Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 09/05/2018 i'w hateb ar 16/05/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

1
OAQ52174 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am gamau i wella cynhwysiant digidol ym Merthyr Tudful a Rhymni?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52188 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo cynhwysiant digidol?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52181 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am yr adroddiad Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52185 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am gefnogaeth ar gyfer dioddefwyr trais domestig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52169 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ymestyn y ddarpariaeth o fand eang yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52187 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am osod band eang yng ngorsaf Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn Nhŷ Ddewi?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52173 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am ddatblygu seilwaith digidol ym Merthyr Tudful a Rhymni?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52159 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am ddarparu band eang cyflym iawn mewn cymunedau gwledig?

10
OAQ52168 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella'r ddarpariaeth o fand eang yn Sir Benfro?

11
OAQ52195 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am argaeledd fisas ar gyfer gweithwyr mudol mewn sectorau allweddol economi Cymru pan fydd y DU yn gadael yr UE?

12
OAQ52197 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am seilwaith band eang yng Ngogledd Cymru?

13
OAQ52170 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wneud Cymru yn genedl gwaith teg?

14
OAQ52182 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Faint o'r £1. 1 miliwn a ddyrannwyd i fynd i'r afael â thlodi ac urddas misglwyf y disgwylir y bydd yn cael ei ddyrannu i atebion cynaliadwy?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

1
OAQ52189 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am y gronfa cyd-ffyniant?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52175 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r broses ar gyfer cyfrifo swm yr arian a ddyrannwyd i'r portffolio llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus i gefnogi digartrefedd?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52177 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fuddsoddi strategol yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52191 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro'r dyraniad o gyllid Llywodraeth Cymru i undebau credyd yn dilyn y diweddariad diweddar i'r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52163 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gronfa arloesi i arbed?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52200 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynglŷn â chronfa cyd-ffyniant y Deyrnas Gyfunol?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52160 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am argaeledd cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf dros y tair blynedd nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52183 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith yn Islwyn?

9
OAQ52190 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa arweiniad y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i awdurdodau lleol ynghylch adennill treth gyngor nas talwyd?

10
OAQ52198 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddyrannu gwariant yn y gyllideb er mwyn datblygu addysg feddygol ym Mangor?

11
OAQ52166 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer treth ar dir gwag yng Nghymru?

12
OAQ52180 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod cyllideb Cymru yn darparu gwerth am arian?

13
OAQ52179 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei rhoi i lywodraeth leol wrth ddyrannu cyllid yn y gyllideb?

14
OAQ52167 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ariannu prosiectau buddsoddi seilwaith yng ngorllewin Cymru?

15
OAQ52194 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gaffael yn y sector gyhoeddus?

Comisiwn y Cynulliad

1
OAQ52199 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff y Comisiynydd roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd tuag at gyflawni amcan pedwar o Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-211 y Cynulliad?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52193 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2018

A wnaiff y Comisiynydd egluro pam mae nifer y digwyddiadau y gall Aelodau'r Cynulliad eu noddi wedi'i gyfyngu i 10 y flwyddyn?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru