Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 31/10/2018 i'w hateb ar 07/11/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

1
OAQ52877 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Beth yw gweledigaeth Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer dyfodol amaeth yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52882 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi pobl sy'n wynebu anawsterau yn dilyn insiwleiddio waliau ceudod o dan gynlluniau Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52884 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o oblygiadau'r adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Transport for New Homes ar gyfer polisi cynllunio?

4
OAQ52867 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r diwydiant llaeth yn ne-ddwyrain Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52859 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ffracio?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52861 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith y cynigion a amlinellir yn ‘Brexit a’n tir’ ar yr iaith Gymraeg?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52873 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr ymgynghoriad 'Brexit a'n tir'?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52845 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ystyried cyflwyno gwaharddiad cyfreithiol ar saethu gwyddau talcenwyn yr Ynys Las?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52883 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Tiroedd Comin 2006 yng Nghymru?

10
OAQ52863 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar dir comin?

Gweld yn y trawsgrifiad
11
OAQ52856 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am rôl Llywodraeth Cymru o ran gwarchod rhywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
12
OAQ52843 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amddiffyn pysgodfeydd yng nghanolbarth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
13
OAQ52866 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith amgylcheddol penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe?

Gweld yn y trawsgrifiad
14
OAQ52846 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i ffermwyr?

Gweld yn y trawsgrifiad

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ52872 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am oblygiadau’r setliad llywodraeth leol ar gyfer 2019/20?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52865 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i helpu cyn-filwyr yn Islwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52849 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau llywodraethu da gan awdurdodau lleol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52876 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru sy'n wynebu heriau o ganlyniad i galedi?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52853 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o ddigonolrwydd cyllid ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52868 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gryfhau democratiaeth leol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52850 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

O ystyried bod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gwrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i leihau nifer yr awdurdodau lleol, beth yw cynlluniau Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer ad-drefnu awdurdodau lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52874 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Faint o gyllid ychwanegol fydd ar gael i awdurdodau lleol yn dilyn y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i Gymru yn ddiweddar yng nghyllideb Llywodraeth y DU?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52875 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y setliad i awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru?

10
OAQ52864 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am ariannu gwasanaethau llywodraeth leol yn Islwyn?

11
OAQ52847 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bartneriaeth Lywodraeth Cymru gyda llywodraeth leol?

12
OAQ52848 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o sut y mae awdurdodau lleol yn ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau ataliol?

13
OAQ52854 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod awdurdodau lleol yn cynnal Cyfamod y Lluoedd Arfog?

14
OAQ52855 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y setliad llywodraeth leol dros dro ar gyfer cynghorau yn Nwyrain De Cymru?

15
OAQ52878 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru ynghylch eu cyllidebau?

Dysgu am Senedd Cymru