Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee

18/04/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Dai Lloyd AC
David Melding AC
Dawn Bowden AC
Gareth Bennett AC
Jayne Bryant AC
Joyce Watson AC
Mike Hedges AC
Simon Thomas AC

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Andrew Minnis Ymchwilydd
Researcher
Chloe Corbyn Ymchwilydd
Researcher
Elfyn Henderson Ymchwilydd
Researcher
Francesca Howorth Ymchwilydd
Researcher
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Katy Orford Ymchwilydd
Researcher
Lorna Scurlock Ymchwilydd
Researcher
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Marc Wyn Jones Clerc
Clerk
Martha Da Gama Howells Ail Glerc
Second Clerk
Moya MacDonald Ymchwilydd
Researcher
Wendy Dodds Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:31.

The meeting began at 09:31.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Can I welcome everybody to the meeting? Can I say we've had apologies from Simon Thomas for being late, and Dawn Bowden? And can I just welcome everybody to the meeting, and ask whether there any declarations of interest? No. 

2. Papur(au) i'w nodi
2. Paper(s) to note

We've had a letter from the Llywydd on resourcing for Brexit scrutiny, and there's our response to the Llywydd. Are we prepared to note those? [Interruption.] Sorry, David—  

I just wanted to say—[Inaudible.]—how much work it is bringing to us, but we've pretty much planned it, and should more resources be required, then, as we go along, we'll have to let the Commission know. But at the moment I think it's a good summary of what we expect. 

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public from the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Can I now move a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting? Yes. Agreed. Thanks. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:33.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:33.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru