Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 26/09/2018 i'w hateb ar 03/10/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

1
OAQ52689 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ardoll cig coch Cymru?

 
2
OAQ52681 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa sicrwydd y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ei roi y bydd amddiffyniad safleoedd morol Ewropeaidd yng Nghymru yn cael ei gynnal ar ei lefel gyfredol ar ôl i'r DU adael yr UE?

 
3
OAQ52658 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei rhoi i newid cyfreithiau cynllunio er mwyn ymdrin â chyflwr siopau gwag yng nghanol trefi?

 
4
OAQ52679 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am osod teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai?

 
5
OAQ52672 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd mewn perthynas â strategaeth Llywodraeth Cymru yn erbyn tipio anghyfreithlon?

 
6
OAQ52669 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Beth yw'r her fwyaf sy'n wynebu Llywodraeth Cymru o ran cyflawni ei tharged gostwng carbon ar gyfer 2030?

 
7
OAQ52684 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am weithdrefnau trwyddedu morol Llywodraeth Cymru?

 
8
OAQ52670 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol saethu adar hela ar dir sy'n eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru?

 
9
OAQ52695 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch effaith y system gynllunio ar adeiladu tai yng Ngorllewin De Cymru?

 
10
OAQ52685 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa astudiaethau effaith sydd wedi'u cwblhau o oblygiadau cynigion ‘Brexit a’n tir’ ar gyfer yr iaith Gymraeg?

 
11
OAQ52662 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i safbwyntiau darparwyr gofal iechyd yn ystod y broses gynllunio?

 
12
OAQ52654 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cyfleoedd a amlinellir yn adroddiad diweddar y Sefydliad Materion Cymreig, 'The Economic Impact of Energy Transition in Wales'?

 
13
OAQ52665 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am reoli tir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

 
14
OAQ52677 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y camau nesaf yn dilyn cwblhau'r ymgynghoriad ar bolisi echdynnu petrolewm yng Nghymru?

 
15
OAQ52688 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau dyfodol y diwydiant llaeth?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

1
OAQ52692 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y dyraniad cyllideb ar gyfer cynghorau yng ngorllewin Cymru dros y flwyddyn ariannol nesaf?

 
2
OAQ52694 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ynghylch dyfodol y gwasanaeth prawf yng Nghymru?

 
3
OAQ52690 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu blaenoriaethau setliad ariannu Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot?

 
4
OAQ52691 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa gyngor y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ei roi i gynghorau lleol sy’n wynebu torri gwasanaethau?

 
5
OAQ52682 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith i atal tanau trydanol?

 
6
OAQ52668 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Beth yw asesiad Ysgrifennydd y Cabinet o berfformiad byrddau gwasanaethau cyhoeddus?

 
7
OAQ52675 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc?

 
8
OAQ52674 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch fformiwla sy'n seiliedig ar anghenion i ddyrannu arian i gynghorau?

 
9
OAQ52676 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i gyn-filwyr?

 
10
OAQ52686 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gynnig i Ynys Môn i baratoi ar gyfer cyflwyno credyd cynhwysol ym mis Rhagfyr?

 
11
OAQ52693 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth baratoi'r setliad dros dro ar gyfer awdurdodau lleol yn y gyllideb sydd i ddod?

 
12
OAQ52666 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fonitro ansawdd y gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir ledled Cymru?

 
13
OAQ52660 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru'n sicrhau tryloywder ac atebolrwydd mewn llywodraeth leol?

 
14
OAQ52683 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y grŵp cynghori gweinidogol ar lesddeiliaid?

 
15
OAQ52663 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?