolch.

Thank you. The proposal is to agree the motion. Does any Member object? No. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Diolch. Y cynnig yw cytuno ar y cynnig. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, caiff y cynnig ei dderbyn yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

6. Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2020-2021
6. Debate: Welsh Rates of Income Tax 2020-2021

Item 6 on our agenda this afternoon is a debate on the Welsh rates of income tax 2020-2021, and I call on the Minister for Finance and the Trefnydd to move the motion—Rebecca Evans.

Eitem 6 ar ein hagenda y prynhawn yma yw dadl ar gyfraddau treth incwm Cymru 2020-2021, ac rwy'n galw ar y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd i gynnig y cynnig—Rebecca Evans.

Cynnig NDM7285 Rebecca Evans

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 116D o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn cytuno ar y penderfyniad ynghylch y cyfraddau Cymreig ar gyfer Cyfraddau Treth Incwm yng Nghymru 2020-21 fel a ganlyn:

a) y gyfradd Gymreig a gynigir ar gyfer cyfradd sylfaenol y dreth incwm yw 10c;

b) y gyfradd Gymreig a gynigir ar gyfer cyfradd uwch y dreth incwm yw 10c;

c) y gyfradd Gymreig a gynigir ar gyfer cyfradd ychwanegol y dreth incwm yw 10c.

Motion NDM7285 Rebecca Evans

To propose that the National Assembly for Wales in accordance with section 116D of the Government of Wales Act 2006, agrees the Welsh rate resolution for the 2020-21 Welsh rates of income tax as follows:

a) the proposed Welsh rate for the basic rate of income tax is 10p;

b) the proposed Welsh rate for the higher rate of income tax is 10p;

c) the proposed Welsh rate for the additional rate of income tax is 10p.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

I'm pleased to open this debate on the Welsh rates of income tax. Welsh rates of income tax were introduced in April last year and applied to income taxpayers resident in Wales. The Welsh rates for next year were announced in the draft budget. In keeping with previous commitments, there will be no changes to Welsh income tax levels in 2020-21. This will mean that Welsh taxpayers will continue to pay the same income tax as their England and Northern Irish counterparts. This will continue to provide stability for taxpayers during a time of economic uncertainty and ongoing austerity.

Together with the block grant, Welsh taxes are essential to help fund the vital public services that many in society depend on. Over the coming months and years, and as the reality of the Brexit process becomes clear, protecting these services may become more challenging. This year, the unusual lateness of the UK budget means that the UK Government's tax plans for 2020-21 and beyond are currently unknown, which is unhelpful in the context of our plans for taxation in Wales. We will monitor the UK budget for any potential impacts for Wales.

Her Majesty's Revenue and Customs continues to administer income tax in Wales, and the UK Government continues to retain full responsibility for taxation of income from savings and dividends. My officials continue to work with HMRC on the detailed arrangements for the administration of Welsh rates of income tax, and are currently in the process of transitioning to a 'business as usual' governance model, following a successful implementation period. The correct C code is now being applied to approximately 97 per cent of taxpayers, and my officials are working with HMRC to increase that proportion further.

I am pleased to inform the Chamber that, as part of a wider low-cost engagement campaign on social media, and a letter from HMRC that included a leaflet from Welsh Government to all taxpayers living in Wales, the awareness of WRIT has increased across all age groups, socio-economic groups and regions in Wales, with a 14 percentage point increase between June 2018 and June 2019. 

The Welsh Government is committed to continuing to monitor awareness and increase our efforts to engage with the wider public on our taxation system in Wales. I'm also pleased to highlight the Finance Committee's ongoing inquiry, looking at the potential impacts of different income tax rates across the Wales-England border, and I'll be attending a scrutiny session with the committee in March. I look forward to hearing the committee's views on this issue.

The Assembly is asked today to agree the Welsh rate resolution, which will set the Welsh rates of income tax for 2020-21, and I ask Members for their support this afternoon.

Rwy'n falch o agor y ddadl hon ar gyfraddau treth incwm yng Nghymru. Fe gafodd cyfraddau treth incwm Cymru eu cyflwyno ym mis Ebrill y llynedd a'u cymhwyso i drethdalwyr treth incwm sy'n byw yng Nghymru. Fe gyhoeddwyd cyfraddau Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf yn y gyllideb ddrafft. Yn unol ag ymrwymiadau blaenorol, ni fydd unrhyw newidiadau i gyfraddau treth incwm Cymru yn 2020-21. Fe fydd hyn yn golygu y bydd trethdalwyr Cymru yn parhau i dalu'r un dreth incwm â'u cymheiriaid yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Fe fydd hyn yn parhau i roi sefydlogrwydd i drethdalwyr mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd a chyni parhaus.

Ynghyd â'r grant bloc, mae trethi Cymru yn hollbwysig i helpu i ariannu'r gwasanaethau cyhoeddus hanfodol y mae llawer mewn cymdeithas yn dibynnu arnyn nhw. Dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, ac wrth i realiti proses Brexit ddod i'r amlwg, fe all diogelu'r gwasanaethau hyn fynd yn fwy heriol. Eleni, mae'r ffaith fod cyllideb y DU yn anarferol o hwyr yn golygu nad yw cynlluniau treth Llywodraeth y DU ar gyfer 2020-21 a thu hwnt yn hysbys ar hyn o bryd, sy'n anfantais yng nghyd-destun ein cynlluniau ni ar gyfer trethiant yng Nghymru. Fe fyddwn ni'n monitro cyllideb y DU ar gyfer nodi unrhyw effeithiau posibl ar Gymru.

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn parhau i weinyddu treth incwm yng Nghymru, ac mae Llywodraeth y DU yn parhau i fod â chyfrifoldeb llawn o ran trethiant incwm ar gynilion a difidendau. Mae fy swyddogion i'n parhau i weithio gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi ar y trefniadau manwl o ran gweinyddu cyfraddau treth incwm Cymru, ac maen nhw yn y broses ar hyn o bryd o drosglwyddo i fodel llywodraethu 'busnes fel arfer', yn dilyn cyfnod gweithredu llwyddiannus. Mae'r Cod C cywir bellach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tua 97 y cant o'r trethdalwyr, ac mae fy swyddogion i'n gweithio gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi i gynyddu'r gyfran honno eto.

