Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Cyllid

Finance Committee

19/09/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David Rees AC
Jane Hutt AC
Llyr Gruffydd AC Yn dirprwyo
Substitute
Mike Hedges AC
Neil Hamilton AC
Nick Ramsay AC
Steffan Lewis AC

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Bethan Davies Clerc
Clerk
Gareth David Thomas Ymchwilydd
Researcher
Georgina Owen Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Joanne McCarthy Ymchwilydd
Researcher
Leanne Hatcher Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:02.

The meeting began at 09:02.

Ethol Cadeirydd dros dro
Election of a temporary Chair

Good morning. Bore da. Welcome to today's meeting of the Finance Committee. In accordance with Standing Order 17.22, I call for nominations for a temporary Chair for the next two meetings. Can I ask for nominations, please?

Thank you. Are there any other nominations? I see that there are no other nominations. I therefore declare that Llyr has been appointed temporary Chair and I invite him to take the Chair's seat, please.

Penodwyd Llyr Gruffydd yn Gadeirydd dros dro.

Llyr Gruffydd was appointed temporary Chair.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Diolch yn fawr iawn ichi am y cyfle i gadeirio. Mae yna nifer o eitemau gennym ni ar yr agenda bore yma, ond mi gychwynnaf i jest drwy eich croesawu chi’n ffurfiol, a hefyd unrhyw aelodau o’r cyhoedd sydd yn tiwnio i mewn i wrando arnom ni, i’n cyfarfod y bore yma. A gaf i nodi hefyd fod y clustffonau ar gael, wrth gwrs, ar eich cyfer chi, a bod y cyfieithu ar sianel 1 a’r sain ar sianel 0? A gaf i hefyd ofyn ichi sicrhau bod unrhyw ddyfeisiadau electronig wedi’u distewi, a hefyd ofyn a oes yna unrhyw ymddiheuriadau? Rydw i’n gwybod bod yna ymddiheuriad wedi dod gan Steffan Lewis, ac rydw i’n gweld bod pawb arall yn bresennol.

Thank you very much for the opportunity to chair. We have several items on the agenda this morning, but I'll start by just welcoming you formally, and also any members of the public who are tuning in to listen to us, to this morning's meeting. Could I note also that the headsets are available, and that the translation is on channel 1 and the amplification is on channel 0? Could I also ask you to ensure that any electronic devices are on silent, and ask whether Members have any apologies? I know that we've had an apology from Steffan Lewis, and I can see that everyone else is present.

2. Papurau i’w nodi
2. Papers to note

Felly, mi drown ni at yr ail eitem.

So, we'll turn to the second item.

We'll turn to the second item on our agenda, which is the papers to note. I'd invite Members to note paper to note 1, which is a letter from the Minister for Children, Older People and Social Care on the inter-ministerial group on paying for social care; paper to note 2, which is a letter from the Cabinet Secretary for Finance on the Welsh Government's first supplementary budget for 2018-19; and the minutes of the last meeting, held on 11 July 2018. Are we content to note those? Yes. Diolch yn fawr.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 27 Medi 2018
3. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting and the meeting on 27 September 2018

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 27 Medi yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting and the meeting on 27 September in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

So, the next item, then, is to propose, in accordance with Standing Order 17.42(vi), that the committee resolves to meet in private for the remainder of this meeting and also for the meeting next week on 27 September. Are all Members content? There we are. Diolch yn fawr. We'll move into private session, then.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:05.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:05.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru