Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 29/11/2018 i'w hateb ar 04/12/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ53040 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am welliannau i wasanaethau cymdeithasol pobl hŷn yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53061 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rôl y gall tai gwarchod ei chwarae yn y dyfodol o ran darparu tai o ansawdd uchel i bobl hŷn?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53033 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr amserlen ar gyfer gwneud penderfyniad ar ffordd liniaru'r M4?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53051 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am adfywio canol tref Pontypridd?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53064 (w) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o lwyddiannau'r gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru ers 2009?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53028 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y bydd y Comisiwn Gwaith Teg yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth gwell yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53063 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r camau sy'n cael eu cymryd i gefnogi datblygu economaidd yng Nghonwy?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53031 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am berfformiad y GIG yng Nghymru yn ystod ei gyfnod yn ei swydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53027 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddyfodol llywodraeth leol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ53062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog esbonio pam nad oes cyllid wedi'i ddyrannu hyd yma i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus fel ffordd o fynd i'r afael â'r tagfeydd ar yr M4 o amgylch Casnewydd?

11
OAQ53060 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hybu lles ac iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc?

12
OAQ53042 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys yng Ngorllewin De Cymru?

13
OAQ53023 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i leihau'r pwysau ar feddygon teulu yng Nghymru'r gaeaf hwn?

Dysgu am Senedd Cymru