Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 29/05/2019 i'w hateb ar 05/06/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ53970 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru o ran sicrhau bod gweithgareddau allanol mewn ysgolion yn gynhwysol i bob disgybl?

 
2
OAQ53947 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella canlyniadau addysgol yng nghymoedd y de?

 
3
OAQ53969 (w) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddysgu Cymraeg i oedolion?

 
4
OAQ53957 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth SenCom yng Ngwent?

 
5
OAQ53963 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod pob disgybl yn gwybod sut i goginio erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 3?

 
6
OAQ53939 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi disgyblion sydd wedi eu heithrio o'r ysgol?

 
7
OAQ53946 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i wella addysg gynradd yn Ogwr?

 
8
OAQ53962 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa gamau mae'r Gweinidog yn eu cymryd i wella cyfleoedd addysgol i bobl ifanc ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru?

 
9
OAQ53942 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am berfformiad consortia addysg rhanbarthol yng Nghymru?

 
10
OAQ53941 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ysgolion preifat?

 
11
OAQ53959 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa waith ychwanegol mae'r Gweinidog yn ei wneud o fewn y sector addysg mewn ymateb i ddatganiad argyfwng hinsawdd Llywodraeth Cymru?

 
12
OAQ53934 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Pa ymyriadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud i helpu i ddarparu athrawon cyflenwi mewn ysgolion?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ53953 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gefnogaeth sydd ar gael i staff y GIG sydd â phroblemau iechyd meddwl?

 
2
OAQ53958 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl â nychdod cyhyrol?

 
3
OAQ53956 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adolygu gwasanaethau profedigaeth yng Nghymru?

 
4
OAQ53938 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru'n cynorthwyo pobl sydd â nam ar y synhwyrau?

 
5
OAQ53945 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ymrwymo i sefydlu cynllun gweithredu cenedlaethol i sicrhau bod pobl yng Nghanol De Cymru, sy'n byw gyda dystonia, yn cael y driniaeth iawn ar yr amser iawn?

 
6
OAQ53966 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau gofal yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Hywel Dda?

 
7
OAQ53952 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau ambiwlansys ym Mlaenau Gwent?

 
8
OAQ53968 (w) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaeth therapi iaith a lleferydd Gogledd Cymru?

 
9
OAQ53972 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi dioddefwyr y sgandal gwaed halogedig?

 
10
OAQ53935 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynd i'r afael ag oedi wrth drosglwyddo gofal yn ardal Bwrdd Iechyd Bae Abertawe?

 
11
OAQ53950 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ganlyniadau canser y coluddyn yng Ngogledd Cymru?

 
12
OAQ53967 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd aros am lawdriniaeth ddewisol yng Ngorllewin De Cymru?