Rwy'n falch o hysbysu'r Siambr, yn rhan o ymgyrch ymgysylltu cost isel ehangach ar y cyfryngau cymdeithasol, a llythyr gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi a oedd yn cynnwys taflen gan Lywodraeth Cymru i bob trethdalwr sy'n byw yng Nghymru, fod yr ymwybyddiaeth o CTIC wedi cynyddu ar draws pob grŵp oedran, grwpiau economaidd-gymdeithasol a rhanbarthau yng Nghymru, gyda chynnydd o 14 pwynt canran rhwng mis Mehefin 2018 a mis Mehefin 2019.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i fonitro ymwybyddiaeth a chynyddu ein hymdrechion i ymgysylltu â'r cyhoedd yn ehangach ynglŷn â'n system drethu ni yng Nghymru. Rwy'n falch o dynnu sylw hefyd at ymchwiliad parhaus y Pwyllgor Cyllid, gan edrych ar effeithiau posibl gwahanol gyfraddau treth incwm dros y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ac fe fyddaf i'n mynd i sesiwn graffu gyda'r pwyllgor ym mis Mawrth. Rwy'n edrych ymlaen at glywed barn y pwyllgor ar y mater hwn.

Fe ofynnir i'r Senedd gytuno heddiw ar y penderfyniad ar y gyfradd Gymreig, a fydd yn pennu cyfraddau treth incwm yng Nghymru ar gyfer 2020-21, ac rwy'n gofyn i'r Aelodau am eu cefnogaeth y prynhawn yma.

16:05

Welsh Conservatives will be supporting this motion today. I appreciate it's a short motion, but it is a very important one, an historic one: the setting of income tax rates—the WRIT—for the first time in Wales. After many months, many years, of talking about this process, we are now in it. Admittedly, the rates being considered today are simply replacing the UK part of taxation that has been removed, as part of the transitional phase. So, we always knew, really, that the income tax rates that are being set today were going to be at that level and there'll be very little difference noticed out there on the streets and in houses by people paying the Welsh rate of income tax—at this point, anyway.

Gweinidog, the Welsh taxpayer needs to have confidence that these tax rates in Wales will remain competitive in the future. Can you give us an assurance—obviously not in this year, because the decision's been made, but looking beyond 2020-21—that every effort will be made to make sure that not only tax rates in Wales remain competitive, but that efforts are made as well to grow the Welsh tax base? Because, obviously, if we have a larger Welsh tax base and we have more higher-rate taxpayers in Wales, then the burden is spread across a larger number of people. So, you can actually get more tax in by actually not raising tax rates, but by taxing that larger number of people at a higher rate. That's something I'm sure you'll have to work with the First Minister and with the Minister for economy to achieve.

Can you also clarify if problems that were raised with Finance Committee some time ago with regard to identifying all Welsh taxpayers—I think there was a proposal about using postcodes at one point—have been ironed out successfully? How are you going to ensure that forecasting is as sharp as it can be and as it needs to be in future to make sure that, when it comes to making decisions about changes in future tax rates—by a future Welsh Government, now—those decisions are based on as solid economic data as possible?

Fe fydd y Ceidwadwyr Cymreig yn cefnogi'r cynnig hwn heddiw. Rwy'n deall mai cynnig byr yw hwn, ond mae'n un pwysig iawn, yn un hanesyddol: pennu cyfraddau treth incwm—CTIC—am y tro cyntaf yng Nghymru. Wedi misoedd lawer, blynyddoedd lawer, o siarad am y broses hon, rydym ni ynddi nawr. Mae'n rhaid cyfaddef mai dim ond disodli'r rhan o drethiant sydd wedi ei dileu yn y DU a wna'r cyfraddau sy'n cael eu hystyried heddiw, fel rhan o'r cyfnod pontio. Felly, roeddem bob amser yn gwybod, mewn gwirionedd, bod y cyfraddau treth incwm sy'n cael eu pennu heddiw yn mynd i fod ar y lefel honno ac ni fydd yn gwneud llawer o wahaniaeth i bobl ar lawr gwlad ac yn eu cartrefi sy'n talu'r gyfradd Gymreig o  dreth incwm—ar hyn o bryd, beth bynnag.

Gweinidog, mae angen i drethdalwyr Cymru fod yn hyderus y bydd y cyfraddau treth hyn yng Nghymru yn aros yn gystadleuol yn y dyfodol. A wnewch chi roi sicrwydd i ni—nid eleni'n amlwg, oherwydd bod y penderfyniad wedi cael ei wneud, ond wrth edrych y tu hwnt i 2020-21—y gwneir pob ymdrech i sicrhau nid yn unig fod cyfraddau treth yng Nghymru yn parhau i fod yn gystadleuol, ond y gwneir ymdrechion hefyd i gynyddu sylfaen drethu Cymru? Oherwydd, yn amlwg, os oes gennym sylfaen drethu yng Nghymru sy'n ehangach a bod gennym fwy o drethdalwyr ar gyfradd uwch yng Nghymru, yna fe fydd y baich yn cael ei ysgwyddo gan nifer uwch o bobl. Felly, fe allwch chi gasglu mwy o dreth mewn gwirionedd drwy beidio â chodi cyfraddau treth, ond drwy drethu'r nifer uwch honno o bobl ar gyfradd uwch. Mae hynny'n rhywbeth rwy'n siŵr y bydd yn rhaid ichi weithio gyda'r Prif Weinidog a Gweinidog yr Economi i'w gyflawni.

A wnewch chi egluro hefyd a gafodd y problemau a godwyd gyda'r Pwyllgor Cyllid beth amser yn ôl, o ran nodi holl drethdalwyr Cymru—rwy'n credu y bu cynnig i ddefnyddio codau post ar un adeg—eu datrys yn llwyddiannus? Sut ydych chi'n mynd i sicrhau bod rhagolygon mor gywir ag y gallen nhw fod, ac fel y mae angen iddyn nhw fod yn y dyfodol i sicrhau, pan ddaw'n fater o benderfynu ar newidiadau yng nghyfraddau treth y dyfodol—gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol—fod y penderfyniadau hynny'n seiliedig ar ddata economaidd sydd mor gadarn â phosibl?

Jest cwpl o sylwadau gen i. Mi fyddwn ninnau hefyd yn cefnogi'r cynnig sydd o'n blaenau ni heddiw. Dyddiau cynnar iawn ydy'r rhain, wrth gwrs, wedi i gyfran o gyfraddau treth incwm gael ei datganoli y llynedd, ac mae'n bwysig iawn bod hyder yn cael ei ennill ymhlith y cyhoedd, ymhlith trethdalwyr yng Nghymru yn y trefniadau newydd datganoledig sydd yn eu lle. Mi fydd rhaid i ni yn y blynyddoedd i ddod, fel pleidiau gwleidyddol, fel seneddwyr yn y lle hwn, wneud penderfyniadau anodd dwi'n siŵr, a dewr, gobeithio, ynglŷn â chyfraddau. Ond mae yna synnwyr mewn mynd drwy'r cyfnod cychwynnol yma gan gadw cysondeb yn y trefniadau trethiannol.

