Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 27/02/2020 i'w hateb ar 03/03/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ55168 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella rhagolygon cyflogaeth y rhai sy'n gadael yr ysgol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55186 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio'r cymoedd gogleddol?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55171 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â hunan-niweidio yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ55184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r cynlluniau i symud gweithrediadau'r Cynulliad i ogledd Cymru am wythnos?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55173 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ55155 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa gamau y mae'r Prif Weinidog yn eu cymryd i wella'r broses o reoli llifogydd yn Nyffryn Conwy yn dilyn stormydd diweddar?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ55150 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr heriau sy'n wynebu trigolion Gorllewin Caerdydd ar hyn o bryd o ganlyniad i waith sy'n gysylltiedig â chynllun datblygu lleol Caerdydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ55189 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella cyfraddau ailgylchu yn Islwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ55165 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr mewn addysg bellach yng Nghymru?

10
OAQ55188 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU ers etholiad cyffredinol y DU ynghylch y Gronfa Ffyniant Gyffredin?

11
OAQ55159 (w) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y caiff gwariant cyfalaf rhanbarthol yn cael ei ddyrannu?

12
OAQ55156 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau yr effeithiodd y llifogydd diweddar arnynt?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OAQ55158 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am ddyrannu cyllid y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55142 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Dirprwy Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r gymuned Nigeraidd yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55172 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

A wnaiff y Dirprwy Weinidog amlinellu'r camau sy'n cael eu cymryd i annog y sector gwirfoddol i geisio am dendrau'r sector cyhoeddus?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ55143 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Pa gamau y mae'r Dirprwy Weinidog yn eu cymryd i wella cydlyniant cymunedol yn ne-ddwyrain Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55153 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwirfoddoli a grwpiau gwirfoddol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad

Dysgu am Senedd Cymru