Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 28/11/2018 i'w hateb ar 05/12/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

1
OAQ53050 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Yn sgil rhybuddion gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am effaith toriadau i gyllid llywodraeth leol, pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch diogelu gwasanaethau lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53047 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella'r ddealltwriaeth o gyfraddau treth incwm Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53044 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am strategaeth tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer lefelau trethiant yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53029 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi cyfalaf yng Nghwm Cynon?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53025 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch ariannu rhaglen prentisiaeth Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53035 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa newidiadau i ardrethi busnes yng Nghymru y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu eu cyflwyno yn dilyn cyhoeddiad cyllidebol Llywodraeth y DU ynghylch ardrethi busnes yn Lloegr?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53056 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r ffigurau gwariant cyhoeddus mwyaf diweddar ar gyfer gwledydd y DU?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53030 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol lefelau treth yng Nghymru rhwng nawr ac etholiad nesaf y Cynulliad?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53041 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus yn Islwyn rhag effeithiau'r cyni?

10
OAQ53022 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith y gostyngiad mewn termau real yn grant bloc Cymru?

11
OAQ53026 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa gynllunio ariannol y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit?

12
OAQ53055 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i helpu gofalwyr gyda chost y dreth gyngor?

13
OAQ53052 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r effaith y bydd datganoli'r gwaith o weinyddu'r system fudd-daliadau yn ei chael ar gyllideb Llywodraeth Cymru?

14
OAQ53021 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei rhoi i brosiectau seilwaith yng ngorllewin Cymru wrth ddyrannu arian i'r portffolio economi a thrafnidiaeth?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ53046 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynghorau gwledig?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53053 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith toriadau i gyllid awdurdod lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53059 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog arloesedd mewn llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53038 (w) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyllidebau llywodraeth leol?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53039 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effeithiolrwydd gweithio rhanbarthol ymysg awdurdodau lleol?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53036 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53057 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cyn-filwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53037 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y setliad llywodraeth leol ar gyfer Cyngor Sir Penfro?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53049 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sefydlu canolfannau ar gyfer troseddwyr sy'n fenywod yng Nghymru fel mater o frys?

10
OAQ53058 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cyfleusterau cymunedol yng Nghymru?

11
OAQ53032 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i wahardd troi pobl allan yn ddi-fai?

12
OAQ53054 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau nad yw asedau cymunedol yn cael eu colli?

13
OAQ53043 (w) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyllideb Cyngor Sir Ynys Môn yn 2019-20?

14
OAQ53024 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ynghylch nifer y tanau ar laswelltir yng Nghymru?

15
OAQ53045 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/11/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r ymgyrch undebau credyd 'People Not Profit' yn yr Alban?

Dysgu am Senedd Cymru