Yr un peth ddywedaf i ydy hyn: mae angen arnom ni fel seneddwyr, mae angen ar y cyhoedd yng Nghymru, i weld bod Llywodraeth Cymru yn cael ei sbarduno gan y ffaith bod rheolaeth ganddyn nhw bellach dros gyfran o'n treth incwm ni, a'u bod nhw yn manteisio ar y cyfle hwn ac yn cael eu gyrru ymlaen i sicrhau ein bod ni yn cynyddu'r sylfaen dreth sydd gennym ni yng Nghymru. Achos mae hwn yn gyfle gwirioneddol, allwn ni ddim cael busnes fel arfer. Gwastraff ydy datganoli pwerau trethi os mai dyna ydy'r agwedd. Ond am y tro, mae yna synnwyr, fel dwi'n dweud, mewn cadw'r ddysgl yn gymharol wastad.

Just a few comments from me. We too will be supporting the motion before us today. These are very early days, of course, following the devolution of a portion of the income tax rates last year, and it's important that confidence is being engendered amongst taxpayers and the public in these new devolved arrangements that are in place. We will have to, in the years to come, as political parties, and as Members of the Senedd in this place, make difficult decisions, and brave decisions indeed, I hope, with regard to the rates. But there is sense in going through this initial phase by maintaining consistency in the taxation arrangements.

One thing that I will say is this: we, as Members of the Senedd, and the public in Wales, need to see that the Welsh Government is being driven by the fact that they have control now over a portion of our income tax, and that they take advantage of this opportunity and continue to ensure that we increase the tax base that we have here in Wales. Because this is a genuine opportunity, we can't have business as usual. It would be a waste of devolution if that's the attitude that was adopted. But for the time being, there is sense in maintaining the status quo.

16:10

The Minister referred to these rates as applying to Welsh residents. Just a very slight correction: I think it's Wales's residents plus Neil Hamilton.

The bravery we referred to just now—. It would have been brave if Members, particularly on the Conservative and Labour benches, had stood for election on the basis of a clear manifesto—'If you vote for us, we're going to devolve these rates and allow people in Wales to have different tax from people in England'—but they did not. In the 2015 Westminster election, Labour made no mention of income tax devolution and the Conservatives said it would only happen once the Labour Government in Wales triggered a referendum. Then, in the 2016 Assembly election, Labour just said 'when' they're devolved, even though the law still specified there needed to be a referendum, and the Conservatives had some sort of vague fudge in their manifesto, not making the situation clear, and then in a debate said the law said there had to be a referendum but didn't say anything about how they were removing that referendum requirement. That only came in the month after the Assembly election, when they published what became the Wales Act 2017.

In 2014, I was in the Commons when the Wales Act of that year was debated. I remember, I think, the Second Reading in March, and we then had, I think—finally, by that stage, I was a UKIP MP—on 10 December 2014, debates on Lords amendments, when the lockstep was removed. And actually, as a Westminster MP, most of the impression of what all those debates were about was that they were about the lockstep and about dual candidacy. But actually, I supported that legislation, on the basis that there was going to be a referendum before it came in; yet, that requirement was removed. At the end of the debate, I think Stephen Crabb was then the Minister, he referred in 2014, in the final comments on that Act, that the Labour Party had put so many high hurdles in the way of devolution of income tax that he felt they were inspired by Cardiff's Colin Jackson. So, that's where my impression about where Labour were has come from.

But the reality is you haven't stood for election on this. So, that's why I'm objecting to our setting these rates of income tax, because the people of Wales were promised in a referendum—on the ballot paper—that these would not be devolved unless there was a referendum, and you've all gone back on your word.

Fe gyfeiriodd y Gweinidog at y cyfraddau hyn fel rhai sy'n berthnasol i drigolion Cymru. Dim ond cywiriad bach iawn: rwy'n credu bod hynny'n golygu trigolion Cymru a Neil Hamilton.

Y dewrder y cyfeiriwyd ato gynnau—. Byddai wedi bod yn ddewr pe byddai Aelodau, yn arbennig ar feinciau'r Ceidwadwyr a'r Blaid Lafur, wedi sefyll i gael eu hethol ar sail datganiad clir yn y maniffesto—'Os pleidleisiwch chi drosom ni, fe fyddwn ni'n datganoli'r cyfraddau hyn ac yn caniatáu i bobl yng Nghymru gael treth wahanol i bobl yn Lloegr'—ond ni wnaethant hynny. Yn etholiad San Steffan 2015, ni ddywedodd Llafur air am ddatganoli treth incwm, ac fe ddywedodd y Ceidwadwyr y byddai hynny'n digwydd dim ond pe byddai'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn cynnal refferendwm. Yna, yn etholiad y Cynulliad 2016, fe ddywedodd Llafur 'pan' maen nhw wedi cael eu datganoli, er bod y gyfraith yn parhau i nodi bod angen cynnal refferendwm. Roedd gan y Ceidwadwyr ryw fath o amwysedd yn eu maniffesto nhw, nad oedd yn egluro'r sefyllfa, ac yna fe ddywedon nhw mewn dadl bod y gyfraith yn dweud ei bod yn rhaid cael refferendwm ond ni ddywedwyd dim am sut yr oedden nhw'n bwriadu dileu'r gofyniad hwnnw am refferendwm. Ac ni ddaeth hynny ond yn y mis wedi etholiad y Cynulliad, pan gyhoeddwyd yr hyn a ddaeth yn Ddeddf Cymru 2017.

Yn 2014, roeddwn i yn Nhŷ'r Cyffredin pan drafodwyd Deddf Cymru y flwyddyn honno. Rwy'n cofio, rwy'n credu, yr ail ddarlleniad ym mis Mawrth, ac wedyn fe gawsom ni, rwy'n credu—yn y diwedd, erbyn hynny, roeddwn i'n AS UKIP—ar 10 Rhagfyr 2014, ddadleuon ar welliannau'r Arglwyddi, pan ddiddymwyd y cam clo. Ac mewn gwirionedd, fel AS yn San Steffan, yr argraff fwyaf a gefais i o ystyr yr holl ddadleuon hynny oedd eu bod nhw'n ymwneud â'r cam clo ac ymgeisyddiaeth ddeuol. Ond mewn gwirionedd, roeddwn i'n cefnogi'r ddeddfwriaeth honno, ar y sail y byddai refferendwm cyn i hynny gael ei gyflwyno; eto i gyd, fe ddilëwyd y gofyniad hwnnw. Ar ddiwedd y ddadl, Stephen Crabb oedd y Gweinidog ar y pryd, rwy'n credu, ac fe gyfeiriodd ef yn 2014, yn y sylwadau olaf ar y Ddeddf honno, fod y Blaid Lafur wedi rhoi cymaint o glwydi uchel yn ffordd datganoli treth incwm fel ei fod yn teimlo ei bod wedi ei hysbrydoli gan Colin Jackson o Gaerdydd . Felly, dyna fy argraff i o gyfeiriad taith Llafur i'r fan hon.

