Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 16/10/2019 i'w hateb ar 23/10/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ54591 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi darpariaeth iechyd meddwl mewn ysgolion?

 
2
OAQ54562 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllidebau ysgolion uwchradd yn Sir Benfro?

 
3
OAQ54583 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyllid addysgol fesul disgybl yng Nghymru?

 
4
OAQ54595 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hysbysu ac addysgu pobl ifanc am ddigartrefedd drwy'r system addysg?

 
5
OAQ54563 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch sicrhau bod cyrff addysg yng Nghymru yn cael digon o arian, cyn cyhoeddi cyllideb Llywodraeth Cymru?

 
6
OAQ54602 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Sut y mae'r Gweinidog yn sicrhau bod y canllawiau newydd ar siarad am hunanladdiad yn cael eu rhoi ar waith ym mhob ysgol yng Nghymru?

 
7
OAQ54605 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddysgu dinasyddiaeth ryngwladol mewn ysgolion?

 
8
OAQ54570 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru?

 
9
OAQ54575 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi lles meddyliol o fewn y sector addysg?

 
10
OAQ54587 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gyngor a ddarperir i awdurdodau lleol ynghylch defnyddio athrawon cyflenwi o asiantaethau?

 
11
OAQ54566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am addysg cydberthynas a rhywioldeb?

 
12
OAQ54599 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi lles emosiynol plant a phobl ifanc mewn ysgolion?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ54596 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd aros yn adrannau achosion brys ysbytai Cymru?

 
2
OAQ54603 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Sut y mae'r Gweinidog yn sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn gallu cael triniaethau newydd ar gyfer canser?

 
3
OAQ54593 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Carers Wales, 'Dilyn y Ddeddf'?

 
4
OAQ54576 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi arloesi digidol o fewn gwasanaethau iechyd a gofal?

 
5
OAQ54571 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hygyrchedd cyfleusterau ar gyfer y rhai ag anableddau corfforol ym Mhowys?

 
6
OAQ54592 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o glefyd Parkinson?

 
7
OAQ54585 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
8
OAQ54597 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y defnydd o ymgynghorwyr allanol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

 
9
OAQ54589 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau meddygon teulu yn Rhondda Cynon Taf?

 
10
OAQ54574 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cleifion sy'n gaeth i'r tŷ?

 
11
OAQ54600 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod pob nyrs yn cael y datblygiad proffesiynol parhaus sydd ei angen arnynt?

 
12
OAQ54581 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gymdeithas Anemia Dinistriol ynghylch cynigion i wella diagnosis a thriniaeth?