Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 26/06/2019 i'w hateb ar 03/07/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Addysg

1
OAQ54160 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut mae ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl yn cael ei adlewyrchu yn y cwricwlwm newydd?

 
2
OAQ54178 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ysgolion yn gallu darparu addysg addas i bawb?

 
3
OAQ54143 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i ddathlu 70 mlynedd ers addysg cyfrwng Cymraeg yn y Llynfi?

 
4
OAQ54171 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith awtomeiddio ar addysg yng Nghymru?

 
5
OAQ54164 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am achrediadau cyflog byw yn y sector addysg yng Nghymru?

 
6
OAQ54176 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i addysgu disgyblion am fanteision teithio llesol drwy'r system addysg?

 
7
OAQ54155 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hawl i gael addysg cyfrwng Cymraeg?

 
8
OAQ54172 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru yn Sir Gaerfyrddin?

 
9
OAQ54170 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi sefydliadau addysg uwch?

 
10
OAQ54153 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi plant gydag anghenion dysgu ychwanegol i mewn i addysg ôl-16?

 
11
OAQ54166 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at addysg yng Ngogledd Cymru?

 
12
OAQ54181 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy'n cael ei wneud i leihau costau'r diwrnod ysgol i deuluoedd?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OAQ54158 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r gweithdrefnau ar gyfer mabwysiadu gorfodol, yng ngoleuni'r cynnydd diweddar yn nifer yr achosion?

 
2
OAQ54167 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion diweddar i ategu gofal sylfaenol gyda chymorth gan fferyllfeydd?

 
3
OAQ54183 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y broses chwythu'r chwiban ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

 
4
OAQ54163 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb iechyd yng Nghymru?

 
5
OAQ54184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella gwasanaethau iechyd cymunedol?

 
6
OAQ54146 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau iechyd meddwl i oedolion yn y gogledd?

 
7
OAQ54152 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau i fynd i'r afael â chaethiwed i gamblo yng Nghymru?

 
8
OAQ54161 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran adeiladu Ysbyty Athrofaol y Grange?

 
9
OAQ54185 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer yr heintiau sy'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau a gofnodwyd yn ystod y 12 mis diwethaf sydd ar gael?

 
10
OAQ54179 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys dros y tair blynedd diwethaf?

 
11
OAQ54156 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at gyfleusterau'r GIG yng ngogledd Cymru?

 
12
OAQ54180 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/06/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod y technolegau iechyd diweddaraf ar gael yng Nghymru?