Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 16/01/2019 i'w hateb ar 23/01/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

1
OAQ53261 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o ailgoedwigo mewn ardaloedd yng Nghymoedd De Cymru sydd wedi'u dinoethi gan y clefyd llarwydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd y mae Hybu Cig Cymru wedi'i wneud o ran datblygu marchnadoedd ar gyfer cig coch Cymru y tu hwnt i'r UE?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau llygredd aer?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53257 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud o ran diogelu amgylchedd Cymoedd y De?

5
OAQ53229 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu bywyd gwyllt Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53254 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y nifer sy'n defnyddio Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53262 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ansawdd dŵr yn etholaeth Ogwr?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53236 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am les anifeiliaid anwes?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53258 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa gynlluniau sydd ar y gweill gan Lywodraeth Cymru i gefnogi prosiectau ynni hydro cymunedol?

10
OAQ53241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei roi i'r diwydiant amaethyddol am gymorthdaliadau ffermio ar ôl 29 Mawrth 2019?

11
OAQ53255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion i fynd i'r afael â llygredd aer?

12
OAQ53250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am weithgarwch gweithredol fflyd bysgota Cymru?

13
OAQ53238 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am leihau llygredd aer sy'n deillio o dagfeydd ar y rhan o'r A470 rhwng Trefforest a Nantgarw?

14
OAQ53232 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa fesurau mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i gefnogi ffermwyr yn Sir Benfro?

15
OAQ53264 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i reoli'r perygl o lifogydd ar raddfa fach yng Nghymru?

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

1
OAQ53243 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhaglen Hunanadeiladu Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa gyngor y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol a phartneriaid tai eraill i gefnogi mentrau bach a chanolig sy'n adeiladu tai?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53242 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisi Llywodraeth Cymru ar ad-drefnu llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53237 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y gellir gwella'r broses gynllunio er mwyn cynnal gwell asesiad o'r effaith gronnol a gaiff ceisiadau datblygu aml-breswyl yn yr un ardal?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53240 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid ynghylch cynaliadwyedd y fformiwla ariannu llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53228 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa fesurau y bydd y Gweinidog yn eu cyflwyno i gynyddu'r amrywiaeth o gynghorwyr lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53259 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud er mwyn sicrhau bod polisïau gosod tai cymdeithasol awdurdodau lleol a phartneriaethau tai ar draws Cymru yn addas i bwrpas?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53265 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ynghylch y setliad ariannol ar gyfer llywodraeth Leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53246 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i ddiweddaru rheoliadau adeiladu tai i sicrhau y codir pob tŷ newydd yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru i leihau'r newid yn yr hinsawdd?

10
OAQ53247 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol cynghorau cymuned a thref?

11
OAQ53256 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cynlluniau tai arloesol?

12
OAQ53235 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am argaeledd tai cymdeithasol sy'n addas ar gyfer pobl anabl?

13
OAQ53251 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut mae awdurdodau lleol yn cymryd darparu gwasanaethau iechyd i ystyriaeth wrth drafod ceisiadau cynllunio?

14
OAQ53266 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal gyda Llywodraeth y DU mewn cysylltiad â diwygio lles?

15
OAQ53249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am feysydd parcio a reolir gan awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru