Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

External Affairs and Additional Legislation Committee

28/01/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Alun Davies AC
David Melding AC
David Rees AC Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Huw Irranca-Davies AC
Mark Reckless AC

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Alun Davidson Clerc
Clerk
Claire Fiddes Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Gareth David Thomas Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 14:00.

The meeting began at 14:00.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Good afternoon. Can I welcome Members and the public to this afternoon's meeting of the External Affairs and Additional Legislation Committee? Can I remind Members that the meeting is bilingual and therefore, if you require simultaneous translation from Welsh to English, that's available on the headsets via channel 1. If you require amplification, that's also available on the headsets; that's channel 0. We have no scheduled fire alarm today, so, if one does take pace, please follow the directions of the ushers to a safe place. Can I remind Members to switch off mobile phones or put them on silent so they don't interfere with the broadcasting equipment? We have received apologies from Michelle Brown today.  

2. Papur i'w nodi
2. Paper to note

We move on to agenda item 2. We have some papers to note. The first one is actually correspondence from the Assembly's representatives on the Committee of the Regions regarding Wales's future relationship with the Committee of the Regions. Are Members content to note that at this point? I understand that the members are attending the plenary session of the Committee of the Regions on 6 and 7 February. 

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Therefore, I move on to the next item on the agenda, which is to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting under Standing Order 17.42 subsection (vi)—or subsection (ix) in this case. Are Members content to do so? 

Therefore we now move into private session for the reminder of today's meeting. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:01.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 14:01.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru