Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 11/03/2020 i'w hateb ar 18/03/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ55258 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gefnogaeth a roddir i bobl ifanc byddar mewn addysg er mwyn gwella eu siawns o gyflogaeth?

 
2
OAQ55267 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y deunyddiau a'r adnoddau sydd ar gael i addysgu hanes Cymru mewn ysgolion?

 
3
OAQ55254 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyngor a roddir i athrawon am coronafeirws?

 
4
OAQ55262 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda byrddau arholi am effaith bosibl coronafeirws?

 
5
OAQ55257 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am safonau ysgolion yng Nghymru?

 
6
OAQ55270 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu hyfforddiant parhaus i athrawon sy'n gweithio yng Nghymru?

 
7
OAQ55248 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y canllawiau diweddaraf ar gyfer ysgolion yng Nghanol De Cymru yng ngoleuni'r achosion o coronafeirws?

 
8
OAQ55240 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r ffordd y caiff disgyblion o oedran ysgol gorfodol yng Nghwm Cynon eu haddysgu ynghylch pwysigrwydd perthnasau iach?

 
9
OAQ55247 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn dileu rhwystrau rhag mynediad i ddisgyblion anabl mewn ysgolion?

 
10
OAQ55273 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i annog merched i ystyried pob dewis o ran gyrfa?

 
11
OAQ55264 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg yng Nghanol De Cymru?

 
12
OAQ55253 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y system addysg yn arfogi pobl ifanc â sgiliau bywyd angenrheidiol?

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

1
OAQ55252 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei darparu i'r diwydiant twristiaeth i liniaru'r effaith y gallai coronafeirws ei chael yng Nghymru?

 
2
OAQ55244 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i hybu masnach gydag Unol Daleithiau America?

 
3
OAQ55268 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi mentrau gefeillio trefi rhyngwladol ledled Cymru?

 
4
OAQ55260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gryfhau'r cysylltiadau a'r berthynas rhwng Cymru a'r byd?

 
5
OAQ55259 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar gadwraeth henebion cofrestredig yng Nghymru?

 
6
OAQ55272 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa asesiad sydd wedi'i wneud o effaith coronafeirws ar ddigwyddiadau diwylliannol, yn enwedig digwyddiadau Cymraeg fel Eisteddfod yr Urdd?

 
7
OAQ55263 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twristiaeth yn ne Cymru?

 
8
OAQ55271 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu hyrwyddo Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro i farchnad ryngwladol?

 
9
OAQ55249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Pa gysylltiad a fu rhwng y Gweinidog a mewnfuddsoddwyr presennol a sefydledig yng Nghymru er mwyn ymestyn cysylltiadau masnachol yn rhyngwladol?

 
10
OAQ55241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei gwaith i ddiogelu a hyrwyddo'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru?

 
11
OAQ55246 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twristiaeth yng Ngogledd Cymru?