Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Constitutional and Legislative Affairs Committee

27/01/2020

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Carwyn Jones AC
Dai Lloyd AC
Mick Antoniw AC Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Manon George Ymchwilydd
Researcher
P Gareth Williams Clerc
Clerk
Rachael Davies Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 14:30.

The meeting began at 14:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant
1. Introduction, apologies, substitutions and declarations of interest

Okay, this is a meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee. We move straight on to item 1. There are no apologies for today. Are there any declarations of interest? If there aren't any, I move on to confirm that the usual housekeeping arrangements apply. 

2. Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
2. Instruments that raise issues to be reported to the Assembly under Standing Order 21.2 or 21.3

We move straight on them to item 2, instruments that raise issues to be reported under Standing Order 21.2 or 21.3. We have the the Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) (Amendment) Order 2020. You have before you the report, the regulations and the explanatory memorandum. This is an Order that amends the Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) Order 2018, to provide for an unlimited fine for the offences set out in article 21 of that Order, when such offences are being dealt with in the magistrates' court. I understand one merits point has been identified.

Yes, there is one merits point on pack page 1. It notes that this Order replaces the Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) (Amendment) Order 2019, which was approved by the National Assembly in Plenary on 26 November 2019, but which could not be made as it did not contain a commencement provision. This 2020 Order will be debated in Plenary on Tuesday 4 February. 

Okay, thank you for that. We did raise this matter, and I think we've had a letter, which is with you, from Elin—it's just abut the process that we actually raised. Any other comments or observations on it? In which case we move on to the next item.

3. Papurau i'w nodi
3. Paper(s) to note

Papers to note. We have the letter from the Minister for International Relations and the Welsh Language on the ministerial forum for trade. We're invited to note the letter from the Minister, which relates to her attendance at the ministerial forum for trade. The Minister notes that she will write again following the meeting. So, it's drawing our attention to that. So, we note that.

Then, under item 3.2, there's a letter from the Counsel General on the Joint Ministerial Committee (EU Negotiations). Again, a letter to note, just informing us of the forthcoming meeting of the joint ministerial committee. Shall we note that?

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
4. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting for the following business:

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

We move on to the final matter that we have here, to move into private session. So, in accordance with Stranding Order 17.42(vi), I invite the committee to resolve to exclude the public from the next item. Do you agree?

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:33.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 14:33.

Dysgu am Senedd Cymru