Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 02/01/2019 i'w hateb ar 09/01/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ53153 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gapasiti TG mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53132 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella safonau ysgolion?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53145 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau ar gyfer cynllun haf 2019 rhaglen gwella gwyliau’r haf?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53143 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda sefydliadau addysg bellach am ddarparu gwell mynediad i ddysgu gydol oes?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53119 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53139 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53118 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith cynlluniau arweinyddiaeth disgyblion mewn ysgolion?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53127 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am dderbyniadau i gyrsiau prifysgol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53149 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at addysg gerddoriaeth yn ysgolion Cymru?

10
OAQ53130 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am safonau addysg yng Ngorllewin De Cymru?

11
OAQ53124 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gyllidebau ysgolion yn sgil setliad llywodraeth leol 2019-20?

12
OAQ53137 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ariannu ysgolion yn uniongyrchol?

13
OAQ53122 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi dysgu oedolion?

14
OAQ53152 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith Estyn?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ53150 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am argaeledd meddyginiaethau fferyllol dros y cownter?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53117 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gofal iechyd a gynllunir yn Sir Drefaldwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53131 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am berfformiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53134 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pryd y mae Llywodraeth Cymru'n disgwyl i ysbytai gyrraedd y targed amser aros o bedair awr ar gyfer gofal brys?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53115 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53146 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff Llywodraeth Cymru ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae'n eu cymryd mewn perthynas ag atal HIV?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53138 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith o adeiladu a chynllunio ar gyfer Ysbyty Athrofaol y Grange?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53125 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau fasgiwlaidd yn Ysbyty Gwynedd?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53123 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa ddarpariaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gwneud ar gyfer gofal iechyd trawsffiniol?

10
OAQ53142 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni'r amcanion yn 'Cymru Iachach'?

11
OAQ53140 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu cyfraddau bwydo ar y fron?

12
OAQ53129 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i gynyddu nifer yr ymarferwyr cyffredinol?

13
OAQ53135 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â gamblo cymhellol?

14
OAQ53154 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

Pa feini prawf y mae Llywodraeth Cymru'n eu defnyddio i fesur llwyddiant y gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru?

15
OAQ53128 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys?

Dysgu am Senedd Cymru