Ond y realiti yw nad ydych chi wedi sefyll etholiad ar y mater hwn. Felly, dyna pam rwyf i'n gwrthwynebu pennu'r cyfraddau treth incwm hyn, oherwydd rhoddwyd addewid i bobl Cymru mewn refferendwm—ar y papur pleidleisio—na fyddai'r rhain yn cael eu datganoli oni bai fod yna refferendwm, ac rydych chi i gyd wedi torri eich gair.

I call on the Minister for Finance and Trefnydd to reply to the debate, Rebecca Evans.

Rwy'n galw ar y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd i ymateb i'r ddadl, Rebecca Evans.

The irony, of course, of Mark Reckless's protestations about not standing on a manifesto for something is not lost on me. But I think will respond to those points that are directly related to the regulations that are set out in front of Members today.

I agree, actually, with Nick Ramsay, who suggested that this is actually a very short motion for something that is incredibly important. It's important, I think, that we continue to recognise that as a Senedd. He's right again that, generally, people will not notice any change, in the sense that they'll still be paying the same rate of income tax, but what they will notice is the application of the C code alongside their national insurance number. Around 97 per cent of taxpayers are now using the correct code, and of course HMRC has an ongoing education and compliance programme to address those C code problems. It's got articles in its regular employer bulletins, for example, and is doing a great deal of work. It is confident that the number of errors should reduce again before the next scan, which will be taking place later in the year.

Rwy'n gwerthfawrogi'r eironi, wrth gwrs, ym mhrotestiadau Mark Reckless am fethu ag ymladd etholiad ar sail rhywbeth sydd mewn maniffesto. Ond rwy'n credu y byddaf i'n ymateb i'r pwyntiau hynny sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r rheoliadau a roddir gerbron yr Aelodau heddiw.

Rwy'n cytuno â Nick Ramsay, a oedd yn awgrymu mai cynnig byr iawn yw hwn mewn gwirionedd ar gyfer rhywbeth sy'n hynod o bwysig. Mae'n bwysig, rwy'n credu, ein bod ni'n parhau i gydnabod hynny yn y Senedd. Mae ef yn iawn hefyd i ddweud na fydd pobl, yn gyffredinol, yn sylwi ar unrhyw newid, yn yr ystyr y byddan nhw'n parhau i dalu'r un gyfradd o dreth incwm, ond yr hyn y byddan nhw'n sylwi arno yw'r Cod C wrth eu rhif yswiriant gwladol nhw. Mae tua 97 y cant o drethdalwyr yn defnyddio'r cod cywir erbyn hyn, ac wrth gwrs mae gan gyllid a Thollau ei Mawrhydi raglen addysg a chydymffurfiaeth sy'n mynd rhagddi i fynd i'r afael â'r problemau hyn â'r Cod C. Mae yna erthyglau yn ei fwletinau rheolaidd i gyflogwyr, er enghraifft, ac mae'n gwneud llawer iawn o waith. Mae'n hyderus y dylai nifer y gwallau leihau eto cyn y sgan nesaf, a fydd yn digwydd yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Will you take an intervention? You're right to say this is a short motion, and I can understand that, given that this year there's going to be very little change. I imagine, in future income tax motions, should there be changes in the tax rates, there'll probably be more vigorous debate and they probably will require a little bit longer. That's a message probably more for you with your Trefnydd hat on than as Finance Minister.

A wnewch chi dderbyn ymyriad? Rydych chi'n iawn i ddweud mai cynnig byr yw hwn, ac rwy'n gallu deall hynny, o ystyried nad oes fawr ddim am newid eleni. Rwy'n dychmygu, mewn cynigion ar dreth incwm yn y dyfodol, pe byddai newidiadau yn y cyfraddau treth, mae'n debyg y bydd yna ddadl fwy tanbaid ac mae'n debyg y bydd angen ychydig mwy o amser. Mae'n siŵr mai neges yw honno sy'n fwy perthnasol i chi'r Trefnydd nag i chi'r Gweinidog Cyllid.

I'm sure that, in future, there'll be a great deal of debate regarding Welsh rates of income tax, because of course whilst it was a pledge not to raise income tax during the course of this Assembly, it'll certainly be a matter of particular interest, I think, as we go to the electorate for the next Assembly elections, in terms of determining what our respective parties' offer might be to the people of Wales.

The point was raised again how important it is that we work to grow the Welsh tax base. Of course, that's not just a matter for the finance Minister, actually; it's something for us right across Government. So, there's important work to be done in housing, in skills, and in other areas of Government to ensure that we do grow that tax base across Wales.

And also, it's important as well to recognise the important work that we do on forecasting. I know this has been a matter of interest to the Finance Committee. The Office for Budget Responsibility has been undertaking some work, and the forecast published alongside our final budget, which sets the rates at 10p for all bands, is expected to raise £2.2 billion in 2020-21. And of course, we have the final outturn figures coming forward then in future years, and any reconciliation payments would then be made. So, this is just the start of the very exciting journey, and I'd be grateful for Members' support for these regulations today.

Rwy'n siŵr, yn y dyfodol, y bydd llawer iawn o ddadlau ynghylch cyfraddau treth incwm yng Nghymru oherwydd, wrth gwrs, er mai addewid oedd hon i beidio â chodi treth incwm yn ystod y tymor Seneddol hwn, fe fydd yn sicr yn fater o ddiddordeb arbennig, yn fy marn i, wrth inni sefyll gerbron yr etholwyr ar gyfer etholiadau nesaf y Senedd, o ran pennu'r hyn y gallai ein gwahanol bleidiau ei gynnig i bobl Cymru.

Fe godwyd y pwynt unwaith eto pa mor bwysig yw hi ein bod ni'n gweithio i ddatblygu sylfaen dreth i Gymru. Wrth gwrs, nid mater i'r Gweinidog Cyllid yn unig yw hwnnw, mewn gwirionedd; mae'n fater i bawb ohonom ni yn y Llywodraeth i gyd. Felly, mae yna waith pwysig i'w wneud ym maes tai, o ran sgiliau, ac mewn meysydd eraill o Lywodraeth i sicrhau ein bod ni'n gosod y sylfaen dreth honno ledled Cymru.

Hefyd, mae'n bwysig cydnabod y gwaith pwysig a wnawn ni o ran rhagolygon. Gwn fod hwn wedi bod yn fater o ddiddordeb i'r Pwyllgor Cyllid. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi bod yn ymgymryd â rhywfaint o waith, ac fe ddisgwylir i'r rhagolwg a gyhoeddir ochr yn ochr â'n cyllideb derfynol ni, sy'n gosod y cyfraddau ar 10c i bob band, godi £2.2 biliwn yn 2020-21. Ac wrth gwrs, fe fydd gennym ni'r ffigurau alldro terfynol wedyn ymhen blynyddoedd i ddod, ac fe fyddai unrhyw daliadau cysoni yn cael eu gwneud bryd hynny. Felly, dim ond megis dechrau taith gyffrous iawn yw hyn, ac fe fyddaf i'n ddiolchgar am gefnogaeth gan yr Aelodau i'r rheoliadau hyn heddiw.

