Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 06/06/2018 i'w hateb ar 13/06/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ52290 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa fesurau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cyflwyno i wella'r gefnogaeth i aelodau'r lluoedd arfog yng Nghymru dros y 12 mis nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52319 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa egwyddorion sydd y tu ôl i'r ymgynghoriad, 'Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Ein Pobl'?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52300 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wella diogelwch cymunedol yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52326 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddata yn adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru, 'Imprisonment in Wales: a fact file'?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52303 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella mynediad trigolion yn Nhrefynwy at wasanaethau cyhoeddus?

6
OAQ52328 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am rôl llywodraeth leol yn y broses o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52317 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud o ran annog cysylltiadau cadarnhaol rhwng pobl ifanc a'r heddlu yn ne Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52320 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio cronfeydd awdurdodau lleol?

9
OAQ52318 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth i garcharorion o Gymru?

10
OAQ52321 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymatebion i'r papur gwyrdd, 'Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Ein Pobl'?

11
OAQ52305 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu ei gyflawni drwy ddiwygio llywodraethiant awdurdodau tân ac achub?

12
OAQ52301 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn goruchwylio'r gwaith o archwilio, arolygu a rheoleiddio cydymffurfiaeth awdurdodau lleol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru?

13
OAQ52311 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer undebau credyd i gynilwyr ifanc?

14
OAQ52291 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed gan dasglu'r cymoedd ar effaith awtomeiddio?

15
OAQ52294 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella diogelwch cymunedol yn Sir Benfro?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

1
OAQ52297 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i annog cynlluniau amaeth-amgylcheddol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52315 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i harneisio pŵer ynni'r llanw yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52292 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i Gyngor Sir Caerfyrddin i oresgyn y broblem pryfed yn Llanelli?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52307 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am brosiectau ynni adnewyddadwy yng Ngorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52302 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi amaethyddiaeth ym Mynwy?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52299 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau'r perygl o lifogydd arfordirol yng Ngorllewin Clwyd?

7
OAQ52289 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau i ddiweddaru codau ymarfer lles anifeiliaid presennol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52304 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adolygu'r cynllun gweithredu bwyd a diod i ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil Brexit?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52296 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu grwpiau o bobl sy'n agored i niwed i gynyddu effeithlonrwydd ynni eu cartrefi?

10
OAQ52308 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Sut y bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda sefydliadau amgylcheddol i ddiogelu a gwella yr amgylchedd naturiol?

11
OAQ52313 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud o ran lleihau tlodi tanwydd?

12
OAQ52293 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant ffermio yn Sir Benfro?

13
OAQ52325 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effeithiolrwydd y system gynllunio o ran amddiffyn a datblygu'r iaith Gymraeg?

14
OAQ52288 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i wella safonau lles anifeiliaid mewn amaethyddiaeth yng Nghymru?

15
OAQ52310 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ymateb i ymgyrchoedd i gyflwyno ffynhonnau dŵr yfed cyhoeddus ledled Cymru?

Dysgu am Senedd Cymru