Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Economy, Infrastructure and Skills Committee

03/10/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David J. Rowlands AC
Hefin David AC
Joyce Watson AC
Lee Waters AC
Mohammad Asghar AC
Russell George AC Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Vikki Howells AC

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Abigail Phillips Ail Glerc
Second Clerk
Gareth Price Clerc
Clerk
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:21.

The meeting began at 09:21.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Croeso, bawb i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

Welcome, everyone, to the Economy, Infrastructure and Skills Committee.

I'd like to welcome Members to committee this morning. There are no apologies for this morning. Are there any declarations of—? Would any one Member like to declare this morning? There are none.

2. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
2. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public for the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Therefore, I move to item 2, and, under Standing Order 17.42, resolve to exclude the members of the public from the remainder of the meeting. Are Members content? Thank you.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:21.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:21.

Dysgu am Senedd Cymru