16:15

Thank you. The proposal is to agree the motion. Does any Member object? [Objection.] Therefore, we defer voting under this item until the voting time. 

Diolch. Y cynnig yw cytuno ar y cynnig. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? [Gwrthwynebiad.] Felly, fe ohiriwn ni'r pleidleisio ar yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

7. Dadl: Cyllideb Derfynol 2020-2021
7. Debate: The Final Budget 2020-2021

Item 7 on our agenda this afternoon is the debate on the final budget of 2020-21, and I call on the Minister for Finance and the Trefnydd to move the motion—Rebecca Evans.

Eitem 7 ar ein hagenda ni'r prynhawn yma yw'r ddadl ar gyllideb derfynol 2020-21, ac rwy'n galw ar y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd i gynnig y cynnig—Rebecca Evans.

Cynnig NDM7282 Rebecca Evans

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 25 Chwefror 2020.

Motion NDM7282 Rebecca Evans

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 20.25, approves the Annual Budget for the financial year 2020-21 laid in the Table Office by the Minister for Finance and Trefnydd on 25 February 2020.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you. I'm pleased to open the debate on the final budget for 2020-21 this afternoon. Since we debated the draft budget in the Chamber a month ago, we've carefully considered the recommendations of the Finance Committee's report and those of the other Senedd committees. In line with the commitment we made following last year's scrutiny, I am pleased that we were able to respond to all of the reports by the end of last week, and I responded formally and positively to the 27 recommendations put forward by the Finance Committee.

At this stage in the budget process, we would normally look to take account of any significant adjustments resulting from the UK budget in the final budget. We know, however, that this year has been far from normal, given the UK Government's unpredictability. We've seen a promised multi-year spending review, which translated into a one-year spending round, and an autumn UK budget that is now set for 11 March—too late for us to take into account in publishing our final budget proposals. Not only are we constrained in this aspect, the UK Government, late on in this financial year, dealt us another blow by cutting our financial transactions capital by more than £100 million, and our traditional capital by close to £100 million.

In simple terms, the UK Government is taking £200 million away from us in what is a challenging time. I've written to the Chief Secretary to the Treasury objecting strongly to these changes being made so late in the day. We're seeking clarification, and as soon as I have that clarity, I'll write to the Finance Committee with the details. This is yet another example of why we need to complete the joint work with the UK Government and the other devolved Governments to review and improve the statement-of-funding policy, which is integral to our ability to plan and manage budgets. And this is a point I'll be pressing, along with the finance Ministers of Scotland and Northern Ireland, at a meeting of the finance Ministers quadrilateral next week.

Since we debated the draft budget a month ago, many communities in Wales have suffered the unprecedented and devastating impacts of storm Ciara and storm Dennis. Teams within Welsh Government have been working around the clock with local authorities, emergency services and Natural Resources Wales to provide the best possible urgent support to those affected. And I would like to take this opportunity again to put on record once more our thanks to the emergency services and volunteers up and down Wales, who have worked so tirelessly in recent weeks.

To support the initial recovery work, we have announced that up to £10 million will be made available immediately. We have been able to mobilise that funding in the short term through very careful management of our resources and the drawing together of funds from across Government. I wrote to the Chair of the Finance Committee last week, setting out how I plan to make that money available quickly, given the close proximity of the end of the financial year.

But we know that this is just the tip of the iceberg. Work is ongoing to get a clear picture of the scale of the damage, and to identify the longer term support needed.

Diolch. Rwy'n falch o agor y ddadl ar y gyllideb derfynol ar gyfer 2020-21 y prynhawn yma. Ers inni gael dadl ar y gyllideb ddrafft yn y Siambr fis yn ôl, rydym wedi ystyried argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cyllid a rhai pwyllgorau eraill y Senedd yn ofalus. Yn unol â'r ymrwymiad a wnaethom ni yn dilyn craffu'r llynedd, rwy'n falch ein bod wedi gallu ymateb i'r holl adroddiadau erbyn diwedd yr wythnos diwethaf, ac fe ymatebais i'n ffurfiol ac yn gadarnhaol i'r 27 o argymhellion a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Cyllid.

Ar yr adeg hon ym mhroses y gyllideb, fe fyddem ni fel arfer yn ystyried unrhyw addasiadau sylweddol yn deillio o gyllideb y DU yn y gyllideb derfynol. Fe wyddom, serch hynny, fod y flwyddyn hon ymhell o fod yn un arferol, o gofio natur anrhagweladwy Llywodraeth y DU. Rydym wedi gweld addewid o adolygiad aml-flwyddyn o wariant, a oedd yn golygu cylch gwariant am flwyddyn, a chyllideb hydref y DU a fydd bellach ar 11 Mawrth—yn rhy hwyr inni ei hystyried wrth gyhoeddi ein cynigion ni ar gyfer y gyllideb derfynol. Nid yn unig y cawsom ein llyffetheirio yn y modd hwn, ond fe roddodd Llywodraeth y DU, yn hwyr yn y flwyddyn ariannol hon, ergyd arall inni drwy dorri mwy na £100 miliwn oddi ar ein cyfalaf trafodion ariannol ni, ac yn agos at £100 miliwn oddi ar ein cyfalaf traddodiadol ni.

Yn syml, mae Llywodraeth y DU yn cymryd £200 miliwn oddi wrthym mewn cyfnod heriol. Rwyf wedi ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys gan wrthwynebu'r newidiadau hyn yn gryf am iddyn nhw gael eu gwneud mor hwyr. Rydym ni'n chwilio am eglurhad, a chyn gynted ag y bydd yr eglurder hwnnw gennyf, fe fyddaf i'n ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid gyda'r manylion. Dyma enghraifft arall eto o'r angen inni gwblhau'r gwaith ar y cyd â Llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig eraill i adolygu a gwella'r polisi o ran datganiad cyllid, sy'n rhan annatod o'n gallu ni i gynllunio a rheoli cyllidebau. Ac mae hwn yn bwynt y byddaf i'n ei bwysleisio, ynghyd â Gweinidogion cyllid yr Alban a Gogledd Iwerddon, mewn cyfarfod pedairochrog o'r Gweinidogion cyllid yr wythnos nesaf.

