Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 10/07/2019 i'w hateb ar 17/07/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

1
OAQ54241 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar ba gymorth sydd ar gael i brosiectau ynni dwr?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ54260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gymuned ffermio yng nghanolbarth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ54267 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu pryfed peillio?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ54285 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd y system taliadau fferm newydd arfaethedig yn ei chael ar yr economi wledig?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ54244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i gefnogi ffermwyr Cymru yn y deuddeg mis nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ54272 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ynni adnewyddadwy yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ54250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i adolygu deddfwriaeth bridio cŵn?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ54263 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymgysylltu â chymunedau i warchod bioamrywiaeth?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ54266 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i wella lles adar hela a gaiff eu magu at ddibenion chwaraeon?

10
OAQ54280 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o fanteision Diwrnod Aer Glân i genedlaethau iau yn Islwyn?

11
OAQ54282 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i warchod bioamrywiaeth yn Nwyrain De Cymru?

12
OAQ54276 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu ei berfformiad er mwyn osgoi camgymeriadau'r gorffennol?

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

1
OAQ54279 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Post Brenhinol yn dilyn lansio'i strategaeth pum mlynedd?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ54248 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymyriadau Llywodraeth Cymru i leihau nifer yr achosion o danau gwyllt?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ54251 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa newidiadau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu gwneud i'w pholisïau tai a chynllunio o ganlyniad i ddatgan argyfwng hinsawdd?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ54262 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Sut y bydd y Gweinidog yn ymateb i ddatganiadau o blaid annibyniaeth Cymru sy'n dod i'r amlwg gan rai cynghorau yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ54281 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y cynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ54255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y system gynllunio yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ54249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth gwasanaethau anstatudol gan awdurdodau lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ54284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y byddai dileu'r gallu i landlordiaid weithredu troi allan heb fai, yn ei chael ar y sector rhentu?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ54268 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith Safon Ansawdd Tai Cymru ar eiddo yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

10
OAQ54245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried i fynd i'r afael â'r broblem cysgu allan yng Nghymru?

11
OAQ54269 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio llywodraeth leol?

12
OAQ54277 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd Llywodraeth Cymru o ran mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru