Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/05/2019 i'w hateb ar 15/05/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

1
OAQ53843 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymateb Llywodraeth Cymru i'r gostyngiad a ragwelir mewn incwm ffermydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53855 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o adroddiad y Cenhedloedd Unedig sy'n datgan bod un filiwn o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu o ganlyniad uniongyrchol i weithgarwch dynol?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53860 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i'r bygythiad yn sgil dirywiad mewn rhywogaethau?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53864 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal a gwrthdroi colledion mewn bioamrywiaeth?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53862 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53838 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn hyrwyddo'r diwydiant bwyd a diod yng nghanolbarth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53841 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli adnoddau naturiol?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53846 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella bioamrywiaeth?

9
OAQ53833 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynd i'r afael â llygredd aer yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ53839 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo bioamrywiaeth?

Gweld yn y trawsgrifiad
11
OAQ53852 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effeithiolrwydd ei rhaglenni gwella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi ers dechrau datganoli?

12
OAQ53831 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau hyfywedd ffermio yng Nghymru?

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

1
OAQ53865 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod gan gymunedau lleol lais yn y system gynllunio?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53832 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu nifer y cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53868 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i ail-gyflunio llywodraeth leol?

4
OAQ53844 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch a yw polisïau tai gwledig Llywodraeth Cymru yn addas i'r diben?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53863 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag awdurdodau lleol yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru o'r adolygiad annibynnol o dai?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53836 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53854 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi gwaith teg yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53850 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cynhwysiant ariannol ym Merthyr Tudful a Rhymni?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53847 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella cynhwysiant digidol yng Ngorllewin De Cymru?

10
OAQ53853 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllid ar gyfer llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
11
OAQ53869 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol Llywodraeth Cymru ar ddiwygio lesddeiliadaeth?

Gweld yn y trawsgrifiad
12
OAQ53872 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y galw am dai fforddiadwy?

Dysgu am Senedd Cymru