Ers i ni gael dadl ar y gyllideb ddrafft fis yn ôl, mae yna lawer o gymunedau yng Nghymru wedi dioddef effeithiau digynsail a dinistriol stormydd Ciara a Dennis. Mae timau o fewn Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio o fore gwyn tan nos gydag awdurdodau lleol, gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol Cymru i roi'r cymorth gorau posib i'r rhai a gafodd eu heffeithio ganddyn nhw. Ac fe hoffwn i achub ar y cyfle hwn eto i fynegi ar goedd ein diolch ni i'r gwasanaethau brys a'r gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru, sydd wedi gweithio mor ddiflino yn ystod yr wythnosau diwethaf.

I gefnogi'r gwaith adfer cychwynnol, rydym wedi cyhoeddi y bydd hyd at £10 miliwn ar gael ar unwaith. Rydym wedi gallu defnyddio'r cyllid hwnnw yn y tymor byr drwy reoli ein hadnoddau'n ofalus iawn a thrwy dynnu arian o bob rhan o'r Llywodraeth. Fe ysgrifennais i at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yr wythnos diwethaf, gan nodi sut yr ydym yn bwriadu sicrhau bod yr arian hwnnw ar gael yn gyflym, o ystyried pa mor gyflym y daw diwedd y flwyddyn ariannol.

Ond gwyddom mai dim ond crafu'r wyneb yw hyn. Mae gwaith yn mynd rhagddo i geisio darlun clir o faint y difrod, a nodi'r cymorth a fydd ei angen yn y tymor hwy.

We expect the that costs associated with the remediation in the longer term to be significant. Depending on the scale, it is unlikely that we can reasonably absorb the cost of the works required within existing budgets, especially given the £100 million general capital reduction we have just seen. That is why I've written to the Chief Secretary to the Treasury, seeking additional financial support outside of the normal Barnett process. I welcome the indication that additional funding for Wales will be made available by the UK Government, but we wait to see the full details of what support will be provided in practice. I would expect to make further allocations in support of the flood recovery in the first supplementary budget.

The storms we have seen in recent weeks demonstrate the significant consequences of climate change. Throughout the scrutiny of the draft budget, Members have expressed concern about the impact of climate change. Be in no doubt, taking on the climate emergency is a priority across the Welsh Government. In May last year, this Senedd was the first Parliament in the world to declare a climate emergency. We subsequently formally adopted the advice of our statutory adviser on climate change, the UK Committee on Climate Change, committing to reducing emissions of greenhouse gases in Wales by 95 per cent over the next 30 years.

This is the first budget since our declaration of a climate emergency. It provides for a new package of more than £140 million of capital funding to support our ambitions for decarbonisation and to protect our wonderful environment. This includes investment in active travel and an electric bus fleet; new ways of building houses; enhancing our most ecologically important sites; and the development of a national forest, to extend the full length of our country. This package of investment is an important next step on our journey to a greener Wales. 

We recognised in the draft budget that the greatest physical risk to our communities from climate change is through the increasingly intense storms, flooding and coastal erosion that we're already witnessing. In this budget, we're committing £64 million in 2020-21 to defend our communities from the most severe and immediate impacts of climate change, and we will keep funding under review and will make more funding available if needed. 

It remains unclear at this stage what the UK budget on 11 March will deliver for Wales. Should we not see any reduction in revenue funding from the UK budget, I will look to make a small number of further allocations in 2020-21 in the first supplementary budget. Whilst constrained by limited resources, we are committed to investing in those areas where the evidence shows that we can have the greatest impact. During scrutiny, Members expressed concern about funding for both the housing support grant and homelessness. Housing is one of our eight cross-cutting priority areas. In this budget, we allocated an additional £175 million to support our housing needs. We want everyone to live in a home that meets their needs and supports a healthy, successful and prosperous life. That is why I want to signal now that I will make additional funding available for both these areas next year, if I am in a position to do so after the UK budget. It is also why we're progressing our plans for the new land division within the Welsh Government, which will promote joint working between public sector bodies to unlock the potential of our public land for housing developments. 

Another important issue raised duiring scuritny was funding for buses. Bus services across Wales provide important access to education, training, work and healthcare and allow people to simply enjoy a day out. They're a vital link between our communities and an important tool in supporting a vibrant economy. This is particularly true in our rural communities and for the people who depend on these services the most. As I said at Finance Committee, we will keep this under review and I will consider making additional allocations in this area in light of our final settlement for 2020-21. 

Recognising that the decarbonisation of road transport is essential to delivering our net-zero target, we're taking action to make it easier for people to make fewer journeys by car and use alternative forms of transport. As well as investing in new forms of transport, however, we also need to meet our statutory obligations to maintain our existing road assets, to allow people and goods to move safely, prevent the risk of accidents, improve connectivity and access to education, skills, training and employment. The maintenance budget of more than £150 million includes an additional £15 million in 2020-21. However, the UK Government's decade of austerity has had a direct impact on the maintenance of the UK's road network. In Wales, road traffic congestion has been exacerbated by the UK Government's £1 billion underfunding of transport infrastructure, and the failure to electrify the main lines in north and south Wales, leading to increased traffic on our trunk roads. Therefore, I see the maintenance of our road network as a further priority for additional funding, particularly for the reasons of safety I've outlined. 

So, to conclude, this final budget delivers on the promises we have made to the people of Wales. It takes our investment in the Welsh NHS to £37 billion over this Assembly term, and provides new investment to help protect the future of our planet. Despite the challenges that we have faced as a result of the UK Government's unpredictability and chaos, I am proud that we have remained firm in our plans to deliver on our promises to the people of Wales and provide financial certainty. And I commend the final budget to the Senedd.  

Rydym ni'n disgwyl i'r costau sy'n gysylltiedig ag adferiad yn y tymor hwy fod yn rhai sylweddol. Yn dibynnu ar y raddfa, mae'n annhebygol y gallwn ni, yn ôl pob rheswm, amsugno cost y gwaith sy'n ofynnol o fewn y cyllidebau presennol, yn enwedig o ystyried y £100 miliwn o ostyngiad yn y cyfalaf cyffredinol yr ydym ni newydd ei weld. Dyna pam rwyf wedi ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys, yn gofyn am gymorth ariannol ychwanegol y tu allan i'r broses Barnett arferol. Rwy'n croesawu'r awgrym y bydd cyllid ychwanegol ar gael i Gymru gan Lywodraeth y DU, ond fe arhoswn ni i weld y manylion llawn o ran pa gymorth a gaiff ei roi'n ymarferol. Fe fyddwn i'n disgwyl gwneud dyraniadau pellach i ategu'r adferiad wedi'r llifogydd yn y gyllideb atodol gyntaf.

