Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 05/12/2019 i'w hateb ar 10/12/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ54847 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu a gwella bioamrywiaeth yng Ngorllewin De Cymru?

 
2
OAQ54850 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddefnydd gan Fwrdd Iechyd Prifysol Betsi Cadwaladr o ymgynghorwyr allanol?

 
3
OAQ54848 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion i wella gwasanaethau bysiau yng Nghymru?

 
4
OAQ54812 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi staff yn y GIG yng Nghymru?

 
5
OAQ54849 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch lleihau amseroedd aros am lawdriniaeth i drin canser y pancreas?

 
6
OAQ54832 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am waith Tasglu'r Cymoedd ym Mlaenau Gwent?

 
7
OAQ54837 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r anghydraddoldeb o ran cyflymder band eang yng ngorllewin Cymru?

 
8
OAQ54818 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella cyfraddau goroesi canser yn 2020?

 
9
OAQ54841 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru?

 
10
OAQ54836 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd mewn meysydd heblaw trafnidiaeth i gyrraedd ei tharged o leihau allyriadau carbon 80 y cant erbyn 2050?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OAQ54824 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015?

 
2
OAQ54813 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â safleoedd anghyfreithlon i deithwyr yng Nghymru?

 
3
OAQ54828 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am wella diogelwch cymunedol yn Abertawe?

 
4
OAQ54846 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2019

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am wasanaethau cynghori yng Nghaerdydd?