Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 04/07/2018 i'w hateb ar 11/07/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

1
OAQ52485 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am reoli perthi yn yr haf?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52492 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ynni'r môr yng ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52504 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas â lleihau tlodi tanwydd ar draws Gorllewin De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52499 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella ffyrdd o warchod anifeiliaid anwes?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52490 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chefnogi morlyn llanw bae Abertawe, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i annog a chefnogi cynlluniau cynhyrchu ynni yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52507 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynnig i gyfuno ac adolygu is-ddeddfwriaeth dosbarthiadau defnydd a datblygu cyffredinol a ganiateir?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52476 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd dros y 12 mis nesaf i gefnogi ffermwyr yng ngorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52489 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa drafodaethau diweddar y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch cynigion amgen ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52493 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gynnydd sydd wedi cael ei wneud o ran mynd i'r afael â llygredd aer ym Mhort Talbot o fewn etholaeth Aberafan?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ52486 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am reoli gwastraff mewn ardaloedd hamdden awyr agored?

11
OAQ52497 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y gall y system gynllunio gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r stryd fawr yng nghefn gwlad Cymru?

12
OAQ52505 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa darged sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer twf amaeth organig?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ52498 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y grantiau a ddarperir gan lywodraeth leol i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52495 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cymorth a ddarperir gan awdurdodau lleol i bobl ddigartref yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52500 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i hyrwyddo diwygio etholiadol o fewn llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52487 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gweithio gydag awdurdodau lleol i dreialu dulliau pleidleisio newydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52506 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa ddarpariaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei gwneud ar gyfer cynnal swyddfeydd post?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52502 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyllid llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52503 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei gyfarfod diweddaraf gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52480 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr ymdrechion i leihau costau llywodraeth leol?

9
OAQ52501 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ymwreiddio'r gwaith partneriaeth sy'n cael ei wneud o fewn byrddau gwasanaethau cyhoeddus?

10
OAQ52508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol?

11
OAQ52483 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gydweithio rhwng awdurdodau lleol yn ne-orllewin Cymru?

12
OAQ52491 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i annog cydweithio agosach rhwng byrddau iechyd ac awdurdodau lleol drwy fyrddau gwasanaethau cyhoeddus?

13
OAQ52477 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yng ngorllewin Cymru?

14
OAQ52475 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adolygu lefel y ffioedd a godir gan awdurdodau lleol ar gyfer gwasanaethau?

15
OAQ52478 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2018

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau tân yng Nghymru?

Dysgu am Senedd Cymru