Mae'r stormydd a welsom yn ystod yr wythnosau diwethaf yn amlygu canlyniadau sylweddol y newid yn yr hinsawdd. Drwy gydol y broses hon o graffu ar y gyllideb ddrafft, mae'r Aelodau wedi mynegi pryder am effaith newid hinsawdd. Yn ddiamau, mae ymdrin ag argyfwng yr hinsawdd yn flaenoriaeth i holl Lywodraeth Cymru. Ym mis Mai y llynedd, y Senedd hon oedd y Senedd gyntaf yn y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd. Yn dilyn hynny, fe wnaethom ni fabwysiadu, a hynny'n ffurfiol, gyngor ein hymgynghorydd statudol ar newid hinsawdd, Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, sy'n ymrwymo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru 95 y cant dros y 30 mlynedd nesaf.

Dyma'r gyllideb gyntaf ers inni ddatgan argyfwng hinsawdd. Mae'n darparu ar gyfer pecyn newydd o fwy na £140 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi ein huchelgais ni i ddatgarboneiddio ac amddiffyn ein hamgylchedd gogoneddus. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn teithio llesol a fflyd o fysiau trydan; ffyrdd newydd o adeiladu tai; gwella ein safleoedd ecolegol pwysicaf; a datblygu coedwig genedlaethol, i ymestyn o Fôn i Fynwy. Mae'r pecyn hwn o fuddsoddi yn gam pwysig ymlaen ar ein taith ni tuag at Gymru wyrddach.

Yn y gyllideb ddrafft, roeddem ni'n cydnabod mai'r perygl mwyaf i'n cymunedau ni, yn sgil newid hinsawdd, yw'r stormydd, y llifogydd a'r erydu arfordirol mwyaf dyrys yr ydym ni eisoes yn eu gweld. Yn y gyllideb hon, rydym yn ymrwymo £64 miliwn yn 2020-21 i amddiffyn ein cymunedau rhag effeithiau mwyaf difrifol ac uniongyrchol newid hinsawdd, ac fe fyddwn ni'n adolygu'r cyllid yn rheolaidd ac yn sicrhau bod mwy o arian ar gael pe byddai angen.

Mae'n dal yn aneglur ar hyn o bryd beth fydd cyllideb y DU ar 11 Mawrth yn ei roi i Gymru. Os na welwn ni unrhyw ostyngiad mewn cyllid refeniw o gyllideb y DU, fe fyddaf i'n ceisio gwneud nifer fechan o ddyraniadau pellach yn 2020-21 yn y gyllideb atodol gyntaf. Er bod adnoddau prin yn cyfyngu arnyn nhw, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y meysydd hynny lle mae'r dystiolaeth yn dangos y gallwn gael yr effaith fwyaf. Yn ystod y gwaith craffu, mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch cyllid i'r grant cymorth tai a digartrefedd. Mae tai yn un o'n wyth maes blaenoriaeth trawsbynciol ni. Yn y gyllideb hon, fe ddyrannwyd £175 miliwn ychwanegol i gefnogi ein hanghenion ni o ran tai. Rydym yn dymuno cael cartref i bawb sy'n diwallu eu hanghenion ac sy'n cefnogi bywyd iach, llwyddiannus a llewyrchus. Dyna pam yr wyf i'n dymuno rhoi arwydd nawr y byddaf i'n sicrhau bod cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer y ddau faes hyn y flwyddyn nesaf, os byddaf i mewn sefyllfa i wneud hynny ar ôl cyllideb y DU. Dyma hefyd pam rydyn ni'n bwrw ymlaen â'n cynlluniau ni ar gyfer is-adran tir newydd yn Llywodraeth Cymru, a fydd yn hyrwyddo cydweithio rhwng cyrff y sector cyhoeddus i ddatgloi posibiliadau ein tir cyhoeddus ni ar gyfer datblygiadau tai.

Mater pwysig arall a godwyd yn ystod y craffu oedd cyllid ar gyfer bysiau. Mae gwasanaethau bysiau ledled Cymru yn bwysig o ran bod addysg, hyfforddiant, gwaith a gofal iechyd yn hygyrch i bobl ac yn caniatáu i bobl fwynhau cael mynd am dro ar y bws. Maen nhw'n gyswllt hanfodol rhwng ein cymunedau ni ac yn offeryn pwysig i gefnogi economi ffyniannus. Mae hyn yn arbennig o wir yn ein cymunedau gwledig ni ac i'r bobl hynny sy'n dibynnu fwyaf ar y gwasanaethau hyn. Fel y dywedais yn y Pwyllgor Cyllid, fe fyddwn ni'n parhau i adolygu hyn ac fe fyddaf i'n ystyried gwneud dyraniadau ychwanegol yn y maes hwn yn sgil ein setliad terfynol ar gyfer 2020-21.

Gan gydnabod ei bod yn hanfodol datgarboneiddio trafnidiaeth ffyrdd i gyflawni ein nod sero net, rydym yn cymryd camau i'w gwneud hi'n haws i bobl wneud llai o deithiau mewn car a defnyddio dulliau eraill o deithio. Yn ogystal â buddsoddi mewn mathau newydd o drafnidiaeth, mae angen inni gyflawni ein rhwymedigaethau statudol hefyd i gynnal ein hasedau presennol ni o ran ffyrdd, i ganiatáu i bobl a nwyddau fynd a dod yn ddiogel, i atal y risg o ddamweiniau, i wella cysylltedd a hygyrchedd addysg, sgiliau, hyfforddiant a chyflogaeth. Mae'r gyllideb cynnal a chadw o fwy na £150 miliwn yn cynnwys £15 miliwn yn ychwanegol yn 2020-21. Fodd bynnag, mae degawd o gyni ariannol Llywodraeth y DU wedi cael effaith uniongyrchol ar gynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd y DU. Yng Nghymru, mae tagfeydd traffig ar y ffyrdd wedi gwaethygu oherwydd £1 biliwn o danariannu'r seilwaith trafnidiaeth gan Lywodraeth y DU, a'r methiant i drydaneiddio'r prif reilffyrdd yn y Gogledd a'r De, gan arwain at fwy o draffig ar ein cefnffyrdd ni. Felly, rwy'n ystyried bod cynnal a chadw ein rhwydwaith ffyrdd ni'n flaenoriaeth arall i gyllid ychwanegol, yn enwedig am y rhesymau o ran diogelwch a amlinellais.

Felly, i gloi, mae'r gyllideb derfynol hon yn cyflawni'r addewidion a wnaethom ni i bobl Cymru. Mae'n codi ein buddsoddiad ni yn GIG Cymru hyd at £37 biliwn yn ystod y tymor Seneddol hwn, ac yn rhoi buddsoddiad newydd i helpu i ddiogelu dyfodol ein daear ni. Er gwaethaf yr heriau y gwnaethom ni eu hwynebu o ganlyniad i natur anrhagweladwy ac anhrefn Llywodraeth y DU, rwy'n falch ein bod ni wedi sefyll yn gadarn o blaid ein cynlluniau ni i wireddu ein haddewidion i bobl Cymru a darparu sicrwydd ariannol. Ac rwy'n cymeradwyo'r gyllideb derfynol i'r Senedd.   

