Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

External Affairs and Additional Legislation Committee

12/02/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David Rees AC Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Dawn Bowden AC
Jane Hutt AC
Mark Isherwood AC
Michelle Brown AC

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Alun Davidson Clerc
Clerk
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Gemma Gifford Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Nia Moss Ymchwilydd
Researcher
Rhys Morgan Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 15:09.

The meeting began at 15:09.

1. Papurau i'w nodi
1. Papers to note

Can I welcome Members back to this afternoon's session of the External Affairs and Additional Legislation Committee? In the remainder of this afternoon's session, we will be continuing our business as a single committee. The next item on the agenda is papers to note. We have one, and that's the letter from the First Minister to the Secretary of State for Wales regarding the European Union Withdrawal Bill. Are Members content to note that paper? Thank you.

15:10
2. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw
2. Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the remainder of today's meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

The next item on the agenda is to move into private session—motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting. Are Members content to move the motion? We now move into private session for the remainder of the meeting.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 15:10.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 15:10.

Dysgu am Senedd Cymru