Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 30/01/2019 i'w hateb ar 06/02/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ53347 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Llywodraeth Cymru ag awdurdodau lleol yng Ngwent ynghylch darpariaeth y gwasanaeth SenCom?

 
2
OAQ53370 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer parhau i ddatblygu rôl addysg bellach?

 
3
OAQ53348 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa gamau y mae'r Gweinidog wedi'u cymryd i sicrhau y clywir lleisiau pobl ifanc wrth ddatblygu Cwricwlwm Cymru, Cwricwlwm am Oes?

 
4
OAQ53338 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i addysg oedolion ym Merthyr Tudful a Rhymni?

 
5
OAQ53349 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu Cwricwlwm Cymru, Cwricwlwm am Oes?

 
6
OAQ53342 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Sut y bydd y broses o ddiwygio'r cwricwlwm ysgol yn gwella canlyniadau addysgol mewn cymunedau o dan anfantais?

 
7
OAQ53350 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau cyllido yn y portffolio addysg?

 
8
OAQ53364 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y dimensiwn Cymreig o fewn y cwricwlwm newydd?

 
9
OAQ53357 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth iechyd meddwl mewn ysgolion?

 
10
OAQ53367 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu?

 
11
OAQ53359 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa gamau y mae'r Gweinidog wedi'u cymryd i sicrhau y bydd y canlyniadau PISA a gyhoeddir cyn bo hir ar gyfer Cymru yn gwella ar berfformiad y gorffennol?

 
12
OAQ53330 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effeithiolrwydd y consortia addysg yng Nghymru?

 
13
OAQ53341 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer profion addysg PISA 2021?

 
14
OAQ53360 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ariannu clybiau brecwast yng nghanolbarth Cymru?

 
15
OAQ53352 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa broses ymgysylltu sydd sydd gan Lywodraeth Cymru â phrifysgolion Cymru ynghylch y cyrsiau y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ53343 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda theuluoedd cleifion ward Tawel Fan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

 
2
OAQ53366 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am barcio am ddim ar safleoedd ysbytai yng Nghymru?

 
3
OAQ53334 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ariannu gofal iechyd yng Ngogledd Cymru?

 
4
OAQ53339 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau meddygon teulu yng Nghanol De Cymru?

 
5
OAQ53355 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud i wella amseroedd ymateb ambiwlansys yng Ngorllewin De Cymru?

 
6
OAQ53344 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa ganllawiau a roddir gan Lywodraeth Cymru i’r byrddau iechyd o ran ymgysylltu a’r cyhoedd ynglyn â newidiadau i wasanaethau?

 
7
OAQ53351 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael ag apwyntiadau a gaiff eu colli yn y GIG?

 
8
OAQ53362 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am recriwtio i'r GIG yng Nghymru?

 
9
OAQ53331 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro dros y 12 mis nesaf?

 
10
OAQ53345 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adeiladu ysbytai newydd yn ne-ddwyrain Cymru?

 
11
OAQ53346 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bwysau'r gaeaf yn y GIG yn ne-ddwyrain Cymru?

 
12
OAQ53365 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau obstetreg a gwasanaethau pediatrig cleifion mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan?

 
13
OAQ53363 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y defnydd o driniaeth bracitherapi dos uchel ar gyfer canser y prostad?

 
14
OAQ53340 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau trin poen cronig ar gyfer cleifion yng nghanolbarth Cymru?

 
15
OAQ53368 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2019

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal salwch?