16:25

Thank you. I call on the Chair of the Finance Committee, Llyr Gruffydd. 

Diolch. Rwy'n galw ar Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Llŷr Gruffydd.

Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Dwi’n falch iawn o’r cyfle i allu cyfrannu jest ychydig o sylwadau cryno yn y ddadl yma ar gyllideb derfynol Llywodraeth Cymru yn rhinwedd fy rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

Dwi’n falch iawn bod y Gweinidog wedi derbyn neu wedi derbyn mewn egwyddor pob un o argymhellion y pwyllgor, a dwi’n arbennig o falch bod y Gweinidog wedi cytuno i ystyried sut y gallwn ni gynnwys nawr dadl ar y blaenoriaethau gwariant yn amserlen y gyllideb yn y blynyddoedd i ddod. Dwi’n edrych ymlaen i weithio gyda’r Gweinidog ar hyn, a dwi'n meddwl y bydd e'n gyfle ardderchog i Aelodau i gael ychydig bach mwy o ddweud eu dweud ac ychydig bach mwy o ddylanwad yng nghyfnod ffurfiannol cynnar cyllidebau y dyfodol, yn hytrach nag ymateb i rywbeth sydd yn cael ei gyhoeddi ymhellach lawr y lein. 

Yn ystod y ddadl ar y gyllideb ddrafft, fe wnaeth y Siambr yma hefyd, wrth gwrs, gydnabod yr ansicrwydd ynghylch y cylch cyllidebol hwn, a bod y gyllideb wedi’i chyflwyno mewn amgylchiadau eithriadol, fel roedd y Gweinidog yn cyfeirio atyn nhw yn ei sylwadau hi, o ystyried yr etholiad cyffredinol a Brexit. Mewn gwirionedd, rŷn ni’n dal i aros am gyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac fe allai hynny, fel y clywsom ni, gael effeithiau sylweddol ar gyllid Llywodraeth Cymru. 

Yn ein hadroddiad ar y gyllideb ddrafft, fe wnaethon ni argymell y dylai’r Gweinidog ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am yr effaith y bydd cyllideb y Deyrnas Unedig yn ei chael ar Gymru cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl 11 Mawrth. Dwi’n falch bod y Gweinidog wedi derbyn ein hargymhelliad ni, ac wedi ymrwymo i ddarparu datganiad cynnar ar oblygiadau cyllideb y Deyrnas Unedig ar ragolygon treth a manylion am y symiau canlyniadol i Gymru. 

Mae diffyg cyllideb y Deyrnas Unedig wedi golygu, wrth gwrs, bod rhagolygon treth Cymru yn seiliedig ar ragolygon economi a chyllidol y Deyrnas Unedig gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, yr OBR, o fis Mawrth y llynedd, 2019, ond mae’n braf gweld bod y gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol yn defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael yng Nghymru a data alldro i ddiweddaru eu rhagolygon treth. Mae’r gyllideb derfynol hon yn dangos cynnydd net mewn refeniw arian parod a dyraniadau cyfalaf o £4 miliwn, sef 0.02 y cant.

Nawr, fe adawon ni’r Undeb Ewropeaidd, wrth gwrs, ar 31 Ionawr, ond mae ansicrwydd o hyd ynghylch y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Deyrnas Unedig yn y dyfodol. Fe ofynnon ni am sicrwydd ynghylch y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i’r diwydiant amaethyddol, ac mae ymateb y Gweinidog wedi nodi bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi cadarnhad o gyllid ar gyfer y cynllun taliad sylfaenol yn 2020, ond ni fydd gwybodaeth bellach ar gael tan ar ôl yr adolygiad cynhwysfawr o wariant, yr rŷm ni’n ei ddisgwyl yn ddiweddarach eleni. 

Er ein bod ni yma heddiw yn trafod y gyllideb derfynol yma, mae’n amlwg y bydd cyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd ar y gweill, yr adolygiad cynhwysfawr o wariant, a thrafodaethau ar y trefniadau cyllido yn dilyn Brexit i gyd yn cael effaith ar gyllideb 2020-21, ac felly mi fydd hi, mi fuaswn i'n tybio, yn addas ac yn ofynnol i ni ystyried ymhellach y newidiadau hynny maes o law, ac mae hynny'n sicr yn rhywbeth y byddwn ni fel pwyllgor yn awyddus iawn i'w wneud. Diolch. 

Thank you very much. I am very pleased to have this opportunity to contribute just a few comments in this debate on the Welsh Government’s final budget in my role as Chair of the Finance Committee.

I am pleased that the Minister has accepted, or accepted in principle, all of the committee's recommendations, and I'm particularly pleased that the Minister has agreed to consider how we could build a spending priorities debate into the budget timetable in the years to come, and I look forward to working with the Minister on taking this forward. I think that there's an excellent opportunity for Members to have a bit more of a say and influence in the formative early stage of future budgets, rather than responding to something that is announced further down the line.

During the draft budget debate, this Chamber, of course, recognised the uncertainty that has surrounded this budget cycle and the exceptional circumstances, as the Minister said, under which it was delivered, given the general election and Brexit. In fact, we are still waiting to see the UK Government’s budget, and this, as we heard, may have significant impacts on the Welsh Government’s own funding. 

In our draft budget report, we recommended the Minister should provide an update on the impact that the UK budget will have on Wales as soon as possible after 11 March. I’m pleased that the Minister has accepted our recommendation, and has made a commitment to providing an early statement on the UK budget implications on tax forecasts and also details on consequentials to Wales. 

The lack of a UK budget has meant, of course, that Welsh tax forecasts are based on the Office for Budget Responsibility's UK economy and fiscal forecasts from March 2019. But, it is pleasing to see that both the draft and final budgets use the latest available Welsh information and outturn data to update their tax forecasts. This final budget shows a net increase in cash revenue and capital allocations of £4 million, which equates to 0.02 per cent.

We left the EU on 31 January, of course. However, uncertainty still surrounds the future relationship between the EU and the UK. We asked for assurances around the financial support available to the agricultural industry, and the Minister's response has stated that the UK Government has provided confirmation of funding for the basic payment scheme in 2020. But, further information will not be available until after the comprehensive spending review, which we are expecting later this year.

While we are here today debating this final budget, it is clear that the upcoming UK Government budget, which is in the pipeline, and the comprehensive spending review, and discussions on the funding arrangements following Brexit, will all have an impact on the 2020-21 budget. We will, I would imagine, be able to consider these changes in due course, and that is certainly something that we as a committee will be eager to do. Thank you.