Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 09/05/2019 i'w hateb ar 14/05/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ53834 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu ynni llanw yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53881 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i bobl hemoffilig yng Nghymru, a'u teuluoedd?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53866 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn dilyn ei datganiad am yr argyfwng o ran yr hinsawdd?

4
OAQ53858 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud i annog mwy o ymgysylltiad â democratiaeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53874 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa strategaeth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei dilyn i adeiladu ar lwyddiant cynnal digwyddiadau mawr yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53876 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu dull gweithredu system gyfan i wella ein system fwyd?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53873 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ehangu gradd-brentisiaethau?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53880 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ba mor effeithiol yw'r modelau ariannu presennol ar gyfer prosiectau seilwaith cyhoeddus o ran denu darpar fuddsoddwyr?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53877 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella iechyd meddwl pobl ifanc?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ53875 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer llygredd amaethyddol a diwygio'r rheoliadau?

11
OAQ53835 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am liniaru llifogydd yn Nyffryn Conwy?

12
OAQ53848 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cynnal yn ddiweddar gyda Llywodraeth y DU ynghylch gweithredu'r gwasanaeth prawf yng Nghymru?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OAQ53830 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella diogelwch cymunedol yn ystod y 12 mis nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53857 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau cynghori'n cael eu cefnogi'n llawn am weddill y pumed Cynulliad?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53851 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

Pa ddadansoddiad diweddar y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith llymder ar gydraddoldeb yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53837 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth i farn Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53879 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am drais a cham-drin domestig yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53878 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am sut y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gwella bywydau pobl yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru