Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 26/02/2020 i'w hateb ar 04/03/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

1
OAQ55170 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant bwyd a diod yng ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55151 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau bod asesiad llawn o'r effaith amgylcheddol yn cael ei gynnal i ystyried y difrod i'r amgylchedd naturiol ar hyd morlin de Cymru o'r mwd y bwriedir ei ddadlwytho o adweithydd niwclear Hinkley Point i mewn i aber afon Hafren?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55144 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i gynyddu nifer y coed a gaiff eu plannu ledled Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ55161 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rannu cyfrifoldebau ar gyfer archwilio tomenni glo a'u cadw'n ddiogel?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55164 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi Llywodraeth Cymru ynglŷn ag effaith amgylcheddol niwsans llwch ar gymunedau?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ55152 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl y mae'r llifogydd diweddar yng Nghwm Cynon wedi effeithio arnynt?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ55177 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Pa gefnogaeth a chymorth y gall Llywodraeth Cymru eu cynnig i gymunedau yn Islwyn yn dilyn y difrod llifogydd diweddar?

8
OAQ55180 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Beth mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i warchod pobl Cymru rhag sgil effaith llwch yn dianc i’r atmosffer?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ55166 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bysgota cregyn bylchog ym Mae Ceredigion?

10
OAQ55167 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith y llifogydd diweddar ar les anifeiliaid yng Nghymru?

11
OAQ55146 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Sut y bydd y Gweinidog yn sicrhau y bydd ymagwedd Llywodraeth Cymru at ffermio yn cyfrannu at ddiwydiant ffermio cynaliadwy?

12
OAQ55157 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth a roddir i ffermwyr ar ôl Brexit?

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

1
OAQ55148 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau nad yw ad-drefnu llywodraeth leol yn arwain at gostau uwch i drethdalwyr?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55160 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Faint o bobl sydd ar restrau aros am dai cymdeithasol ar draws Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55169 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau bod mwy o dai ar gael i bobl yng Ngogledd Cymru?

4
OAQ55163 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am argaeledd tai cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55176 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwaith o adfywio canol trefi yng ngogledd ddwyrain Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ55181 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adeiladu tai cyngor yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ55179 Datganodd yr Aelod fuddiant (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Sut y mae polisïau hawliau tramwy Llywodraeth Cymru yn cefnogi ymgyrch Y Cerddwyr 'Don't Lose Your Way''?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ55154 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau cynhwysiant ariannol yng Nghymru?

9
OAQ55147 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Faint o anheddau cyngor y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl fydd yn cael eu hadeiladu ym mlwyddyn ariannol 2020/21?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ55162 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i fynd i'r afael ag eiddo gwag yng Ngorllewin De Cymru?

11
OAQ55183 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu cyfraddau ailgylchu ymhellach yng Nghymru?

12
OAQ55178 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau posibl i reoli’r farchnad ail gartrefi?

Dysgu am Senedd Cymru