Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 16/05/2018 i'w hateb ar 23/05/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

1
OAQ52234 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ad-drefnu ysgolion ym Mro Morgannwg?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52214 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar gau ysgolion yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52212 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella safonau addysgol yn Sir Drefaldwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52230 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bwysigrwydd clybiau brecwast mewn ysgolion?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52238 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wariant cyfalaf ar ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52225 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddatblygu cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i helpu ysgolion i hybu lles meddyliol?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52210 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ysgolion yng Nghymru y mae Estyn wedi'u graddio yn ardderchog?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52228 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn nodi arfer gorau mewn addysg i wella safonau?

10
OAQ52242 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu argymhellion yr adolygiad o gynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg?

11
OAQ52227 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cwricwlwm y cyfnod sylfaen?

12
OAQ52216 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i hybu cysylltiadau rhyngwladol ysgolion Cymru?

13
OAQ52239 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o feysydd chwarae ysgolion?

14
OAQ52219 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu polisi Llywodraeth Cymru ar dderbyn i ysgolion?

15
OAQ52246 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am hyfforddi pobl ifanc Môn ar gyfer cyfleoedd gwaith lleol y dyfodol?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ52244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Sut y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cynyddu cyfraddau bwydo ar y fron ledled Cymru, yn sgil cyhoeddi adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar fwydo ar y fron?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52243 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am hyfforddi therapyddion galwedigaethol yng ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52233 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae polisi gofal cymdeithasol Llywodraeth Cymru'n cefnogi pobl anabl?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52229 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth o wasanaethau dialysis arennol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52222 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i atal a thrin salwch anadlol?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52209 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau meddygon teulu yn Sir Benfro?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52240 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i sicrhau bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymgynghori'n eang ar gynigion ar gyfer ad-drefnu ysbytai?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52220 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am waith gwasanaeth gwrth-dwyll y GIG?

9
OAQ52237 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau ar gyfer cleifion mesothelioma yng Nghymru?

10
OAQ52208 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro?

11
OAQ52235 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am nifer y gwelyau ysbyty sydd ar gael yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg?

12
OAQ52245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag arweinwyr awdurdodau lleol ynglŷn ag integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol?

13
OAQ52224 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i dorri'r cysylltiad rhwng tlodi ac iechyd gwael?

14
OAQ52213 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i ddarparu gofal iechyd ar gyfer cymuned y lluoedd arfog?

15
OAQ52218 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ansawdd y gofal a ddarperir gan y GIG?

Dysgu am Senedd Cymru