Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 09/01/2019 i'w hateb ar 16/01/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

1
OAQ53189 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i hybu economi trefi gwledig?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53203 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi polisi datblygu economaidd rhanbarthol i gynorthwyo cymunedau yn Islwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53172 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl dinasoedd o fewn datblygu economaidd yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53201 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ag awdurdodau lleol ynghylch gwella gwasanaethau bysiau lleol i gwm Afan?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53199 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu perthynas â chwmnïau mawr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53164 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn anelu i wella'r seilwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53176 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am welliannau i'r A55?

8
OAQ53174 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr oedi parhaus o ran cyhoeddi canlyniad y broses arfarnu cam dau ar gyfer gorsafoedd rheilffordd newydd a ddechreuodd yn ystod haf 2017?

9
OAQ53177 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd?

10
OAQ53169 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru?

11
OAQ53191 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn seilwaith digidol yng ngogledd-ddwyrain Cymru?

12
OAQ53179 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer tyfu economi Cymru yn 2019?

13
OAQ53192 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddiad economaidd yng ngogledd Cymru?

14
OAQ53161 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch pa sectorau diwydiannol sydd â gwendidau sy'n gyfrifol am werth ychwanegol gros isel Cymru?

15
OAQ53162 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith tasglu'r cymoedd?

Cwnsler Cyffredinol

1
OAQ53198 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith unrhyw fath o Brexit ar economi gogledd-ddwyrain Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53208 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cael gyda Llywodraeth Iwerddon ynglŷn â Brexit?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53210 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa gyfleoedd y mae Llywodraeth Cymru wedi'u nodi ar gyfer Cymru o ganlyniad i ymadawiad y DU o'r UE?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53207 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn diogelu menywod a lleiafrifoedd rhag troseddau casineb yn dilyn Brexit?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53196 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael â Llywodraeth y DU ynghylch cynnal y gallu i drosglwyddo cymwysterau proffesiynol ar gyfer staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd, yn enwedig nyrsys, os bydd Brexit yn digwydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53187 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael â Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch paratoi busnesau yng Nghymru wrth baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53206 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am yr hyn a ddaw ynlle cronfeydd strwythurol yr UE yn y Rhondda?

8
OAQ53185 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael â Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth am ddiogelu porthladd Caergybi yn wyneb y posiblrwydd o Brexit heb gytundeb?

9
OAQ53178 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i warchod hawliau pobl Cymru yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd?

10
OAQ53183 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o sut y bydd y newidiadau arfaethedig i reolau mewnfudo a amlinellir yn y cytundeb arfaethedig ar ymadael â'r UE yn effeithio ar Gymru?

11
OAQ53211 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa asesiad y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’i wneud o effaith Brexit ar economi Cymru?

12
OAQ53193 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â chymorth i fusnesau yng ngogledd Cymru yn dilyn Brexit?

13
OAQ53181 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch sut y bydd Brexit yn effeithio ar reolau cymorth gwladwriaethol presennol?

14
OAQ53184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru ei wneud i wella hygyrchedd deddfwriaeth ddatganoledig i'r cyhoedd?

15
OAQ53197 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am y ffioedd a godir ar ddinasyddion yr UE sy'n gwneud cais i gynllun setliad yr UE i gofrestru ar gyfer statws sefydlog a statws cyn-sefydlog?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru