Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 10/01/2018 i'w hateb ar 17/01/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

1
OAQ51567 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio anifeiliaid byw mewn syrcasau teithiol yng Nghymru?

2
OAQ51539 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl mewn tlodi tanwydd yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ51570 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am leihau faint o ddeunydd pacio plastig a gaiff ei ddefnyddio?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ51554 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am les anifeiliaid yng Nghymru?

5
OAQ51545 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coedwigaeth yng Nghymru?

6
OAQ51537 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â risg llifogydd yng ngogledd Cymru?

7
OAQ51551 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau datblygu lleol yng Ngogledd Cymru?

8
OAQ51572 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Llywodraeth Cymru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â datblygu cynllun llifogydd y Rhath yng Nghaerdydd?

9
OAQ51548 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leihau nifer y tanau mewn safleoedd gwaredu gwastraff yng Nghymru?

10
OAQ51540 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o brosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru?

11
OAQ51568 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am barhad arian cyfalaf o dan gynllun Glastir?

12
OAQ51547 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth am ddatblygu defnydd diwydiannol amaethyddiaeth fanwl?

13
OAQ51535 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi ffermwyr yn Sir Benfro dros y 12 mis nesaf?

14
OAQ51543 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gwmpas o fewn y broses gynllunio i gymryd camau yn erbyn eiddo gwag yng nghanol trefi?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ51574 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith diwygio lles yn Nhorfaen?

2
OAQ51561 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch cyflymu cynlluniau tai yn Nwyrain De Cymru i roi ystyriaeth i ddileu tollau pontydd Hafren?

3
OAQ51565 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa strategaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei dilyn i gefnogi gwasanaethau llywodraeth leol anstatudol yng Nghymru?

4
OAQ51546 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y byrddau gwasanaethau cyhoeddus?

5
OAQ51544 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr amserlen ar gyfer adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar lwfansau ar gyfer aelodau etholedig o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru?

6
OAQ51534 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus lleol yn Sir Benfro?

7
OAQ51575 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i gymdeithasau tai yn Nhorfaen wrth ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?

8
OAQ51555 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag arweinwyr llywodraeth leol yn dilyn cyhoeddi setliad llywodraeth leol Llywodraeth Cymru?

9
OAQ51562 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y sefyllfa ddiweddaraf yng Nghyngor Tref Biwmares yn dilyn ymddiswyddiad hanner ei aelodau?

10
OAQ51542 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddiwygio llywodraeth leol?

11
OAQ51557 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag awdurdodau lleol ynghylch tegwch y fformiwla ariannu ar gyfer 22 o gynghorau Cymru?

12
OAQ51564 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y gallai Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) wella pa mor agored a thryloyw yw prosesau cyrff cyhoeddus yng Nghymru o ymdrin â chwynion? Trosglwyddwyd i'w ateb yn ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

13
OAQ51536 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu rôl y trydydd sector yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus?

14
OAQ51552 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector gwirfoddol yn Abertawe?

15
OAQ51566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effeithiolrwydd ymgyrchoedd i leihau nifer yr ymosodiadau gan gŵn ar weithwyr post? Trosglwyddwyd i'w ateb yn ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Dysgu am Senedd Cymru