Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 10/10/2018 i'w hateb ar 17/10/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

1
OAQ52785 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i sicrhau bod lles disgyblion yn cael gymaint o sylw â chyrhaeddiad yn ein hysgolion uwchradd?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52781 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi lles disgyblion ysgol benywaidd?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52771 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddatganoli pwerau dros gyflog ac amodau athrawon?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52759 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau y mae eu hangen ar fusnesau i dyfu economi Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52764 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y rhagolygon ar gyfer cyflogau athrawon ar ôl i bwerau yn y maes hwn gael eu datganoli?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52757 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y rôl y bydd sefydliadau addysgol yn ei chwarae os caiff yr oedran pleidleisio yng Nghymru ei ostwng i 16?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52779 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyfraddau boddhad cwsmeriaid Cyllid Myfyrwyr Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52783 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Sut y mae rhaglen addysg Llywodraeth Cymru yn datblygu sgiliau mewn arloesedd a thechnoleg newydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52773 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pa gymorth sydd ar gael i helpu llywodraethwyr ysgol yn eu rolau?

10
OAQ52754 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi dysgu oedolion?

11
OAQ52760 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella amodau gwaith ar gyfer athrawon?

12
OAQ52755 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar y ddarpariaeth o addysg ar gyfer disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol?

13
OAQ52762 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o safonau addysgol yng Nghymru?

14
OAQ52770 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg ledled Canol De Cymru?

15
OAQ52778 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o addysg i oedolion?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ52790 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Beth yw cynllun Llywodraeth Cymru i ddod â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52768 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael â Vertex Pharmaceuticals am y cyffur ffibrosis systig Orkambi?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52792 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth Llywodraeth Cymru i atal hunan-niweidio?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52782 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghanol De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52753 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am broffylacsis cyn-gysylltiad ac atal HIV?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52788 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod gan bobl sydd ag afiechyd meddwl yng ngogledd Cymru fynediad at wasanaethau eirioli a chymorth annibynnol?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52776 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o ddeintyddiaeth adferol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

8
OAQ52789 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i wella cyfraddau goroesi yn dilyn ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty yn Islwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52756 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am berfformiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg?

10
OAQ52766 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amseroedd aros am osod pengliniau a chluniau newydd yng ngogledd Cymru?

11
OAQ52780 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gwasanaethau sydd ar gael i fenywod sy'n mynd drwy'r menopos?

12
OAQ52791 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gamau y mae'r gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru yn eu cymryd i baratoi ar gyfer y gaeaf?

13
OAQ52786 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fynediad menywod i wasanaethau erthylu'r GIG yng Nghaerdydd?

14
OAQ52761 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu'r weithdrefn ar gyfer cwynion yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol?

15
OAQ52763 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau dyddiad agor ar gyfer y ganolfan gofal critigol yn Nwyrain De Cymru?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru