Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Constitutional and Legislative Affairs Committee

12/02/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Dai Lloyd AC
David Melding AC
Mandy Jones AC
Mick Antoniw AC Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Alys Thomas Ymchwilydd
Researcher
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Ruth Hatton Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Tanwen Summers Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 15:05.

The meeting began at 15:05.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introduction, apologies, substitutions and declarations of interest

Okay. This is a meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee, Monday, 12 February 2018. The usual procedures apply in respect of fire alarms, mobile devices, translation facilities, and so on. There are no apologies for this meeting, so unless there are any declarations of interest, we'll move straight on to item 2, instruments that raise no reporting issues under Standing Order 21.2 or 21.3. 

2. Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3
2. Instruments that raise no reporting issues under Standing Order 21.2 or 21.3

We have the negative resolution instruments, the Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 2018, and the Tax Collection and Management (Reimbursement Arrangements) (Wales) Regulations 2018. Are there any comments? No.

3. Papurau i’w nodi
3. Papers to note

In which case we move on to item 3, papers to note. Paper 2: a letter from the First Minister to the Secretary of State for Wales, of 5 February 2018. Any comments? No.

A letter from the Secretary of State for Wales to the Llywydd, 16 January 2018. Are there any comments? Okay. We can consider our draft response when we go into private session, which we come to now.

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod
4. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Item 4: motion under Standing Order 17.42 to resolve to meet in private. Is that agreed?

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 15:07.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 15:07.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru