Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/01/2020 i'w hateb ar 15/01/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ54913 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyllid ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol?

 
2
OAQ54910 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y Cynllun Peilot Gwaith Chwarae Newyn Gwyliau?

 
3
OAQ54924 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth mewn ysgolion?

 
4
OAQ54914 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am roi cydraddoldeb i gymwysterau TGAU Cymraeg a Saesneg mewn gofynion prifysgolion yng Nghymru?

 
5
OAQ54918 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i weithredu argymhellion Adolygiad Reid?

 
6
OAQ54921 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Sir Gaerfyrddin?

 
7
OAQ54926 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad cyllido ysgolion yng Nghymru?

 
8
OAQ54928 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar y fframwaith Siarter Iaith?

 
9
OAQ54899 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo ysgolion i addysgu pwysigrwydd perthnasoedd iach?

 
10
OAQ54925 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau a gynhaliwyd gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ynghylch ailagor Ysgol Gynradd Godre’r Graig?

 
11
OAQ54911 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion pellach am y cyllid o £2m a ddarperir ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl mewn addysg bellach?

 
12
OAQ54898 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am absenoldeb mewn ysgolion yng Ngorllewin De Cymru?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ54895 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

Pryd bydd y Gweinidog yn cyhoeddi gwerthusiad o gynllun canolfannau diagnosis cyflym Llywodraeth Cymru?

 
2
OAQ54912 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog yn eu cael gyda byrddau iechyd a phartneriaid cysylltiedig i wella’r broses o drosglwyddo cleifion o ysbytai yn ôl i leoliadau cymunedol?

 
3
OAQ54901 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

Pa fewnbwn y mae Llywodraeth Cymru yn ei gael i wella gwasanaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg?

 
4
OAQ54897 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys?

 
5
OAQ54922 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn dilyn methiant Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gyrraedd ei darged amser ymateb am y tro cyntaf mewn pedair blynedd?

 
6
OAQ54907 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella diagnosis canser yng Nghymru?

 
7
OAQ54927 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr ymgyrch Dewis Doeth y gaeaf hwn?

 
8
OAQ54904 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth awtistiaeth ym Mlaenau Gwent?

 
9
OAQ54916 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial yng ngwasanaeth iechyd Cymru?

 
10
OAQ54909 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol gofal deintyddol y GIG yng Nghanol De Cymru?

 
11
OAQ54919 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am reoleiddio e-sigaréts?

 
12
OAQ54900 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/01/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fesurau Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y meddygon teulu yng Nghymru?